Làm th? nào đ? ch?ng phân m?nh trao đ?i b? máy cơ s? d? li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328804 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Quá tr?nh D?n li?n đ?a rearranges d? li?u đư?c lưu tr? trên đ?a c?ng c?a máy tính đ? cho các t?p tin hơn ti?p giáp. D?n li?n ổ đĩa giúp tăng t?c đ? truy c?p và truy xu?t d? li?u. Khi b?n ch?p li?n đ?a c?ng c?a b?n, b?n có th? tăng hi?u năng đ?a và giúp các máy ch? trong t? ch?c c?a b?n ch?y nhi?u thu?n l?i và hi?u qu?.

B?n có th? s? d?ng ti?n ích Eseutil đ? ch?ng phân m?nh lưu tr? thông tin và m?c tin thư thoại trong Microsoft Exchange Server 5.5 và đ? ch?ng phân m?nh lưu tr? thông tin trong Microsoft Exchange 2000 Server và trong Microsoft Exchange Server 2003. Các ti?n ích có th? ch?y trên m?t b? máy cơ s? d? li?u t?i m?t th?i gian t? dòng lệnh.

Ch?ng phân m?nh m?t b? máy cơ s? d? li?u Exchange 2000 ho?c Exchange 2003


Đ? ch?ng phân m?nh m?t b? máy cơ s? d? li?u Exchange 2000 ho?c Exchange 2003, h?y làm theo các bư?c sau: Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c
Ch?ng phân m?nh m?t b? máy cơ s? d? li?u Exchange Server 5.5


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ?Đ? ch?ng phân m?nh m?t b? máy cơ s? d? li?u, b?n ph?i có đ?a tr?ng đó là ít nh?t là 110% kích thư?c c?a b? máy cơ s? d? li?u mà b?n mu?n đ? x? l?. Đ? xác đ?nh các không gian tr?ng đó là c?n thi?t, h?y làm theo các bư?c sau: Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c
sao lưu b? máy cơ s? d? li?u


B?i v? d?n li?n ổ đĩa di?n đàn rearranges d? li?u trong b? máy cơ s? d? li?u Exchange, s? d?ng ti?n ích sao lưu ngay l?p t?c sau khi d?n li?n ổ đĩa đ? t?o đ?ng g?i lưu tiêu chu?n b? máy cơ s? d? li?u có an toàn s?p x?p d? li?u m?i. sao lưu gia tăng ho?c vi sai trư?c đó là không c?n h?u ích b?i v? h? ch? đ?n b? máy cơ s? d? li?u các trang đ? đư?c s?p x?p l?i b?i quá tr?nh D?n li?n ổ đĩa. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem 258243: Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục l?i m?t Exchange máy tính b?ng cách s? d?ng chương tr?nh Windows Backup.

Các phân m?nh c?a d? li?u Exchange

Các phân m?nh c?a d? li?u Exchange x?y ra trên m?t m?c đ? khác nhau hơn so v?i thư?ng xuyên đ?a phân m?nh. Các phân m?nh c?a d? li?u Exchange x?y ra trong b? máy cơ s? d? li?u trao đ?i chính nó. N?u b?n ch?y thư?ng xuyên đ?a phân m?nh trên m?t máy tính Exchange, b?n nên làm đi?u đó trong off-hours và t?t v?i b? máy cơ s? d? li?u Exchange ng?ng. Ch?ng phân m?nh đ?a là m?t quá tr?nh I/O chuyên sâu r?t. Do đó, b? máy cơ s? d? li?u Exchange có th? có v?n đ? khi truy c?p đ?a c?ng m?t cách k?p th?i.

