Làm th? nào các hành vi c?a các l?nh v?c t? nh?ng thay đ?i sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t t?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 330079 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách ?ng x? c?a các trư?ng trong Microsoft Word thay đ?i sau khi b?n cài đ?t m?t trong nh?ng c?p nh?t sau đây:
 • Microsoft Word 2002 SP-2 Update: 16 tháng 10, 2002
 • Microsoft Word 2000 SR-1 Update: 16 tháng 10, 2002
 • Microsoft Word 97 cho Windows Patch
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n C?p Nh?t, xem các bài vi?t mà đang ? trong ph?n "Tham kh?o" c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Thay đ?i đ?i v?i hành vi m?c đ?nh c?a các l?nh v?c b? ?nh hư?ng

Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t t?, hành vi m?c đ?nh c?a m?t s? các l?nh v?c trong tài li?u Word là thay đ?i trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh. M?c đích tài li?u v? nh?ng thay đ?i hành vi trong bài vi?t này, các trư?ng b? ?nh hư?ng là nhóm l?i thành m?t trong nh?ng sau ba nhóm: nhóm liên k?t, m?t nhóm các h?nh ?nh, và nhóm văn b?n.

Sau đây là danh sách c?a t?t c? các b? ?nh hư?ng các l?nh v?c và nh?ng g? nhóm h? thu?c v?:
 • Liên k?t nhóm: trư?ng liên k?t và các l?nh v?c đăng k?.
 • H?nh ?nh nhóm: l?nh v?c nh?p kh?u và các l?nh v?c INCLUDEPICTURE.
 • Văn b?n Group: l?nh v?c INCLUDETEXT, l?nh v?c DDE, l?nh v?c này bao g?m, và các L?nh v?c cơ s? d? li?u.

Hành vi m?c đ?nh c?a các l?nh v?c liên k?t nhóm

N?u b?n m? m?t tài li?u có ch?a m?t l?nh v?c mà là ? nhóm liên k?t sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t t?, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
Tài li?u này ch?a m?t ho?c nhi?u n?i k?t t?i các t?p khác. B?n có mu?n c?p nh?t tài li?u này v?i d? li?u t? các t?p tin đư?c liên k?t?
Chú ý N?u b?n nh?p vào Xoá các C?p nh?t t? đ?ng liên k?t ? m? thi?t l?p trên s? T?ng quát th? tab trong các Công cụ Tuỳ chọn h?p tho?i, tin nh?n không xu?t hi?n. Khi đi?u này thi?t l?p không đư?c ch?n, các l?nh v?c không đư?c C?p Nh?t khi các tài li?u là m?.

N?u b?n b?m vào Có trong thư, t?t c? các các l?nh v?c trong nhóm liên k?t trong các tài li?u đư?c C?p Nh?t và tr? thành "s?ng," có ngh?a r?ng n?u d? li?u ngu?n bao gi? thay đ?i, các l?nh v?c có t? đ?ng C?p Nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng yêu c?u.

N?u b?n Nh?p vào Không trong thư, t?t c? các l?nh v?c trong liên k?t Nhóm đư?c trong tài li?u không đư?c C?p Nh?t và tr? thành "t?nh," có ngh?a là r?ng n?u d? li?u ngu?n bao gi? thay đ?i, các l?nh v?c đang không c?p t? đ?ng Nh?t. N?u b?n chèn m?t liên k?t m?i trong tài li?u b?ng cách s? d?ng m?t trong các l?nh v?c t? liên k?t Nhóm sau khi b?n nh?p Không trong thông báo, các liên k?t là t?o ra, nhưng n?u d? li?u ngu?n bao gi? thay đ?i, liên k?t là không t? đ?ng C?p Nh?t.

Chú ý N?u b?n b?m vào Không trong thông báo, b?n v?n c?n có tùy ch?n đ? t? c?p nh?t các l?nh v?c đư?c liên k?t. Đ? làm đi?u này, ch?n các l?nh v?c b?n mu?n C?p Nh?t, và sau đó b?m phím F9 (ho?c nh?p chu?t ph?i vào l?nh v?c này, và sau đó Nh?p vào C?p Nh?t Field).

