M?t s? k? t? t? ngư?i dùng cu?i xác đ?nh nhân v?t (EUDC) phông không xu?t hi?n m?t cách chính xác trong Windows XP và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 332134 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t s? k? t? t? ngư?i dùng cu?i xác đ?nh nhân v?t (EUDC) phông ch? có th? không xu?t hi?n m?t cách chính xác trong Microsoft Windows XP và trong Microsoft Windows Server 2003. Nhân v?t t? nhi?u phông ch? khác có m? đi?m trong vi?c Tư nhân s? d?ng di?n tích (PUA) có th? xu?t hi?n thay v? c?a EUDC phông k? t? mà b?n mong đ?i.

Fujitsu Nh?t b?n l?n đ?u tiên báo cáo v?n đ? này. Fujitsu lưu ? r?ng m?t s? k? t? có PUA m? đi?m bài t?p trong m?t s? các c?a s? phông ch? Latin l?i đư?c hi?n th? thay v? các nhân v?t EUDC phông ch?. Ngoài ra, m?t s? k? t? có PUA m? đi?m bài t?p trong m?t s? phông Đông Á Windows m?c đ?nh đư?c hi?n th? thay v? c?a phông ch? EUDC k? t?.

Chú ý V?n đ? này không ph?i là c? th? cho m?t ngôn ng? c? th?, mi?n đ?a phương, ho?c EUDC phông. V?n đ? này có th? x?y ra v?i b?t k? ngôn ng? ho?c mi?n đ?a phương khi b?n s? d?ng k? t? mà b?n đ? xác đ?nh trong m?t font EUDC.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? nhi?u phông ch? Latin và kho?ng v? phía đông Châu á phông ch? đư?c bao g?m v?i chương tr?nh Microsoft Office và v?i Windows ch?a các k? t? đư?c ánh x? t?i PUA. M?t chương tr?nh văn ph?ng truy c?p m?t tr?nh t? c?a các phông ch? khi m?t nhân v?t không đư?c ch?a trong phông ch? hi?n t?i trư?c khi văn ph?ng chương tr?nh truy c?p EUDC phông ch?. Ngoài ra, c?a s? hi?n th?i truy c?p phông ch? trong chu?i liên k?t phông h? đi?u hành trư?c khi Windows truy c?p EUDC phông ch?.

V? v?y, n?u b?t k? m?t hay nhi?u đi?u ki?n sau đây là đúng, các nhân v?t t? phông ch? hi?n nay, các nhân v?t t? văn ph?ng font ch? c?a chương tr?nh, ho?c các k? t? t? phông ch? trong h? đi?u hành Font liên k?t chu?i truy c?p l?n đ?u tiên và sau đó hi?n th?:
 • Phông ch? hi?n nay có m?t nhân v?t mà là ánh x? t?i PUA T?i th?i đi?m m? tương t? như m?t nhân v?t trong font EUDC c?a b?n.
 • M?t ch? m?t chương tr?nh văn ph?ng truy c?p có m?t nhân v?t mà là ánh x? t?i PUA t?i đi?m m? tương t? như m?t nhân v?t trong EUDC c?a b?n phông.
 • M?t ch? trong h? đi?u hành phông liên k?t chu?i có m?t nhân v?t là ánh x? t?i PUA t?i đi?m m? tương t? như m?t nhân v?t trong phông EUDC c?a b?n.

GI?I PHÁP

Cài đ?t hotfix đư?c đ? c?p trong "Hotfix thông tin"ph?n. Hotfix này ho?t đ?ng v?i h? đi?u hành sau:
 • Windows XP
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t

Thông tin hotfix Windows XP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows XP, Windows XP SP1, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Simsun.TTCKhông áp d?ng10,512,28809 Tháng b?y, 200309: 39Không áp d?ng
Windows XP SP2, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Simsun.TTCKhông áp d?ng10,512,28824 Tháng năm, 200606: 48Không áp d?ngSP2QFE
Windows XP, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Simsun.TTCKhông áp d?ng10,512,28809 Tháng b?y, 200309: 39Không áp d?ng

Thông tin hotfix Windows Server 2003

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có đi?u ki?n tiên quy?t đư?c yêu c?u.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Windows Server 2003 x 86 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Simsun.TTCKhông áp d?ng10,512,28816 Tháng mư?i, 200315: 57Không áp d?ngRTMQFE
Windows Server 2003 SP1, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ngD?ch v? chi nhánh
Simsun.TTCKhông áp d?ng10,512,28806 Tháng Mư?i, 200607: 35Không áp d?ngSP1QFE
Windows Server 2003, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Simsun.TTCKhông Áp d?ng10,512,28805 Tháng Mư?i, 200621: 38Không Áp d?ng
Windows Server 2003, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Simsun.TTCKhông Áp d?ng10,512,28805 Tháng Mư?i, 200621: 40Không Áp d?ng

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 332134 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
T? khóa: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbprb kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB332134 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:332134

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com