B? b? ki?m soát mi?n không demote gracefully khi b?n s? d?ng thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động đ? bu?c demotion trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 332199 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Server 2003 b? b? ki?m soát mi?n có th? không gracefully demote b?ng cách s? d?ng thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại ho?t đ?ng (Dcpromo.exe).

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t ph? thu?c yêu c?u ho?c ho?t đ?ng không thành công. Chúng bao g?m kh? năng k?t n?i m?ng, đ? phân gi?i tên, xác th?c, nhân r?ng b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại Thư mục Họat động, ho?c v? trí c?a m?t đ?i tư?ng quan tr?ng trong Thư mục Họat động.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t các hành vi này, xác đ?nh nh?ng g? ngăn ng?a demotion duyên dáng c?a Windows 2000 ho?c b? đi?u khi?n tên mi?n Windows Server 2003, và sau đó c? g?ng demote b? đi?u khi?n tên mi?n b?ng cách s? d?ng thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động n?a.

Lưu ? Cho Windows Server 2008, các m?c tin thư thoại b?n ghi d?ch v? khôi ph?c l?i ch? đ? (DSRM) là không thay đ?i t? Windows Server 2003 v?i m?t ngo?i l?. Trong Windows Server 2008, b?n có th? ch?y l?nh dcpromo/forceremoval đ? bu?c ph?i lo?i b? AD DS t? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n đó B?t đ?u ? DSRM, c?ng gi?ng như b?n có th? trong AD DS d?ng nhà nư?c. M?t b? đi?u khi?n tên mi?n v?n ph?i đư?c B?t đ?u vào DSRM đ? khôi ph?c d? li?u trạm đậu h? th?ng t? đ?ng g?i lưu. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, xem bài vi?t TechNet sau:
Restartable AD DS bư?c theo bư?c hư?ng d?n

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

N?u b?n không th? gi?i quy?t các hành vi, b?n có th? s? d?ng cách gi?i quy?t sau đây đ? th?c hi?n m?t demotion bu?c c?a b? ki?m soát mi?n đ? b?o t?n cài đ?t chuyên bi?t c?a hệ điều hành và b?t k? ?ng d?ng trên nó.

C?nh báo Trư?c khi b?n s? d?ng m?t trong nh?ng cách gi?i quy?t sau đây, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có th? thành công B?t đ?u trong ch? đ? Khôi ph?c b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại. N?u không, b?n s? không th? kí nh?p sau khi b?n m?nh m? demote máy tính. N?u b?n không nh? m?t kh?u ch? đ? Khôi ph?c b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại, b?n có th? đ?t l?i m?t kh?u b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Setpwd.exe n?m trong m?c tin thư thoại Winnt\System32. Trong Windows Server 2003, các ch?c năng c?a Setpwd.exe ti?n ích đ? đư?c tích h?p vào l?nh Set DSRM m?t kh?u công c? NTDSUTIL. Đ? bi?t thêm chi ti?t làm th? nào đ? th?c hi?n các th? t?c này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
271641C?u h?nh c?a b?n máy ch? thu?t s? đ?t m?t m?t kh?u ch? đ? ph?c h?i tr?ng

B? ki?m soát mi?n Windows 2000

 1. cài đ?t chuyên bi?t Q332199 hotfix trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 ch?y Service Pack 2 (SP2) ho?c m?t phiên b?n sau này, ho?c cài đ?t chuyên bi?t Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). SP2 và phiên b?n m?i nh?t h? tr? b? bu?c ph?i demotion. Sau đó, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? l?nh sau đây:
  dcpromo /forceremoval
 3. Nh?p vào Ok.
 4. T?i các Chào m?ng đ?n v?i thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 5. N?u máy tính b?n đang lo?i b? là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u, b?m Ok trong c?a s? tin thư thoại.