Hành vi m?c đ?nh c?a các l?nh v?c văn b?n Group

Theo m?c đ?nh, các l?nh v?c văn b?n nhóm không re-calculate mà không có ngư?i dùng tr?c ti?p can thi?p sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t t?. T? C?p Nh?t m?t trư?ng, ch?n các l?nh v?c mà b?n mu?n và sau đó b?m phím F9 (ho?c nh?p chu?t ph?i vào các l?nh v?c này, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t Field).

Hành vi m?c đ?nh c?a các l?nh v?c h?nh ?nh nhóm

Theo m?c đ?nh, các l?nh v?c h?nh ?nh nhóm không re-calculate mà không có ngư?i dùng tr?c ti?p can thi?p sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t t?. T? C?p Nh?t m?t trư?ng, ch?n các l?nh v?c mà b?n mu?n và sau đó b?m phím F9 (ho?c nh?p chu?t ph?i vào các l?nh v?c này, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t Field).

INCLUDEPICTURE l?nh v?c hành vi tr? khi nó đư?c s? d?ng v?i các \d Chuy?n đ?i

B?n có th? thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a các L?nh v?c INCLUDEPICTURE đ? cho phép l?nh v?c này đ? t? đ?ng re-calculate khi m?t tài li?u đư?c m? ra b?ng cách s? d?ng các \d chuy?n đ?i. Khi các \d chuy?n đ?i đư?c bao g?m, l?nh v?c INCLUDEPICTURE không lưu tr? các n?i dung mà nó liên k?t v?i bên trong t? tài li?u mà INCLUDEPICTURE l?nh v?c cư trú t?i, và do đó, d? li?u không th? đư?c thu th?p t? thay th? Đ?a đi?m và lưu tr? trong các tài li?u khi l?nh v?c này là re-calculated. Các sau đây là k?ch b?n mà các \d chuy?n đ?i có th? đư?c s? d?ng:
 • S? d?ng h?nh ?nh như đ?n trong l?c HTML đ?nh d?ng.
 • B?ng cách s? d?ng h?nh ?nh là liên k?t đ?n t?p tin t? xa, ch?ng h?n như m?t liên k?t đ?n m?t t?p tin .gif đăng lên Web.
Các l?nh v?c m? cho m?t l?nh v?c INCLUDEPICTURE s? d?ng chuy?n đ?i \d là tương t? như m? l?nh v?c sau đây:
{INCLUDEPICTURE "\\\\server\\share\\user\\Includetext\\picture.gif" \* MERGEFORMAT \d}
				
Chú ý Khi b?n m? m?t tài li?u có ch?a m?t trư?ng INCLUDEPICTURE đó đư?c s? d?ng v?i các \d chuy?n đ?i, và b?n có đư?c cài đ?t b?n C?p Nh?t t? và đ?t các FieldCalcSecurityLevel khóa s? đăng k? đ? 2 như đư?c mô t? trong "The ch?c năng có ngh?a là thêm vào đ? Control các m?i m?c đ?nh hành trư?ng vi"ph?n c?a bài vi?t này, b?n ghi đè các \d chuy?n đ?i. Trong trư?ng h?p này, các l?nh v?c INCLUDEPICTURE không bao gi? Re-calculates và các liên k?t là có hi?u qu? b? h?ng.

Các ch?c năng đư?c thêm vào đ? ki?m soát hành vi m?c đ?nh l?nh v?c m?i

C?p Nh?t t? cho phép b?n s? d?ng các FieldCalcSecurityLevel khóa s? đăng k?. Các FieldCalcSecurityLevel khóa s? đăng k? cho phép b?n ch?nh s?a hành vi m?c đ?nh c?a các T? l?nh v?c này đư?c mô t? trong bài vi?t này.

Chú ý Các FieldCalcSecurityLevel khóa s? đăng k? không t? đ?ng t?o khi b?n cài đ?t các T? b?n C?p Nh?t. S? d?ng các FieldCalcSecurityLevel cơ quan đăng k? chính, t? t?o khóa s? đăng k? b?ng cách s? d?ng các bư?c trong bài vi?t này.

