Obavljanje ?istog pokretanja sistema kako bi se utvrdilo da li programi u pozadini ometaju igru ili program

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 331796 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

U ovom ?lanku je opisano kako da pokrenete ra?unar koriste?i minimalni broj upravlja?kih programa i programa koji se pokre?u pri podizanju sistema kako biste mogli da utvrdite da li program u pozadini ometa igru ili program. Ova vrsta pokretanja poznata je kao ??isto pokretanje sistema?. U ovom ?lanku su tako?e date informacije koje mo?ete da upotrebite za re?avanje problema sa aplikacijama ili uslugama.

Kada pokrenete operativni sistem Windows na normalan na?in, nekoliko aplikacija i usluga ?e se automatski pokrenuti, a zatim ?e raditi u pozadini. Ovi programi obuhvataju osnovne sistemske procese, antivirusni softver, sistemske uslu?ne programe i ostale programe koji su prethodno instalirani. Ove aplikacije i usluge mogu da prouzrokuju smetnje prilikom instaliranja ili pokretanja programa kao ?to su Microsoft Flight Simulator X ili Streets & Trips 2010.

Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Re?enje

Preduslovi

Proverite slede?e zahteve pre nego ?to primenite neki metod iz ovog ?lanka.
 • Morate biti prijavljeni kao administrator ili ?lan administratorske grupe da biste primenili metode o kojima se govori u ovom ?lanku. Ako je ovo va? li?ni ra?unar, verovatno ste ve? prijavljeni sa nalogom administratora. Ako je ovaj ra?unar deo mre?e na poslu, mo?da ?ete morati da se obratite administratoru sistema za pomo?. Da biste proverili da li ste prijavljeni na Windows sa nalogom administratora ra?unara, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs
 • Morate znati koja je verzija operativnog sistema Windows instalirana na ra?unaru. Da biste proverili koja je verzija operativnog sistema Windows instalirana, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs

?ta je sve potrebno da znate pre ?istog pokretanja

 • Neke usluge mogu privremeno da budu onemogu?ene kada obavljate ?isto pokretanje sistema. Kada postavke vratite u prethodno stanje, njihova funkcionalnost ?e biti vra?ena. Me?utim, originalna poruka o gre?ci ili problem mogu ponovo da se jave.
 • Imajte u vidu da ako je ra?unar povezan na mre?u, postavke mre?ne smernice mogu da vas spre?e da dovr?ite postupak ?istog pokretanja. Mo?da ?ete morati da potra?ite pomo? od administratora sistema ako ne budete mogli da obavite ?isto pokretanje.

Obavljanje ?istog pokretanja

1. korak: Pokretanje uslu?nog programa za konfigurisanje sistema

Kliknite na dugme Start
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
dugme ?Start?
, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte msconfig, a zatim pritisnite taster ENTER.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Dozvola kontrole korisni?kog naloga
Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.

2. korak: Konfigurisanje opcija selektivnog pokretanja

 1. U dijalogu Uslu?ni program za konfigurisanje sistema, na kartici Op?te postavke izaberite stavku Selektivno pokretanje.
 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu U?itaj stavke pokretanja.
  Napomena Polje za potvrdu Koristi originalnu datoteku Boot.ini je nedostupno.
 3. Izaberite karticu Usluge.
 4. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 5. Kliknite na dugme Onemogu?i sve, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kada vam bude zatra?eno, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

3. korak: Provera da li je problem re?en

 • Nakon pokretanja ra?unara poku?ajte da pokrenete igru ili program da biste utvrdili da li je problem re?en.
 • Ako je problem otklonjen, smetnje su bile izazvane programom ili uslugom koji rade u pozadini. U tom slu?aju, pogledajte odeljak ?Odre?ivanje uzroka problema?.
 • Ako se nakon pokretanja sistema problem ponovo pojavi, smetnje nisu bile izazvane programom ili uslugom koji rade u pozadini. U tom slu?aju, ovaj ?lanak vam ne mo?e pomo?i da re?ite problem. Pogledajte odeljak ?Kako se Windows vra?a u re?im normalnog pokretanja? da biste ra?unar vratili u prvobitni re?im pokretanja. Zatim, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci? da biste prona?li druge resurse koji vam mogu pomo?i da re?ite problem.

