SQL Server cài đ?t hotfix

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330391 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Thông tin trong bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) hotfix xây 761 qua 977 trên t?t c? các h? đi?u hành. Thông tin trong bài vi?t này c?ng áp d?ng cho SQL Server 2000 SP3 hotfix xây d?ng 977 qua 2037 khi chúng đư?c cài đ?t ch? trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, ho?c Microsoft Windows NT. N?u b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t SQL Server 2000 SP3 hotfix xây d?ng 977 ho?c m?t sau đó xây d?ng trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842960 Mô t? 32-bit SQL Server 7.0 và SQL Server 2000 hotfix installer
SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) và phiên b?n m?i nh?t không đư?c h? tr? trong Windows 98, Windows Millennium Edition, ho?c Windows NT. V? v?y, không có không có h? tr? hotfix cho nh?ng h? đi?u hành trong SQL Server 2000 SP4 và trong phiên b?n m?i nh?t.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft SQL Server 2000 hotfixes s? đư?c đóng gói và cung c?p cho ngư?i s? d?ng như là m?t t?p tin th?c thi self-extracting. Tr?nh cài đ?t hotfix giúp b?n cài đ?t hotfix b?ng cách s? d?ng m?t chương tr?nh GUI d?a trên thi?t l?p. B?ng cách s? d?ng các tr?nh cài đ?t hotfix, b?n c?ng có th? t? đ?ng quá tr?nh cài đ?t hotfix qua t? ch?c toàn b? c?a b?n.

Tên c?a tr?nh cài đ?t hotfix th?c thi t?p tin s? có đ?nh d?ng này:

X.YY.ZZZZ_LangName.exe
 • X ch? ra s? phiên b?n l?n.
 • YY ch? ra s? phiên b?n th? hai ch? s?.
 • ZZZZ ch? ra s? hotfix.
 • LangName là ba ch? cái vi?t t?t c?a ngôn ng? mà các hotfix b?n đ?a hoá.
Ví d?, U.S. Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix SQL Server 2000 s? 701 s? là:

8.00.0701_enu.exe.

N?u b?n có kinh nghi?m không gian đ?a l?i khi b?n gi?i nén gói, xem các bài vi?t sau đây trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301913 BUG: Thông báo l?i "Đó là không đ? không gian tr?ng trên ? đ?a" x?y ra khi b?n gi?i nén SQL Server 2000 dowloads

THÔNG TIN THÊM

Trư?c khi cài đ?t tr?nh cài đ?t hotfix

Trư?c khi cài đ?t tr?nh cài đ?t hotfix, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n th?c hi?n m?t sao lưu c?a các cơ s? d? li?u:
 • Th?c s?
 • msdb
 • mô h?nh
Sau đó, n?u b?n quy?t đ?nh cu?n ngư?c các hotfix, b?n có đ? khôi ph?c các b?n sao lưu. Bi?t thêm thông tin v? quá tr?nh quay ngư?c l?i đ? đư?c bao g?m trong các "Làm th? nào đ? lo?i b? ho?c cu?n ngư?c các hotfix" ph?n c?a bài vi?t này. Vi?c l?p đ?t các tr?nh cài đ?t hotfix không làm cho s?a đ?i cơ s? d? li?u ngư?i dùng; Tuy nhiên, nó có th? bao g?m s?a đ?i cơ s? d? li?u h? th?ng.

Làm th? nào đ? s? d?ng cài đ?t hotfix

Đ? b?t đ?u quá tr?nh cài đ?t hotfix, b?n ph?i ch?y các hotfix t?p tin th?c thi. Cho m?t cài đ?t tiêu chu?n hotfix, b?n ph?i lưu và ch?y các hotfix t?p tin th?c thi trên máy tính. Đ? đư?c hư?ng d?n v? làm th? nào đ? cài đ?t hotfix trên m?t cài đ?t c?m, đ?c "cài đ?t c?m" ph?n c?a bài vi?t này. Đ? ch?y ti?n tr?nh cài đ?t, b?n ph?i đăng nh?p vào các h? đi?u hành v?i m?t tài kho?n ngư?i s? d?ng có local hành chính thông tin đăng nh?p.