theo m?c đ?nh, trao đ?i b? máy cơ s? d? li?u ch?y m?t quá tr?nh D?n li?n ổ đĩa hàng ngày. Tùy ch?n ch?ng phân m?nh làm cho lưu tr? đư?c s? d?ng liên t?c, lo?i b? không s? d?ng lưu tr? và nén b? máy cơ s? d? li?u. Đi?u này làm gi?m kích thư?c b? máy cơ s? d? li?u. Eseutil b?n b? máy cơ s? bản ghi dữ liệu b? máy cơ s? d? li?u m?i. Khi d?n li?n ổ đĩa đư?c hoàn t?t, b? máy cơ s? d? li?u ban đ?u xóa ho?c lưu vào v? trí đ? ch? đ?nh ngư?i dùng, và các phiên b?n m?i đư?c đ?i tên thành như b?n g?c. N?u các ti?n ích g?p sơ x?u, Ti?n ích t?t máy và hi?n th? m?t thông báo l?i. D?n li?n ổ đĩa tr?c tuy?nTrao đ?i b? máy cơ s? d? li?u tr?c tuy?n d?n li?n ổ đĩa t? đ?ng x?y ra như là m?t ph?n c?a ti?n tr?nh b?o tr? b? máy cơ s? d? li?u. D?n li?n ổ đĩa tr?c tuy?n phát hi?n và lo?i b? các đ?i tư?ng b? máy cơ s? d? li?u không c?n đang đư?c s? d?ng. Tr?nh D?n li?n ổ đĩa tr?c tuy?n cung c?p nhi?u b? máy cơ s? d? li?u không gian mà không thay đ?i kích thư?c t?p tin c?a b? máy cơ s? d? li?u. theo m?c đ?nh, trao đ?i đư?c c?u h?nh đ? ch?y d?n li?n ổ đĩa tr?c tuy?n hàng ngày t? 01:00 và 05:00.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Đ? tăng hi?u qu? c?a b?o tr? và quá tr?nh sao lưu, b?n có th? mu?n l?ch tr?nh b?o tr? quá tr?nh và các ho?t đ?ng sao lưu đ? ch?y vào các th?i đi?m khác nhau c?a b?n.

Đ? ch?n b? máy cơ s? d? li?u d?n li?n ổ đĩa, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Đ? ch?n b? máy cơ s? d? li?u ch?ng phân m?nh cho m?t b? máy cơ s? d? li?u c? th?, s? d?ng tùy ch?n kho?ng th?i gian b?o tr? trên tab b? máy cơ s? d? li?u c?a m?t c?a hàng h?p thư ho?c m?t m?c tin thư thoại công c?ng lưu tr? đ?i tư?ng đ? đ?t c?u h?nh kho?ng th?i gian b?o tr?.
  • Đ? ch?n b? máy cơ s? d? li?u ch?ng phân m?nh cho m?t b? sưu t?p c?a các c?a hàng h?p thư và m?c tin thư thoại công c?ng c?a hàng, s? d?ng tùy ch?n kho?ng th?i gian b?o tr? trên tab b? máy cơ s? d? li?u (chính sách) c?a m?t c?a hàng h?p thư ho?c m?t m?c tin thư thoại công c?ng c?a hàng sách đ? c?u h?nh kho?ng th?i gian b?o tr?.
Di?n đàn d?n li?n ổ đĩa


M?c dù d?n li?n ổ đĩa tr?c tuy?n cung c?p m?t s? không gian b? máy cơ s? d? li?u b? sung, b?n ph?i ch?ng phân m?nh b? máy cơ s? d? li?u Exchange gián tuy?n đ? làm gi?m kích thư?c v?t l? c?a b? máy cơ s? d? li?u Exchange. S? d?ng ti?n ích Eseutil (Eseutil.exe) đ? th?c hi?n di?n đàn phân m?nh khi c?a hàng h?p thư và mua s?m m?c tin thư thoại công c?ng c?a b?n đang gián tuy?n.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Eseutil n?m trong m?c tin thư thoại Winnt\System32 trong Exchange Server 5.5 và trong m?c tin thư thoại Exchsrvr/Bin trong Exchange 2000 và Exchange 2003.