  Lưu ? Thúc đ?y thêm toàn c?u catalog trong r?ng ho?c trong các web site n?u b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n đang ph?m là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u, khi c?n thi?t.
 6. T?i các Lo?i b? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng Trang, đ?m b?o r?ng các H? ph?c v? này là b? ki?m soát mi?n cu?i cùng trong tên mi?n hộp kiểm tra s? b? xóa, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 7. T?i các ?y nhi?m m?ng Trang, lo?i, tên, m?t kh?u và tên mi?n cho ngư?i dùng tài kho?n v?i ?y nhi?m qu?n tr? doanh nghi?p trong r?ng và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trong M?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u và xác nh?n m?t kh?u mà b?n mu?n gán cho trương m?c ngư?i qu?n tr? b? máy cơ s? d? li?u SAM đ?a phương, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 9. Trên các Tóm t?t Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 10. Th?c hi?n m?t siêu d? li?u s?ch cho b? đi?u khi?n tên mi?n demoted trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c?n s?ng sót trong r?ng.
N?u b?n lo?i b? m?t tên mi?n t? r?ng b?ng cách s? d?ng l?nh h?y b? tên mi?n đư?c ch?n trong Ntdsutil, xác nh?n r?ng t?t c? các b? b? ki?m soát mi?n và máy phục vụ danh mục toàn cầu trong r?ng đ? g? b? t?t c? các đ?i tư?ng và tài li?u tham kh?o cho tên mi?n mà b?n ch? c?n lo?i b? trư?c khi b?n thúc đ?y m?t tên mi?n m?i vào r?ng cùng v?i tên mi?n tương t?. Các công c? như Replmon.exe ho?c Repadmin.exe t? công c? h? tr? Windows 2000 có th? giúp b?n xác đ?nh xem k?t thúc đ? k?t thúc r?ng đ? x?y ra. Windows 2000 SP3 và máy ch? toàn c?u danh m?c trư?c đó là đáng chú ? ch?m hơn đ? lo?i b? các đ?i tư?ng và đ?t tên b?i c?nh hơn là Windows Server 2003.

B? ki?m soát mi?n Windows Server 2003

 1. theo m?c đ?nh, b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 h? tr? b? bu?c ph?i demotion. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và sau đó g? l?nh sau đây:
  dcpromo /forceremoval
 2. Nh?p vào Ok.
 3. T?i các Chào m?ng đ?n v?i thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 4. T?i các L?c lư?ng vi?c lo?i b? các ho?t đ?ng m?c tin thư thoại Trang, h?y nh?p vào Ti?p theo.
 5. Trong M?t kh?u qu?n tr? viên, g? m?t kh?u và xác nh?n m?t kh?u mà b?n mu?n gán cho trương m?c ngư?i qu?n tr? b? máy cơ s? d? li?u SAM đ?a phương, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Trong Tóm t?t, b?m Ti?p theo.
 7. Th?c hi?n m?t siêu d? li?u s?ch cho b? đi?u khi?n tên mi?n demoted trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c?n s?ng sót trong r?ng.
N?u b?n lo?i b? m?t tên mi?n t? r?ng b?ng cách s? d?ng l?nh h?y b? tên mi?n đư?c ch?n trong Ntdsutil, xác nh?n r?ng t?t c? các b? b? ki?m soát mi?n và máy phục vụ danh mục toàn cầu trong r?ng đ? g? b? t?t c? các đ?i tư?ng và tài li?u tham kh?o cho tên mi?n mà b?n ch? c?n lo?i b? trư?c khi b?n thúc đ?y m?t tên mi?n m?i vào r?ng cùng v?i tên mi?n tương t?. Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) và máy ch? toàn c?u danh m?c trư?c đó là đáng chú ? ch?m hơn đ? lo?i b? các đ?i tư?ng và đ?t tên b?i c?nh hơn là Windows Server 2003.

N?u tài nguyên truy c?p ki?m soát m?c (ACEs) trên máy tính mà b?n đ? lo?i b? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng t? đư?c d?a trên tên mi?n đ?a phương nhóm, các mức cấp phép có th? đư?c c?u h?nh l?i, b?i v? các nhóm này s? không có s?n cho viên ho?c máy ch? đ?c l?p. N?u b?n đ?nh cài đ?t chuyên bi?t ho?t đ?ng m?c tin thư thoại trên máy tính đ? làm cho nó m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n g?c, b?n không ph?i c?u h?nh đi?u khi?n danh sách truy nh?p (ACLs) b?t k? chi ti?t. N?u b?n mu?n đ? l?i máy tính như là m?t thành viên ho?c máy ch? đ?c l?p, b?t k? đi?u kho?n đó d?a trên tên mi?n đ?a phương nhóm ph?i đư?c d?ch ho?c thay th?.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào mức cấp phép b? ?nh hư?ng sau khi b?n lo?i b? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng t? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
320230Quy?n b? ?nh hư?ng sau khi b?n demote b? ki?m soát mi?n

