Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? m?t l?i "Stop m? l?i 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330182 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n đ? Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau khi máy tính kh?i đ?ng:
NG?NG: 0X0000007E (0XC0000005, 0X804E518E, 0XFC938104, 0XFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED

Đ?a ch? WUSB54GCx86.sys 92 D 89498 căn c? t?i 92D7c000, Datestamp 45c04cc9
Lưu ?: Các tham s? và t?p đ? đ?t tên tin trong thông báo l?i này có th? khác nhau, tùy thu?c vào nguyên nhân c?a l?i d?ng. t?p đ? đ?t tên tin trong d?ng th? hai c?a thông báo l?i, WUSB54GCx86.sys, là m?t ví d? v? m?t t?p tin tr?nh đi?u khi?n có th? gây ra l?i.

Bài vi?t này th?o lu?n v? các phương pháp b?y đ? gi?i quy?t v?n đ?. Phương pháp đ?u tiên đư?c thi?t k? cho đ?u đ?n trung gian máy tính ngư?i dùng. Các phương pháp khác sáu đư?c thi?t k? cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu.

B?i v? bài vi?t này ch?a các bư?c liên quan đ?n vi?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t thread h? th?ng t?o ra m?t ngo?i l? x? l? l?i không th? b?t k?p. Ngo?i l? này có th? đư?c gây ra b?i b?t k? sau đây:
 • N?u v?n đ? này x?y ra sau khi kh?i đ?ng l?i đ?u tiên trong lúc Cài đặt Windows ho?c sau khi cài đ?t chuyên bi?t xong, máy tính có th? không có đ? không gian đ?a c?ng đ? ch?y Windows XP.
 • BIOS máy tính có th? không tương h?p v? sau v?i Windows XP, ho?c nó có th? ph?i đư?c C?p Nh?t.
 • Các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video có th? không tương h?p v? sau v?i Windows XP.
 • M?t tr?nh khi?n tr?nh ho?c m?t b?n ghi d?ch v? h? th?ng có th? b? hư h?ng.
 • N?u v?n đ? là liên k?t v?i các t?p tin Win32k.sys, nó có th? đư?c gây ra b?i m?t chương tr?nh bên th? ba đi?u khi?n t? xa.

Gi?i pháp

S? d?ng công c? Báo cáo L?i Windows

B?n có th? s? d?ng công c? Báo cáo L?i Windows đ? g?i thông tin v? l?i cho chúng tôi và đ? có đư?c thông tin v? b?t k? s?a ch?a có s?n ho?c gi?i pháp. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? s? d?ng công c? báo cáo l?i c?a Windows:
 1. Khi c?a s? Windows Error Reporting b?t lên trên máy tính c?a b?n, nh?p vào G?i báo cáo l?i đ? g?i báo cáo l?i cho chúng tôi.
 2. Trong c?a s? xác nh?n xu?t hi?n sau khi b?n g?i báo cáo l?i cho chúng tôi, nh?p vào Thêm thông tin. Đi?u này s? giúp b?n t?m th?y b?t k? b?n s?a l?i có s?n cho các v?n đ? ho?c các thông tin v? làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ?.
 3. N?u m?t s?a ch?a ho?c gi?i pháp là không có s?n, b?n có th? s? d?ng ph?n "G? r?i nâng cao" đ? c? g?ng gi?i quy?t v?n đ? này. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/contactus/

Kh?c ph?c s? c? nâng cao

S? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? mà trong đó chúng đư?c tr?nh bày.

Phương pháp 1: H?y ch?c ch?n r?ng b?n có đ? dung lư?ng đ?a c?ng

Trư?c tiên, đ?m b?o r?ng b?n có đ? không gian đ?a c?ng. L?i d?ng có th? đư?c gây ra b?i không gian đ?a c?ng không đ?.

N?u b?n có th? s? d?ng ch? đ? an toàn ho?c Recovery Console đ? B?t đ?u máy tính, xóa b?t k? không c?n thi?t t?p t?m th?i, t?p b? nh? cache Internet, sao lưu t?p chương tr?nh, và t?p tin có ch?a lưu t?p m?nh v? t? đ?a quét (.chk t?p tin). B?n c?ng có th? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP trên m?t đ?a c?ng có thêm không gian tr?ng.