Khi b?n ch?y ti?n tr?nh cài đ?t, các t?p tin gói gi?i nén t?i các nhi?t đ? thư m?c. Sau đó, m?t hotfix GUI d?a trên cài đ?t c? b?t đ?u đó hư?ng d?n b?n thông qua ph?n c?n l?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t.

Nh?ng g? t?p tin đư?c C?p Nh?t b?i hotfix này?

Danh sách các t?p tin đư?c C?p Nh?t b?i hotfix này n?m trong m?t T?p INF. B?n ph?i ch?y t?p tin th?c thi hotfix và gi?i nén T?p INF đ? Xem l?i danh sách t?p.

Đ? có đư?c m?t danh sách các t?p tin mà các hotfix C?p Nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:

1. B?t đ?u t?p tin th?c thi hotfix. Ch?y chương tr?nh cho đ?n khi b?n đang khai thác trang. Các t?p tin sau đó đư?c gi?i nén t?i các %NHI?T Đ?c?p %. Không h?y b? thi?t l?p đư?c. N?u b?n h?y b? thi?t l?p, t?t c? các file trích xu?t đư?c g? b? t? %NHI?T Đ?c?p %.

2. Sau khi b?n xem các Chào m?ng màn h?nh cho tr?nh cài đ?t hotfix, xác đ?nh v? trí các %NHI?T Đ?c?p %. S? d?ng d?u th?i gian vào các thư m?c trong các NHI?T Đ? thư m?c đ? xác đ?nh m?t thư m?c có tên là pftXX~ tmp, nơi XX m?t s? ng?u nhiên

3. Xác đ?nh v? trí t?p Hotfix.inf trong c?p này đ? có đư?c m?t danh sách hoàn ch?nh t?p t? INF này ? b? ph?n [T?P] t?p tin. Ngoài ra, b?n c?ng có th? xem l?i ph?n [script] Hotfix.inf t?p tin đ? t?m hi?u n?u b?n C?p Nh?t ch?y b?t k? k?ch b?n đ?i v?i máy ch? SQL c?a b?n cài đ?t.

4. Bây gi?, b?n có th? h?y b? thi?t l?p đ? lo?i b? các thư m?c t?m th?i.

Chú ý B?n c?ng có th? l?y danh sách các t?p tin mà các hotfix b?n c?p nh?t b?ng cách xem l?i bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft đư?c tác gi? cho hotfix này. S? bài vi?t đư?c hi?n th? trong ban đ?u Chào m?ng màn h?nh c?a tr?nh cài đ?t hotfix.

