Xu?t hi?n c?a s? d?ch v? Messenger có ch?a m?t qu?ng cáo Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330904 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? nh?n đư?c m?t qu?ng cáo Internet trong m?t c?a s? d?ch v? Messenger. Các qu?ng cáo có ch?a văn b?n tương t? như các văn b?n sau đây:
D?ch v? Messenger
Thông đi?p t? ngu?n đ? your_computer_name.ISP_name ngày ngày thời gian
Tin nh?n văn b?n
Các thông đi?p này c?ng đư?c bi?t đ?n như là "thư rác messenger."

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n nh?n đư?c m?t net g?i thư t? nh?ng ngư?i đang s? d?ng d?ch v? Messenger trong Windows. D?ch v? Messenger là m?t d?ch v? Windows truy?n net g?i thư và tin nh?n đư?c g?i qua d?ch v? c?nh báo gi?a các máy tính khách và máy ch?. Ví d?, qu?n tr? m?ng s? d?ng d?ch v? Messenger đ? g?i thông báo hành chính cho ngư?i s? d?ng m?ng. Windows và các chương tr?nh ph?n m?m c?ng có th? dùng d?ch v? Messenger. Ví d?, Windows có th? s? d?ng nó đ? thông báo cho b?n khi hoàn thành công vi?c in ho?c khi b?n m?t đi?n máy tính c?a b?n và chuy?n sang m?t năng lư?ng uninterruptible cung c?p (UPS). Chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n có th? s? d?ng d?ch v? Messenger đ? g?i cho b?n thông báo. D?ch v? Messenger không liên quan đ?n tr?nh duy?t Web, thư đi?n t? chương tr?nh Windows Messenger hay MSN Messenger. V?n đ? này có th? x?y ra n?u các t?n t?i đi?u ki?n sau đây:
 • D?ch v? Messenger kh?i đ?ng.
 • D?ch v? g?i th? t?c t? xa kh?i đ?ng.
 • Tour trong nư?c NetBIOS (NetBIOS trên TCP/IP) và UDP phát sóng lưu lư?ng truy c?p đư?c b?t lên k?t n?i Internet c?a b?n.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t ho?c b?t tư?ng l?a mà kh?i qui trong lưu thông qu?ng bá NetBIOS và UDP. Các phương pháp b?n s? d?ng đ? gi?i quy?t v?n đ? này ph? thu?c vào h? th?ng đi?u hành c?a b?n và làm th? nào b?n k?t n?i v?i các Internet. Các đo?n cung c?p các ví d? v? m?t s? khác nhau c?u h?nh và các phương pháp có th? gi?i quy?t.

B?n k?t n?i Internet tr?c ti?p

N?u b?n s? d?ng m?t máy vi tính có k?t n?i đ?n Internet tr?c ti?p (b?ng cách s? d?ng modem cáp, DSL modem ho?c modem quay s?, cho Ví d?), cài đ?t tư?ng l?a và ch?n các NetBIOS và UDPbroadcast giao thông trên máy tính c?a b?n.

B?n đang ch?y Windows XP

N?u b?n đang ch?y Windows XP và k?t n?i Internet tr?c ti?p (b?ng cách s? d?ng modem cáp, DSL modem ho?c modem quay s?, ví d?), cài đ?t Windows XP Service Pack 1 (SP1) và l?n lư?t vào tư?ng l?a k?t n?i Internet (ICF). Theo m?c đ?nh, tr?nh cài đ?t Windows XP SP1 cho phép k?t n?i Internet tư?ng l?a (ICF) đ? ch?n t?t c? lưu lư?ng đ?n (unicast, phát đa hư?ng và phát sóng). Theo m?c đ?nh, n?u b?n đ? cài đ?t Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows Firewall (WF) đư?c b?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s? thay đ?i này trong ICF ch?n hành vi trong Windows XP SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329928ICF bây gi? ch?n insolicited trong nư?c unicast, giao thông phát đa hư?ng, và phát sóng
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Windows XP SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? b?t ICF, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283673Làm th? nào đ? b?t ho?c t?t tư?ng l?a Internet trong Windows XP

B?n đang ch?y Windows 2000

N?u b?n đang ch?y Windows 2000 và k?t n?i Internet tr?c ti?p (b?ng cách s? d?ng modem cáp, DSL modem ho?c modem quay s?, cho Ví d?), có đư?c và cài đ?t m?t s?n ph?m tư?ng l?a c?a bên th? ba mà kh?i trong nư?c NetBIOS và UDP phát sóng lưu lư?ng truy c?p. Thông tin thêm v? tư?ng l?a, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/athome/security/viruses/fwbenefits.mspx

B?n k?t n?i đ?n Internet thông qua m?t m?ng lư?i nh? b?n qu?n l?