N?u b?n không th? kh?i đ?ng máy tính, đi đ?n các phương pháp ti?p theo đ? C?p Nh?t BIOS máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? an toàn ho?c Recovery Console, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315222 M?t mô t? v? các tu? ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP
314058 Mô t? Windows XP ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n

Phương pháp 2: C?p Nh?t BIOS máy tính

N?u gi?i phóng không gian trên đ?a c?ng c?a b?n không gi?i quy?t v?n đ?, BIOS có th? ph?i đư?c C?p Nh?t. S? d?ng các ph?n c?ng và ph?n m?m nhà cung c?p bài vi?t thông tin liên h? đư?c li?t kê trong ph?n "Tài li?u tham kh?o" đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính đ? có đư?c C?p Nh?t BIOS đ?t.

Lưu ?: Khi b?n C?p Nh?t BIOS, b?n có th? ph?i vô hi?u hóa tùy ch?n b? nh? BIOS, ch?ng h?n như b? nh? đ?m ho?c theo d?i, t?m th?i.

Phương pháp 3: Vô hi?u hoá ho?c C?p Nh?t tr?nh khi?n tr?nh

N?u b?n đ? c?p nh?t BIOS thành công và v?n đ? v?n c?n, các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video trên máy tính có th? c?n ph?i đư?c C?p Nh?t ho?c vô hi?u hoá. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? kh?c ph?c s? c? các tr?nh đi?u khi?n v? màn h?nh:
 1. N?u m?t tr?nh đi?u khi?n đư?c li?t kê theo tên trong các thông báo l?i d?ng, vô hi?u hóa ho?c lo?i b? đi?u khi?n đó.
  • N?u l?i x?y ra trong tr?nh t? kh?i đ?ng và phân vùng h? th?ng s? d?ng h? th?ng t?p NTSF, b?n có th? s? d?ng ch? đ? an toàn đ? đ?i tên ho?c xóa b? tr?nh đi?u khi?n b? l?i.
  • N?u tr?nh đi?u khi?n đư?c s? d?ng như là m?t ph?n c?a ti?n tr?nh kh?i đ?ng h? th?ng trong ch? đ? an toàn, b?n ph?i s? d?ng Recovery Console đ? B?t đ?u máy tính.
 2. N?u các thông báo l?i d?ng không ch? ra m?t tr?nh đi?u khi?n c? th?, C?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video đ? các phiên b?n m?i nh?t.
 3. Vô hi?u hoá ho?c lo?i b? b?t k? tr?nh đi?u khi?n ho?c b?n ghi d?ch v? mà b?n m?i thêm vào.
 4. Ki?m tra các Microsoft ph?n c?ng tương h?p v? sau danh sách (HCL) đ? xác đ?nh xem các thi?t b? PCI trong máy tính đư?c tương h?p v? sau v?i Windows XP. Đ? bi?t thông tin v? HCL, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/default.mspx

Phương pháp 4: Lo?i b? tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?

N?u b?n đ? c?p nh?t các tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video và v?n đ? v?n c?n, ho?c n?u b?n không th? kh?i đ?ng Windows trong ch? đ? an toàn, v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i m?t ngư?i lái xe khác nhau, đánh d?u ki?m. Lo?i b? t?t c? các vít không k? thu?t s? ch? k? c?a Microsoft.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316434 Làm th? nào đ? th?c hi?n nâng cao kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? trong Windows XP

Cách 5: Lo?i b? t?t c? các tr?nh đi?u khi?n bên th? ba

B?n có th? không th? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n bên th? ba nào gây ra l?i. N?u lo?i b? tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k? không gi?i quy?t v?n đ?, h?y th? di chuy?n t?t c? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba t?p tin t? m?c tin thư thoại %Windir%\System32\Drivers sang v? trí khác. Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? di chuy?n các t?p tin tr?nh đi?u khi?n bên th? ba:
 1. S? d?ng Recovery Console đ? B?t đ?u máy tính ho?c máy tính B?t đ?u t? m?t cài đ?t chuyên bi?t khác nhau c?a Windows, n?u b?n đ? th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t Windows song song.
 2. T?o m?t m?c tin thư thoại t?m th?i đ? gi? t?p tr?nh đi?u khi?n. Ví d?, b?n có th? t?o ra c:\DriverTemp.
 3. Di chuy?n t?t c? các file mà không có m?t ngày sáng t?o cho Windows XP c?a 8/13/2001 t? m?c tin thư thoại %Windir%\System32\Drivers vào m?c tin thư thoại t?m th?i mà b?n đ? t?o ? bư?c 2.