Cách th?c ho?t đ?ng c?a tr?nh cài đ?t

Tr?nh cài đ?t hotfix s? d?ng các bư?c sau đ? hoàn thành các cài đ?t:
 1. Khi b?n ch?y self-extracting exe, các t?p này gi?i nén t?i m?t nhi?t đ? thư m?c trên máy tính.
 2. Tr?nh cài đ?t hotfix sau đó đ? ki?m ch?ng r?ng ngư?i dùng đ? đăng nh?p vào đ? hành chính ch?ng trư?c khi nó kh?i s? Thi?t l?p t?p tin đăng nh?p.
 3. Tr?nh cài đ?t s? t? đ?ng phát hi?n t?t c? trư?ng h?p c?a m?t SQL Cài đ?t máy ch?, và li?t kê danh sách các trư?ng h?p mà vư?t qua v?ng lo?i b?n C?p Nh?t. Đ? đ? đi?u ki?n cho C?p Nh?t hotfix, SQL Server cài đ?t ph?i đáp ?ng các yêu c?u nh?t đ?nh. Cơ s? ki?n th?c Microsoft đi?u đó tài li?u tham kh?o hotfix này s? có thêm thông tin v? các yêu c?u cho áp d?ng các b?n c?p nh?t này. Ví d?, n?u các hotfix đ?i h?i vi?c l?p đ?t Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2, sau đó b?n ph?i cài đ?t SQL Server 2000 Service Pack 2 trư?c khi b?n áp d?ng hotfix này. N?u máy tính không có b?t k? SQL Server cài đ?t đ? đi?u ki?n cho vi?c cài đ?t hotfix này, b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n tương t? như dư?i đây và cài đ?t đư?c h?y b?:
  B?n không có b?t k? ví d? c?a SQL đư?c cài đ?t trên máy tính này có đ? đi?u ki?n cho HotFix này. Vui l?ng ki?m tra phiên b?n và d?ch v? gói yêu c?u đ?i v?i Hotfix này.
 4. Sau khi b?n ch?n m?t trư?ng h?p c? th? c?a SQL Server cho nâng c?p hotfix, tr?nh cài đ?t hotfix gi?i quy?t và l?n đ?c vào b? nh? các tên thư m?c thích h?p và các đ?a đi?m tương ?ng v?i SQL Server cài đ?t mà b?n đ? ch?n.
 5. Thi?t l?p s? nh?c b?n cho thông tin, ch?ng h?n như cho dù b?n b?n mu?n s? d?ng SQL Server xác th?c ho?c xác th?c c?a Windows. Neáu baïn choïn SQL Server xác th?c, b?n ph?i cung c?p chương tr?nh thi?t l?p v?i m?t kh?u Đ?i v?i các sa đăng nh?p. N?u b?n ch?n xác th?c c?a Windows, b?n ph?i ch?y chương tr?nh thi?t l?p trong khi b?n đang đăng nh?p vào Windows v?i m?t đăng nh?p Windows tài kho?n. Trương m?c đăng nh?p này ph?i là m?t ph?n c?a các Ilos c? đ?nh vai tr? máy ch? cho trư?ng h?p c?a b?n là SQL Server nâng c?p. N?u b?n mu?n s? d?ng SQL Server xác th?c, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng r?ng th? hi?n c?a SQL Server đư?c c?u h?nh cho ch? đ? h?n h?p an ninh. N?u không, bư?c xác th?c là không thành công và b?n nh?n đư?c các sau thông báo l?i, ngay c? khi b?n cung c?p m?t h?p l? sa m?t kh?u:
  Thông tin đăng nh?p không h?p l?. Vui l?ng Th? l?i.
 6. Sau khi b?n đăng nh?p SQL Server b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p t? bư?c 5, chương tr?nh thi?t l?p d?ng SQL và d?ch v? MSSQLSERVER Máy ch? d?ch v? đ?i l? cho trư?ng h?p đang đư?c nâng c?p.
 7. Bây gi?, tr?nh cài đ?t hotfix th?c hi?n bư?c c?t l?i c?a thay th? hi?n t?i t?p tin v?i các t?p tin m?i mà đ? đư?c bao g?m trong các hotfix. Đ? th?c hi?n vi?c này, chương tr?nh t?m ki?m máy tính đích đ? xác minh n?u các t?p này th?c s? hi?n nay. N?u các t?p tin t?n t?i trên máy tính đích, nó có đ? đi?u ki?n cho m?t s? thay th?. Sau khi m?t t?p tin vư?t qua ki?m tra này, các t?p tin Phiên b?n đư?c so sánh v?i t?p ngu?n. Cho các t?p tin mà không có m?t phiên b?n s?, chương tr?nh s? d?ng các thông tin th?i gian và ngày. Đi?u này t?o ra m?t danh sách t?p đang đư?c cài đ?t.
 8. Đ?i v?i m?i t?p tin đư?c ch?n đ? thay th?, các t?p tin là l?n đ?u tiên sao lưu vào m?t thư m?c sao lưu. Thư m?c sao lưu này s? t?n t?i trong cùng m?t thư m?c như là t?p tin. Theo thư m?c sao lưu có là m?t thư m?c con có nh?ng tên gi?ng như các hotfix xây d?ng s?.
  Ví d?, n?u b?n đang cài đ?t SQL Server 2000 hotfix 701, và Sqlservr.exe ph?i đư?c thay th? t? hi?n t?i c?a nó v? trí (c: Program Files Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\), tr?nh cài đ?t t?o ra m?t c?u trúc thư m?c m?i tương t? như C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\Backup\0701, và sao lưu các t?p hi?n có này m?i v? trí trư?c khi nó s? thay th? nó v?i các t?p tin m?i t? các hotfix.

