Cách sử dụng các chương trình Office cùng với Phần bổ sung Norton Antivirus Office

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329820 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin đó cho b?n th?y làm th? nào đ? giúp thi?t đ?t b?o m?t th?p hơn ho?c làm th? nào đ? t?t tính năng b?o m?t trên máy tính. Bạn có thể thực hiện những thay đổi này để giải quyết một vấn đề cụ thể. Trước khi bạn thực hiện những thay đổi này, chúng tôi khuyên bạn nên đánh giá những rủi ro liên quan đến việc áp dụng cách này trong môi trường đặc biệt của bạn. Nếu bạn áp dụng cách này, hãy tiến hành các bước bổ sung thích hợp để giúp bảo vệ máy tính.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Norton AntiVirus plug-in cho Microsoft Office quét tài li?u cho các b?nh nhi?m trùng virus v? mô trong s?n ph?m văn ph?ng. Đi?u này plug-in có th? gây ra các v?n đ? hi?u su?t, không có kh? năng m? t?p tin trong văn ph?ng ho?c không đ? cài đ?t m?t s? các chương tr?nh Office.

Đ? bi?t thêm v? v?n đ? ti?m năng có th? x?y ra khi b?n s? d?ng Norton AntiVirus plug-in, bao g?m các thông báo l?i b?n có th? nh?n đư?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
835404B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u văn ph?ng ho?c b?t đ?u Outlook
Bài vi?t này ch?a các m?i nh?t thông tin v? cách s? d?ng văn ph?ng Norton AntiVirus s? plug-in.

THÔNG TIN THÊM

Ch?nh s?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong ph?n "Tóm lư?c", s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Run Live Update

L?y Phiên b?n m?i nh?t c?a các Norton AntiVirus Office plug-in có s?n thông qua trang web tùy ch?n Live Update trong c?a b?n Norton AntiVirus ph?n m?m.

Chú ý M?t C?p Nh?t cho Norton AntiVirus Office plug-in có th? không có s?n trong t?t c? ngôn ng?.

Cách 2: Vô hi?u hoá Norton AntiVirus Office plug-in

Th?c hi?n phương pháp này ch? n?u b?n không th? C?p Nh?t c?a b?n Norton Ph?n m?m ch?ng virus thông qua Live Update Web site.
Quan tr?ng Các bư?c này có th? làm tăng nguy cơ b?o m?t c?a b?n. Các bư?c này c?ng có th? làm cho máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi khuyên b?n nên các quá tr?nh đó bài vi?t này mô t? đ? cho phép các chương tr?nh đ? ho?t đ?ng như chúng đư?c thi?t k? đ? ho?c đ? th?c hi?n kh? năng chương tr?nh c? th?. Trư?c khi b?n th?c hi?n nh?ng thay đ?i này, chúng tôi khuyên b?n đánh giá các r?i ro liên quan đ?n vi?c th?c hi?n quá tr?nh này trong môi trư?ng c? th? c?a b?n. N?u b?n quy?t đ?nh th?c hi?n quá tr?nh này, ph?i m?t b?t k? bư?c b? sung thích h?p đ? giúp b?o v? h? th?ng. Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng quá tr?nh này ch? n?u b?n th?c s? yêu c?u quá tr?nh này.Chú ý M?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đư?c thi?t k? đ? b?o v? máy tính c?a b?n kh?i vi-rút. B?n không ph?i t?i v? ho?c m? t?p tin t? các ngu?n mà b?n không tin, ghé thăm Web sites r?ng b?n không tin tư?ng ho?c m? ph?n đính kèm thư đi?n t? khi chương tr?nh ch?ng vi-rút c?a b?n vô hi?u hóa.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? virus máy tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
129972Virus máy tính: mô t?, công tác ph?ng ch?ng và ph?c h?i
Khi Norton Ch?ng virus plug-in b? t?t, Norton AntiVirus Office plug-in không quét tài li?u khi b?n m? các tài li?u. Ngay c? khi Norton Văn ph?ng ch?ng vi-rút plug-in b? t?t, các Norton AntiVirus Auto-Protect tính năng v?n c?n cung c?p liên t?c b?o v? b?ng cách quét t?p tin nào mà b?n ch?y, t?i v?, m?, t?o ho?c xóa b?.

