B?n nh?n đư?c m?t "0x8C040028" ho?c m?t thông báo "0x80004005" l?i khi b?n xu?t b?n m?t k? ho?ch d? án trang web Microsoft d? án máy ch? Web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328249
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n xu?t b?n m?t k? ho?ch d? án đ? Microsoft Project Máy ch? trang web, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau v?i Microsoft D? án ph?c v? b? đ?m máy in:
1 l?i đ? m?i đang ch? gi?i quy?t trong các Microsoft Project Server đ?m.
B?n có mu?n m? c?a s? b? đ?m in đ? xem các l?i đ?
Khi b?n b?m vào Có, ho?c b?n b?m đúp B? đ?m in trên thanh tác v?, b?n nh?n đư?c m?t trong các sau thông báo l?i trong các B? đ?m in Microsoft d? ánh?p tho?i:
D? án ph?c v? b? đ?m máy in l?i (0x8C040028)
L?i b? đ?m in c?a h? ph?c v? d? án (0x80004005)
Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c các l?i sau thông báo khi b?n thoát kh?i Microsoft d? án chuyên nghi?p:
M?t ngo?i l? đ? x?y ra trong Microsoft Project Server. H? ph?c v? Microsoft d? án g?p ph?i m?t v?n đ? v?i m? l?i này: 9100. Xin vui l?ng liên h? v?i máy ch? c?a b?n ngư?i qu?n tr?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t trong các đi?u ki?n sau là s? th?t:
 • B?n đăng nh?p vào m?ng v?i khách hàng Novell và b?n làm ch? r? ?y nhi?m Microsoft Windows NT.
 • B?n có quy?n truy c?p h?n ch? cho nh?ng đi?u sau đây Microsoft Project Server thư m?c:
  Ổ đĩa: \Program Files\Microsoft d? án Server\Bin\ViewDrop

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Đăng nh?p vào m?t tên mi?n Windows v?i khách hàng Novell

Chú ý S? d?ng phương pháp này n?u đi?u ki?n đ?u tiên đư?c li?t kê trong ph?n "Nguyên nhân" là đúng s? th?t.

Khi b?n đăng nh?p vào m?ng b?ng cách s? d?ng máy s? d?ng Novell, b?n ph?i ch? đ?nh các ch?ng ch? Microsoft Windows NT đ? đăng nh?p vào vùng Windows NT. Đ? làm đi?u này, m? thu?c tính cho các khách hàng Novell, nh?p vào Nâng cao, và sau đó c?u h?nh ?y nhi?m c?a b?n cho các c?a s? NT mi?n.

Cách 2: Xác minh s? cho phép thư m?c ViewDrop

Chú ý S? d?ng phương pháp này n?u đi?u ki?n th? hai đư?c li?t kê trong ph?n "Nguyên nhân" là đúng s? th?t.

Ki?m ch?ng c?p phép b?o m?t thư m?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng tên ngư?i dùng c?a b?n và m?t kh?u.

  Chú ý B?n ph?i có m?t m?c đ? qu?n tr? viên ho?c ngư?i qu?n tr? vùng đ?a phương tên ngư?i dùng và m?t kh?u đ? reconfigure b?o m?t thư m?c c?p phép.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, và sau đó đi?m đ?nPh? ki?n.
 3. Nh?p vào Windows Explorer, m? r?ng C?a tôi Máy tính, và sau đó nh?p vào k? t? ? đ?a có ch?a ViewDrop thư m?c.

  Chú ý Đi?m tiêu bi?u cài đ?t là:
  C:\Program Files\Microsoft d? án Server\Bin\ViewDrop
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các ViewDrop thư m?c, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 5. B?m vào các Bảo mật tab, và sau đó xem các danh sách các tên và các nhóm có quy?n trên thư m?c. Xác minh ho?c thêm các nhóm sau ho?c tên ngư?i dùng v?i quy?n truy c?p thích h?p:
  • Qu?n tr? viên ki?m soát đ?y đ?
  • Xác th?c ngư?i dùng toàn quy?n
  • T?t c? m?i ngư?i v?i các đi?u kho?n sau đây: s?a đ?i, s?n sàng & Th?c hi?n, danh sách thư m?c n?i dung, đ?c, và vi?t
  • Internet khách đi?u khi?n trương m?c đ?y đ?
  • H? th?ng đi?u khi?n đ?y đ?
 6. Nh?p vào Áp d?ng, sau đó b?mOk.
Đ? thêm thông tin v? cách c?u h?nh b?o m?t cho t?p và thư m?c trong m?t m?ng d?a trên Microsoft Windows 2000 (tên mi?n), nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301195Làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t cho t?p và c?p trên m?t m?ng (tên mi?n) trong Windows 2000

THÔNG TIN THÊM

Thư m?c ViewDrop đư?c s? d?ng đ? x?p hàng yêu c?u đ? xu?t b?n k? ho?ch d? án và các thông tin khác đ? cơ s? d? li?u. Đó là m?t Windows NT d?ch v? mà đ?c t? hàng đ?i này và sau đó x? l? các yêu c?u m?t lúc m?t th?i gian. Th? t?c này t?i ưu hóa vi?c s? d?ng các tài nguyên h? th?ng trong su?t nh?ng đôi khi dài ch?y các ho?t đ?ng. Thư m?c ph?i có thi?t đ?t b?o m?t mà cho phép Microsoft d? án máy ch? Internet Server ?ng d?ng L?p tr?nh giao di?n (ISAPI) DLL Files t?p tin, ghi vào thư m?c và các thi?t đ?t b?o m?t cho phép các d?ch v? Windows NT đ?c t? các thư m?c.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xu?t b?n m?t d? án có k? ho?ch đ? Microsoft D? án máy ch? trang Web, h?y nh?p vào Tr? giúp Microsoft d? án trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i h? ph?c v? xu?t b?n tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.
Đ? bi?t thêm v? Microsoft Project Server b? đ?m in, nh?p vào Tr? giúp Microsoft d? án trên các Trợ giúp tr?nh đơn, lo?i d? án ph?c v? b? đ?m máy in tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.
Các s?n ph?m c?a bên th? ba th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 328249 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
T? khóa: 
kberrmsg kbnofix kbprb kbmt KB328249 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328249

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com