  Tương t?, n?u b?n ch?n m?t t?p tin trong c: Program Files Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\Resources\1033 đ? thay th?, đ?u tiên nó đư?c sao chép vào m?t v? trí sao lưu tương t? như C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\resources\1033\Backup\0701, và nó sau đó đư?c thay th? v?i c?a nó đ?i tác t? các hotfix.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng tr?nh cài đ?t hotfix trên m?t th? hi?n c?a SQL Server, và b?n lo?i b? m?t th? hi?n, sao lưu thư m?c mô t? trư?c đó không Xóa chương tr?nh lo?i b? SQL Server. B?n ph?i sau đó xóa b?ng tay đây sao lưu thư m?c đư?c t?o b?i tr?nh cài đ?t. N?u các thư m?c này không đư?c c?t b?, c?a b?n tương lai c? g?ng đ? cài đ?t Microsoft SQL Server 2000 trên máy tính này b?i b?ng cách s? d?ng cùng m?t tên d? s? th?t b?i.
 9. Sau khi tr?nh cài đ?t d?ng t?t c? các d?ch v?, m?t t?p tin s? không đư?c t? ch?c đ? b? khóa và s?n sàng đ? thay th? thông qua m?t ho?t đ?ng đơn gi?n sao chép. N?u t?p khóa, tr?nh cài đ?t aborts, và b?n nh?n đư?c sau thông báo:
  M?t ho?c nhi?u t?p đư?c ch?n cho vá là b? khóa b?i các quy tr?nh khác. T?p nh?t k? có chi ti?t thông tin v? các t?p tin b? khóa.

  Vui l?ng đóng m?i ?ng d?ng và kh?i đ?ng l?i các Hotfix Tr?nh cài đ?t. N?u v?n đ? v?n c?n, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và sau đó kh?i đ?ng l?i tr?nh cài đ?t Hotfix.
N?u không có k?ch b?n mà ph?i đư?c ch?y, tr?nh cài đ?t b?t đ?u t?t c? các d?ch v? và ch?y các script.

Cài đ?t c?m

B?n cài đ?t c?m SQL Server 2000

Đ? áp d?ng hotfix gói cho m?t nhóm SQL 2000 cài đ?t, b?n ph?i ch?y hotfix gói vào nút s? h?u SQL Tài nguyên máy ch?. Sau đó, tr?nh cài đ?t hotfix s? đưa các ngu?n tài nguyên máy ch? SQL gián tuy?n và c?p nh?t các t?p tin nh? phân trên t?t c? các nút c?a c?m. Cu?i cùng, SQL Tài nguyên máy ch? đư?c đưa tr?c tuy?n, và tr?nh cài đ?t ch?y b?t k? cài đ?t l?nh (.sql) mà đư?c v?n chuy?n như m?t ph?n c?a các hotfix.

SQL Server 7.0 c?m cài đ?t

Đ?i v?i nhóm b?n cài đ?t SQL Server 7.0, b?n ph?i đ?u tiên uncluster SQL Server b?ng cách ch?y thu?t s? chuy?n đ?i d? ph?ng máy ch? SQL t? các chính c?m nút c?a m?i máy ch? SQL ?o.

Đang ho?t đ?ng/ho?t đ?ng

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ?i v?i ti?n tr?nh cài đ?t ho?t đ?ng/ho?t đ?ng:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng nút máy tính nơi SQL Server 7.0 là Ban đ?u đư?c cài đ?t, ki?m soát c? các máy ch? SQL tài nguyên nhóm.
 2. Trên m?i nút c?a c?m, ch?y thu?t s? thi?t l?p chuy?n đ?i d? ph?ng Ti?n ích đ? lo?i b? r?ng máy ch? SQL ?o.
 3. Sau khi unclustering SQL Server, b?n ph?i ch?y các hotfix ch?y đư?c t?p tin vào c? hai các nút, và hoàn t?t cài đ?t hotfix thành công trư?c khi b?n recluster SQL Server.

