ID c?a bài: 329441 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 1 (SP1) dành cho Microsoft Windows XP, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n không th? t?o ra m?t truy nh?p t? xa ho?c quay s? networkingconnection. T?t c? các m?c trên trang "K?t n?i m?ng" c?a ConnectionWizard m?i là không có s?n (làm m?). B?n c?ng có th? nh?n đư?c errormessage sau đây:
  Không th? n?p t? xa truy c?p ConnectionManager.
  L?i 711
 • C?p k?t n?i m?ng là s?n ph?m nào.
 • Các b?n ghi d?ch v? chia s? kết nối Internet và InternetConnection tư?ng l?a (ICF) không B?t đ?u v? dependencyfailure m?t.
 • Các s? ki?n sau đư?c ghi vào Nh?t k? h? th?ng c?a theEvent Viewer:

  Ngày: <date>ngu?n: b?n ghi d?ch v? đi?u khi?n ManagerTime: <time>th? lo?i: NoneType: l?i s? ki?n ID: 7023User: N/AComputer: <computername>mô t?: b?n ghi d?ch v? B? qu?n lí ghép n?i truy nh?p t? xa The ch?m d?t v?i followingerror:Access b? t? ch?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? trung tâm athttp://support.microsoft.com</computername> </time> </date>

  Ngày: <date>ngu?n: RasmanTime: <time>th? lo?i: NoneType: l?i s? ki?n ID: 20035User: N/AComputer: <computername>mô t?: t? xa B? qu?n lí ghép n?i truy c?p không th? B?t đ?u v? nó có th? không t?o ra b? đ?m. Kh?i đ?ng l?i máy tính. Truy c?p b? t? ch?i.Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? trung tâm athttp://support.microsoft.com</computername> </time> </date>

 • Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u Managerservice k?t n?i truy nh?p t? xa, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Couldnot B?t đ?u b?n ghi d?ch v? B? qu?n lí ghép n?i t? xa truy c?p vào LocalComputer.

  L?i 5: Truy c?p b? t? ch?i
  Lưu ? B?n nh?n đư?c thông báo l?i này ngay c? khi b?n đ? kí nh?p v?i anaccount có hành chính ?y nhi?m.
 • Khi b?n c? g?ng k?t n?i v?i băng thông r?ng AOL (DSL ho?c cáp), b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Connectionfailed. M?ng Windows c?a b?n không đư?c c?u h?nh đúng.
 • Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u Managerservice k?t n?i truy nh?p t? xa, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? kh?i đ?ng b?n ghi d?ch v? B? qu?n lí ghép n?i truy nh?p t? xa vào máy tính c?c b?.L?i 1068.
 • Khi b?n c? g?ng đ? cho phép máy tính d?a trên Windows XP Home t?m ona chia s? kết nối Internet, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Không th? kh?i đ?ng t? xa truy c?p t? đ?ng k?t n?i Managerservice trên máy tính c?c b?. L?i 1068. Ph? thu?c b?n ghi d?ch v? ho?c nhóm B?t đ?u failedto.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP1 và thenuse tính năng khôi ph?c H? th?ng đ? khôi ph?c Windows đ?n m?t nhà nư?c trư?c khi theinstallation các gói b?n ghi d?ch v?.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP1 khi Windows XP Home isinstalled, và sau đó b?n nâng c?p lên Windows XP Professional.
H? th?ng ki?m nh?p t? không chính xác ph?c h?i đ? Windows registry sau khi b?n khôi ph?c Windows.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài xác lập lại Windows XP SP1. N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, đ?m b?o r?ng các b?n ghi d?ch v? đi?n tho?i, B? qu?n lí ghép n?i truy nh?p t? xa và B? qu?n lí ghép n?i t? xa truy c?p t? đ?ng đang ch?y.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330163 "L?i 711: không th? t?i B? qu?n lí ghép n?i t? xa truy c?p D?ch v?" thông báo l?i khi b?n t?o k?t n?i m?ng
Đ? ngăn ch?n v?n đ? này x?y ra, cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t quan tr?ng Q329441. Đ? làm đi?u này, truy c?p vào Windows Update Web site sau:
http://Update.Microsoft.com
Qu?n tr? viên có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? danh m?c C?p Nh?t c?a Windows đ? tri?n khai đ? nhi?u máy tính. N?u b?n mu?n đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này đ? cài đ?t chuyên bi?t sau đó trên m?t ho?c nhi?u hơn m?t máy tính, các tra c?u cho Q329441 b?ng cách s? d?ng các tính năng tùy ch?n tra c?u nâng cao trong danh m?c c?p nh?t Windows.

