Straipsnio ID: 330182 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Atnaujin? kompiuter? ? Windows XP, galite gauti tok? STOP klaidos prane?im?:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
PASTABA: keturi ?io klaidos prane?imo parametrai gali skirtis atsi?velgiant ? STOP klaidos prie?ast?.

PRIE?ASTIS

?i problema gali atsirasti, jei sistemos gija generuoja i?imt?, kuri? klaidos apdorojimo programa praleid?ia. ?i problema gali kilti, jei tenkinama bent viena i? ?i? s?lyg?:
 • Jei ?i problema atsiranda pirm? kart? i? naujo paleidus kompiuter? Windows s?rankos metu arba s?rankai pabaigus darb?, kompiuterio stand?iajame diske gali neu?tekti vietos, kad b?t? paleistas Windows.
 • Jei ?i problema atsiranda pirm? kart? i? naujo paleidus kompiuter? Windows s?rankos metu arba s?rankai pabaigus darb?, kompiuterio BIOS gali b?ti nesuderinama su Windows.
 • Nesuderinamos vaizdo adapterio tvarkykl?s.
 • Pa?eista RAM.
 • Pa?eista ?renginio tvarkykl? ar sistemos tarnyba.
 • Jei problema susijusi su failu Win32k.sys, j? gal?jo sukelti tre?iosios ?alies nuotolinio valdymo programa.

SPRENDIMAS

Nor?dami pa?alinti ?i? trikt?, naudokit?s nurodytais b?dais.

1 b?das: ?sitikinkite, kad j?s? stand?iajame diske yra pakankamai vietos

?sitikinkite, kad j?s? stand?iajame diske yra pakankamai vietos. Windows diegimo metu atsiradus problemoms, susijusioms su laisvos vietos stand?iajame diske tr?kumu, turite savo stand?iajame diske atlaisvinti vietos. Panaikinkite visus nereikalingus laikinuosius failus, interneto talpyklos failus, program? atsargini? kopij? failus ir .chk failus, kuriuose yra ?ra?yt? disko tikrinim? metu atsiradusi? fail? fragment?. Taip pat galite naudoti kit? stand?j? disk?, kuriame yra daugiau laisvos vietos diegimui.

2 b?das: atnaujinkite kompiuterio BIOS

?sitikinkite, kad j?s? kompiuterio BIOS redakcija yra nauja. Nor?dami ?sigyti naujausi? kompiuterio BIOS naujinim?, susisiekite su kompiuterio gamintoju. Gali prireikti laikinai u?drausti BIOS atminties parinktis, pvz., kaupim? talpykloje ar ?e??liavim?.

Jei norite gauti informacijos, kaip susisiekti su aparat?ros gamintojais, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tre?iosios ?alies tiek?j? kontakt? s?ra?as, A?K (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tre?iosios ?alies tiek?j? kontakt? s?ra?as, L-P (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos tre?iosios ?alies tiek?j? kontakt? s?ra?as, Q-Z (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

3 b?das: u?drauskite ar atnaujinkite ?rengini? tvarkykles

Nor?dami nustatyti, ar kompiuterio PCI ?renginiai suderinami su Windows XP, per?i?r?kite Microsoft suderinamos aparat?ros s?ra?? (HLC).

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip gauti naujausi? Windows XP suderinamos aparat?ros s?ra??, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer?, kad gal?tum?te per?i?r?ti straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
314062 Naujausias Windows XP suderinamos aparat?ros s?ra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Atnaujinkite vaizdo adapterio tvarkykles ? naujausias versijas. Jei STOP klaidos prane?ime nurodytas tvarkykl?s pavadinimas, u?drauskite arba pa?alinkite t? tvarkykl?. U?drauskite arba pa?alinkite visas tvarkykles ar tarnybas, kurias neseniai prid?jote. Jei klaida atsiranda paleisties sekos metu ir sistemos skaidinyje naudojama NTFS fail? sistema, galb?t gal?site pasinaudoti saugiuoju re?imu, kad pervardytum?te ar panaikintum?te sugedusi? tvarkykl?. Jei tvarkykl? naudojama kaip sistemos paleisties saugiuoju re?imu proceso dalis, turite paleisti kompiuter? naudodami atk?rimo konsol?, kad gal?tum?te naudoti fail?.

Jei problema susijusi su failu Win32k.sys, j? gal?jo sukelti tre?iosios ?alies nuotolinio valdymo programa. Nor?dami pa?alinti tarnyb?, naudokite atk?rimo konsol?, kad paleistum?te kompiuter?, ir tada panaikinkite nurodyt? sistemos tarnybos fail?.

4 b?das: pa?alinkite nepasira?ytas tvarkykles

Jei Windows negalite paleisti saugiuoju re?imu, pa?alinkite visas tvarkykles, kurios neturi skaitmeninio Microsoft para?o.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip tai padaryti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
316434 Kaip Windows XP atlikti i?sam? ??varios? ?krovos trik?i? ?alinim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

5 b?das: pa?alinkite visas tre?iosios ?alies tvarkykles

Kartais gali b?ti ne?manoma nustatyti, d?l kurios tre?iosios ?alies tvarkykl?s atsiranda klaida. Nor?dami pa?alinti ?i? trikt?, visas tre?iosios ?alies tvarkykles perkelkite i? aplanko Windows\System32\Drivers ? kit? viet?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite kompiuter? naudodami atk?rimo konsol? arba kit? Windows diegim?, jei Windows ?dieg?te lygiagre?iai.
 2. Visus failus, kuri? Windows XP suk?rimo data n?ra 2001-08-13, perkelkite i? aplanko Windows\System32\Drivers. Jei kompiuterio tinkamas veikimas priklauso nuo tre?iosios ?alies IDE ar SCSI valdikli? tvarkykli?, turite nustatyti tuos tvarkykli? failus ir palikti juos aplanke Windows\System32\Drivers.
 3. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 4. T?skite Windows s?rankos program?.
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip u?drausti tarnyb?, kuri trukdo paleisti Windows, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310602 Kaip u?drausti tarnyb? ar ?rengin?, kuris trukdo paleisti Windows (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei tenkinamos toliau nurodytos s?lygos, galb?t problema kyla d?l aparat?ros nesuderinamumo su Windows XP, nes visos ?diegtos tvarkykl?s yra Windows XP tvarkykl?s:
 • Pirm? kart? paleisdami kompiuter? susiduriate su klaida STOP 0x7E.
 • Susiduriate su klaida STOP 0x7E paleid? s?rankos program?.
 • Windows diegimo metu ne?dieg?te joki? tre?iosios ?alies tvarkykli?.
Ta?iau jei susiduriate su klaida STOP 0x7E atnaujin? i? Windows 2000 Professional arba neseniai prid?jote nauj? aparat?ros ?rengin?, problemos prie?astis gali b?ti nesuderinama tvarkykl? ar nesuderinamas aparat?ros ?renginys.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie susijusias temas, spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
315222 Windows XP saugiojo re?imo ?krovos parink?i? apra?as
314058 Windows XP atk?rimo konsol?s apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
308041 Windows XP paleisties trik?i? diagnostikos i?tekliai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie kitus trik?i? ?alinimo veiksmus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
314063 Klaidos ?alinimas gavus stabdymo klaidos prane?im? ?Stop 0x0000000A? Windows XP sistemoje

Savyb?s

Straipsnio ID: 330182 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. sausio 19 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kberrmsg kbprb KB330182

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com