Thông tin v? các v?n đ? hi?u su?t có x?y ra khi b?n s? d?ng POP3, IMAP ho?c WebDAV, khách hàng, ch?ng h?n như Entourage, sau khi b?n di chuy?n h?p thư Exchange Server 2003 ho?c trong Exchange 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329067 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Các v?n đ? hi?u su?t trong POP3, IMAP4 và WebDAV khách hàng

Khi máy tính khách sau k?t n?i v?i Microsoft Exchange 2000 Server và Microsoft Exchange Server 2003, h? hoàn toàn s? d?ng các streaming lưu tr? t?p tin (.stm) đ? đ?c và ghi d? li?u:
 • Internet giao th?c (IP) máy tính khách hàng đang s? d?ng Giao th?c truy nh?p thư Internet 4 (IMAP4) ho?c giao th?c Post Office 3 (POP3).
 • WebDAV d?a trên khách hàng, ch?ng h?n như Microsoft Entourage 2004
N?u b?n s? d?ng các ch?c năng di chuy?n h?p thư trong Active Directory Ngư?i s? d?ng và máy vi tính đ? di chuy?n d? li?u, d? li?u đư?c di chuy?n vào t?p tin .edb. Do đó, khách hàng mà dùng giao th?c POP3, IMAP4 và WebDAV truy c?p c?a h? h?p thư có th? g?p các v?n đ? hi?u su?t sau khi b?n di chuy?n h?p thư c?a h? gi?a các cơ s? d? li?u ho?c các máy ch?.

Cho khách hàng s? d?ng POP3 hay IMAP, sau khi ngư?i dùng đăng nh?p, thông báo kích thư?c ph?i là tính toán và MAPI MIME chuy?n đ?i xu?t hi?n trong b? nh? và trên đ?a c?a máy ch?. Trong các môi trư?ng l?n này tính toán có th? m?t nhi?u th?i gian.

Cho khách hàng s? d?ng WebDAV khách hàng, ch?ng h?n như Entourage 2004, các v?n đ? hi?u su?t n?ng v? phía máy ch? có th? gây ra khi n?i dung đư?c chuy?n đ?i l?n thư trong h?p thư đ?n và in khác thư m?c. Trong trư?ng h?p c?c đoan, r?t l?n t?p tin t?m th?i có th? đư?c t?o ra trên các máy ch? đang ch?y Exchange Server khi v?n đ? này x?y ra trong POP3, IMAP4 ho?c t?nh hu?ng WebDAV.

Các v?n đ? hi?u su?t trong WebDAV khách hàng

Thêm vào các v?n đ? đ? đư?c mô t? trong các trang trư?c ph?n, WebDAV khách hàng ngư?i s? d?ng, ch?ng h?n như ngư?i dùng Entourage hay Outlook Web Access, có th? g?p các v?n đ? khác. Trong đoàn tùy tùng, tin nh?n có th? v?n c?n trong h?p thư đi ho?c c?p b?n th?o. Ngoài ra, các s? ki?n sau đây có th? đư?c đăng các ?ng d?ng đăng nh?p:

ID s? ki?n: 1000
S? ki?n lo?i: L?i
S? ki?n ngu?n: L?i ?ng d?ng
Máy tính: Server_Name
Mô t?: Faulting ?ng d?ng w3wp.exe, phiên b?n Version_Number, faulting module exprox.dll, phiên b?n Version_Number, l?i Đ?a ch? 0x0002ce94

Outlook Web Access ngư?i dùng s? nh?n đư?c đôi khi các l?i sau trong tr?nh duy?t Web:
500 Internal Server l?i
Ngoài ra, khi m?t ngư?i s? d?ng Outlook Web Access ho?c m?t Entourage ngư?i dùng truy c?p các máy ch? Exchange, Internet Information Services (IIS) có th? d?ng đáp ?ng trên máy ch? Exchange. Sau đó, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo:
Quá tr?nh công nhân IIS g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n thi?t đ? đóng
Nh?ng v?n đ? này x?y ra khi ngư?i dùng Outlook Web Access ho?c Tùy tùng ngư?i dùng t?i v? t?p tin đính kèm l?n v?i các máy tính khách hàng vư?t quá hi?n t?i thông báo kích thư?c gi?i h?n. Ch?ng h?n, t?p tin đính kèm trong bài vi?t c? hơn mà hi?n t?i vư?t quá gi?i h?n kích thư?c thư s? gây ra nh?ng v?n đ? này. M?c dù ngư?i dùng không th? g?i ho?c nh?n thư dài vư?t quá kích thư?c thư hi?n th?i gi?i h?n, nh?ng ngư?i s? d?ng v?n có th? truy tin nh?n c? đư?c giao trư?c khi các gi?i h?n kích thư?c thư hi?n t?i đư?c c?u h?nh.

Thông tin thêm

N?u b?n đang di chuy?n hàng trăm ho?c hàng ngàn và h?p thư, b?n có th? s? d?ng m?t ho?c m?t s? phương pháp sau đây đ? ngăn ch?n các v?n đ? hi?u su?t:
 • Đ?m b?o r?ng các bi?n môi trư?ng TMP và TEMP đi?m thi?t l?p m?t tr?c quay r?t nhanh (có th? RAID 0 + 1). Cho h?p thư c?a đ?c l?p các máy ch?, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n đi?u ch?nh môi trư?ng h? th?ng TMP và TEMP các bi?n. Các c?m máy ch?, chúng tôi khuy?n khích b?n c?u h?nh các bi?n cho tài kho?n d?ch v? theo đó c?m máy ch? đang ch?y.
 • Thêm các Kh? năng tương thích giá tr? đăng k?. Giá tr? này thông báo cho các c?a hàng đ? s? d?ng g?n đúng thay v? c?a tính toán chính xác cho kích thư?c thư. Ph?n sau mô t? th? t?c này chi ti?t hơn.
 • Thêm giá tr? đăng k? MaxResponseSizeInBytes đ? trao đ?i Server 2003.