Nâng c?p Windows Server 2003 Service Pack 1

Windows Server 2003 SP1 tăng cư?ng quá tr?nh dcpromo /forceremoval . Khi dcpromo /forceremoval đư?c th?c thi, m?t ki?m tra đư?c th?c hi?n đ? xác đ?nh xem b? ki?m soát mi?n ch? m?t vai tr? ch? ho?t đ?ng, là m?t máy ch? H? th?ng Tên Mi?n (DNS) ho?c là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u. Đ?i v?i m?i c?a các vai tr?, các qu?n tr? viên s? nh?n đư?c m?t c?nh báo popup tư v?n cho các qu?n tr? viên đ? có hành đ?ng thích h?p.

N?u b? ki?m soát mi?n không th? kh?i đ?ng trong ch? đ? b?nh thư?ng

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Quan tr?ng Làm theo các bư?c ch? như là m?t phương sách cu?i cùng n?u b? ki?m soát mi?n không th? kh?i đ?ng trong ch? đ? b?nh thư?ng.

Đ? lo?i b? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng b? ki?m soát mi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó nh?n F8 đ? hi?n th? các Windows 2000 tùy ch?n nâng cao tr?nh đơn.
 2. Ch?n Khôi ph?c b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại ch? đ?, nh?n ENTER, và sau đó nh?n ENTER l?i ti?p t?c kh?i đ?ng l?i.
 3. S?a đ?i m?c nh?p ProductType trong s? ki?m nh?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions
  3. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào ProductType.
  4. Lo?i ServerNT trong các D? li?u giá tr? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

   Lưu ? N?u giá tr? này không đư?c đ?t đúng ho?c sai chính t?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
   Ti?n tr?nh h? th?ng - vi ph?m gi?y phép: H? th?ng đ? phát hi?n ra can thi?p v?i lo?i s?n ph?m ki?m nh?p c?a b?n. Đây là m?t s? vi ph?m c?a gi?y phép ph?n m?m c?a b?n. Không đư?c phép can thi?p v?i lo?i s?n ph?m.
  5. Thoát kh?i Registry Editor.
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 5. kí nh?p v?i tài kho?n qu?n tr? viên và m?t kh?u đư?c s? d?ng cho ch? đ? s?a ch?a b?n ghi d?ch v? m?c tin thư thoại.

  Máy tính s? cư x? như m?t máy ch? thành viên. Tuy nhiên, v?n c?n m?t s? c?n l?i t?p và m?c ki?m nh?p trên máy tính có liên quan v?i b? đi?u khi?n tên mi?n.
 6. B?t đ?u Registry Editor và đ?nh v? các m?c nh?p registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
  N?u có m?t m?c nh?p cho
  Src g?c mi?n Srv
  , b?m chu?t ph?i vào giá tr? và sau đó nh?p vào Xóa b?. Giá tr? này ph?i đư?c xóa do đó b? đi?u khi?n tên mi?n th?y chính nó như là b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t trong các tên mi?n sau khi xúc ti?n.

  Quan tr?ng Bư?c ? trên là r?t quan tr?ng. Mà không có nó re-promotion vào r?ng AD t?m th?i s? không hoàn thành và b?n s? không th? kí nh?p vào b? đi?u khi?n tên mi?n.
 7. Lo?i b? các t?p tin c?n l?i và m?c ki?m nh?p. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động.
  2. cài đ?t chuyên bi?t m?c tin thư thoại ho?t đ?ng đ? làm cho máy đi?u khi?n đư?c tính toán vùng cho m?t tên mi?n m?i, t?m th?i, ch?ng h?n như "psstemp.deleteme."