N?u m?ng c?a b?n s? d?ng k?t n?i chia s? đ? cung c?p truy c?p Internet đ? nhi?u máy tính, cài đ?t ho?c cho phép các b?c tư?ng l?a ch? trên các chia s? K?t n?i Internet.

B?n đang ch?y Windows XP v?i chia s? k?t n?i Internet

N?u b?n s? d?ng chia s? k?t n?i Internet trong Windows XP đ? cung c?p truy c?p Internet đ? nhi?u máy tính, cài đ?t Windows XP SP1 trên các Chia s? k?t n?i Internet máy ch? và b?t ICF ch? trên máy ch? chia s? k?t n?i Internet.

B?n đang ch?y Windows v?i m?t thi?t b? ph?n c?ng chia s? k?t n?i Internet

N?u b?n s? d?ng m?t router ho?c thi?t b? ph?n c?ng khác đ? cung c?p Internet truy c?p vào nhi?u máy tính, c?u h?nh k?t n?i chia s? thi?t b? ch?n Tour trong nư?c NetBIOS và UDP phát sóng lưu lư?ng truy c?p. Liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a b?n chia s? thi?t b? cho bi?t thêm thông tin k?t n?i bên th? ba.

B?n k?t n?i vào Internet m?c dù m?t m?ng mà b?n không qu?n l?

N?u b?n k?t n?i Internet b?ng cách s? d?ng m?t m?ng công ty, ho?c n?u c?a b?n Internet d?ch v? nhà cung c?p (ISP) s? d?ng m?t tư?ng l?a, yêu c?u m?ng ngư?i qu?n tr? ph?i c?u h?nh tư?ng l?a đ? ngăn ch?n các NetBIOS và UDP lưu lư?ng truy c?p. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? m?ng ho?c ISP c?a b?n đ? bi?t thêm thông tin.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y t?t d?ch v? Messenger. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n (ho?c đi?m đ?n Thiết đặt, và sau đó Nh?p vào B?ng đi?u khi?n).
 2. B?m đúp Công c? qu?n tr?.
 3. B?m đúp D?ch v?.
 4. B?m đúp Messenger.
 5. Trong các Lo?i kh?i đ?ng danh sách, b?m vàoB? vô hi?u hoá.
 6. Nh?p vào D?ng, sau đó b?mOk.
Chú ý N?u d?ch v? Messenger d?ng, thông đi?p t? c?nh báo d?ch v? (thông báo t? ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n, ví d?) là không truy?n. N?u d?ch v? Messenger đ? b? t?t, b?t k? d?ch v? mà m?t cách r? ràng ph? thu?c vào Messenger d?ch v? không b?t đ?u, và m?t thông báo l?i đư?c đăng nh?p s? k? s? h? th?ng. V? v?y, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n cài đ?t tư?ng l?a và c?u h?nh nó đ? ch?n NetBIOS và RPC giao thông thay v? c?a cách t?t d?ch v? Messenger.

THÔNG TIN THÊM

D?ch v? Messenger s? d?ng UDP ports 135, 137 và 138; TCP c?ng 135, 139 và 445; và không lâu m?t (có ngh?a là, ng?n ng?i) c?ng s? l?n hơn 1024.

Tư?ng l?a giúp ngăn ng?a net g?i thư và giúp b?o v? máy tính c?a b?n t? khác đ?c h?i t?n công qua Internet. Các cu?c t?n công có th? đư?c thi?t k? đ? th?c hi?n các tác v? sau:
 • Truy c?p thông tin cá nhân c?a b?n
 • Phân ph?i ph?n m?m b?t h?p pháp b?i chi?m đo?t v? tr? trên đ?a c?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Using/Security/learnmore/stopspamv45.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 330904 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
T? khóa: 
kbfirewall kbenv kbprb kbmt KB330904 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:330904

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com