Thêm giá tr? đăng k? kh? năng tương thích cho ngư?i s? d?ng POP3

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan đăng k? không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Giá tr? đăng k? tương thích có th? đư?c s? d?ng đ? hư?ng d?n các c?a hàng trao đ?i đ? s? d?ng tin nh?n g?n đúng kích thư?c thay v? tính toán kích thư?c chính xác tin nh?n cho POP3.

Thêm giá tr? đăng k? kh? năng tương thích cho ngư?i s? d?ng POP3

 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ POP3svc\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Giá trị, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: kh? năng tương thích
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Sinh: h? th?p l?c phân
  Giá trị d? li?u: 0xfffffffe
 4. Thoát khỏi Registry Editor.

Cho phép tra c?u tin nh?n nhanh cho ngư?i s? d?ng IMAP4

 1. M? thu?c tính h? ph?c v? IMAP4 ?o.
 2. Trên các T?ng quát tab, nh?n vào đây đ? ch?n cácCho phép tra c?u tin nh?n nhanh ki?m tra h?p và b?mOk.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317722Khách hàng latencies x?y ra khi Exchange 2000 chuy?n thư t? MAPI đ? đ?nh d?ng MIME

Thêm giá tr? đăng k? MaximumResponseSizeInBytes trong Exchange Server 2003 cho WebDAV khách hàng như tùy tùng

Giá tr? đăng k? MaximumResponseSizeInBytes s? giúp phân b? nhi?u hơn n?a b? nh? cho quá tr?nh công nhân IIS khi ngư?i dùng Entourage đang làm vi?c v?i l?n tin nh?n.

Khi n?i dung chuy?n đ?i x?y ra trong Exchange Server cho l?n tin nh?n, IIS có th? ch?y ra kh?i b? nh? không gian khi nó c? g?ng đ? duy tr? các đư?ng ?ng truy?n thông gi?a Exchange Server và Entourage client. Khi b?n đ?t m?t giá tr? l?n hơn đ?i v?i phím đăng k? này, b?n giúp IIS duy tr? các đư?ng ?ng truy?n thông và quá tr?nh chuy?n đ?i n?i dung cho thư dài.

N?i dung chuy?n đ?i x?y ra ch? khi nh?ng thông đi?p đư?c truy c?p b?i ngư?i s? d?ng Entourage. V? v?y, có hi?u l?c trên hi?u su?t đư?c phân ph?i trên th?i gian.

Thêm MaximumResponseSizeInBytes khóa registry đ? t?i thi?u các máy ch? nào v? phía trư?c-end và back-end Exchange Server 2003 ngư?i dùng Entourage r?ng s? d?ng k?t n?i v?i h?p thư Exchange Server c?a h?. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? S?a đ?i s? đăng k?. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i các cơ quan đăng k? không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. B?t đ?u k? biên so?n.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\DAV
  Chú ý Theo m?c đ?nh, các
  DAV
  phím không ph?i là trong s? đăng k?. B?n s? ph?i t?o ra nó cho m?nh.
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm Giá trị, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: MaximumResponseSizeInBytes
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Sinh: th?p phân
  Dữ liệu giá trị:giá tr?
  Cho Ví d?, n?u b?n quy?t đ?nh đ? tăng giá tr? này đ?n 500 megabyte (MB), s? d?ng các tính toán sau đây:
  1024 * 1024 * 500 = 524288000 (Decimal) = 1F400000 (h? th?p l?c phân)
  Nh?p k?t qu? tính toán này trong cácGiá trị trư?ng d? li?u. Trong ví d? này, b?n s? nh?p524288000 (Th?p phân) ho?c 1F400000(H? th?p l?c phân). H?y nh? r?ng ph?m vi c?u h?nh cho này khóa registry là 1 MB-1 Gigabyte (GB). K?t qu? t?t hơn x?y ra n?u khách hàng đ?t nó vào m?t giá tr? c?a 500 MB ho?c m?t giá tr? cao, ch?ng h?n như 800 MB.

  Chú ýChúng tôi đ? ngh? b?n thi?t l?p giá tr? tr? l?i giá tr? m?c đ?nh ho?c m?t giá tr? th?p hơn sau khi v?n đ? chuy?n đ?i n?i dung subsides trong t? ch?c c?a b?n. Giá tr? m?c đ?nh này khóa registry là 128 MB. Chúng tôi c?ng đ? ngh? b?n thi?t l?p và các thông đi?p chính xác gi?i h?n kích thư?c h?p thư gi?i h?n trên c?a b?n máy ch? trao đ?i đ? ngăn ch?n các v?n đ? hi?u su?t.
 4. Thoát khỏi Registry Editor.
Đ? đ?t này khóa registry có hi?u l?c theo thông tin trên Internet D?ch v? (IIS), kh?i đ?ng l?i h? bơi ?ng d?ng Exchange. Sau đó, n?u m?t đoàn tùy tùng dùng c? g?ng làm vi?c v?i m?t tin nh?n mà là l?n hơn giá tr? giá tr? trư?ng d? li?u, ngư?i dùng có th? g?p các v?n đ? hi?u su?t. M?t thông báo t?m có th? c?ng gây ra các v?n đ? hi?u su?t v? phía máy ch?. Đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng khác.

Quan tr?ng
Khóa s? đăng k? này ho?t đ?ng ch? cho Exchange Server 2003. Nó có ph?i không làm vi?c cho Exchange 2000 Server.

Thu?c tính

ID c?a bài: 329067 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Mười Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbmt KB329067 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 329067

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com