Đang ho?t đ?ng/th? đ?ng

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ?i v?i ti?n tr?nh cài đ?t ho?t đ?ng/th? đ?ng:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng máy tính n?t, nơi SQL Server 7.0 là Ban đ?u đư?c cài đ?t, ki?m soát tài nguyên máy ch? SQL.
 2. Trên cùng m?t máy tính nút này, ch?y thu?t s? thi?t l?p chuy?n đ?i d? ph?ng Ti?n ích đ? lo?i b? r?ng máy ch? SQL ?o.
 3. Sau khi unclustering SQL Server, b?n ph?i ch?y hotfix EXE vào nút chính duy nh?t, và hoàn t?t cài đ?t hotfix thành công trư?c khi b?n recluster SQL Server.

Tham s? d?ng l?nh

Đây là danh sách các tham s? d?ng l?nh có s?n v?i gói hotfix này.
Option     Definition
------     ----------

/s       Disable Self Extraction progress dialog. Must come before /a.

/a       This parameter must come before all parameters except /s if you
        are running the hotfix by using the self-extracting EXE, and you 
        want to include parameters for unattended installations. This is a
        mandatory parameter for the installer to run in the unattended mode. 

/q       This flag causes the Setup program to run in silent mode
        with no user interface. 

/allinstances This is an SQL specific key that patches all instances of SQL Server
        in silent mode that pass the applicability rules. This flag can also be used
        to patch all SQL Server virtual servers that pass the applicability rules and needs 
        to be run from the active node. 

INSTANCENAME  Name of the instance of SQL Server. You must enter it as
        INSTANCENAME=yourinstancename

BLANKSAPWD   Means blank sa password for SQL Authentication. If you enter
        this parameter on computers that are running Microsoft Windows NT or 
        Microsoft Windows 2000, the default Windows Authentication logon is
        overridden and it tries to log on with a blank sa password. 
        The correct format for this parameter is BLANKSAPWD=1.
        This parameter is recognized only for unattended
        installations.

SAPWD     Non-blank sa password. If you enter this parameter, it must be
        in the form of SAPWD=yoursapassword. This parameter
        overrides default Windows Authentication on computers that are running
        Windows NT or Windows 2000, or a BLANKSAPWD, if entered.
Chú ý B?n có th? s? d?ng các b?t đ?u /wait tiêu chu?n c?a s? d?ng l?nh ti?n t? ? phía trư?c c?a các l?nh đ? tr? v? ki?m soát d?u nh?c l?nh sau khi cài đ?t hotfix hoàn t?t.

Ví d? v? d?ng l?nh

 • Cú pháp d?ng l?nh cho ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát c?a m?t hotfix vào m?t trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server v?i s? ti?n b? self-extraction h?p tho?i vô hi?u hoá là:
  8.00.0701_enu.exe /s /a /q
  B?i v? không có thông tin xác th?c đư?c cung c?p trong d?ng l?nh, đăng nh?p Windows xác th?c m?c đ?nh đư?c s? d?ng.
 • Cú pháp d?ng l?nh cho ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát c?a m?t hotfix vào m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server là:
  8.00.0701_enu.exe /a /q INSTANCENAME=FRIDAY SAPWD=MyPwd
  nơi th? sáu là tên c?a SQL Server 2000 d?. Cài đ?t s? th?t b?i n?u tham s? INSTANCENAME đư?c cung c?p như servername\instancename.
 • Cú pháp d?ng l?nh cho ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát c?a m?t hotfix b?ng cách s? d?ng các b?t đ?u /wait tùy ch?n là:
  start /wait 8.00.0701_enu.exe /s /a /q INSTANCENAME=sqlinstance02

