Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327850 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Thông báo khi b?n đang đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?, các tính năng c?p nh?t t? đ?ng trong Windows 2000 cho b?n khi b?n c?p nh?t quan tr?ng cho máy. B?n c?ng có th? xác đ?nh l?ch tr?nh mà Windows sau đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t trên máy tính c?a b?n. Các tính năng c?p nh?t t? đ?ng thay th? các tính năng quan tr?ng C?p nh?t thông báo (n?u nó đ? đư?c cài đ?t). Các tính năng quan tr?ng C?p nh?t thông báo không c?n cung c?p các c?p nh?t quan tr?ng. Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t và s? d?ng các tính năng c?p nh?t t? đ?ng trong Windows 2000.

Cài đ?t tính năng c?p nh?t t? đ?ng

N?u b?n đang ch?y Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), b?n không ph?i cài đ?t c?p nh?t t? đ?ng. C?a s? c?p nh?t t? đ?ng đư?c bao g?m trong Windows 2000 SP3.

B?n c?ng có th? cài đ?t c?p nh?t t? đ?ng trên Windows 2000 Professional d?a trên, d?a trên Windows 2000 Server ho?c Windows 2000 Advanced Server d?a trên máy tính đang ch?y Service Pack 2 (SP2). Cài đ?t tính năng c?p nh?t t? đ?ng trên Windows 2000 SP2 n?u b?n là ngư?i qu?n tr?, cài đ?t b?t k? b?n c?p nh?t sau đây:Chú ý B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t m?t trong các b?n C?p Nh?t. C?p nh?t t? đ?ng t?i xu?ng b?n c?p nh?t cho đ?n khi b?n đ? c?u h?nh nó đ? làm như v?y. N?u C?p nh?t t? đ?ng không đư?c c?u h?nh trong 24 gi? sau khi b?n cài đ?t nó, ho?c ngư?i qu?n tr? m?ng ho?c ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào ? đ?a phương như ngư?i qu?n tr? nh?c nh? đ? c?u h?nh nó.

Thay đ?i các thi?t đ?t cho C?p nh?t t? đ?ng

Đ? thay đ?i các thi?t đ?t cho C?p nh?t t? đ?ng, s? d?ng công c? c?p nh?t t? đ?ng trong b?ng đi?u khi?n. B?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? máy tính cài đ?t các thành ph?n ho?c thay đ?i thi?t đ?t c?p nh?t t? đ?ng. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i đ?n m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? khi?n b?n hoàn t?t các th? t?c này.

Ngư?i qu?n tr? mi?n Windows 2000 và qu?n tr? viên máy tính c?c b? có th? c?ng c?u h?nh t? đ?ng c?p nh?t b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm. Đ? có thêm thông tin v? vi?c s? d?ng chính sách nhóm đ? c?u h?nh t? đ?ng C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328010Làm th? nào đ? c?u h?nh t? đ?ng c?p nh?t b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm ho?c đăng k?

B?t C?p nh?t t? đ?ng

Đ? b?t C?p nh?t t? đ?ng cho máy tính c?a b?n:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào C?p nh?t t? đ?ng.
 2. B?m vào m?t trong các tùy ch?n sau:
  • Thông báo cho tôi trư?c khi t?i xu?ng b?t k? b?n C?p Nh?t và thông báo cho tôi m?t l?n n?a trư?c khi cài đ?t chúng vào máy tính c?a tôi
  • T? đ?ng t?i xu?ng các b?n C?p Nh?t và báo tôi bi?t khi chúng s?n sàng đ? đư?c cài đ?t
  • T? đ?ng t?i xu?ng các b?n C?p Nh?t và cài đ?t chúng theo l?ch tr?nh tôi ch? đ?nh