Eseutil là m?t ti?n ích trao đ?i mà b?n có th? s? d?ng đ? ch?ng phân m?nh, đ? s?a ch?a và đ? ki?m tra tính toàn v?n c?a b? máy cơ s? d? li?u Exchange. Ví d?, b?n có th? th?c hi?n offline d?n li?n ổ đĩa n?u b?n m?i di chuy?n nhi?u ngư?i s? d?ng t? m?t máy ch? đang ch?y Exchange. Trong trư?ng h?p đó, d?n li?n ổ đĩa di?n đàn làm gi?m kích thư?c c?a b? máy cơ s? d? li?u Exchange b?ng cách s?p x?p l?i các d? li?u trên máy ch? Exchange b? máy cơ s? d? li?u và discarding b?t k? trang nào không s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u.

theo m?c đ?nh, l?nh/d Eseutil defragments b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách t?o m?t b? máy cơ s? d? li?u m?i, sao chép các h? sơ b? máy cơ s? d? li?u c? đ?n m?i, và discarding b?t k? trang nào không s? d?ng b? máy cơ s? d? li?u. Đi?u này t?o ra m?t t?p tin b? máy cơ s? d? li?u nh? g?n m?i đư?c t? ch?c.

S? d?ng chuy?n đ?i b? máy cơ s? d? li?u sau đây đ? ch?y Eseutil phân m?nh trên m?t b? máy cơ s? d? li?u c? th?:
eseutil/d Database_Name [tùy ch?n]
nơi Database_Name là t?p đ? đ?t tên tin c?a b? máy cơ s? d? li?u mà b?n mu?n nh? g?n.

M?t l?a ch?n khác là đ? ch?y Eseutil cùng v?i các thi?t b? chuy?n m?ch/d /p ? dòng lệnh đ? t?o ra b? máy cơ s? d? li?u d?n li?n m?i t?i m?t đ?a đi?m riêng bi?t. fFr ví d?, b?n có th? t?o b? máy cơ s? d? li?u m?i d?n li?n trên m?t ổ đĩa c?ng khác nhau. B?ng cách s? d?ng chuy?n đ?i /p, tr?nh D?n li?n đ?a di?n đàn duy tr? b? máy cơ s? d? li?u ban đ?u không nén, và các t?p tin t?m th?i đư?c t?o ra là phiên b?n d?n li?n c?a b? máy cơ s? d? li?u. Đi?u này đư?c g?i là t?t instating. Không gi?ng như quá tr?nh D?n li?n đ?a di?n đàn tiêu chu?n (Eseutil/d), n?u b?n ch?y Eseutil v?i các tùy ch?n/d /p , b? máy cơ s? d? li?u ban đ?u ghi không đè v?i b? máy cơ s? d? li?u d?n li?n m?i khi tr?nh di?n đàn d?n li?n đ?a đ? hoàn t?t.

Tùy ch?n/d /p c?ng đáng k? có th? làm gi?m th?i gian đó là c?n thi?t đ? ch?ng phân m?nh các b? máy cơ s? d? li?u l?n b?i v? b?n không sao chép b? máy cơ s? d? li?u d?n li?n t? v? trí t?m th?i và ghi đè lên các t?p tin phân m?nh ban đ?u. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n g?n k?t b? máy cơ s? d? li?u d?n li?n sau khi b?n s? d?ng tùy ch?n này, b?n ph?i t? di chuy?n d?n li?n .edb và .stm t?p tin vào con đư?ng b? máy cơ s? d? li?u và đ?i tên h? đ? t?p đ? đ?t tên tin b? máy cơ s? d? li?u chính xác.