Làm th? nào đ? th?c hi?n ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát

Ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát là tương t? như các tương tác cài đ?t mô t? trư?c đó. Cho m?t cài đ?t im l?ng, b?n ph?i th?c thi EXE self-extracting v?i tham s? /q. N?u b?n đang áp d?ng các hotfix cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên, b?n ph?i ch? đ?nh tên d? trên l?nh đư?ng dây b?ng cách s? d?ng tham s? INSTANCENAME. N?u trư?ng h?p đ? ch?n đ? đi?u ki?n cho các hotfix, tr?nh cài đ?t s? áp d?ng các mi?ng vá, như đư?c mô t? trư?c đó. N?u tham s? INSTANCENAME không đư?c cung c?p, các hotfix s? d?ng m?c đ?nh Ví d? cho SQL Server.

Cho vi?c cài đ?t không giám sát trên m?t c?m, b?n có th? s? d?ng cú pháp tương t? như trong m?t k?ch b?n noncluster. Ví d?, n?u b?n có m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên trong m?t c?m tên là HELLO\Inst1, nơi HELLO là các Tên máy ch? ?o, cú pháp là tương t? như:
start /wait 8.00.0701_enu.exe /q instancename=inst1

T?p s? ghi

M?i hành đ?ng đư?c th?c hi?n b?i các hotfix ti?n tr?nh cài đ?t đư?c ghi trong t?p nh?t k? thi?t l?p. Các t?p tin log s? có đ? thông tin v? m?i hành đ?ng ? t?ng giai đo?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t và các ho?t đ?ng c? th? th?c hi?n trên m?i t?p tin. Các hotfix lưu đăng nh?p t?p tin trong thư m?c %WINDIR%\SQLHotfix. Đ?i v?i m?i t?p tin đăng nh?p, các chương tr?nh t?o ra m?t tên duy nh?t:

SQLHotfix?.Đăng nh?p

Câu h?i mark (?) là như th? nào nhi?u l?n b?n đ? c? g?ng đ? cài đ?t các hotfix trên máy tính.

Cho m?t cài đ?t thành công, ? ph?n cu?i c?a t?p tin đăng nh?p, b?n s? th?y đi?u này thông báo:
CÀI Đ?T THÀNH CÔNG
Tương t? như v?y đi?u này thư có ngh?a là m?t s? th?t b?i đ? xu?t hi?n trong các hotfix cài đ?t:
CÀI Đ?T TH?T B?I
Thông đi?p này ch? ra r?ng vi?c cài đ?t đ? H?y b? ? gi?a c?a quá tr?nh thi?t l?p, và đ? cài đ?t H?y b?:
Ngư?i dùng h?y b? vi?c cài đ?t
Cho vi?c cài đ?t không thành công, m?t l?i tương ?ng m? đư?c vi?t đ? đăng nh?p cài đ?t hotfix.

Làm th? nào đ? lo?i b? ho?c cu?n ngư?c các hotfix

N?u b?n quy?t đ?nh cu?n ngư?c m?t hotfix gói, b?n ph?i s? d?ng m?t quá tr?nh hư?ng d?n s? d?ng đ? lo?i b? các t?p tin C?p Nh?t. Danh sách đ?y đ? c?a các t?p tin và nh?ng thư m?c sao lưu phù h?p đ? đư?c t?o ra b?i các hotfix là li?t kê trong t?p nh?t k? thi?t l?p. Như đ? đ? c?p trư?c đó, tr?nh cài đ?t sao lưu các tác ph?m hi?n t?i đ? c?u trúc thư m?c sao lưu (tài li?u trư?c đó trong này đi?u) trư?c khi thay th? chúng v?i các t?p tin m?i. Đ? cu?n ngư?c hotfix, b?n ph?i ng?ng t?t c? các d?ch v? và thay th? t?t c? các t?p t? sao lưu thư m?c đư?c ch? đ?nh trong các t?p tin log. N?u các hotfix đ? ch?y b?t k? k?ch b?n trong th?i gian cài đ?t, there's no way t? đ?ng nhanh chóng đ? quay tr? l?i thay đ?i nó th?c hi?n cơ s? d? li?u h? th?ng. Đó là l? do t?i sao nó là quan tr?ng đ? b?n có th? sao lưu các h? th?ng cơ s? d? li?u trư?c khi b?n áp d?ng các hotfix.

