K? ieg?t p?rl?kprogrammas Internet Explorer 6 jaun?ko servisa pakotni

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 328548 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Programmas Internet Explorer atjaunin?jumi tiek izplat?ti servisa pakotn?s. Servisa pakotnes nodro?ina iesp?ju uztur?t programmu Internet Explorer visjaun?kaj? st?vokl?, k? ar? paaugstin?t un atjaunin?t datora funkcionalit?ti. Servisa pakotnes ir kumulat?vas; katr? n?kamaj? servisa pakotn? tiek iek?auti labojumi, kas bija iepriek??j?s servisa pakotn?s, k? ar? visi jaunie labojumi. Pirms servisa pakotnes jaun?k?s versijas instal??anas instal?t vec?ku versiju nav nepiecie?ams.

PAPILDINDORM?CIJA

Internet Explorer 6 1. servisa pakotne

Izlaides datums: 2002. gada 9. septembris

K? to ieg?t

Lai ieg?tu 1. servisa pakotni (SP1), apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/critical/ie6sp1/default.mspx
Internet Explorer 6 1. servisa pakotne (SP1) ir iek?auta ar? Windows XP 1. servisa pakotn? (SP1). Lai sa?emtu papildinform?ciju par Windows XP SP1, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni

Labojumu saraksts

Lai ieg?tu papildinform?ciju par labojumiem, kas ir iek?auti SP1, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
326489 To probl?mu saraksts, kas tiek nov?rstas, izmantojot Internet Explorer 6 servisa pakotnes (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 328548 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2008. gada 5. febru?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbgetsp KB328548

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com