T?t C?p nh?t t? đ?ng

Đ? b?t t?t C?p nh?t t? đ?ng cho máy tính c?a b?n:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào C?p nh?t t? đ?ng.
 2. Nh?n vào đây đ? xóa các Gi? cho máy tính c?a tôi đ?n nay. V?i thi?t đ?t này đư?c kích ho?t, ph?n m?m Windows Update có th? đư?c t? đ?ng updated trư?c đ? áp d?ng b?t k? C?p Nh?t nào khác h?p ki?m.
N?u b?n là m?t ngư?i qu?n tr? mi?n Windows 2000 ho?c ngư?i qu?n tr? máy tính c?c b?, b?n có th? t?t C?p nh?t t? đ?ng b?i m?t trong hai b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm ho?c b?ng cách tr?c ti?p ch?nh s?a registry. Đ? có thêm thông tin v? vi?c s? d?ng chính sách nhóm ho?c thi?t đ?t đăng k? đ? c?u h?nh t? đ?ng C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328010Làm th? nào đ? c?u h?nh t? đ?ng c?p nh?t b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t chính sách nhóm ho?c đăng k?

Thi?t đ?t Windows đ? nh?c nh? b?n v? đang ch? x? l? thông tin C?p Nh?t

Khi c?a s? thông báo cho b?n r?ng b?n C?p Nh?t có s?n, h?y nh?p vào Nh?c tôi sau trong các C?p nh?t t? đ?ng h?p tho?i trư?c khi b?n t?i v? hay cài đ?t b?n C?p Nh?t. Trong các Nh?c nh? h?p tho?i, b?n có th? xác đ?nh th?i gian Windows ch? đ?i trư?c khi nh?c nh? b?n. N?u nh?ng l?i nh?c nh? đ? t?i v?, c?a s? nh?c nh? b?n ch? khi b?n k?t n?i t?i Internet. N?u nh?ng l?i nh?c nh? đ? cài đ?t, Windows nh?c b?n theo đi?u l?ch bi?u mà b?n ch? đ?nh.

T?i xu?ng b?n c?p nh?t s?n dùng

N?u b?n c?u h?nh C?p nh?t t? đ?ng thông báo cho b?n trư?c khi t?i xu?ng b?t k? b?n C?p Nh?t, m?t bi?u tư?ng đư?c hi?n th? trong vùng thông báo m?i th?i gian c?p nh?t m?i đư?c t?m th?y. Đ? t?i v? các b?n c?p nh?t m?i s?n dùng:
 1. B?m đúp vào bi?u tư?ng trong vùng thông báo.
 2. Th?c hi?n m?t trong các bư?c sau:
  • N?u b?n mu?n Windows đ? t?i v? m?t b?n C?p Nh?t, h?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m bên c?nh b?n C?p Nh?t đư?c ch?n.
  • N?u b?n không mu?n Windows đ? t?i v? m?t b?n C?p Nh?t, nh?n vào đây đ? b? ch?n h?p ki?m bên c?nh đ? C?p Nh?t.
  C?p Nh?t đ? ch?n c?a b?n đư?c t?i xu?ng trong n?n do đó b?n có th? ti?p t?c làm vi?c không b? gián đo?n. Vi?c t?i xu?ng không can thi?p vào ho?c làm ch?m các ho?t đ?ng m?ng khác, ch?ng h?n như duy?t Internet.

  Khi các b?n C?p Nh?t đư?c t?i xu?ng, các bi?u tư?ng đư?c hi?n th? trên vùng thông báo đ? thông báo cho b?n r?ng b?n C?p Nh?t đ? s?n sàng đ? đư?c cài đ?t.

T?m d?ng ho?c ti?p t?c t?i

Sau khi quá tr?nh t?i v? đ? b?t đ?u, b?n có th? t?m d?ng ho?c ti?p t?c t?i xu?ng b?t c? lúc nào. N?u b?n đóng k?t n?i Internet c?a b?n ho?c kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi t?m d?ng m?t quá tr?nh t?i v?, Windows s? t? đ?ng l?i quá tr?nh t?i v? sau khi b?n k?t n?i vào Internet.

T?m d?ng ho?c ti?p t?c t?i v?:
 1. Trong quá tr?nh t?i v?, nh?p vào bi?u tư?ng đư?c hi?n th? trên vùng thông báo, và sau đó nh?p vào T?m d?ng.
 2. Khi b?n đ? s?n sàng cho Windows đ? b?t đ?u t?i xu?ng m?t l?n n?a, b?m vào các C?p nh?t t? đ?ng bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vào Ti?p t?c.

