Làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng ISAPI và CGI ?ng d?ng IIS 6.0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328360 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? kích ho?t và vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng Internet Server ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (ISAPI) và giao di?n c?ng thông thư?ng (CGI) ?ng d?ng trong thông tin trên Internet b?n ghi d?ch v? (IIS) 6.0.

B?ng cách s? d?ng k?ch b?n dòng lệnh Iisext.vbs, mà n?m ? Sysvol\System32 (m?c đ?nh là Windows\System32) m?c tin thư thoại, m?t quản trị viên máy phục vụ có th? s? và vô hi?u hoá t?p tin đư?c ch? đ?nh trong web site b?n ghi d?ch v? m? r?ng h?n ch? b?ng (WebSvcExtRestrictionList). Nh?ng t?p tin này có th? là ISAPI Ti?n ích m? r?ng ho?c CGI ?ng d?ng.

Lưu ? Trư?c khi b?n có th? kích ho?t ho?c vô hi?u hóa m?t ph?n m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web, b?n ph?i thêm nó vào danh sách h?n ch? ph?n m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328419Làm th? nào đ? thêm và lo?i b? t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trong IIS 6.0
Cú pháp đ? cho phép t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web như sau:
IisExt EnFile Drive: \Path\FileName [/s máy tính [m?t kh?u ngư?i dùng/p /u [Domain\]]]
Cú pháp đ? vô hi?u hoá t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web như sau:
IisExt RmFile Drive: \Path\FileName [/s máy tính [/u [Domain\] ngư?i s? d?ng [/p m?t kh?u]]]

S? t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web

Ph?n này mô t? làm th? nào đ? kích ho?t ph?n m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web. Cho Các thông tin chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c s? d?ng trong ví d? này, xem các Tham s? ph?n c?a bài vi?t này.

S? t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trên m?t máy ch? đ?a phương

Lưu ? Đ?i v?i ví d? này, các b?n ghi Dịch vụ Web ph?n m? r?ng t?p tin là Test.exe.

Đ? kích ho?t t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trên m?t máy ch? đ?a phương, thay đ?i m?c tin thư thoại Sysvol\System32 (m?c đ?nh là Windows\System32) t?i m?t l?nh nh?c nh?, và sau đó g? như sau:
iisext /EnFile c:\Source\Test.exe
B?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
Đang k?t n?i t?i h? ph?c v?...Th?c hi?n.
Cho phép m? r?ng t?p tin đ?y đ?.

S? t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trên m?t máy ch? t? xa

Lưu ? Ví d? này, các b?n ghi Dịch vụ Web ph?n m? r?ng t?p tin là Test.dll.

Đ? kích ho?t t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trên m?t máy ch? t? xa, thay đ?i m?c tin thư thoại Sysvol\System32 (m?c đ?nh là Windows\System32) t?i m?t d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó g? như sau:
iisext /EnFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u Domain\User /p m?t kh?u
B?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
Đang k?t n?i t?i h? ph?c v?...Th?c hi?n.
Cho phép m? r?ng t?p tin đ?y đ?.

Vô hi?u hoá t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web

Ph?n này mô t? làm th? nào đ? vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web. Cho Các thông tin chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch đư?c s? d?ng trong ví d? này, xem các Tham s? ph?n c?a bài vi?t này.

Vô hi?u hoá t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trên m?t máy ch? đ?a phương

Lưu ? Đ?i v?i ví d? này, các b?n ghi Dịch vụ Web ph?n m? r?ng t?p tin là Test.exe.

Đ? vô hi?u hoá t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trên m?t máy ch? đ?a phương, thay đ?i m?c tin thư thoại Sysvol\System32 (m?c đ?nh là Windows\System32) t?i m?t l?nh nh?c nh?, và sau đó g? như sau:
iisext /DisFile c:\Source\Test.exe
B?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
Đang k?t n?i t?i h? ph?c v?...Th?c hi?n.
Vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng t?p tin đ?y đ?.

Vô hi?u hoá t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trên m?t máy ch? t? xa

Lưu ? Ví d? này, các b?n ghi Dịch vụ Web ph?n m? r?ng t?p tin là Test.dll.

Đ? vô hi?u hoá t?p tin m? r?ng b?n ghi Dịch vụ Web trên m?t máy ch? t? xa, thay đ?i m?c tin thư thoại Sysvol\System32 (m?c đ?nh là Windows\System32) t?i m?t d?u ki?m nh?c l?nh, và sau đó g? như sau:
iisext /DisFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u Domain\User /p m?t kh?u
B?n nh?n đư?c các ph?n ?ng sau:
Đang k?t n?i t?i h? ph?c v?...Th?c hi?n.
Vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng t?p tin đ?y đ?.

Tham s?

 • Lái xe: \Path\FileName: Tham s? này ch? đ?nh tên t?p và đư?ng d?n c?a web site b?n ghi d?ch v? ph?n m? r?ng t?p tin đư?c thêm vào.
 • /s Máy tính: Tham s? này ch? đ?nh tên m?ng ho?c đ?a ch? IP c?a các máy tính t? xa. theo m?c đ?nh, n?u tham s? này không đư?c s? d?ng, các k?ch b?n ch?y trên máy tính c?c b?.
 • /u Domain\User: Tham s? này ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng có quy?n qu?n tr? trên máy tính t? xa và s? ch?y script. Các k?ch b?n s? d?ng các thông tin kí nh?p t?i đ?a phương trên N?u tùy ch?n này không ph?i là ch? đ?nh.
 • /p M?t kh?u: Tham s? này xác đ?nh m?t kh?u cho tài kho?n đó là s? d?ng tham s? /u . N?u tham s? /s không đư?c s? d?ng và m?t kh?u là c?n thi?t, ngư?i dùng là nh?c nh?p m?t kh?u và m?t kh?u b? che khu?t.
 • /?: Tham s? này s? hi?n th? tr? giúp t?i d?u ki?m nh?c l?nh.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328505Làm th? nào đ? danh sách Ti?n ích m? r?ng Máy ch? Web và ph?n m? r?ng t?p tin trong IIS 6.0

Thu?c tính

ID c?a bài: 328360 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbwebservices kbappservices kbhowtomaster kbmt KB328360 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 328360

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com