Ví d?, n?u Tempdfg.edb và Tempdfg.stm là d?n li?n t?p mà b?n t?o ra b?ng cách ch?y tùy ch?n /p/d, b?n ph?i đ?i tên Tempdfg.edb đ? Priv1.edb và đ?i tên Tempdfg.stm đ? Priv1.stm. B?n ph?i làm đi?u này n?u Priv1.edb và Priv1.stm là các b? máy cơ s? d? li?u b?n ban đ?u ch?y Eseutil ch?ng l?i. Ví d? l?nh defragments m?t b? máy cơ s? d? li?u đó đư?c đ?t tên h?p thư Store.edb và t?p tin tr?c tuy?n đi kèm c?a nó, t?t instating và t?o ra b? máy cơ s? d? li?u d?n li?n trên ổ đĩa D. Lưu ? r?ng có là không có không gian sau khi/t.
eseutil/d /p "c:\program files\exchsrvr\mdbdata\mailbox store.edb" /t"d:\tempdfg.edb"
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? N?u b?n không s? d?ng tùy ch?n/t , các t?p tin Tempdfgxxxx.edb và các t?p tin Tempdfgxxxx.stm đư?c t?o ra trong v? trí mà b?n ch?y Eseutil t?. Trong các t?p đ? đ?t tên tin trư?c đó, xxxx là m?t s? ng?u nhiên.

Ngoài ra, b?n có th? mu?n s? d?ng các tu? ch?n sau khi b?n s? d?ng Eseutil đ? ch?ng phân m?nh các b? máy cơ s? d? li?u Exchange:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tùy ch?nMô t?
/ b b? máy cơ s? d? li?uT?o m?t đ?ng g?i dư?i cái tên đư?c ch? đ?nh
/ tb? máy cơ s? d? li?uĐ?t tên b? máy cơ s? d? li?u t?m th?i (m?c đ?nh là Tempdfrg.edb)
/ sT?p tinĐ?t t?p đ? đ?t tên tin tr?c tuy?n (m?c đ?nh là không có)
/ fT?p tinĐ?t t?p đ? đ?t tên tin tr?c tuy?n t?m th?i (m?c đ?nh là Tempdfrg.stm)
/peserve b? máy cơ s? d? li?u t?m th?i (nói cách khác, không instate)
P/oNgăn ch?n các bi?u tư?ng
/ iKhông ch?ng phân m?nh t?p tin tr?c tuy?n
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Các t?p tin Tempdfrg.edb đư?c t?o ra trên ổ đĩa logic nơi l?nh/d eseutil ch?y tr? khi b?n s? d?ng các chuy?n đ?i/t . Ví d?: đ? t?o ra m?t Tempdfrg.edb vào m?c tin thư thoại g?c c?a ổ đĩa D, h?y ch?y l?nh sau:
D:\>eseutil/d /ispriv
B?n c?ng có th? s? d?ng các chuy?n đ?i/t đ? đ?t tên cho b? máy cơ s? d? li?u t?m th?i và cho m?t v? trí khác nhau. Ví d?: đ? t?o ra m?t Sample.edb vào m?c tin thư thoại g?c c?a ổ đĩa D khi b?n đang ch?y l?nh eseutil t? ổ đĩa C, h?y ch?y l?nh sau:
C:\>eseutil/d /ispriv /td:\Sample.edb
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? N?u instating b? vô hi?u hóa, b? máy cơ s? d? li?u ban đ?u đư?c b?o t?n không nén, và b? máy cơ s? d? li?u t?m th?i ch?a các phiên b?n d?n li?n c?a b? máy cơ s? d? li?u. Ví d?, instating b? t?t khi b?n s? d?ng tùy ch?n /p .

Tài nguyên b? sung

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng/d Eseutil đ? ch?ng phân m?nh m?t b? máy cơ s? d? li?u và t?p tin tr?c tuy?n liên quan đ?n b? máy cơ s? d? li?u, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254132 Eseutil/d defragments b? máy cơ s? d? li?u và t?p tin tr?c tuy?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Exchange Server Phiên b?n 4.0 và 5.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
163627 Làm th? nào đ? ch?ng phân m?nh t?p tin EDB trên m?t máy ch?-Exchange

Thu?c tính

ID c?a bài: 328804 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB328804 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 328804

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com