Cch thay kho s?n ph?m C?p php S? l?ng l?n trn my tnh ch?y Windows XP Gi D?ch v? 1 v cc phin b?n Windows XP m?i hn

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 328874 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Canh bao Cac bc trong bai vit chi co hiu lc trn phng tin Cp phep S lng ln. Nu ban th cac bc nay trn phng tin OEM hay trn cac phng tin ban le, ban se khng thay c khoa san phm. Khi b?n ci ?t Windows XP ho?c Windows Server 2003, phng ti?n ph?i kh?p v?i kho s?n ph?m. T?c l, knh (MSDN, bn l?, OEM, C?p php S? l?ng l?n, v.v..), SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition v.v...) v ngn ng? (Ti?ng Anh, Ti?ng Php, v.v..) ph?i kh?p gi?a kho s?n ph?m v phng ti?n. i?u ny l c?n thi?t ? b?n c th? nh?p thnh cng kho s?n ph?m. N?u phng ti?n ci ?t khng kh?p v?i kho s?n ph?m, b?n s? nh?n ?c thng bo l?i sau:
Kho S?n ph?m khng h?p l?.
Nu ban s dung khoa san phm b? l? (khoa san phm c nhiu ngi bit) ? tri?n khai Microsoft Windows XP trn nhiu may tinh (cai t Cp phep S lng ln), ban khng th cai t Windows XP Goi Dich vu 1 (SP1) v cac phin ban Windows XP mi hn hay t ng ly cac ban cp nht t Web site Windows Update. V d?: b?n c th? nh?n ?c thng bo l?i sau khi b?n ci ?t Windows XP SP1 v cc phin b?n Windows XP m?i hn:
Khoa San phm s dung cai t Windows khng hp l. Hay lin h v?i quan tri vin h thng hoc ngi ban le ngay lp tc nhn mt Khoa San phm hp l. Ban cung co th lin h v?i i Chng n cp ban quyn cua Hang Microsoft bng cach gi email ti piracy@microsoft.com nu ban nghi rng ban a mua phai phn mm sao chep cua Microsoft. Hay yn tm rng m?i thng tin ca nhn ban gi n i Chng n cp ban quyn phn mm cua Microsoft u c b?o m?t nghim ngt.
Bai vit nay danh cho ngi dung may tinh chuyn su. B?n c th? th?y d? dng hn khi lm theo cc b?c n?u b?n in bi vi?t ny ra tr?c.

Thng tin thm

i?u ki?n tin quy?t

B?n ph?i c kho s?n ph?m h?p l? tr?c khi c th? s? d?ng thng tin trong bi vi?t ny. ? l?y kho s?n ph?m h?p l?, h?y b?m vo lin k?t sau ? lin h? v?i Trung tm D?ch v? C?p php S? l?ng l?n c?a Microsoft:
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx

Cc b?c ? thay kho s?n ph?m c?p php s? l?ng l?n

Bi vi?t ny m t? hai phng php thay kho s?n ph?m Windows XP sau khi ci ?t C?p php S? l?ng l?n ? gi?i quy?t v?n ?. Phng php 1 s dung giao din ngi dung hoa (GUI) cua Thut sy Kich hoat Windows v m?t phng php khc s? d?ng tp lnh Phng tin Quan ly cua Windows (WMI). Phng php Thu?t s? Kch ho?t d? hn. Tuy nhin, n?u b?n ph?i thay kho s?n ph?m cho nhi?u my tnh, phng php t?p l?nh ph h?p hn.

Phng php 1: S dung Thut sy Kich hoat

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , ?m b?o r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
Nu ban chi co mt s khoa san phm cp phep s lng ln thay, ban co th s dung Thut sy Kich hoat.

Chu y Chng ti khuyn nghi ban nn chay Khi phuc H thng tao thi im khi phuc mi trc khi lam theo cc bc ny.
Hu? kch ho?t Windows
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, go regedit, sau o bm OK.
 3. Trong ngn i?u h?ng, inh vi r?i bm vao khoa ng k? sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Trong ngn ch? ?, b?m chu?t ph?i vo OOBETimer r?i b?m S?a ?i.
 5. Thay it nht mt ky t cua gia tri nay huy kich hoat Windows.
Kch ho?t l?i Windows v thm kho s?n ph?m m?i
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M?, g? l?nh sau r?i b?m OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Bm Co, ti mun goi in cho ai din dich vu khach hang kich hoat Windows, r?i bm Tip theo.
 4. Bm Thay khoa san phm.
 5. Go khoa san phm mi vo Khoa mi, sau o bm Cp nht.

  Nu ban quay lai ca s trc, bm Nhc ti ln sau, sau o khi ng lai may tinh.
 6. Lp lai bc 1 va 2 kim tra xem Windows a c kich hoat cha. Ban nhn c thng bao sau:
  Windows a c kich hoat. Bm OK thoat.
 7. B?m OK.
 8. Cai t Windows XP Gi D?ch v? 1a hay phin ban Windows XP mi hn.
N?u b?n khng th? kh?i ?ng l?i Windows sau khi ci ?t Windows XP SP1 ho?c phin b?n Windows XP m?i hn, h?y th? cc b?c sau:
 1. Kh?i ?ng l?i my tnh v b?t ?u nh?n F8 cho ?n khi b?n th?y menu Tu? ch?n Nng cao c?a Windows.
 2. Ch?n C?u h?nh T?t M?i nh?t t? menu v nh?n ENTER. Tuy chon nay khi ng Windows bng cach s dung cu hinh tt trc o.
 3. L?p l?i cc b?c t? 1 ?n 8 trong m?c "Kch ho?t l?i Windows v thm kho s?n ph?m m?i".
N?u b?n c th? ci ?t SP1 ho?c phin b?n Windows XP m?i hn v b?n c th? kh?i ?ng l?i Windows, b?n ? gi?i quy?t ?c v?n ?. N?u v?n ? cha ?c gi?i quy?t, h?y th? phng php 2 ho?c xem ph?n "Cc b?c Ti?p theo" ? bi?t thm cc ti nguyn kh?c ph?c s? c?.