N?u b?n ph?i quay ngư?c l?i hotfix này và đăng nh?p c?a b?n thi?t l?p t?p tin (ho?c t?p INF) ch? ra r?ng các hotfix đ? ch?y m?t, ho?c nhi?u hơn, .sql k?ch b?n đ?i v?i máy ch? c?a b?n, b?n ph?i tuân theo các bư?c sau:.

Quan tr?ng Các bư?c sau đây liên quan đ?n xây d?ng l?i c?a b?n Th?c s? cơ s? d? li?u và khôi ph?c t? b?n sao lưu t?ng th? đ? đư?c th?c hi?n trư?c khi b?n áp d?ng các hotfix. N?u b?n t?o b?t k? cơ s? d? li?u ngư?i dùng m?i sau khi b?n áp d?ng hotfix, b?n ph?i sao lưu các cơ s? d? li?u ngư?i dùng bây gi? v? v?y mà b?n có th? Khôi ph?c các cơ s? d? li?u, sau khi hoàn t?t các bư?c sau:
 1. Tách t?t c? các cơ s? d? li?u ngư?i dùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "G?n và Detaching Databases" ch? đ? trong SQL Server 7.0 sách Online, ho?c ch? đ? "Làm th? nào đ? đính kèm và tách m?t cơ s? d? li?u (Enterprise Manager)" trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n.
  Chú ý N?u b?t k? c?a các cơ s? d? li?u có liên quan trong nhân r?ng, b?n ph?i l?n đ?u tiên vô hi?u hóa xu?t b?n và phân ph?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "Vô hi?u hoá xu?t b?n và phân ph?i" ch? đ? trong SQL Server Books Tr?c tuy?n.
 2. Ng?ng t?t c? các máy ch? SQL d?ch v? (t?c là, MSSQLServer, SQLServerAgent, Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên [MS-DTC], T?m ki?m c?a Microsoft).
 3. Như là m?t y?u t? an toàn, sao chép các D? li?u thư m?c vào m?t v? trí an toàn. N?u b?n có d? li?u và đăng nh?p các t?p tin trong m?t tách c?p, khác hơn là m?c đ?nh D? li?u thư m?c, c?ng sao chép các t?p tin đó.
 4. T?m ki?m máy tính cho thư m?c sao lưu, và thay th? các Phiên b?n m?i c?a t?t c? các t?p tin v?i các phiên b?n c?.
 5. Xây d?ng l?i các Th?c s? cơ s? d? li?u.
 6. Khôi ph?c các Th?c s?, mô h?nhmsdb cơ s? d? li?u t? c?a b?n sao lưu các cơ s? d? li?u đ? đư?c đưa trư?c khi b?n áp d?ng các hotfix. Đi?u này s? t? đ?ng g?n b?t k? cơ s? d? li?u ngư?i dùng mà đ? đư?c kèm theo khi b?n t?o b?n sao lưu. Đính kèm b?t k? ngư?i s? d?ng cơ s? d? li?u mà đư?c t?o ra sau khi sao lưu cu?i c?a cơ s? d? li?u t?ng th?.
 7. N?u b?n đ? có văn b?n đ?y đ? catalog, khôi ph?c l?i văn b?n đ?y đ? catalog và catalog resynchronize văn b?n đ?y đ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem bài vi?t sau trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  240867 Làm th? nào đ? di chuy?n, sao chép và sao lưu văn b?n đ?y đ? danh m?c thư m?c và t?p tin
 8. N?u b?n s? d?ng nhân r?ng b?n ph?i c?u h?nh l?i nhân r?ng theo cách th? công.
 9. N?u b?n s? d?ng SQL Mail, c?u h?nh l?i SQL Mail. Đ? bi?t thêm thông tin, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  263556 Làm th? nào đ? c?u h?nh SQL Mail

Thu?c tính

ID c?a bài: 330391 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo kbmt KB330391 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:330391

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com