   Lưu ? H?y ch?c ch?n r?ng b?n làm cho máy tính m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t khu r?ng khác nhau.
  3. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động, B?t đ?u thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động m?t l?n n?a, và sau đó lo?i b? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng t? b? b? ki?m soát mi?n.
 8. Sau khi b?n lo?i b? m?c tin thư thoại ho?t đ?ng t? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, lo?i b? siêu d? li?u c?n l?i trong các tên mi?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? siêu d? li?u này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  216498Làm th? nào đ? xoá d? li?u trong m?c tin thư thoại ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công demotion

T?NH TR?NG

Microsoft đ? th? nghi?m và h? tr? demotion bu?c c?a b? b? ki?m soát mi?n đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động t?o ra b? b? ki?m soát mi?n Thư mục Họat động ngày d?a trên Windows 2000 và Windows Server 2003 d?a trên máy tính. Ho?t đ?ng kinh doanh đư?c th?c hi?n b?i thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động bao g?m cài đ?t chuyên bi?t các b?n ghi d?ch v? m?i, thay đ?i các giá tr? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? hi?n có, và s? chuy?n đ?i sang m?c tin thư thoại ho?t đ?ng như m?t l?nh v?c an ninh và xác th?c.

V?i bu?c ph?i demotion, m?t ngư?i qu?n tr? tên mi?n có th? bu?c ph?i b? Thư mục Họat động và cu?n l?i t?i đ?a phương t? ch?c h? th?ng thay đ?i mà không c?n ph?i liên h? v?i ho?c sao chép b?t k? thay đ?i đư?c t? ch?c t?i đ?a phương đ? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong r?ng.

B?i v? b? bu?c ph?i demotion gây ra s? m?t mát c?a b?t k? t?i đ?a phương t? ch?c thay đ?i, s? d?ng nó ch? như là m?t phương sách cu?i cùng s?n xu?t ho?c Ki?m Tên mi?n. B?n có th? bu?c demote b? ki?m soát mi?n khi k?t n?i, đ? phân gi?i tên, xác th?c, ho?c sao chép công c? ph? thu?c không th? đư?c gi?i quy?t đ? duyên dáng demotion có th? đư?c th?c hi?n. K?ch b?n h?p l? cho bu?c demotions bao g?m:
 • Không có không có b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n đang có s?n trong các tên mi?n ph? huynh khi b?n c? g?ng demote b? đi?u khi?n tên mi?n cu?i cùng trong m?t tên mi?n con ngay l?p t?c.
 • Thu?t s? cài đ?t chuyên bi?t Thư mục Họat động không th? hoàn t?t do có đ? phân gi?i tên, xác th?c, công c? sao chép ho?c ph? thu?c đ?i tư?ng Thư mục Họat động mà b?n không th? gi?i quy?t sau khi b?n th?c hi?n các chi ti?t, kh?c ph?c s? c?.
 • b? ki?m soát mi?n không có nhân r?ng đ?n m?c tin thư thoại ho?t đ?ng thay đ?i trong đ?i s?ng Tombstone (Default Tombstone đ?i là 60 ngày) s? ngày cho m?t ho?c nhi?u b?i c?nh đ?t tên.

  Quan tr?ng Không ph?c h?i các b? b? ki?m soát mi?n tr? khi h? có cơ h?i duy nh?t c?a ph?c h?i cho m?t tên mi?n c? th?.
 • Th?i gian không cho phép g? r?i chi ti?t hơn b?i v? b?n ph?i ngay l?p t?c đưa vào ph?c v? b? ki?m soát mi?n.
B?t bu?c demotions có th? h?u ích trong ph?ng thí nghi?m và l?p h?c môi trư?ng nơi mà b?n có th? lo?i b? b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n hi?n có, nhưng b?n không c?n ph?i demote m?i b? ki?m soát mi?n serially.

N?u b?n bu?c demotion b? ki?m soát mi?n, b?n s? m?t b?t k? thay đ?i duy nh?t n?m trong m?c tin thư thoại ho?t đ?ng c?a b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n bu?c ph?m. Đi?u này bao g?m thêm vào, xóa ho?c s?a đ?i c?a ngư?i dùng, máy tính, các nhóm, các m?i quan h? tin tư?ng và c?u h?nh chính sách nhóm ho?c Thư mục Họat động đ? không tái t?o ra trư?c khi b?n ch?y l?nh dcpromo /forceremoval . Ngoài ra, b?n s? m?t nh?ng thay đ?i cho b?t k? m?t trong s? các thu?c tính trên các đ?i tư?ng, ch?ng h?n như m?t kh?u cho ngư?i dùng, máy tính, và các m?i quan h? tin tư?ng và nhóm thành viên.