Đ? vô hi?u hoá Norton AntiVirus Office plug-in, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, tùy thu?c vào các phiên b?n c?a Norton AntiVirus đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính.
Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Norton AntiVirus 2009 đ? đư?c cài đ?t

Vô hi?u hoá b?t ch?c năng quét cho các tùy ch?n tài li?u văn ph?ng Microsoft. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau. C?nh báo Vi?c này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Trên thanh tác v?, nh?p chu?t ph?i vào các Norton bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Thiết đặt.
 2. Dư?i Máy tính quét, b?m vào bi?u tư?ng bên c?nh Microsoft Office Automaic Scan đ? chuy?n đ?i các thi?t l?p gi?a các Ngày thi?t l?p và các T?t thi?t l?p.
 3. Nh?p vào Ok.

N?u Norton không ph?i là có s?n trên thanh tác v?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các B?t đ?u Tr?nh đơn, nh?p vào các Menu Bắt đầu nút, và sau đó ch?n T?t c? chương tr?nh.
 2. Ch?n Norton Antivirus.
 3. Ch?n Norton AntiVirus t? danh sách phím t?t Norton AntiVirus.
 4. Nh?p vào Thiết đặt.
 5. Dư?i Máy tính quét, b?m vào bi?u tư?ng bên c?nh Microsoft Office Automaic Scan đ? chuy?n đ?i các thi?t l?p gi?a các Ngày thi?t l?p và các T?t thi?t l?p.
 6. Nh?p vào Ok.

Norton AntiVirus 2007 ho?c Norton Internet Security 2007 đư?c cài đ?t

Vô hi?u hóa các B?t ch?c năng quét cho các tài li?u văn ph?ng Microsoft tùy ch?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau. C?nh báo Vi?c này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Trên thanh tác v?, nh?p chu?t ph?i vào các Norton bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Trung tâm ph?ng ch?ng Norton.
 2. Tùy thu?c vào phiên b?n nào c?a Norton b?n đang dùng, b?m Norton Antivirus ho?c Norton Internet Security.
 3. Nh?p vào Thiết đặt.
 4. Dư?i Tùy ch?n b? sung, b?m Tùy ch?n b?o v? ph?n m?m gián đi?p và virus.
 5. Nh?p vào Linh tinh.
 6. Dư?i Làm th? nào đ? gi? tài li?u Microsoft Office đư?c b?o v?, nh?n vào đây đ? xóa các B?t ch?c năng quét cho các tài li?u văn ph?ng Microsoft h?p ki?m.

Norton AntiVirus 2006 đ? đư?c cài đ?t

Vô hi?u hoá Norton AntiVirus Office plug-in. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau. C?nh báo Vi?c này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Trên thanh tác v?, nh?p chu?t ph?i vào các Norton bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Norton AntiVirus Options.
 2. Nh?p vào Linh tinh.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các R? Office Plug-in ngày h?p ki?m.

Norton AntiVirus 2004, Norton SystemWorks 2004, Norton AntiVirus 2003, Norton SystemWorks 2003, Norton AntiVirus 2002 ho?c Norton SystemWorks 2002 đư?c cài đ?t

Vô hi?u hoá Norton AntiVirus Office plug-in. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau. Norton AntiVirus 2002 đư?c s? d?ng như là m?t ví d?. C?nh báo Vi?c này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. B?t đ?u Norton AntiVirus. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Norton AntiVirus, sau đó b?m Norton AntiVirus 2002.

  Chú ý N?u b?n cài đ?t Norton AntiVirus như là m?t ph?n c?a Norton SystemWorks 2002 chương tr?nh, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Norton SystemWorks, đi?m đ?n Norton AntiVirus, sau đó b?m Norton AntiVirus 2002.
 2. Nh?p vào Tuỳ chọn.

