ID c?a bi: 329632
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khc v? hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta tinh sn dung cua phn h tr trinh iu khin bus ni tip van nng (USB) 2.0 trong Microsoft Windows XP Goi Dich vu 1.

Thng tin thm

H tr USB 2.0 cho bt ky b iu khin lu tr tng hp Giao din B iu khin Lu tr nng cao (EHCI) hin co trong Windows XP Goi Dich vu 1 (SP1). Nu gn y ban a cai Windows XP Goi Dich vu 1 trn may tinh, lam theo hng dn trong bai vit nay ly trinh iu khin USB 2.0 mi nht.

Cach xac inh xem ban co cn nng cp khng

Ban khng cn nng cp h tr USB 2.0 nu mt trong nhng iu kin sau la ung:
 • Ban mua h thng h tr USB 2.0 mi i kem Windows XP Goi dich vu 1 c cai sn. Nha san xut thit bi gc (OEM) cua ban am bao rng h thng co ngn xp trinh iu khin USB 2.0 mi nht.
 • Ban a cai Goi Dich vu Windows XP 1 trn may tinh. Ban thm the b sung PCI tng thich vi USB 2.0. Trong trng hp nay, trinh iu khin mi nht cua Windows XP Goi Dich vu 1 cho USB 2.0 c t ng la chon trong khi cai t trinh iu khin.
 • Ban mua va cai t Windows XP vi Goi Dich vu 1 c bao gm trn CD-ROM.
 • Ban mua h thng t mt OEM tich hp va cai sn Windows XP Goi Dich vu 1. OEM cua ban bao am rng trinh iu khin USB 2.0 phu hp c xac inh va cai t trn h thng trong khi cai t ch GUI.

Cach nng cp ln trinh iu khin B iu khin Lu tr Nng cao USB 2.0 trong Windows XP Goi Dich vu 1

Nu may tinh cua ban h tr USB 2.0, va ban co trinh iu khin USB 2.0 c OEM cai sn, ban co th tip tuc s dung trinh iu khin c cai trc o cho USB 2.0. Ban co th thc hin iu nay thm chi sau khi cai t Windows XP Goi Dich vu 1.

nng cp ln trinh iu khin B iu khin Lu tr Nng cao USB 2.0 trong Windows XP Goi Dich vu 1, lam theo nhng bc sau:
 1. am bao rng Windows XP Goi Dich vu 1 a c cai t. am bao rng ban a khi ng lai may tinh nu ban nhn c thng bao yu cu thc hin iu nay.

  bit thm thng tin v Windows XP Service Pack 1, hay truy cp trang Web sau cua Microsoft:
  http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/cc768378.aspx
 2. m B quan li Thit bi. inh vi Thit bi theo loai.

  m B quan li Thit bi, chay Devmgmt.msc khi co du nhc lnh, hoc lam theo nhng bc sau:
  1. Bm Bt u, bm chut phai vaoMay tinh cua ti, ri bm Quan ly.
  2. Bung rng Cng cu H thng, bm B quan li Thit bi, sau o bm Thit bi theo loai trn menu Xem.
 3. Bm chut phai vao B iu khin Lu tr EHCI USB 2.0, sau o bm Cp nht Trinh iu khin.

  Ban co th thy muc b iu khin Lu tr USB tai mt trong nhng vi tri sau:
  • B iu khin Bus Ni tip Van nng.
  • Thit bi Khac

   Chu y Tai vi tri Thit bi Khac, muc b iu khin lu tr USB c gn nhan B iu khin Bus Ni tip Van nng vi du chm than mau vang.
 4. Bm Cai phn mm t ng (khuyn nghi), sau o bm Tip theo.
 5. Bm Kt thuc khi cai t hoan thanh.

  Chu y Ban co th nhn c thng bao khi ng lai may tinh hoan thanh cai t.

Cach xac nhn cac phin ban trinh iu khin

am bao rng ban co trinh iu khin USB 2.0 mi nht hin co trong Windows XP Goi Dich vu 1. Ban co th thc hin iu nay bng cach kim tra phin ban trinh iu khin trong bang sau:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
NgayPhin banTn tp
29.08.025.1.2600.1106 hoc phin ban cao hnUsbport.sys
29.08.025.1.2600.1106 hoc phin ban cao hnUsbhub.sys
29.08.025.1.2600.1106 hoc phin ban cao hnHccoin.dll
29.08.025.1.2600.1106 hoc phin ban cao hnUsbehci.sys
Chu y Khi ban cai t trinh iu khin USB 2.0 t Windows XP Goi Dich vu 1, thao tac nay se ghi e ln bt ky ngn xp trinh iu khin USB 2.0 do bn th ba cung cp i vi the b sung PCI. Chung ti khuyn nghi ban loai b? xa nhng ngn xp trinh iu khin nay trc khi cai t trinh iu khin USB 2.0 Windows XP Goi Dich vu 1.

Thng tin Chuyn su

USB 2.0 la ban chinh sa thng s ky thut cua USB 1.1 gc. USB 2.0 c ph duyt vao thang 4 nm 2000. Thng s ky thut EHCI tng ng c hoan chinh vao thang 3 nm 2002.

Windows XP khng bao gm phn h tr cng ngh USB 2.0 vi nhng ly do sau:
 • Khng co b iu khin lu tr tng thich vi EHCI 1.0 am bao cht lng san xut.
 • Khng co u thit bi USB 2.0 am bao cht lng san xut kim tra.
B cai Windows XP Goi Dich vu 1 c dung cp nht tt ca cac trinh iu khin va cac tp c bao gm trong Windows XP. Vi trinh iu khin USB 2.0 khng c bao gm trong Windows XP, ban phai lam theo cac bc trong bai vit nay ly trinh iu khin mi nht sau khi ban cai t Windows XP Goi Dich vu 1.

Tham kh?o

bit thm thng tin v cac bai vit gn y nht m ta USB, h?y truy c?p trang Web sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/connect/usb/default.mspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 329632 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Bay 2013 - Xem xt l?i: 6.0
T? kha:
kbhowto kbenv kbinfo kbusb KB329632

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com