ổ đĩa c?a tôi không xu?t hi?n trong ch? đ? xem Window Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330140 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Khi tra c?u ổ đĩa c?ng, ổ đĩa USB flash ho?c ổ đĩa compact và DVD đư?c g?n kèm b?ng Window Explorer, b?n có th? nh?n th?y r?ng m?t s? ổ đĩa không đư?c nh?n th?y trong Window Explorer ho?c ổ đĩa có th? bi?n m?t sau m?t th?i gian ng?n ho?c khi Windows khôi ph?c l?i t? phương th?c ng? ho?c Ng? đông. Đi?u này có th? do b?t k? nguyên nhân nào sau đây:
 • ổ đĩa c?a b?n không có kí t? đ?i di?n ổ đĩa đư?c ch? đ?nh trong Qu?n l? đ?a
 • ổ đĩa có th? b? vô hi?u hoá ho?c ngo?i tuy?n
 • Tr?nh đi?u khi?n USB có th? b? h?ng
 • Khóa s? ki?m nh?p b? h?ng có th? gây ra v?n đ? khi k?t n?i v?i ? đ?aCD ho?c DVD c?a b?n

Gi?i pháp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
ổ đĩaổ đĩa USB flashổ đĩa compact và DVDổ đĩa c?ng
Phương pháp 1: Ch?y tr?nh g? r?i t? đ?ng cho phiên b?n c?a Windows c?a b?nXXX
Phương pháp 2: Đ?m b?o r?ng các ổ đĩa có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa đư?c ch? đ?nh trong Qu?n l? đ?aXXX
Phương pháp 3: H?y ch?c ch?n r?ng các ổ đĩa đư?c kích ho?tXX
Phương pháp 4: H?y ch?c ch?n r?ng ổ đĩa tr?c tuy?nX
Cách 5: ổ đĩa USB c?a b?n có th? b? h?ngXXX
X
Phương pháp 6: Khóa s? ki?m nh?p b? h?ng có th? gây ra v?n đ? khi k?t n?i v?i ổ đĩa compact ho?c DVD c?a b?nX

Đ? gi?i quy?t v?n đ?, h?y th?c hi?n theo các bư?c trong các phương pháp đư?c li?t kê dư?i đây B?t đ?u v?i phương pháp 1, n?u các bư?c trong phương pháp đó không gi?i quy?t v?n đ?, ti?p t?c v?i phương pháp ti?p theo:

Phương pháp 1: Ch?y tr?nh g? r?i t? đ?ng cho phiên b?n c?a Windows:

(Phương pháp này áp d?ng cho ổ đĩa, ổ đĩa USB flash ho?c ổ đĩa compact và DVD)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Đ?i v?i ngư?i dùng Windows 7:

N?u b?n s? d?ng Windows 7, ch?y tr?nh g? r?i Ph?n c?ng và Thi?t b? đư?c tích h?p s?n đ? gi?i quy?t v?n đ?. Đ? làm đi?u này, b?m vào liên k?t dư?i đây và làm theo các bư?c trong bài vi?t đó:

M? tr?nh g? r?i Ph?n c?ng và Thi?t b?

Đ?i v?i ngư?i dùng Windows Vista:

N?u b?n s? d?ng Windows Vista, h?y nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? t?i v? b?t lên và ch?y tr?nh g? r?i Ph?n c?ng và Thi?t b? cho Windows Vista:
Thi?t b? ph?n c?ng không ho?t đ?ng ho?c không đư?c phát hi?n trong Windows
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 2: H?y ch?c ch?n r?ng các ổ đĩa có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa đư?c ch? đ?nh trong Qu?n l? đ?a:

(Phương pháp này áp d?ng cho ổ đĩa, ổ đĩa USB flash ho?c ổ đĩa compact và DVD)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


N?u ổ đĩa c?ng, ổ đĩa h?nh thu nhỏ, th? nh? ho?c b? nh? flash đư?c nh?n bi?t trong Qu?n l? đ?a nhưng không hi?n th? trong Window Explorer, ổ đĩa có th? chưa đư?c Windows gán m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa.
 1. M? Qu?n l? máy tính b?ng cách b?m vào nút ch?n m?t B?t đ?u , b?m Panel điều khiển, và b?m vào H? th?ng và B?o m?t đư?c hi?n th? theo cách nhìn Biểu mẫu Danh m?c.
 2. Nh?p vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m-đúp vào máy tính qu?n l?.