Utvr?ivanje uzroka problema

1. korak: Pokretanje uslu?nog programa za konfigurisanje sistema

Kliknite na dugme Start
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
dugme ?Start?
, u polju Zapo?ni pretragu otkucajte msconfig, a zatim pritisnite taster ENTER.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Dozvola kontrole korisni?kog naloga
Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.

2. korak: Omogu?avanje polovine usluga

 1. Izaberite karticu Usluge, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 2. Potvrdite izbor u polovini polja za potvrdu u listi Usluge.
 3. Kliknite na dugme U redu.
 4. Kada vam bude zatra?eno, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

3. korak: Provera da li je problem re?en

 • Ako se problem javlja i kada ponovno pokrenete ra?unar, pratite slede?e korake:
  1. Ponovite 1. korak i 2. korak, s tim ?to ?ete u 2. koraku opozvati izbor u polovini polja za potvrdu u listi Usluge koja ste prethodno izabrali.
  2. Ako se problem javlja i nakon drugog pokretanja sistema, ponovo opozovite izbor u preostaloj polovini polja za potvrdu sve dok ne ostane jedna usluga koja je pokrenuta kada se problem javi.
  3. Ako se problem ne javi nakon ponovnog pokretanja, obrnite izbore u poljima za potvrdu. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne izolujete uslugu koja je pokrenuta kada se problem javi.
 • Ako se problem ne javlja nakon ponovnog pokretanja ra?unara, pratite slede?e korake:
  1. Ponovite 1. korak i 2. korak, s tim ?to ?ete u 2. koraku potvrditi izbor u polovini polja u kojima ste prethodno opozvali izbor.
  2. Ako se problem ne javlja i posle jo? jednog ponovnog pokretanja, ponovo potvrdite izbor u poljima u kojima ste prethodno opozvali izbor. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne potvrdite izbor u svim poljima za potvrdu, bez javljanja problema.
  3. Ako se problem javi posle ponovnog pokretanja, opozovite izbor u polovini polja u kojima ste prethodno potvrdili izbor. Ponavljajte ovaj postupak sve dok ne izolujete uslugu koja je pokrenuta kada se problem javi.
Ako mo?ete da izolujete uslugu koja je izabrana kada se problem javi, onda ta usluga pravi problem. Ako nijednu uslugu ne mo?ete da izolujete na ovaj na?in, neki program koji se pokre?e pri podizanju sistema mo?da pravi problem.

Ako utvrdite da neka usluga pravi problem, pre?ite na 6. korak. Ako utvrdite da nijedna usluga ne pravi problem, pre?ite na 4. korak.

4. korak: Omogu?avanje polovine stavki pokretanja

 1. Pokrenite uslu?ni program za konfigurisanje sistema. Da biste to uradili, pogledajte 1. korak.
 2. Izaberite karticu Pokretanje, a zatim potvrdite izbor u polovini polja za potvrdu u listi Pokretanje.
 3. Kliknite na dugme U redu.
 4. Kada vam bude zatra?eno, kliknite na dugme Ponovo pokreni.

5. korak: Provera da li je problem re?en

Kada dovr?ite 4. korak, opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge. Zatim, ponovite 3. korak, ali sada u listi Pokretanje umesto u listi Usluge.

6. korak: Re?avanje problema

Po?to otkrijete koja stavka pokretanja ili usluga pravi problem, obratite se proizvo?a?u programa da utvrdi da li je mogu?e re?iti problem. Druga mogu?nost je da pokrenete uslu?ni program za konfigurisanje sistema, a zatim da opozovete izbor u polju za potvrdu pored problemati?ne stavke.

