Hotfixes cài đ?t trư?c khi b?n ch?y adprep /Forestprep trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000 đ? chu?n b? r?ng và tên mi?n cho vi?c b? sung các b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 331161
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trư?c khi b?n ch?y các adprep /forestprep l?nh, Microsoft recommends b?n cài đ?t m?t s? Hotfixes và d?ch v? gói v? b?t k? b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000. Các hotfix và gói d?ch v? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Các ti?n ích Adprep.exe n?m trong thư m?c I386 c?a b?n Phương ti?n cài đ?t Windows Server 2003. Các ti?n ích Adprep.exe chu?n b? m?t Windows 2000 r?ng và các tên mi?n cho vi?c b? sung các Windows Server 2003 b? đi?u khi?n vùng.

Các ho?t đ?ng ti?n ích Adprep.exe bao g?m các b? sung:
 • Tr?nh mô t? b?o m?t m?c đ?nh đư?c c?i thi?n cho đ?i tư?ng các l?p h?c.
 • Nh?ng thay đ?i trong nhóm thành viên.
 • Các đ?i tư?ng thư m?c m?i mà các chương tr?nh yêu c?u.
M?c đích c?a Windows Server 2003 r?ng nâng c?p và c?a s? Nâng c?p tên mi?n máy ch? 2003 ti?n ích là thêm thay đ?i lư?c đ? và s? cho phép các đ?i tư?ng Active Directory đ? h? là an toàn và interoperate v?i m?i đư?c cài đ?t Windows Server 2003 tên mi?n đi?u khi?n.

Windows 2000 b? ki?m soát mi?n nhân r?ng trong nh?ng thay đ?i t? các adprep /forestprep l?nh là d? b? các v?n đ? sau ba.

L? h?ng: B? sung Schema xoá c?t t? cơ s? d? li?u và b? đi?u khi?n vùng không th? kh?i đ?ng

 • V?n đ?:

  M?t hi?m nhưng v?n đ? th?i gian ch?t ngư?i trong th?i gian gi?n đ? l?n các b?n C?p Nh?t như Adprep.exe có th? gây ra s? lư?ng l?n xóa các quan tr?ng các đ?i tư?ng t? Active Directory vào b? ki?m soát mi?n Windows 2000. B? ?nh hư?ng b? đi?u khi?n vùng không th? kh?i đ?ng. Các b? đi?u khi?n tên mi?n ph?i đư?c khôi ph?c ho?c cài đ?t l?i.
 • Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  303077SP 2 Hotfixes đư?c đ? ngh? trư?c khi th?c hi?n thay đ?i lư?c đ? Active Directory r?ng


 • M?i đe d?a:

  Cài đ?t hotfix ho?c d?ch v? gói đó tránh l? h?ng này là b?t bu?c cho t?t c? Windows 2000 tên mi?n b? đi?u khi?n trong r?ng trư?c khi b?n ch?y các adprep /forestprep b? ch? huy. Do không đ?t b? ki?m soát mi?n, tên mi?n, ho?c r?ng nguy cơ b?ng cách ch?y các adprep /forestprepl?nh mà không c?n s?a ch?a thích h?p đư?c cài đ?t trên m?i tên mi?n b? đi?u khi?n trong r?ng.
 • Ph?ng ng?a kh?c ph?c:
  • Gói d?ch v?: Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c sau này
  • Hotfix trong bài vi?t 303077
  • G?i thông tin Phiên b?n: Phiên b?n c?a Ntdsa.dll t?p tin mà con d?u Phiên b?n và ngày đư?c b?ng ho?c l?n hơn nh?ng đi?u sau đây:
   Version    Date
   --------------------------
   5.0.2195.2864 Feb-05-2001

L? h?ng: Làm b?n sao không hi?u qu? thay đ?i lư?c đ? tiêu th? băng thông m?ng

 • V?n đ?:

  Không có m?t v?n đ? hi?u su?t. Các gi?i thi?u v? thay đ?i lư?c đ? không nhân r?ng hi?u qu? gi?a tên mi?n b? đi?u khi?n trong r?ng. V?n đ? này gây ra vi?c tiêu th? thêm băng thông m?ng.
 • Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  300642S?a đ?i lư?c đ? k?t qu? trong lư?c đ? mismatch s? ki?n 1203 thư
 • M?i đe d?a:

  Cài đ?t gói d?ch v? thích h?p ho?c hotfix nh?m ngăn ng?a v?n đ? này n?u b?n có nhi?u hơn 10 b? ki?m soát mi?n trong r?ng ho?c không th? ch?u đ?ng đư?c vi?c s? d?ng băng thông b? sung m?ng trên toàn liên k?t m?ng k?t n?i b? ki?m soát mi?n trong r?ng. S?a ch?a là tùy ch?n cho r?ng v?i m?t s? lư?ng nh? c?a b? đi?u khi?n vùng đang k?t n?i b?ng t?c đ? cao liên k?t.
 • Ph?ng ng?a kh?c ph?c:
  • D?ch v? gói: Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c sau này
  • Hotfix trong bài vi?t 300642
  • G?i thông tin Phiên b?n: Phiên b?n c?a Ntdsa.dll t?p tin mà con d?u Phiên b?n và ngày đư?c b?ng ho?c l?n hơn các sau:
   Version    Date
   --------------------------
   5.0.2195.3673 Jun-04-2001

L? h?ng: Ho?t đ?ng thư m?c sao chép là b? tr? ho?n trong quá tr?nh xây d?ng l?i ch? s?