  Chú ý Norton SystemWorks 2002, nh?p vào Tuỳ chọn, sau đó b?m Norton Antivirus.
 3. Dư?i Khác, b?m Linh tinh.
 4. Dư?i Làm th? nào đ? gi? tài li?u Microsoft Office b?o v?, nh?n vào đây đ? xóa các Kích ho?t tính năng Office Plug-in ki?m tra h?p và b?m Ok.
 5. Khởi động lại máy tính.

Norton AntiVirus 2001 ho?c Norton SystemWorks 2001 đư?c cài đ?t

Vô hi?u hoá Norton AntiVirus Office plug-in. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau: C?nh báo Vi?c này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. B?t đ?u Norton AntiVirus. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Norton AntiVirus, sau đó b?m Norton AntiVirus 2001.

  Chú ý N?u b?n cài đ?t Norton AntiVirus như là m?t ph?n c?a Norton SystemWorks 2002 chương tr?nh, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Norton SystemWorks, đi?m đ?n Norton AntiVirus, sau đó b?m Norton AntiVirus 2002.
 2. Nh?p vào Tuỳ chọn, sau đó b?m T?ng quát.
 3. Dư?i Làm th? nào đ? gi? tài li?u Microsoft Office b?o v?, nh?n vào đây đ? xóa các Kích ho?t tính năng Office Plug-in ki?m tra h?p và b?m Ok.
 4. Khởi động lại máy tính.

Norton AntiVirus 2000, Norton SystemWorks 2000 ho?c Norton Internet Security đư?c cài đ?t

Unregister Norton AntiVirus OfficeAV.dll t?p tin. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau: C?nh báo Vi?c này có th? làm cho m?t máy tính ho?c m?ng d? b? t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút. Chúng tôi không khuyên b?n nên vi?c này, nhưng đang cung c?p thông tin này do đó b?n có th? th?c hi?n vi?c này theo ? riêng c?a b?n. S? d?ng workaround này nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Đóng m?i chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 3. Tùy thu?c vào cách Norton AntiVirus 2000 đư?c cài đ?t, g? m?t trong các l?nh sau đây:
  • N?u chương tr?nh Norton AntiVirus đư?c cài đ?t như m?t s?n ph?m đ?c l?p, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   regsvr32 /u"c: \program files\norton antivirus\officeav.dll "
   c là m?t gi? ch? cho ? đ?a nơi Norton Ch?ng virus đư?c cài đ?t.

   N?u l?nh thành công, b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
   DllUnregisterServer t?i C: \Program Files\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll đ? thành công.
  • N?u chương tr?nh Norton AntiVirus đư?c cài đ?t như m?t ph?n c?a SystemWorks, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   regsvr32 /u"c: \program files\norton systemworks\norton antivirus\officeav.dll "
   c là m?t gi? ch? cho ? đ?a nơi SystemWorks đư?c cài đ?t.

   N?u l?nh thành công, b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
   DllUnregisterServer t?i C: \Program Files\Norton Systemworks\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll đ? thành công.
  • N?u Norton Internet Security đư?c cài đ?t, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   regsvr32 /u"c: \program files\norton internet security\norton antivirus\officeav.dll "
   c là m?t gi? ch? cho ? đ?a nơi Norton Internet b?o m?t đư?c cài đ?t.

   N?u l?nh thành công, b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
   DllUnregisterServer t?i C: \Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OfficeAV.dll đ? thành công.
 4. Nh?p vào Ok.
 5. Khởi động lại máy tính.

THAM KH?O

Đ?i v?i m?t danh sách các b? sung bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft đó mô t? các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i Microsoft Office và Norton AntiVirus Văn ph?ng plug-in, nh?p vào liên k?t Microsoft sau đây: Click vào đây đ? xem danh sách các bài vi?t

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hoá ho?c đ? cho phép Norton AntiVirus Office plug-in, ghé thăm Symantec Web sau Trang web:
http://www.symantec.com/Search
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Trong các Tìm kiếm h?p văn b?n, lo?i 1999091612160606, và sau đó b?n có th? truy c?p vào các trang sau đây:
http://service1.symantec.com/support/NAV.NSF/docid/1999091612160606
Đ? bi?t thêm thông tin v? ph?n m?m c?a b?n Norton AntiVirus ho?c Norton SystemWorks, xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n. Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 329820 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB329820 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329820

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com