Zmena multilicenčného kódu Product Key na počítači so systémom Windows XP Service Pack 1 alebo novšou verziou systému Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 328874 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

ÚVOD

Upozornenie: Postup popísaný v tomto článku je možné uplatniť len v multilicenčnej inštalácii. Ak tento postup použijete na médiu OEM alebo na médiu z maloobchodnej siete, kód Product Key nezmeníte. Pri inštalácii systému Windows XP alebo Windows Server 2003 sa musí médium zhodovať s kódom Product Key. To znamená, že zhoda medzi kódom Product Key a médiom musí byť v kanáli (MSDN, maloobchod, OEM, multilicencia, atď.), skladovej jednotke (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, atď.) a v jazyku (angličtina, francúzština, atď.). Toto je nevyhnutné na úspešné zadanie kódu Product Key. Ak sa inštalačné médium nezhoduje s kódom Product Key, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
Kód Product Key je neplatný.
Ak na nasadenie systému Windows XP na viacerých počítačoch (multilicenčná inštalácia) použijete „prezradený“ kód Product Key (kód, o ktorom sa vie, že je verejne dostupný), nemusí sa vám podariť nainštalovať balík Windows XP Service Pack 1 (SP1) a neskoršie verzie systému Windows XP, ani automaticky získavať aktualizácie z webovej lokality Windows Update. Pri inštalácii systému Windows XP s balíkom SP1 alebo novšej verzie systému sa môže zobraziť napríklad nasledujúce chybové hlásenie:
Kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows je neplatný. So žiadosťou o platný kód Product Key sa obráťte na správcu systému alebo predajcu. Ak máte podozrenie, že ste si zakúpili nelegálny softvér spoločnosti Microsoft, môžete tiež odoslať e-mail oddeleniu spoločnosti Microsoft Corporations pre boj s počítačovou kriminalitou na adresu nekradni@microsoft.com. Všetky osobné údaje, ktoré odošlete tomuto oddeleniu, sa považujú za prísne dôverné.
Tento článok je určený pre skúsených používateľov počítača. Vykonanie jednotlivých krokov postupu môže byť jednoduchšie, ak si tento článok vytlačíte.

Ďalšie informácie

Predpoklady

Informácie uvedené v tomto článku môžete použiť jedine v prípade, že máte platný kód Product Key. Ak chcete získať platný kód Product Key, kliknutím na nasledujúce prepojenie kontaktujte centrum služieb pre multilicencie spoločnosti Microsoft:
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx

Postup pri zmene multilicenčného kódu Product Key

Tento článok obsahuje dva návody na zmenu kódu Product Key systému Windows XP po vykonaní multilicenčnej inštalácie. V jednom postupe sa používa grafické používateľské rozhranie Sprievodcu aktiváciou systému Windows, v druhom postupe sa používa skript WMI (Windows Management Instrumentation). Postup s použitím Sprievodcu aktiváciou je jednoduchší. Ak však potrebujete zmeniť kód Product Key pre viaceré počítače, postup s použitím skriptu je vhodnejší.

Postup 1: Použitie Sprievodcu aktiváciou

Dôležité upozornenie. Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
Ak je potrebujete zmeniť iba niekoľko multilicenčných kódov Product Key, môžete použiť Sprievodcu aktiváciou.

Poznámka. Odporúčame, aby ste pred použitím tohto postupu vytvorili nový bod obnovenia pomocou funkcie Obnovovanie systému.
Deaktivácia systému Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Na navigačnej table nájdite a kliknite na nasledujúci kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Na table s témami kliknite pravým tlačidlom myši na položku OOBETimer a potom kliknite na položku Zmeniť.
 5. Zmenou aspoň jednej číslice tejto hodnoty deaktivujte systém Windows.
Opätovná aktivácia systému Windows a pridanie nového kódu Product Key
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. V dialógovom okne Otvoriť zadajte nasledujúci príkaz a kliknite na tlačidlo OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Kliknite na možnosť Áno, chcem aktivovať systém Windows cez telefón so zástupcom oddelenia služieb zákazníkom a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Zmeniť kód Product Key.
 5. Zadajte nový kód Product Key do polí Nový kód a potom kliknite na položku Aktualizovať.