B?n có th? s? d?ng các FieldCalcSecurityLevel khóa s? đăng k? đ? c?u h?nh hành vi m?c đ?nh c?a t? trư?ng trong cách sau đây:
 • C?p 0 -Word reverts đ? hành vi l?nh v?c trư?c đó.
 • C?p 1 -Word s? d?ng hành vi c?a l?nh v?c đó đ? đư?c di?n t? ? đây bài vi?t.
 • C?p b?c 2 -Word không bao gi? re-calculates các l?nh v?c trong nhóm văn b?n ho?c các H?nh ?nh nhóm. Các l?nh v?c trong liên k?t nhóm cư x? như mô t? trong các s? kh?i đ?u c?a bài vi?t này, nhưng n?u b?n b?m vào Không khi b?n nh?n đư?c thư đ?t hành vi c?a liên k?t, liên k?t trong nhóm liên k?t không re-calculated ngay c? khi b?n c? g?ng b?ng tay Re-calculate chúng.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t t?, b?n không th? g? b? nó. T? C?p Nh?t thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a m?t s? l?nh v?c Word. N?u b?n mu?n t? các l?nh v?c cư x? như h? đ? làm trư?c khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t t?, đ?t các FieldCalcSecurityLevel khóa s? đăng k? đ? 0.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
Sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t t?, s? d?ng các FieldCalcSecurityLevel khóa s? đăng k? n?u b?n mu?n thay đ?i hành vi m?c đ?nh c?a các các l?nh v?c đư?c mô t? trong bài vi?t này. Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. B? thu?c lá t? n?u nó đang ch?y.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí và ch?n khóa s? đăng k? thích h?p c?a b?n Phiên b?n c?a Word:
  • Đ?i v?i Microsoft Office XP ho?c Microsoft Word 2002:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options

   Sau đây là ch?a khóa chính sách tương ?ng:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
  • Đ?i v?i Microsoft Office 2000 ho?c Microsoft Word 2000:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options

   Sau đây là ch?a khóa chính sách tương ?ng:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
  • Cho Microsoft Word 97 cho Windows ho?c Microsoft Word 98 cho Windows Nh?t:

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options

   Chú ý Các phiên b?n ti?ng Nh?t c?a Word 97 cho Windows và t? 98 cho Windows không có m?t chính sách tương ?ng.
 5. Ki?m ch?ng r?ng ch?a khóa sau t?n t?i. N?u có, h?y vào Bư?c 6.

  FieldCalcSecurityLevel

  N?u đư?ng d?n quan tr?ng không t?n t?i, t?o ra đi?u quan tr?ng. Đ? t?o ra s? d?ng quan tr?ng các bư?c thích h?p cho các phiên b?n c?a Word.
  • Đ?i v?i Word 2002 và Microsoft Word 2000:
   1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
   2. G? tên sau cho các giá tr? m?i:
    FieldCalcSecurityLevel
   3. B?m phím ENTER.
  • Đ?i v?i Word 97 và t? 98 Nh?t:
   1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
   2. G? tên sau cho các giá tr? m?i:
    FieldCalcSecurityLevel
   3. Nhấn ENTER.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào các FieldCalcSecurityLevelkhóa s? đăng k?, và sau đó nh?p vào S?a đ?i.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, nh?p vào m?t trong các thi?t đ?t s? sau: 0, 1, ho?c 2.

  Chú ý Cho m?t mô t? chi ti?t c?a nh?ng g? có hi?u l?c các giá tr? s? có trên các l?nh v?c t? đư?c mô t? trong bài vi?t này, xem đ?u c?a ph?n này.
 8. Khi b?n hoàn t?t, nh?pOk.
 9. Thoát khỏi Registry Editor.
 10. Khởi động lại máy tính.
Chú ý Các phím chính sách đư?c đ? c?p trong bài vi?t này ch? ho?t đ?ng khi s? d?ng theo HKEY_CURRENT_USER, và không ho?t đ?ng khi đư?c s? d?ng dư?i HKEY_CURRENT_MACHINE. Đ? đ?m b?o r?ng phím này hi?u ?ng m?i ngư?i dùng trên m?t máy tr?m, thi?t l?p phím chính sách cho m?i ngư?i s? d?ng các b?n ghi máy tr?m.

Cách C?p Nh?t t? ?nh hư?ng đ?n t? đ?ng hóa

Khi m?t v? mô đư?c s? d?ng đ? m? m?t tài li?u v?i m?t l?nh v?c có các m?i cài đ?t m?c đ?nh và đó là t? nhóm văn b?n ho?c h?nh ?nh nhóm, Word t? đ?ng c?p nh?t các l?nh v?c. B?i v? macro có th? đư?c k? h?p đ?ng và tin c?y, Đi?u này v?n là m?t k?ch b?n an toàn. Đ? ngăn ch?n ngay c? k? macro t? C?p nh?t này các l?nh v?c t? đ?ng, thi?t l?p các FieldCalcSecurityLevel giá tr? ch? ch?t đăng k? đ? 2.