Phng phap 2: S? d?ng t?p l?nh

N?u b?n ph?i thay kho s?n ph?m cho nhi?u my tnh, chng ti khuy?n ngh? b?n nn s? d?ng phng php ny. Ban co th tao tp lnh WMI thay i khoa san phm cp phep s lng ln, sau o s dung tp lnh nay trong tp lnh khi ng.

Tp lnh mu ChangeVLKey2600.vbs va ChangeVLKeySP1 c m ta trong phn nay s dung khoa cp phep s? lng ln m?i ma ban mun nhp nh mt i s n. D?i d?ng 5 ph?n g?m c? ch? v s?.

Chng ti khuyn nghi ban nn s dung tp lnh ChangeVLKey2600.vbs trn may tinh da trn Windows XP khng chay Windows XP SP1 v phin ban Windows XP mi hn va khuyn ban s dung tp lnh ChangeVLKeySP1.vbs trn may tinh da trn Windows XP chay Windows XP SP1 hay phin ban Windows XP mi hn. Nhng tp lnh nay thc hin cac chc nng sau:
 • Chung bo cac ky t du ni (-) khoi khoa san phm 5 phn gm ca ch va s.
 • Chung tao ra mt vi du lp win32_WindowsProductActivation.
 • Chung yu cu phng phap SetProductKey vi khoa san phm cp phep s lng ln mi.
B?n c th? t?o m?t t?p b ho?c t?p cmd s? d?ng m?t trong nh?ng t?p l?nh m?u sau y cng v?i kho s?n ph?m m?i lm ?i s?. B?n c th? tri?n khai n lm m?t ph?n c?a t?p l?nh kh?i ?ng hay ch?y n t? d?ng l?nh ? thay kho s?n ph?m trn m?t my tnh.
V d?
bi?t thm thng tin v cach vit tp lnh khoa san phm, h?y truy c?p Web site sau cua Microsoft:
http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/bb457096.aspx
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
Tp lnh WMI - ChangeVLKey.vbs
'
Tp lnh nay thay khoa san phm trn may tinh
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next
				
ChangeVLKey2600.vbs
' 
Tp lnh WMI - ChangeVLKey.vbs
'
'Tp lnh nay thay khoa san phm trn may tinh
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next 
				
Vi du sau y cho bit cach s dung tp lnh ChangeVLKeySP1.vbs t dong lnh:
 1. B?m B?t ?u, r?i b?m Chay.
 2. Trong M, go lnh sau, trong o AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 la khoa san phm mi ban mun s dung, sau o bm OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
? bi?t thm thng tin v? Ph?n m?m Microsoft C b?n quy?n, h?y gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=vi
N?u b?n c th? ci ?t SP1 ho?c phin b?n Windows XP m?i hn v b?n c th? kh?i ?ng l?i Windows, b?n ? gi?i quy?t ?c v?n ?. N?u v?n ? cha ?c gi?i quy?t, h?y xem ph?n "Cc b?c Ti?p theo".

CC B?C TI?P THEO

N?u nh?ng phng php ny khng gip g? ?c cho b?n, b?n v?n c th? t? kh?c ph?c s? c? b?ng cch s? d?ng cc Web site sau c?a Microsoft:
 • C s? Ki?n th?c c th? T?m ki?m: T?m ki?m thng tin h? tr? k? thu?t v cc cng c? t? gip ? cho cc s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tm Gi?i php: Xem cc bi vi?t n?i b?t h? tr? v cu h?i th?ng g?p c? th? theo s?n ph?m.
 • Cc Tu? ch?n H? tr? khc: S? d?ng Web ? ?t cu h?i, lin h? v?i D?ch v? H? tr? Khch hng c?a Microsoft ho?c cung c?p ph?n h?i.
N?u b?n v?n c th?c m?c sau khi s? d?ng nh?ng Web site ny c?a Microsoft ho?c n?u b?n khng th? t?m th?y gi?i php trn Web site D?ch v? H? tr? c?a Microsoft, h?y b?m vo lin k?t sau ? lin h? v?i b? ph?n H? tr?:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=vi-vn

Tham kh?o

? bi?t thm thng tin v? cc kho s?n ph?m khng h?p l?, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
326904 Thng bo l?i khi b?n ci ?t Windows XP Gi D?ch v? 1 (S gi?i thi?u v? cc kho s?n ph?m khng h?p l?) ho?c Gi D?ch v? 2 (S): "Khoa san phm s dung cai t Windows khng hp l"

Thu?c tnh

ID c?a bi: 328874 - L?n xem xt sau cng: 07 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 4.1
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? kha:
kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com