  Th?n tr?ng N?u máy tính d?a trên bên th? ba ki?u IDE hay SCSI đi?u khi?n tr?nh đi?u khi?n cho ho?t đ?ng chính xác, b?n ph?i xác đ?nh các t?p tin tr?nh đi?u khi?n và sau đó đ? l?i cho h? trong m?c tin thư thoại %Windir%\System32\Drivers .
 4. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 5. Ti?p t?c chương tr?nh Cài đặt Windows. B?n có th? thêm các t?p tin tr?nh đi?u khi?n quay l?i máy tính m?t lúc m?t th?i gian đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n b? l?i.

Phương pháp 6: Lo?i b? b?n ghi d?ch v? bên th? ba đi?u khi?n t? xa

N?u b?n v?n c?n có v?n đ? sau khi b?n s? d?ng các phương pháp trư?c đó và các thông báo l?i d?ng có t?p đ? đ?t tên tin Win32k.sys thay v? tên t?p tr?nh đi?u khi?n, v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i m?t chương tr?nh bên th? ba đi?u khi?n t? xa. Đ? lo?i b? các b?n ghi d?ch v?, s? d?ng Recovery Console đ? B?t đ?u máy tính và sau đó xóa các t?p tin b?n ghi d?ch v? bên th? ba đi?u khi?n t? xa.

BƯ?C TI?P THEO

N?u b?n v?n g?p v?n đ? tương t? như m?t đư?c mô t? trong bài vi?t này, các v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i m?t cái g? đó không đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chúng tôi đ? bao g?m m?t danh sách các bài vi?t mà th?o lu?n v? v?n đ? tương t? mà b?n có th? xem xét đ? c? g?ng gi?i quy?t v?n đ?:
315222 M?t mô t? v? các tu? ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP
314058 Mô t? Windows XP ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n
308041 Các ngu?n l?c đ? g? r?i v?n đ? kh?i đ?ng trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các bư?c kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? s? d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314063 Gi?i đáp th?c m?c m?t l?i d?ng 0x0000000A trong Windows XP
N?u nh?ng bài vi?t này không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác nhau t? nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n có th? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft đ? bi?t thêm thông tin. Đ? tra c?u Cơ s? tri th?c Microsoft, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com
Sau đó, nh?p văn b?n c?a thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? c?a v?n đ? trong l?nh v?c tra c?u h? tr? (KB).

N?u b?n v?n g?p v?n đ? sau khi b?n s? d?ng nh?ng phương pháp và nh?ng bài vi?t này, nh?p vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?:
http://support.microsoft.com/contactus

Thông tin thêm

N?u các đi?u ki?n sau là đúng, v?n đ? có th? là m?t ph?n c?ng không tương h?p v? sau v?i Windows XP b?i v? t?t c? các tr?nh đi?u khi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh đi?u khi?n Windows XP:
 • B?n nh?n đư?c l?i STOP 0x7E khi l?n đ?u kh?i đ?ng máy tính.
 • B?n nh?n đư?c l?i d?ng 0x7E sau khi b?n ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n không cài đ?t chuyên bi?t b?t k? tr?nh đi?u khi?n bên th? ba trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t c?a Windows.
Tuy nhiên, n?u b?n nh?n đư?c l?i d?ng 0x7E sau khi b?n nâng c?p t? Windows 2000 chuyên nghi?p, ho?c n?u b?n m?i thêm vào m?t thi?t b? ph?n c?ng m?i, v?n đ? này có th? là m?t tr?nh đi?u khi?n không tương h?p v? sau ho?c m?t thi?t b? ph?n c?ng không tương h?p v? sau.

Tham kh?o

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính, b?m s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, A-K

60781 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, L-P

60782 Nhà cung c?p ph?n c?ng và ph?n m?m liên h? v?i thông tin, Q-Z
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa m?t b?n ghi d?ch v? có th? ngăn ch?n Windows t? B?t đ?u, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310602 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá b?n ghi d?ch v? m?t ho?c m?t thi?t b? có th? ngăn ch?n Windows t? kh?i đ?u
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video ? ch? đ? an toàn, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292460 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? tr?nh đi?u khi?n b?ng m?ch video ? ch? đ? safe mode trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 330182 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbresolve kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB330182 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 330182

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com