Khi m?t v? mô s? m? m?t tài li?u v?i m?t l?nh v?c có thi?t đ?t m?c đ?nh m?i và đó là t? các nhóm liên k?t, tin nh?n đó đư?c di?n t? trong ph?n "M?c đ?nh hành vi c?a liên k?t nhóm Fields" c?a bài vi?t này xu?t hi?n. Thư này có th? phá v? m?t s? k?ch b?n t? đ?ng hóa. Khi ch?y tin c?y macro, b?n có th? t?t thư m?i b?ng cách thi?t l?p các DisplayAlerts b?t đ?ng s?n đ? wdAlertsNone. N?u b?n t?t thông báo b?ng cách thi?t l?p các DisplayAlerts b?t đ?ng s?n đ? wdAlertsNone trong trư?ng h?p này, thông báo s? không xu?t hi?n trong khi ch?y T? đ?ng hóa, các l?nh v?c v?n C?p Nh?t, và b?n v?n đư?c b?o h? t?i các đi?n h?nh s? d?ng c?a t?.

Đ? ngăn ch?n các l?nh v?c trong nhóm liên k?t t? C?p Nh?t trong th?i gian T? đ?ng hóa, đ?t các FieldCalcSecurityLevel giá tr? ch? ch?t đăng k? đ? 2. N?u b?n t?t thông báo b?ng cách thi?t l?p các DisplayAlerts b?t đ?ng s?n đ? wdAlertsNone trong trư?ng h?p này, thông báo s? không xu?t hi?n trong khi ch?y T? đ?ng hóa, và các l?nh v?c đang không đư?c c?p nh?t thông qua t? đ?ng hóa ho?c qua vi?c s? d?ng đi?n h?nh c?a t?. Đ? thêm thông tin v? cách s? d?ng b?t đ?ng s?n 'DisplayAlerts', nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
259971Làm th? nào đ? b? qua h?p tho?i trong hi?n th? b?ng m?t ?ng d?ng văn ph?ng v?i Visual Basic
B?ng dư?i đây chi ti?t k?t qu? có th? mà có th? x?y ra khi s? d?ng DisplayAlerts thi?t đ?t tài s?n và các FieldCalcSecurityLevel thi?t đ?t đăng k? ch? ch?t trong các k?t h?p khác nhau.

K?ch b?n t? đ?ng hóa (wdAlertsNone)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
FieldCalcSecurityLevelDisplayAlerts = wdAlertsNone
0Thư không xu?t hi?n và các l?nh v?c liên k?t nhóm C?p nh?t t? đ?ng.
1Thông báo b? đàn áp và các l?nh v?c nhóm liên k?t C?p Nh?t.
2Thông báo b? đàn áp và các l?nh v?c nhóm liên k?t không C?p Nh?t.

K?ch b?n t? đ?ng hóa (wdAlertsAll hay wdAlertsMessageBox)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
FieldCalcSecurityLevelDisplayAlerts = wdAlertsAll ho?c wdAlertsMessageBox
0 Thư không xu?t hi?n và liên k?t nhóm các l?nh v?c C?p nh?t t? đ?ng.
1Thông báo và m?c đ?nh đ? có đư?c. Liên kết cư x? như đư?c ch? ra b?i s? l?a ch?n c?a ngư?i dùng.
2Tin nh?n xu?t hi?n và m?c đ?nh đ? s? Liên kết cư x? như đư?c ch? ra b?i s? l?a ch?n c?a ngư?i dùng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? C?p Nh?t 2002 Word, Word 2000 C?p Nh?t, và vá l?i 97 Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329748Mô t? v? C?p Nh?t t? 2002 Service Pack 2: ngày 16 tháng 10
329749 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2000 SR-1: ngày 16 tháng 10 năm 2002
330080 Word 97 là d? b? t?n thương đ?n các v?n đ? an ninh đ? đư?c di?n t? trong MS02-059

Thu?c tính

ID c?a bài: 330079 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Service Pack 2
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbmt KB330079 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:330079

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com