 • V?n đ?:

  Ho?t đ?ng thư m?c sao chép là b? tr? ho?n như thu?c tính m?i đư?c b? sung b?i các adprep /forestprepl?nh đư?c l?p ch? m?c và b? nh? cache c?a gi?n đ? đư?c C?p Nh?t. S? ch?m tr? là m?t ch?c năng c?a s? lư?ng đư?c đánh ch? m?c thu?c tính đang đư?c b? sung vào Active Directory và Kích thư?c cơ s? d? li?u Active Directory. B?n có th? ư?c tính nhân r?ng ch?m tr? công th?c sau đây:

  (s? lư?ng đư?c đánh ch? m?c thu?c tính * cơ s? d? li?u kích thư?c trong GB) / 50 = nhân r?ng s? ch?m tr? trong gi?


  Ví d?, các adprep /forestprep l?nh cho bi?t thêm năm m?i đư?c đánh ch? m?c thu?c tính, do đó m?t tên mi?n b? đi?u khi?n v?i m?t cơ s? d? li?u 15-GB s? có m?t nhân r?ng 1,5 gi? s? ch?m tr?.
 • Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  307219Sao chép d?ng l?i sau khi C?p Nh?t lư?c đ? Active Directory
 • M?i đe d?a:

  Cài đ?t b?n vá này n?u:
  • Ph?i m?t ít th?i gian hơn đ? cài đ?t hotfix ph?ng ng?a ho?c gói d?ch v? hơn đ? ch? cho thao tác reindexing hoàn t?t.
  • Ho?t đ?ng thư m?c nhân r?ng s? ch?m tr? không th? đư?c dung n?p trong môi trư?ng c?a b?n.
  B?n có th? b? qua bư?c này cho b? đi?u khi?n vùng v?i m?t nh? s? lư?ng các đ?i tư?ng.
 • Ph?ng ng?a kh?c ph?c:
  • Gói d?ch v?: Windows 2000 SP3 ho?c m?i hơn
  • Hotfix trong bài vi?t 307219
  • G?i thông tin Phiên b?n: Phiên b?n c?a Ntdsa.dll t?p tin mà con d?u Phiên b?n và ngày đư?c b?ng ho?c l?n hơn các sau:
   Version    Date
   --------------------------
   5.0.2195.4464 Oct-09-2001

Nguyên t?c hư?ng d?n

 • Có nh?ng cá nhân hotfixes gi?m thi?u t?t c? ba l? h?ng trên b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) ho?c m?i hơn. V? v?y, không ph?i tri?n khai m?t gói d?ch v? ? r?ng c?a b?n ch? duy nh?t đ? s? d?ng các adprep /forestprep b? ch? huy.
 • B? sung gói d?ch v? hi?n có b?n s?a đ?i đó là cài đ?t vào b? ki?m soát mi?n trong r?ng c?a b?n v?i m?t hotfix Ntdsa.dll m?i hơn có th? ngăn ch?n v?n đ? gi?n đ? – xoá ho?c các v?n đ? hi?u su?t hai mà áp d?ng cho r?ng c?a b?n.
 • Trên b? đi?u khi?n vùng v?i Windows 2000 SP1 cài đ?t, b?n ph?i cài đ?t m?t phiên b?n c?a t?p tin Ntdsa.dll có th? ngăn ch?n gi?n đ? – xoá d? b? t?n thương. Đ? th?c hi?n vi?c này, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Cài đ?t m?t hotfix Ntdsa.dll thích h?p. T?t nh?t cho k?t qu?, cài đ?t m?t g?n đây, well-tested t?p tin Ntdsa.dll gi?i quy?t gi?n đ? xóa và l? h?ng hai hi?u su?t. Sau đây là ví d? v? hotfixes như v?y:

   321933 D?ch v? không đư?c li?t kê trong c?u h?nh b?o m?t và phân tích-theo
  • Cài đ?t Windows 2000 SP2 ho?c m?i hơn.
 • B? ki?m soát mi?n v?i Windows 2000 SP2 cài đ?t không ph?i là d? b? t?n thương đ?n v?n đ? gi?n đ? – xoá. N?u b?n có m?t s? tên mi?n b? đi?u khi?n ho?c các đ?i tư?ng Active Directory, không có s?a ch?a b? sung đư?c yêu c?u. Qu?n tr? viên v?i ho?c là m?t l?n s? c?a b? đi?u khi?n vùng ho?c l?n cơ s? d? li?u có th? th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Cài đ?t m?t hotfix Ntdsa.dll thích h?p. T?t nh?t cho k?t qu?, cài đ?t m?t g?n đây, well-tested Ntdsa.dll hotfix mà gi?i quy?t hai hi?u su?t l? h?ng. Sau đây là m?t ví d? như v?y m?t hotfix:

   321933 D?ch v? không đư?c li?t kê trong c?u h?nh b?o m?t và phân tích-theo
  • Cài đ?t Windows 2000 SP3 ho?c m?i hơn.
 • B? ki?m soát mi?n v?i Windows 2000 SP3 cài đ?t b?o v? kh?i vi?c Xóa lư?c đ? và c? hai l? h?ng hi?u su?t.

Windows 2000 SP3 nh?ng thu?n l?i và các v?n đ?

B? ki?m soát mi?n Windows 2000 ph?i có Windows 2000 SP2 cho cài đ?t Active Directory Wizard (Dcpromo.exe) đ?n ngu?n đang ho?t đ?ng Thư m?c t? b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003 đang lưu tr? chương tr?nh phân vùng. N?u môi trư?ng c?a b?n đang ch?y Windows 2000 SP2, gi? cho r?ng Phiên b?n và không thay đ?i nó. N?u b?n đư?c chu?n hóa trên Windows 2000 SP1 và d? đoán vi?c b? sung các b? ki?m soát mi?n Windows 2000 đ?n m?t khu r?ng mà có đi?u khi?n vùng Windows 2000 và Windows Server 2003, đánh giá và xem xét vi?c tri?n khai Windows 2000 SP3.

Khi tên mi?n Windows 2000 b? đi?u khi?n có SP3 đư?c cài đ?t, nó d? dàng hơn đ? qu?n l? t? xa c?a s? b? ki?m soát mi?n 2000 t? máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP Professional ho?c Windows 2003 Server b?ng cách s? d?ng Windows Server 2003 ADMINPAK. Đ? bi?t thêm v? LDAP k? yêu c?u khi ho?t đ?ng thư m?c công c? qu?n tr? đang ch?y trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP Professional ho?c Windows 2003 Server máy tính là t?p trung vào Windows 2000 máy vi tính, xem các bài vi?t sau đây:
325465 Yêu c?u b? ki?m soát mi?n Windows 2000 SP3 ho?c m?i hơn khi s? d?ng Windows Server 2003 administration tools
H?y xem xét thêm hotfixes SP3 bài đăng sau đây trên b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Windows 2000 SP3. Đ? th?c hi?n vi?c này, th?c hi?n m?t trong các sau:
 • T? thêm b?n s?a l?i liên quan đ?n m?i tên mi?n b? đi?u khi?n.
 • Slipstream t?t c? ho?c ch?n hotfixes cho Windows 2000 SP3 cài đ?t phương ti?n truy?n thông ho?c chia s? đi?m.
 • Slipstream t?t c? ho?c ch?n hotfixes cài đ?t c?a b?n phương ti?n truy?n thông ho?c cài đ?t chia s? đi?m có ch?a ho?t đ?ng cơ b?n Windows 2000 h? th?ng c?ng v?i Windows 2000 SP3. N?u b?n làm đi?u này, m?i đư?c cài đ?t tên mi?n b? đi?u khi?n tránh v?n đ? đ? bi?t.
Các b?n s?a l?i đ?c bi?t quan tr?ng đ?i v?i Windows 2000 SP3 máy tính đang ch?y các d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i và DNS.
328020 In ?n chuy?n hư?ng qua m?t phiên d?ch v? đ?u cu?i không th? làm vi?c v?i Windows 2000 SP3
328894 K? t? đ?u tiên c?a m?i d?ng là m?t tích khi b?n in v?i tr?nh đi?u khi?n máy in chung
324906 Không th? kh?i đ?ng m?t chương tr?nh văn ph?ng sau khi b?n cài đ?t Service Pack 3 (SP3) cho Windows 2000
329170 MS02-070: L? h?ng trong SMB k? k?t có th? cho phép chính sách nhóm đư?c đ?i
321733 Thông báo l?i khi b?n vi?t m?t t?p tin vào m?t máy ch? t? m?t Windows XP d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows 2000: "Tr? ho?n vi?t th?t b?i"
326798 M?t s? Windows 2000 SMB redirector hotfixes có th? gây ra m?t cu?c xung đ?t v?i SP3 cho Windows 2000
329405 Đ? phân gi?i tên DNS không làm vi?c cho ngư?i s? d?ng không ph?i là qu?n tr? viên
304653 S? sê-ri là sai trong DNS khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính

Thu?c tính

ID c?a bài: 331161 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB331161 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:331161

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com