"Outlook.pst không th? truy nh?p đư?c - 0x80040116" thông báo l?i khi b?n b?t đ?u Outlook 2000 ho?c m? m?t t?p thư m?c cá nhân

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329910 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng Microsoft Outlook 2000, ho?c khi b?n c? g?ng đ? m? m?t cá nhân t?p tin thư m?c (.pst), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau, nơi Outlook.PST là tên c?a t?p .pst c?a b?n:
Outlook.PST không th? truy c?p - 0x80040116.
N?u b?n ch?y h?p thư Repair tool (Scanpst.exe), v?n đ? là không đư?c gi?i quy?t và các công c? Scanpst.exe có th? báo cáo r?ng không có l?i đ? đư?c t?m th?y.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các ch? s? c?a t?p .pst b? hư h?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, ch?y công c? "2 GB Truncation", ch?y h?p thư Repair tool, và sau đó m? t?p tin đư?c s?a ch?a.

LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Ph?n 1: Run "2 GB Truncation" Tool

 1. Công c? "2 GB Truncation" (Pst2gb.exe) có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=B33B1DFF-6F50-411D-BBDF-82019DDA602E&displaylang=en
 2. Gi?i nén các t?p tin 2gb152.exe vào m?t thư m?c có s?n ph?m nào. B?n s? th?y các t?p tin năm sau đây:
  • Msstdfmt.dll
  • Msvbvm60.dll
  • Pst2gb.exe
  • Readme.rtf
  • Readme.txt
 3. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tìm kiếm.
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p, sau đó b?m các Xem tab.
 5. Nh?p vào Hi?n th? các t?p và c?p ?n, b?m đ? xóa các ?n ph?n m? r?ng cho các ki?u t?p đ? bi?t h?p ki?m tra, nh?n vào đây đ? xóa các ?n các t?p tin đư?c b?o v? h? đi?u hành (Khuy?n cáo) ki?m tra h?p, b?m vào Có đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n hi?n th? b?o v? h? đi?u hành t?p tin, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Dư?i Nh?ng g? b?n mu?n đ? t?m ki?m?, Nh?p vào T?t c? các t?p và c?p.
 7. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i *.PST.
 8. Trong các T?m trong danh sách, b?m vào Local c?ng ? đ?a (C:), sau đó b?m Tìm kiếm.
 9. Lưu ? đư?ng d?n đ?n t?p .pst b?n mu?n s?a ch?a. B?i m?c đ?nh, t?p tin này đư?c đ?t tên Outlook.pst.
 10. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i đư?ng d?n\pst2gb.exe -s, sau đó b?m Ok, nơi đư?ng d?n là đư?ng d?n đ?y đ? đ? các Pst2gb.exe t?p tin mà b?n trích xu?t ? bư?c 2. Ví d?, n?u b?n trích xu?t các "2 GB Truncation" công c? t?p tin vào thư m?c C:\Files, lo?ic:\files\pst2gb.exe -s, sau đó b?m Ok.
 11. Nh?p vào Ti?p t?c, sau đó b?m Tr?nh duy?t.
 12. B?m vào t?p .pst b?n mu?n s?a ch?a, và sau đó nh?p vàoM?. Theo m?c đ?nh, t?p tin này đư?c đ?t tên Outlook.pst.
 13. Nh?p vào Tạo, g? tên t?p tin duy nh?t m?i cho t?p .pst ch?ng h?n nhưOutlook-2 trong các Tên tệp h?p, và sau đó b?m Lưu.
 14. Trong các Quá l?a PST Recovery Tool h?p tho?i h?p, b?m vào B?t đ?u.
 15. Sau khi ch?y công c?, nh?p Ok, sau đó b?m Đóng.

Ph?n 2: Run h?p thư Repair Tool

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tìm kiếm.
 2. Dư?i Nh?ng g? b?n mu?n đ? t?m ki?m?, Nh?p vào T?t c? các t?p và c?p.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i ScanPST.exe.
 4. Trong các T?m trong danh sách, b?m vào Local c?ng ? đ?a (C:), sau đó b?m Tìm kiếm.
 5. Trong danh sách t?p tin đư?c t?m th?y, b?m đúp vào Scanpst.exe t?p tin.
 6. Nh?p vào Tr?nh duy?t, và sau đó m? c?p có ch?a .pst m?i t?p tin đó b?n t?o b?ng cách s? d?ng công c? "2 GB Truncation".
 7. Nh?p vào t?p .pst m?i mà b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào M?.
 8. Trong các H?p thư Repair Tool h?p tho?i h?p, b?m vào B?t đ?u.
 9. Khi t?p tin đ? đư?c quét, h?y nh?p vào S?a ch?a đ? s?a ch?a các l?i trong t?p tin.

  LƯU ?: Th? t?c này có th? m?t vài gi?.
 10. Khi b?n nh?n đư?c thông báo "S?a ch?a hoàn ch?nh", nh?p vào Ok.
 11. Khởi động lại máy tính.

Ph?n 3: M? t?p tin đư?c s?a ch?a trong Outlook 2000

 1. B?t đ?u Outlook 2000.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?, sau đó b?m T?p thư m?c cá nhân (.pst).
 3. M? c?p có ch?a .pst m?i t?p tin mà b?n t?o và s?a ch?a.
 4. B?m t?p .pst m?i và sau đó b?m Ok.

  LƯU ?: N?u t?p này m? ra thành công, nó đư?c li?t kê trong danh sách t?p tin dư?i Khôi ph?c c?p cá nhân.
 5. Sao chép d? li?u t? m?i thư m?c trong ph?c h?i cá nhân Thư m?c đ? các "Outlook Today — (thư m?c cá nhân)" thư m?c.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296088Quá l?a PST và OST cây tr?ng c?
Thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c WinZip công c?, h?y truy c?p WinZip Web site sau:
http://www.WinZip.com
Microsoft cung c?p thông tin liên l?c bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 329910 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbcorrupt kbrepair kb3rdparty kberrmsg kbprb kbmt KB329910 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329910

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com