Tuy nhiên, n?u b?n bu?c demotion c?a b? ki?m soát mi?n, b?n tr? l?i hệ điều hành m?t nhà nư?c mà là gi?ng như demotion thành công c?a b? đi?u khi?n tên mi?n cu?i cùng trong m?t tên mi?n (d?ch v? B?t đ?u giá tr?, b?n ghi d?ch v? đ? cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng m?t ki?m nh?p trên SAM cho b? máy cơ s? d? li?u tài kho?n, máy tính là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c). Chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên b? đi?u khi?n tên mi?n demoted v?n c?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

S? k? s? h? th?ng xác đ?nh bu?c demoted b? ki?m soát mi?n Windows 2000 và phiên b?n c?a chi?n d?ch dcpromo /forceremoval b?i s? ki?n ID 29234. Ví d?:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: lsasrv
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 29234
Ngày: MM/DD/YYYY
Th?i gian: HH:MM:SS AM|AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName Mô t?: H? ph?c v? đ? là l?c lư?ng giáng ch?c. Nó không c?n là b? ki?m soát mi?n.

S? k? s? h? th?ng xác đ?nh bu?c demoted b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 b?i t? ch?c s? ki?n ID 29239. Ví d?:

S? ki?n lo?i: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: lsasrv
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 29239
Ngày: MM/DD/YYYY
Th?i gian: HH:MM:SS AM|AM
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: ComputerName Mô t?: H? ph?c v? đ? là l?c lư?ng giáng ch?c. Nó không c?n là b? ki?m soát mi?n.

Sau khi s? d?ng l?nh dcpromo /forceremoval , siêu d? li?u cho các máy tính demoted là không b? xóa b? trên c?n s?ng sót b? b? ki?m soát mi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216498Làm th? nào đ? xoá d? li?u trong m?c tin thư thoại ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công demotion
Sau đây là m?t hàng mà b?n ph?i gi?i quy?t, n?u có, sau khi bu?c ph?m m?t b? đi?u khi?n tên mi?n:
 1. Lo?i b? trương m?c máy tính t? các tên mi?n.
 2. Ki?m ch?ng r?ng DNS ghi, ch?ng h?n như A, CNAME, và b?n b?n ghi SRV, đư?c g? b?, và lo?i b? chúng n?u h? đang có hi?n nay.
 3. Xác minh r?ng các đ?i tư?ng thành viên FRS (FRS và DFS) đư?c g? b?, và lo?i b? chúng n?u h? đang có hi?n nay.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  296183T?ng quan v? các đ?i tư?ng Thư mục Họat động đang đư?c s? d?ng b?i FRS
 4. N?u máy tính demoted là m?t thành viên c?a b?t k? nhóm bảo mật, lo?i b? nó t? các nhóm.
 5. Lo?i b? b?t k? tài li?u tham kh?o DFS t?i h? ph?c v? demoted, ch?ng h?n như liên k?t ho?c đ?ng g?i g?c.
 6. b? ki?m soát mi?n c?n l?i ph?i n?m b?t b?t k? ho?t đ?ng t?ng th? vai, c?ng đư?c g?i là linh ho?t ho?t đ?ng duy nh?t t?ng th? ho?c FSMO, mà trư?c đây đ? đư?c t? ch?c b?i b? đi?u khi?n tên mi?n bu?c demoted.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  255504B?ng cách s? d?ng Ntdsutil.exe đ? thu h?i ho?c chuy?n FSMO vai lên b? ki?m soát mi?n
 7. N?u b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n đang ph?m là m?t h? ph?c v? DNS ho?c máy phục vụ danh mục toàn cầu, b?n ph?i t?o m?t máy ch? GC hay DNS m?i đ? đáp ?ng các cân b?ng t?i, l?i khoan dung và cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh trong r?ng.
 8. Khi b?n s? d?ng lo?i b? các máy ch? đ? ch?n l?nh trong NTDSUTIL, các đ?i tư?ng NTDSDSA, các đ?i tư?ng ph? huynh cho các k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n bu?c ph?i h? c?p đư?c l?y ra. L?nh không lo?i b? các đ?i tư?ng ph? huynh máy ch? mà xu?t hi?n trong các web site và b?n ghi d?ch v? snap-in. s? d?ng các web site m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và b?n ghi d?ch v? MMC snap-in đ? lo?i b? đ?i tư?ng máy ch? n?u b? đi?u khi?n tên mi?n s? không đư?c đ?y m?nh vào r?ng v?i tên máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 332199 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbmt KB332199 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 332199

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com