  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
 3. tra c?u m?t ổ đĩa mà không có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa đư?c ch? đ?nh và không đư?c g?n nh?n là H? th?ng dành riêng.

  Lưu ?:
  ổ đĩa h? th?ng dành riêng dành riêng c?a Windows.
 4. B?m chu?t ph?i vào ổ đĩa không đư?c g?n nh?n và b?m vào Thay đ?i ch? cái và đư?ng d?n ổ đĩa...
 5. B?m vào Thêm và sau đó b?m vào OK đ? ch?n kí t? đ?i di?n ổ đĩa có s?n đ?u tiên.
 6. N?u tu? ch?n Thay đ?i ch? cái và đư?ng d?n ổ đĩa...không có s?n, h?y ch?c ch?n r?ng ổ đĩa Tr?c tuy?n.
 7. N?u ổ đĩa Tr?c tuy?n, b?m chu?t ph?i vào s? đ?a và b?m vào Tr?c tuy?n.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thêm, thay đ?i ho?c lo?i b? các kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho Windows 7, nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trên web site c?a Microsoft:
Thay đ?i, thêm, ho?c xóa m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thêm, thay đ?i ho?c lo?i b? các kí t? đ?i di?n ổ đĩa cho Windows Vista, h?y nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trên web site c?a Microsoft:
Thay đ?i, thêm, ho?c xóa m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 3: H?y ch?c ch?n r?ng các ổ đĩa đư?c kích ho?t

(Phương pháp này áp d?ng cho ổ đĩa và ổ đĩa USB flash)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


N?u ổ đĩa đ? b? T?t, đ?a s? không đư?c hi?n th? trong Window Explorer. Đ? xem đ?a có b? T?t hay không, h?y làm theo các bư?c dư?i đây đ? Kích ho?t đ?a:

Đ?i v?i ngư?i dùng Windows Vista và Windows 7:
 1. B?m vào B?t đ?u và nh?p Tr?nh qu?n l? Thi?t b? trong h?p tra c?u
 2. B?m vào Qu?n l? thi?t b? trong danh sách Panel điều khiển
 3. Đ?nh v? m?c ổ đĩa c?ng trong danh sách và b?m vào m?i tên nh? ? bên ph?i đ? m? r?ng danh sách ổ đĩa
  • N?u m?t ổ đĩa b? t?t, b?n s? th?y m?t bi?u tư?ng v?i m?t m?i tên ch? xu?ng trên bi?u tư?ng c?a các ổ đĩa
  • N?u b?n th?y m?t bi?u tư?ng v?i m?t m?i tên ch? xu?ng trên bi?u tư?ng c?a ổ đĩa, b?m đúp vào bi?u tư?ng và b?m vào nút ch?n m?t B?t thi?t b?
 4. B?m vào Ti?p theo trên hộp thoại B?t thi?t b? , b?m vào Ti?p theo và sau đó b?m vào K?t thúc
 5. B?m vào Đóng và sau đó đóng c?a s? Qu?n l? thi?t b?

  Lưu ?: N?u b?n không nh?n th?y ổ đĩa trong ổ đĩa đư?c li?t kê, ổ đĩa có th? không có đư?c phát hi?n b?i Windows.

