S? d?ng b? nh? Exchange và chuy?n đ?i 3 GB

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328882 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? có liên quan đ?n ?o s? d?ng b? nh? trong trao đ?i và các / 3 GB chuy?n đ?i.

THÔNG TIN THÊM

3 GB Switch

Theo m?c đ?nh, Windows có th? đ?a ch? có t?ng c?ng 4 Gigabyte (GB) không gian đ?a ch? ?o. Theo m?c đ?nh, 2 GB c?a đi?u này là dành cho h?t nhân (h? đi?u hành), và 2 GB là dành cho các chương tr?nh ch? đ? ngư?i dùng như Trao đ?i.

Khi b?n đ?t m?t / 3 GB chuy?n đ?i thành t?p Boot.ini c?a h? đi?u hành, b?n tái phân b? phân ph?i v? tr? ?o đ?a ch? đ? cung c?p cho ngư?i s? d?ng ch? đ? chương tr?nh 3 GB không gian và gi?i h?n h?t nhân đ?n 1 GB. Các / 3 GB chuy?n đ?i ch? c?n thi?t trên các máy tính có ch?a các c?a hàng h?p thư ho?c thư m?c chung các c?a hàng. Chuy?n đ?i này không đư?c gi?i thi?u trên các máy tính làm không có các c?a hàng h?p thư ho?c các c?a hàng thư m?c chung.

Quan tr?ng Ch? s? d?ng các / 3 GB chuy?n v?i h? đi?u hành sau:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows NT 4.0 Enterprise Server
Lưu ý Chúng tôi h? tr? vi?c s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i trong Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition trong m?t môi trư?ng s?n xu?t đ? s? d?ng b?i Active Directory. Microsoft Exchange Server 2003 đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng s?n xu?t khi b?n s? d?ng ch?c năng này. N?u không, các / 3 GB Switch trong Windows Server 2003 Standard Edition là ch? cho m?c đích th? nghi?m và phát tri?n.

Không s? d?ng các / 3 GB chuy?n v?i h? đi?u hành sau:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT 4.0 Server
Windows 2000 Server và Windows NT 4.0 Server có th? ch? c?p phát 2 GB đ?n ngư?i s? d?ng ch? đ? chương tr?nh. N?u b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i v?i Windows 2000 Server ho?c máy ch? Windows NT 4.0, b?n có 1 GB cho h?t nhân và 2 GB cho ngư?i s? d?ng ch? đ? chương tr?nh, do đó, b?n m?t 1 GB Đ?a ch? không gian.

Trao đ?i trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server

Gi?i h?n đ?a ch? 2 GB b? nh? ?o cho các chương tr?nh ch? đ? ngư?i dùng có th? đóng góp cho m?t s? v?n đ? trong trao đ?i khi b?n có nhi?u hơn 1 GB v?t l? b? nh? đư?c cài đ?t trong máy tính c?a b?n.

Trao đ?i tính toán các b? nh? đư?c c?p phát cho cơ s? d? li?u b? đ?m d?a trên s? lư?ng v?t l? b? nh?. B? nh? v?t l? ? trên 1 GB có th? gây ra m?t s? lư?ng không cân x?ng c?a 2 GB dung lư?ng b? nh? ?o đư?c giao cho các cơ s? d? li?u b? đ?m. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? phân m?nh b? nh? ?o, các v?n đ? hi?u su?t, ho?c "ra kh?i b? nh?" các v?n đ?.

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u sau đây phương pháp:

Gi?m kích thư?c DBA Jet

B?n có th? có th? đ?i l?i m?t s? b? nh? b?ng cách gi?m ph?n l?c DBA Kích thư?c. Đ? bi?t thêm v? làm th? nào đ? gi?m kích thư?c máy bay ph?n l?c DBA, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
266768Làm th? nào đ? thay đ?i kích thư?c b? nh? cache t?i đa cơ s? d? li?u lưu tr? trong Exchange 2000 Server

Gi?m s? maxOpenTables trong máy bay ph?n l?c

B?n có th? có th? đ?i l?i m?t s? b? nh? b?ng cách gi?m s? c?a maxOpenTables trong máy bay ph?n l?c.