Vra?anje sistema Windows u re?im normalnog pokretanja

Ako se problem javi kada je ra?unar u re?imu ?istog pokretanja, smetnje nije prouzrokovao program u pozadini. U tom slu?aju, vratite ra?unar u re?im normalnog pokretanja. Re?im normalnog pokretanja pokre?e Windows na uobi?ajen na?in u?itavanjem svih upravlja?kih programa ure?aja i usluga.

Tako?e, mo?da ?ete ?eleti da vratite Windows u re?im normalnog pokretanja ako imate probleme tokom bilo koje od procedura re?avanja problema o kojima se govori u ovom ?lanku i ako ?elite da vratite usluge na originalne postavke.

Napomene
 • Ako izolujete i onemogu?ite program ili uslugu koji izazivaju smetnje, vra?anje ra?unara u re?im normalnog pokretanja ?e omogu?iti taj program ili uslugu. Tako?e, originalna poruka o gre?ci ili problem ?e ponovo da se jave.
 • Ne morate da vratite ra?unar u re?im normalnog pokretanja ako ste pratili korake iz odeljka ?Odre?ivanje uzroka problema?. Razlog je ?to ste verovatno ve? omogu?ili sve usluge tako ?to ste obavili procedure iz tog odeljka.
Da biste vratili ra?unar u re?im normalnog pokretanja, pratite slede?e korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Zapo?ni pretragu
 2. otkucajtemsconfig, a zatim pritisnite taster ENTER.

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili obezbedite potvrdu.
 3. Na kartici Op?te postavke, izaberite stavku Normalno pokretanje - u?itaj sve upravlja?ke programe ure?aja i usluge, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Kada vam bude zatra?eno, kliknite na dugme Ponovo pokreni.
Ako ne uspete da re?ite problem pomo?u metoda iz ovog ?lanka, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci? da biste prona?li druge resurse koji vam mogu pomo?i.

Slede?i koraci

Ako vam je potrebna dodatna pomo?, posetite Veb lokaciju Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku da biste prona?li druga re?enja. Ova Veb lokacija obezbe?uje slede?e usluge:
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 331796 - Poslednji pregled: 22. maj 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe Edition
 • Microsoft Flight Simulator X Standard Edition
 • Microsoft Age of Empires II: The Conquerors Expansion
 • Microsoft Age of Empires II Gold Edition
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Age of Mythology
 • Microsoft Age of Mythology Gold
 • Microsoft Age of Mythology: The Titans
 • Microsoft Autoroute 2007
 • Microsoft Bicycle Board Games 1.5
 • Microsoft Bicycle Card Games 1.0
 • Microsoft Bicycle Casino Games 1.5
 • Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe
 • Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater
 • Microsoft Combat Flight Simulator: WWII Europe Series
 • Microsoft Crimson Skies
 • Microsoft Digital Image Standard 2006
 • Microsoft Digital Image Starter Edition 2006
 • Microsoft Digital Image Suite 2006
 • Microsoft Dungeon Siege
 • Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna
 • Microsoft Dungeon Siege II
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator 2004: Century of Flight
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition
 • Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition
 • Microsoft Freelancer
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Halo: Combat Evolved for PC
 • Microsoft Impossible Creatures
 • Microsoft Links 2001 Standard Edition
 • Microsoft Links 2003
 • Microsoft Links 2003 Championship Edition
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MechCommander 2
 • Microsoft MechWarrior 4: Black Knight
 • Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries
 • Microsoft MechWarrior 4: Vengeance
 • Microsoft Midtown Madness
 • Microsoft RalliSport Challenge PC
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with Connected Services
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2006
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection
 • Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0
 • Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Encarta Premium 2009
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2009
 • Microsoft Fable III for PC
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbresolve kbexpertiseinter kbnomt kbceip kbsetup kbarttypeshowme kbhowto kbinfo KB331796

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com