  Lưu ?: N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi t?o đi?u ki?n cho các ổ đĩa, b?n có th? có m?t ổ đĩa b? l?i.
Đ?i v?i ngư?i dùng Windows XP:
 1. B?m vào B?t đ?u sau đó kích chu?t ph?i vào Máy tính c?a tôi và ch?n Thu?c tính
 2. B?m vào tab Ph?n c?ng và sau đó b?m vào Tr?nh qu?n l? Thi?t b?
 3. Đ?nh v? m?c ổ đĩa c?ng trong danh sách và b?m vào m?i tên nh? ? bên ph?i đ? m? r?ng danh sách ổ đĩa

  N?u m?t ổ đĩa b? t?t, b?n s? th?y d?u ki?m X màu đ? trên bi?u tư?ng c?a ổ đĩa

  N?u b?n th?y m?t bi?u tư?ng v?i m?t X màu đ? trên bi?u tư?ng c?a ổ đĩa, b?m đúp vào bi?u tư?ng và b?m vào nút ch?n m?t B?t Thi?t b?
 4. B?m vào Ti?p theo trên hộp thoại B?t thi?t b?, và sau đó b?m vào K?t thúc
 5. B?m vào Đóng và sau đó đóng c?a s? Qu?n l? thi?t b?

  Lưu ?: N?u b?n không nh?n th?y ổ đĩa trong ổ đĩa đư?c li?t kê, ổ đĩa có th? không có đư?c phát hi?n b?i Windows.

  Lưu ?: N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi t?o đi?u ki?n cho các ổ đĩa, b?n có th? có m?t ổ đĩa b? l?i.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 4: H?y ch?c ch?n r?ng ổ đĩa tr?c tuy?n

(Phương pháp này áp d?ng cho ? đ?a)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


N?u ổ đĩa đang ngo?i tuy?n, đ?a s? không đư?c hi?n th? trong Window Explorer. Đ? ki?m tra t?nh tr?ng hi?n t?i c?a đ?a, h?y làm theo các bư?c dư?i đây:
 1. M? máy tính qu?n l? b?ng cách nh?p vào nút ch?n m?t B?t đ?u , b?m Panel điều khiển, và nh?p vào h? th?ng và b?o m?t.
 2. B?m vào Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp vào Qu?n l? máy tính. N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c cung c?p xác nh?n.
 3. Nh?n cho m?t ổ đĩa mà không có m?t kí t? đ?i di?n ổ đĩa đư?c ch? đ?nh và r?ng không có nh?n như H? th?ng dành riêng.

  Lưu ?: ổ đĩa H? th?ng dành riêng đư?c Windows dành riêng.
 4. B?m chu?t ph?i vào ổ đĩa và b?m vào thay đ?i ch? cái và đư?ng d?n ổ đĩa...B?m vào Thêm và sau đó b?m vào OK đ? ch?n kí t? đ?i di?n ổ đĩa có s?n đ?u tiên.
 5. N?u s? thay đ?i drive letter và paths... tùy ch?n là không có s?n, h?y ch?c ch?n r?ng ổ đĩa là Online.
 6. N?u ổ đĩa tr?c tuy?n, b?m chu?t ph?i vào s? đ?a và nh?p vào Online.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách 5: ổ đĩa USB c?a b?n có th? b? h?ng

(Phương pháp này áp d?ng cho ổ đĩa, ổ đĩa c?ng, ổ đĩa USB flash ho?c ổ đĩa compact và DVD)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Đ?a USB c?a b?n có th? b? h?ng, đ? ki?m tra đ?a b? h?ng, c?m đ?a vào các máy tính khác đ? xem đ?a có đư?c nh?n th?y trong Window Explorer trên máy tính đó hay không. H?y ch?c ch?n r?ng b?n có tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