Thi?t l?p msExchESEParamMaxOpenTables trên m?i lưu tr? nhóm đ?i tư?ng m?t giá tr? th?p hơn. M?c đ?nh cho m?t proc 8 trong d?ch v? Pack 2 (SP2) là 85.000. Đi?u này là gi?m đ?n 27,600 trong Service Pack 3 (SP3) cho 8-procs. S? 4-procs là m?t n?a c?a giá tr? này.

Chú ý N?u b?n ti?p t?c g?p v?n đ? v? b? nh?, lo?i b? m?t s? b? nh? RAM t? máy ch? c?a b?n đ? gi?m nó đ? 1 GB ho?c ít hơn. Đi?u này s? giúp b?n xác nh?n r?ng t?nh h?nh đư?c mô t? trong bài vi?t này là gây ra v?n đ?.

Trao đ?i trên m?t Windows 2000 Advanced Server d?a trên máy tính

Khi m?t Windows 2000 Advanced Server d?a trên máy tính đ? nhi?u hơn 1 GB RAM v?t l?, s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i t?p Boot.ini đ? cung c?p cho ngư?i s? d?ng ch? đ? chương tr?nh như Trao đ?i đ? có th? truy c?p đ? 3 GB không gian đ?a ch? ?o. Đ? bi?t thêm đây v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
266096Exchange 2000 đ?i h?i 3 GB chuy?n v?i nhi?u hơn 1 GB b? nh? RAM v?t l?

Trao đ?i trên m?t máy ch? Windows 2000 trung tâm d? li?u d?a trên máy tính

S? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i v?i hơn 1 GB b? nh? RAM v?t l? trên m?t Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch? d?a trên máy tính. Trao đ?i yêu c?u Service Pack 1 (SP1) đ? h? tr? trên Windows 2000 Datacenter Server.

Chuy?n đ?i /PAE

Ph?n m? r?ng đ?a ch? v?t l? (PAE) là m?t tính năng c?a Windows 2000 Trung tâm d? li?u máy ch? và Windows 2000 Advanced Server mà làm cho nó có th? cho các chương tr?nh đư?c vi?t cho API này đ? s? d?ng b? nh? trên 4 GB. M?c dù có nh?ng chương tr?nh như Microsoft SQL Server 2000 mà đư?c vi?t đ? có l?i d?ng API này, Exchange 2000 Server là không tương thích v?i nó. B?i v? Đi?u này, giá ch? ch? 3 GB n?u b?n s? d?ng các / 3 GB chuy?n đ?i.

Khắc phục sự cố

V?n đ? có liên quan đ?n các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này thư?ng tr? nên hi?n nhiên như v?n đ? hi?u su?t. Đ? kh?c ph?c s? c? nh?ng v?n đ? này, s? d?ng công c? giám sát hi?u su?t.

B?n c?ng có th? dùng b?i ch?a đ?a ch? ?o ích (VADUMP) đ? kh?c ph?c s? c? như th? này. Đ? bi?t thêm v? công c? VADUMP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317411Làm th? nào đ? thu th?p d? li?u đ? g? r?i các v?n đ? trao đ?i b? nh? ?o

Thông tin b? sung

Đ? bi?t thêm v? các v?n đ? đư?c mô t? ? đây bài vi?t, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291988M?t mô t? v? các 4 GB RAM ch?nh tính năng và thông s? v?t l? đ?a ch? m? r?ng
300573 H? tr? Exchange 2000 Enterprise Server trên Windows 2000 Datacenter Server
266096 Exchange 2000 đ?i h?i 3 GB chuy?n v?i nhi?u hơn 1 GB b? nh? RAM v?t l?
298064 Kh? năng m? r?ng quy ho?ch cho Exchange 2000 Server
266650 Thông tin v? chương tr?nh BackOffice h? tr? trên Windows 2000 Datacenter Server d?a trên các máy tính
317411 Làm th? nào đ? thu th?p d? li?u đ? g? r?i các v?n đ? trao đ?i b? nh? ?o
266768 Làm th? nào đ? thay đ?i kích thư?c b? nh? cache t?i đa cơ s? d? li?u lưu tr? trong Exchange 2000 Server
823440 S? d?ng 3 GB chuy?n trong Exchange Server 2003 trên m?t h? th?ng d?a trên Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 328882 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB328882 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328882

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com