Làm th? nào đ? thay đ?i chương tr?nh m?c đ?nh c?a b?n và cho phép hay lo?i b? truy nh?p đ?n Microsoft Windows và các chương tr?nh không ph?i c?a Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 332003 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Khi b?n cài đ?t Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows XP Service Pack 1a (SP1a), đ?t truy nh?p chương tr?nh và tính năng m?c đ?nh s? đư?c thêm vào các công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Windows XP. B?n có th? s? d?ng tính năng này đ? thay đ?i chương tr?nh m?c đ?nh mà b?n s? d?ng cho m?t s? các ho?t đ?ng trên máy tính c?a b?n, ví d? như lư?t Internet, g?i thư đi?n t?, chơi đ?a CD-ROM, ho?c nói chuy?n v?i b?n bè b?ng cách s? d?ng ngay l?p t?c chương tr?nh g?i thông báo. B?n c?ng có th? xác đ?nh nh?ng chương tr?nh có s?n trên các B?t đ?u tr?nh đơn trên máy tính, và trong các đ?a đi?m khác.

B?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ? thay đ?i cài đ?t chương tr?nh m?c đ?nh trong Windows XP. N?u b?n s? d?ng Microsoft Windows XP Professional, và máy tính c?a b?n là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n m?ng, b?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a các Nhóm ngư?i qu?n tr? đ? thay đ?i cài đ?t chương tr?nh m?c đ?nh. N?u b?n s? d?ng Windows XP Professional ho?c Windows XP Home Edition, và c?a b?n máy tính không thu?c v? m?t tên mi?n m?ng, b?n ph?i đăng nh?p như m?t ngư?i qu?n tr? đ? thay đ?i cài đ?t chương tr?nh m?c đ?nh.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng tính năng Set Program Access and Defaults thay đ?i chương tr?nh m?c đ?nh mà b?n s? d?ng cho m?t s? các ho?t đ?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? các Chương tr?nh, sau đó b?m Đ?t truy nh?p chương tr?nh và Giá tr? m?c đ?nh.
 2. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? th?c hi?n nhaán tác v?:
  • Khôi ph?c thi?t đ?t c?a b?n vào các thi?t đ?t đư?c thành l?p b?i nhà s?n xu?t máy tính c?a b?n, nh?p vào Máy tính Nhà s?n xu?t. Tùy ch?n này có s?n ch? khi máy tính nhà s?n xu?t cài đ?t Windows XP SP1 trên máy tính c?a b?n và thi?t l?p cài đ?t tính năng này.
  • S? d?ng các chương tr?nh đư?c bao g?m trong Microsoft Windows Theo m?c đ?nh cho các ho?t đ?ng đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, Ví d? như lư?t Internet, b?m vào Microsoft Windows. B?n có th? s? d?ng c?u h?nh này đ? truy c?p vào các chương tr?nh Microsoft ho?c các chương tr?nh không ph?i c?a Microsoft trên máy tính c?a b?n, trên các B?t đ?u đơn, trên bàn làm vi?c, và t? các đ?a đi?m khác.
  • S? d?ng các chương tr?nh không ph?i c?a Microsoft đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n như m?c đ?nh, b?m Không ph?i c?a Microsoft, và sau đó ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n. C?u h?nh này lo?i b? truy nh?p đ?n các c?a s? đ? ch? r? các chương tr?nh.
  • S? d?ng m?t s? k?t h?p c?a không ph?i c?a Microsoft và Microsoft C?a s? chương tr?nh cho các ho?t đ?ng đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, Nh?p vào Tu? ch?nh, và ch?n tùy ch?n b?n mu?n. B?i thi?t l?p m?t c?u h?nh tùy ch?nh, b?n có th? ch?n các chương tr?nh đư?c thi?t l?p như m?c đ?nh cho m?i ho?t đ?ng, và các chương tr?nh có s?n trên các B?t đ?u tr?nh đơn trên máy tính đ? bàn, và trong các đ?a đi?m khác. N?u b?n làm không mu?n chương tr?nh đư?c ch? đ?nh đ? xu?t hi?n trên các B?t đ?u tr?nh đơn, ngày máy tính đ? bàn, ho?c ? nơi khác, nơi mà các chương tr?nh thư?ng xu?t hi?n, r? ràng các Cho phép truy nh?p đ?n chương tr?nh này h?p ki?m tra ti?p theo m?t tên chương tr?nh c? th?.
Chú ý Các nhà s?n xu?t ph?n m?m xác đ?nh cách th?c s?n ph?m c?a h? làm vi?c v?i các Thi?t l?p m?c đ?nh truy nh?p chương tr?nh và tính năng. M?t s? chương tr?nh không ph?i c?a Microsoft có th? ti?p t?c hi?n th? bi?u tư?ng trên các B?t đ?u tr?nh đơn và nh?ng nơi khác ngay c? khi b?n r? ràng các Cho phép truy nh?p đ?n chương tr?nh này h?p ki?m cho r?ng chương tr?nh trong các Tu? ch?nh khu v?c.

Đ? thêm thông tin v? cách s? d?ng các Đ?t truy nh?p chương tr?nh và giá tr? m?c đ?nh tính năng, bao g?m c? kh?c ph?c thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328326Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP Service Pack 1
Đ? thêm thông tin v? d?ch v? Windows XP gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thu?c tính

ID c?a bài: 332003 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbhowto kbenv kbprb kbmt KB332003 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:332003

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com