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng tab múi thời gian trong ngày và th?i gian các công c? trong Panel điều khiển.

Windows XP

  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  17-Oct-2002 16:34 5.1.2600.101 218,624 Srrstr.dll

Windows XP SP1

  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  15-Oct-2002 15:32 5.1.2600.1132 226,816 Srrstr.dll
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i b?n C?p Nh?t t? Windows Update Catalog, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323166 Cách t?i xu?ng các b?n c?p nh?t bao g?m tr?nh đi?u khi?n và hotfixe t? Danh mục Windows Update

Cách gi?i quy?t khác

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Đ? đư?c chúng tôi làm vi?c xung quanh v?n đ? này cho b?n, h?y vào các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi". N?u b?n mu?n t? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y truy c?p ph?n "Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?".

Kh?c ph?c s? c? cho tôiĐ? kh?c ph?c s? c? này t? đ?ng, b?m vào các s?a ch?a nó nút ch?n m?t ho?c đư?ng d?n. Trong hộp thoại T?p t?i xu?ng , nh?p vào ch?y và sau đó làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó Wizard.


Kh?c ph?c s? c? này
Microsoft Fix it 50621

Lưu ý
 • Thu?t s? này có th? ch? có b?ng ti?ng Anh. Tuy nhiên, kh?c ph?c s? c? t? đ?ng c?ng ho?t đ?ng đ?i v?i các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.
 • N?u qu? v? không trên máy tính có s? c?, lưu s?a ch?a nó gi?i pháp vào m?t ổ đĩa flash ho?c CD r?i ch?y trên máy tính có s? c?.

Sau đó, đi đ?n các "Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??".Đ? tôi t? kh?c ph?c s? c?N?u b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t l?i SP1, xác minh r?ng giá tr? chu?i Objectname đư?c thi?t l?p đ? LocalSystem trong registry subkey sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
Sau khi b?n làm đi?u này, xoá các khoá con ki?m nh?p sau. Các subkeys trên m?t máy tính d?a trên Windows XP không có SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t có th? gây ra các tri?u ch?ng mà bài vi?t này mô t?:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
Đ? xóa các phím, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?: Th? t?c này bao g?m các bư?c đ? sao lưu các phím ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i chúng.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vàoch?y.
 2. Trong các m? h?p, g?regedit, và sau đó nh?p vàoOk.
 3. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào khoá sau trong s? đăng k?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan
 4. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vàoxu?t kh?u.
 5. Trong Tên t?p h?p, g?xu?t kh?u rasman phím, và sau đó nh?p vàolưu.
 6. Trong các
  RasMan
  Key, xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào giá tr? chu?iObjectName .

  N?u giá tr? này không đư?c thi?t l?p đ?LocalSystem, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trên menu ch?nh s?a , b?m s?a đ?i.
  2. Trong các d? li?u giá tr? h?p, g? LocalSystem, và sau đó nh?p vào OK.
 7. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p đúp vào khoá sau trong theregistry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\25
 8. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vàoxóa.
 9. Nh?p vào đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n todelete khóa s? ki?m nh?p đư?c ch?n.
 10. L?p l?i bư?c 7-9 đ? xoá khoá ki?m nh?p sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\EAP\26
 11. Thoát kh?i registry editor, và sau đó kh?i đ?ng l?i b?ng.

Thao tác này có kh?c ph?c đư?c s? c??

 • Ki?m tra xem li?u v?n đ? đư?c kh?c ph?c hay chưa. N?u v?n đ? đ? đư?c kh?c ph?c, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u v?n đ? không c? đ?nh, b?n có th? liên h? v?i h? tr?.
 • Chúng tôi s? đánh giá cao thông tin ph?n h?i c?a b?n. Đ? cung c?p ph?n h?i ho?c báo cáo b?t k? v?n đ? v?i gi?i pháp này, xin vui l?ng đ? l?i m?t b?nh lu?n trên các "Kh?c ph?c s? c? cho tôi"blog ho?c g?i cho chúng tôi m?t b?c e-mail tin thư thoại.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 329441 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
atdownload kbqfe kberrmsg kbprb kbmsifixme kbfixme kbmt KB329441 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 329441

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com