Raksta ID: 329570 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c Internet Explorer 6 1. servisa pakotnes (SP1) vai Windows XP SP1 instal??anas (abas ietver Outlook Express 6 SP1) piek?uve da?iem e-pasta pielikumiem programm? Outlook Express, iesp?jams, ir liegta. Piem?ram, var rasties k?da no ??m k??d?m:
 • Noklik??inot uz saspraudes priek?skat?juma r?t?, nav pieejamas komandas Saglab?t pielikumus un faila_nosaukums.
 • Atverot e-pasta zi?ojumu, izv?ln? Fails nav pieejama komanda Saglab?t pielikumus, e-pasta zi?ojum? nav lauka Pievienot un e-pasta zi?ojuma s?kum? zi?ojumu br?din?jumu josl? tiek r?d?ts ??ds zi?ojums:
  Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your email: (Programma Outlook Express liedza piek?uvi ??diem nedro?iem e-pasta pielikumiem) faila_nosaukums1, faila_nosaukums2

IEMESLS

T? notiek tad, ja ir iesp?jota opcija Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Neat?aut saglab?t un atv?rt pielikumus, kas var?tu b?t v?rusi) un programma Outlook Express ?o e-pasta pielikumu uzskata par nedro?u. P?c noklus?juma opcija Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Neat?aut saglab?t un atv?rt pielikumus, kas var?tu b?t v?rusi) ir iesp?jota Outlook Express 6 SP1. Ja ir iesp?jots ?is pretv?rusu l?dzeklis, programma Outlook Express izmanto programmas Internet Explorer nedro?o failu sarakstu un mapes opciju iestat?jumu Confirm open after download (Apstiprin?t atv?r?anu p?c lejupiel?des), lai noteiktu, vai fails ir dro?s. Netiek lejupiel?d?ts neviens e-pasta pielikums ar faila tipu, kur? tiek uzskat?ts par nedro?u, un piek?uve ??dam pielikumam tiek liegta.

PROFILAKSE

Ja esat p?rliecin?ts, ka pielikums ir dro?s lejupiel?dei vai atv?r?anai, izmantojiet t?l?k min?to metodi. PIEZ?ME. T? k? ir da??das Microsoft Windows versijas, ??s darb?bas j?su dator? var at??irties. T?p?c, lai veiktu ??s darb?bas, skatiet produkta dokument?ciju.

Turn off the Option to Use the Unsafe File List

(Izsl?gt opciju Izmantot nedro?o failu sarakstu) Lai izsl?gtu opciju Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Neat?aut saglab?t un atv?rt pielikumus, kas var?tu b?t v?rusi):
 1. Palaidiet programmu Outlook Express.
 2. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Opcijas.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Security (Dro??ba), noklik??iniet, lai not?r?tu izv?les r?ti?u Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Neat?aut saglab?t un atv?rt pielikumus, kas var?tu b?t v?rusi) sada?? Virus Protection (Pretv?rusu aizsardz?ba), un p?c tam noklik??iniet uz Labi.

STATUSS

Tas ir ??di iepl?nots.

PAPILDINDORM?CIJA

SVAR?GI! ?aj? rakst? izkl?st?t?s metodes dod iesp?ju ieg?t piek?uvi faila pielikumiem programm? Outlook Express. Lejupiel?d?jiet faila pielikumus un sken?jiet tos pirms atv?r?anas, lai p?rbaud?tu, vai tajos nav v?rusu. Lai saglab?tu faila pielikumus sken??anai, p?rbaudot, vai tajos nav v?rusu, pirms to atv?r?anas:
 1. Atveriet e-pasta zi?ojumu programm? Outlook Express.
 2. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Saglab?t pielikumus.
 3. Lodzi?? Save To (Saglab?t ?eit) nor?diet mapi, kur? v?laties saglab?t pielikumus, un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?t.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par pretv?rusu aizsardz?bas l?dzek?iem programm? Outlook Express 6, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
291387 Pretv?rusu aizsardz?bas l?dzek?u izmanto?ana programm? Outlook Express 6
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Internet Explorer nedro?o failu sarakstu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
291369 Inform?cija par nedro?o failu sarakstu programm? Internet Explorer 6 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? ieg?t jaun?ko programmas Internet Explorer 6 servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
328548 K? ieg?t jaun?ko programmas Internet Explorer 6 servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu :
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 329570 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2008. gada 5. febru?ris - P?rskat??ana: 5.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbui kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB329570

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com