N?u thi?t b? v?n không đư?c nh?n th?y trong Window Explorer trên máy tính khác, đ?a có th? b? h?ng. M?t s? nhà s?n xu?t ph?n c?ng cung c?p ph?n m?m ki?m tra ph?n c?ng có th? giúp truy c?p và phát hi?n ki?m tra các v?n đ? v? ph?n c?ng c?a h?. Truy c?p vào web site nhà s?n xu?t ph?n c?ng và tra c?u m?i ph?n m?m ki?m tra h?u ích.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Phương pháp 6: Khóa s? ki?m nh?p b? h?ng có th? gây ra v?n đ? khi k?t n?i v?i ổ đĩa compact ho?c DVD c?a b?n

(Phương pháp này áp d?ng cho ổ đĩa compact và DVD)
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Khóa c?a s? ki?m nh?p h?ng có th? khi?n cho CD ho?c DVD c?a b?n không đư?c Windows nh?n ra. Kh?c ph?c s? c? có s?n đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? ch?y Kh?c ph?c s? c?, h?y làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong bài KB sau:
982116 ổ đĩa compact ho?c ổ đĩa DVD c?a b?n b? thi?u ho?c không đư?c Windows ho?c chương tr?nh khác nh?n bi?t
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

H? tr? Di?n đàn Tr? l?i

Đ? xem th?o lu?n v? v?n đ? này trong di?n đàn Tr? l?i, b?m vào liên k?t sau đây:
http://answers.Microsoft.com/en-US/Windows/Forum/windows_7-Hardware/My-Drive-does-not-appear-in-Windows-Explorer/6921928a-660e-4f59-a8cd-98616e673e4d?TM=1320680572697&Page=1&LC=1033

Thông tin thêm

Các nguyên nhân b? sung


M? hóa BitLocker:

Khi m?t ổ đĩa ngoài đ? đư?c m? hóa v?i BitLocker (trên m?t PC d?a trên Windows 7) ổ đĩa có th? không đư?c nh?n th?y khi c?m nó vào máy tính khác (PC d?a trên Windows XP). Có th? có c?a s? bật lên yêu c?u khóa m? hóa BitLocker, nhưng đi?u này không x?y ra.

Đi?u này có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách gi?i m? và vô hi?u hóa BitLocker trong khi k?t n?i v?i PC d?a trên Windows 7 đ?u tiên, ổ đĩa sau đó s? đư?c hi?n th? như mong đ?i trên PC th? hai.

Roxio GoBack:
V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n đ? s? d?ng chương tr?nh Roxio GoBack trên đ?a c?ng. V?n đ? x?y ra v? Roxio GoBack s?a đ?i m?c ghi kh?i đ?ng ch? (MBR) và thay đ?i ki?u phân vùng trên đ?a c?ng. Đi?u này có th? khi?n ổ đĩa không th? ti?p c?n đư?c trong Windows XP, ngay c? khi đ?a c?ng xu?t hi?n trong B? qu?n l? thi?t b? và trong bàn đi?u khi?n Qu?n l? đ?a.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, liên h? v?i Symantec đ? có b?n c?p nh?t m?i nh?t cho GoBack.

Ho?c b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:

C?NH BÁO: n?u b?n không ch?c ch?n r?ng b?n có th? an toàn th?c hi?n theo các bư?c sau, h?y t?m hi?u tài li?u ph?n c?ng c?a b?n ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o đ?a c?ng ho?c máy tính trư?c khi b?n ti?p t?c.
 1. Đ?t c?u h?nh đ?a c?ng làm đ?a chính, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính.
 2. Vô hi?u hoá Roxio GoBack. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?n phím cách đ? xem tr?nh đơn kh?i đ?ng GoBack.
  2. Nh?n D đ? vô hi?u hóa GoBack, nh?n Y đ? xác nh?n, và r?i nh?n ENTER hai l?n.
 3. T?t máy tính và sau đó chuy?n l?i đ?a c?ng v? c?u h?nh ban đ?u c?a nó.

Thu?c tính

ID c?a bài: 330140 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 19.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? khóa: 
kbprb kbcip kbmt KB330140 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 330140

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com