  Ak sa vrátite do predchádzajúceho okna, kliknite na položku Upozorniť neskôr a potom reštartujte počítač.
 6. Zopakujte kroky 1 a 2 a overte, že je systém Windows aktivovaný. Zobrazí sa nasledovné hlásenie:
  Systém Windows je už aktivovaný. Kliknutím na tlačidlo OK ukončite proces.
 7. Kliknite na tlačidlo OK.
 8. Nainštalujte systém Windows XP s balíkom Service Pack 1 lebo novšiu verziu systému Windows XP.
Ak sa po nainštalovaní systému Windows XP s balíkom SP1 alebo novšej verzie systému Windows XP nedá systém reštartovať, skúste vykonať nasledujúce kroky:
 1. Reštartujte počítač a stláčajte kláves F8, kým sa nezobrazí ponuka Windows Advanced Options.
 2. V ponuke vyberte položku Last Known Good Configuration a stlačte kláves ENTER. Táto možnosť spustí systém Windows použitím predchádzajúcej funkčnej konfigurácie.
 3. Zopakujte kroky 1 až 8, ktoré sú uvedené v časti Opätovná aktivácia systému Windows a pridanie nového kódu Product Key.
Ak môžete nainštalovať balík SP1 alebo novšiu verziu systému Windows XP a systém sa dá reštartovať, problém je vyriešený. Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte postup 2, alebo si prečítajte časť Ďalšie kroky, v ktorej sú uvedené ďalšie zdroje na riešenie problémov.

Postup 2: Použitie skriptu

Ak musíte zmeniť kód Product Key pre viaceré počítače, odporúčame použiť tento postup. Môžete vytvoriť skript WMI, ktorý zmení multilicenčný kód Product Key, a potom tento skript nasadiť v skripte pri spustení.

Vo vzorových skriptoch ChangeVLKey2600.vbs a ChangeVLKeySP1, ktoré sú popísané v tejto časti, sa nový multilicenčný kód, ktorý chcete zadať, používa ako jeden argument. Má formát päťdielneho alfanumerického reťazca.

Odporúčame používať skript ChangeVLKey2600.vbs na počítačoch so systémom Windows XP, na ktorých nie je nainštalovaný balík Windows XP SP1 alebo novšia verzia systému Windows XP, a používať skript ChangeVLKeySP1.vbs na počítačoch so systémom Windows XP, ktoré majú nainštalovaný balík Windows XP SP1 alebo novšiu verziu systému Windows XP. Tieto skripty vykonávajú nasledovné akcie:
 • odstraňujú spojovníky (-) z päťdielneho alfanumerického kódu Product Key,
 • vytvárajú inštanciu triedy win32_WindowsProductActivation,
 • vyvolávajú metódu SetProductKey s novým multilicenčným kódom Product Key.
Môžete vytvoriť dávkový súbor alebo príkazový súbor, ktorý používa ľubovoľný z ukážkových skriptov spolu s novým kódom Product Key zadaným ako argument. Súbor môžete nasadiť ako súčasť skriptu pri spustení, alebo ho môžete spustiť pomocou príkazového riadka, ak chcete zmeniť kód Product Key na jednom počítači.
Príklady
Ďalšie informácie o skriptovaní kódu Product Key nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/bb457096.aspx
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next
				
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' This script changes the product key on the computer
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next 
				
Nasledujúci príklad ukazuje spôsob použitia skriptu ChangeVLKeySP1.vbs pomocou príkazového riadka:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte nasledovný príkaz (kde AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 je nový kód Product Key, ktorý chcete použiť) a potom kliknite na tlačidlo OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Ďalšie informácie o pravom softvéri spoločnosti Microsoft sú k dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx
Ak môžete nainštalovať verziu s balíkom SP1 alebo novšiu verziu systému Windows XP a systém sa dá reštartovať, problém je vyriešený. Ak sa problém nevyriešil, prečítajte si časť Ďalšie kroky.

ĎALŠIE KROKY

Ak vám tieto postupy nepomohli, môžete skúsiť svojpomocne riešiť problém ďalej s použitím informácií na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
 • Prehľadávateľná vedomostná databáza: Vyhľadávanie informácií technickej podpory a svojpomocných nástrojov pre produkty spoločnosti Microsoft.
 • Centrá riešení: Najčastejšie otázky k jednotlivým produktom a tipy služby technickej podpory.
 • Ďalšie možnosti získania podpory: Možnosť zadania otázok prostredníctvom webu, kontaktovania služby technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo poslania pripomienok.
Ak máte otázky aj po návšteve týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft, alebo ak ste nenašli riešenie na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft, kontaktujte technickú podporu kliknutím na nasledujúce prepojenie:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sk

Odkazy

Ďalšie informácie o neplatných kódoch Product Key nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
326904 Chybové hlásenie pri inštalácii balíka Windows XP Service Pack 1 (SP1) alebo Service Pack 2 (SP2): Kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows je neplatný.

Vlastnosti

ID článku: 328874 - Posledná kontrola: 7. júna 2013 - Revízia: 3.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Kľúčové slová: 
kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com