L?ch tr?nh c?p nh?t t? đ?ng

Chú ý Đ? s?a đ?i thi?t đ?t c?p nh?t t? đ?ng, b?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i đ?n m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng có th? khi?n b?n hoàn t?t th? t?c này.
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào C?p nh?t t? đ?ng.
 2. Nh?p vào T? đ?ng t?i xu?ng các b?n C?p Nh?t và cài đ?t chúng theo l?ch tr?nh tôi ch? đ?nh.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n ngày và th?i gian mà b?n mu?n t?i xu?ng và cài đ?t b?n C?p Nh?t.
Khi c?p nh?t quan tr?ng đư?c phát hi?n, t? đ?ng c?p nh?t t? đ?ng t?i các b?n C?p Nh?t trong n?n trong khi b?n k?t n?i vào Internet. Sau khi t?i v? xong, C?p nh?t t? đ?ng ch? đ?i cho đ?n ngày theo l?ch tr?nh và th?i gian đ? cài đ?t các b?n C?p Nh?t. Vào ngày theo l?ch tr?nh và th?i gian, t?t c? ngư?i dùng đ?a phương nh?n đư?c thông báo sau đó có m?t đ?ng h? đ?m 5 phút:
Windows đ? s?n sàng đ? b?t đ?u cài đ?t các b?n c?p nh?t s?n dùng cho máy tính c?a b?n.

B?n có mu?n Windows cài đ?t các b?n c?p nh?t ngay không?

(Windows s? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n n?u không có hành đ?ng đư?c th?c hi?n trong v?ng 5: 00 phút)
N?u b?n đ? đăng nh?p như ngư?i qu?n tr?, khi b?n nh?n đư?c tin nh?n này, b?n có th? b?m vào m?t trong hai Có đ? cài đ?t các b?n c?p nh?t ho?c b?m Không có C?p nh?t t? đ?ng cài đ?t các b?n C?p Nh?t t?i ti?p theo d? ki?n ngày và th?i gian. N?u b?n không có b?t k? hành đ?ng trong năm phút, Windows s? t? đ?ng cài đ?t các b?n C?p Nh?t.

Quan tr?ng B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy đ? hoàn t?t cài đ?t b?n C?p Nh?t.

Khôi ph?c b?n c?p nh?t trư?c đây b? t? ch?i

N?u b?n quy?t đ?nh không đ? t?i v? m?t C?p Nh?t c? th?, b?n có th? nh?c Windows Update cung c?p đó C?p Nh?t m?t l?n n?a. Đ? khôi ph?c b?n C?p Nh?t b? t? ch?i:
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào C?p nh?t t? đ?ng.
 2. Nh?p vào B?n C?p Nh?t b? t? ch?i, sau đó b?m Có đ? khôi ph?c l?i t? ch?i b?n C?p Nh?t. Windows thông báo cho b?n v? b?n c?p nh?t b?n trư?c đây t? ch?i ho?c cài đ?t các b?n C?p Nh?t theo l?ch tr?nh b?n ch? đ?nh.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? l?ch tr?nh c?p nh?t t? đ?ng trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
327838Làm th? nào đ? l?ch tr?nh t? đ?ng c?p nh?t lên Windows XP và Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p nh?t t? đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283151T?t AutoUpdate d?ch v? trong Control Panel không t?t d?ch v?
294871 Mô t? v? các tính năng c?p nh?t t? đ?ng trong Windows
323184 T? đ?ng c?p nh?t 2.2 khách hàng không phát hi?n đư?c phê duy?t C?p Nh?t t? d?ch v? c?p nh?t ph?n m?m
326693 Làm th? nào đ? l?c lư?ng t? đ?ng c?p nh?t 2.2 đ? th?c hi?n m?t chu k? phát hi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 327850 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Tư 2012 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbdownload kbhowtomaster kbmt KB327850 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327850

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com