Identifikator ?lanka: 329570 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada instalirate Internet Explorer 6 sa servisnim paketom 1 (SP1) ili Windows XP SP1 (oba sadr?e Outlook Express 6 SP1), mo?da vi?e ne?ete imati pristup nekim prilozima e-po?te u programu Outlook Express. Na primer, mo?ete iskusiti neke od slede?ih simptoma:
 • Kada kliknete na sliku spajalice u oknu za pregled, komande Sa?uvaj priloge i ime_datoteke ne?e biti dostupne.
 • Kada otvorite e-poruku, komanda Sa?uvaj priloge nije dostupna u meniju Datoteka, polje Prilo?i nedostaje iz e-poruke, a na traci sa obave?tenjem o poruci u gornjem delu e-poruke bi?e prikazana slede?a poruka:
  Outlook Express je zabranio pristup slede?im prilozima u va?oj e-poruci koji nisu bezbedni: ime_datoteke1, ime_datoteke2

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi ako je omogu?ena opcija Ne dozvoli ?uvanje ili otvaranje priloga koji bi potencijalno mogli da budu virusi i ako je Outlook Express utvrdio da prilog e-po?te ?nije bezbedan?. Opcija Ne dozvoli ?uvanje ili otvaranje priloga koji bi potencijalno mogli da budu virusi podrazumevano je omogu?ena u programu Outlook Express 6 SP1. Kada je omogu?ena funkcija za za?titu od virusa, Outlook Express koristi listu datoteka koje nisu bezbedne iz programa Internet Explorer i postavku Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja u opcijama fascikle da bi utvrdio da li je datoteka bezbedna. Ne preuzima se nijedan prilog e-po?te sa tipom datoteke za koji je prijavljeno da ?nije bezbedan? i zabranjuje se pristup tom prilogu.

ZAOBILA?ENJE

Ako ste sigurni da je bezbedno preuzeti ili otvoriti prilog, koristite slede?i metod: NAPOMENA: Po?to postoji nekoliko verzija operativnog sistema Microsoft Windows, slede?i koraci mogu biti druga?iji na va?em ra?unaru. Ako jesu, pogledajte dokumentaciju proizvoda da biste dovr?ili ove korake.

Isklju?ivanje opcije za kori??enje liste datoteka koje nisu bezbedne

Da biste isklju?ili opciju Ne dozvoli ?uvanje ili otvaranje priloga koji bi potencijalno mogli da budu virusi:
 1. Pokrenite Outlook Express.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.
 3. Izaberite karticu Bezbednost, opozovite izbor u polju za potvrdu Ne dozvoli ?uvanje ili otvaranje priloga koji bi potencijalno mogli da budu virusi u okviru Za?tita od virusa i zatim kliknite na dugme U redu.

STATUS

Ovo pona?anje je tako dizajnirano.

DODATNE INFORMACIJE

VA?NO: Metodi opisani u ovom ?lanku omogu?avaju vam da dobijete pristup prilozima datoteka u programu Outlook Express. Preuzmite priloge datoteka i skenirajte ih u potrazi za virusima pre nego ?to ih otvorite. Da biste sa?uvali priloge datoteke tako da mo?ete da ih skenirate u potrazi za virusima pre nego ?to ih otvorite:
 1. Otvorite e-poruku u programu Outlook Express.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj priloge.
 3. U polju Sa?uvaj u navedite fasciklu u koju ?elite da sa?uvate priloge, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.
Za dodatne informacije o funkcijama za za?titu od virusa u programu Outlook Express 6 kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
291387 Kori??enje funkcija za za?titu od virusa u programu Outlook Express 6
Za dodatne informacije o listi datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
291369 Informacije o listi datoteka koje nisu bezbedne u programu Internet Explorer 6 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o nabavljanju najnovijeg servisnog paketa za Internet Explorer 6 kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
328548 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Internet Explorer 6
Za dodatne informacije o nabavljanju najnovijeg servisnog paketa za Windows XP kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 329570 - Poslednji pregled: 5. oktobar 2006. - Revizija: 4.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Klju?ne re?i: 
kbpubtypekc kbmsccsearch kberrmsg kbprb kbui KB329570

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com