Identifikator ?lanka: 327838 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ako ste prijavljeni kao administrator, funkcija Automatsko a?uriranje u sistemu Windows vas obave?tava kada su dostupne kriti?ne dopune za va? ra?unar. Postoji nova funkcija Automatsko a?uriranje koju mo?ete da koristite za odre?ivanje rasporeda koji ?e Windows pratiti pri instalaciji dopuna na ra?unaru. Ovaj ?lanak opisuje kako mo?ete da instalirate novu funkciju Automatsko a?uriranje u sistemima Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000 i kako da je koristite za planiranje automatskog a?uriranja.

Napomena Ova nova funkcija Automatsko a?uriranje je uklju?ena u Microsoft Windows Server 2003.

Za dodatne informacije o konfiguraciji ostalih postavki Automatskog a?uriranja u sistemu Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306525 Kako konfigurisati i koristiti automatske ispravke u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o konfiguraciji ostalih postavki Automatskog a?uriranja u sistemu Windows 2000, kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
327850 Kako da konfiguri?ete i koristite Automatsko a?uriranje za Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

A?uriranje funkcije Automatsko a?uriranje (samo za Windows XP i Windows 2000)

Napomena Ako koristite Automatsko a?uriranje, ova funkcija se automatski a?urira na va?em ra?unaru. Da biste ili sigurni da je nova funkcija instalirana, koristite proceduru opisanu u odeljku Planiranje automatskog a?uriranja ovog ?lanka i potvrdite opciju Automatski preuzimaj dopune i instaliraj ih po planu koji ja odredim dostupnu na va?em ra?unaru.

Za kori??enje nove funkcije Automatsko a?uriranje instalirajte jednu od slede?ih dopuna:
 • ?Windows Automatsko a?uriranje, jun 2002.?

  Za instalaciju ove dopune posetite Microsoft Web lokaciju:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=799432fb-c196-4f01-8cce-4f9ea58d6177&DisplayLang=en
  Napomena Ova dopuna je paket Windows Installer koji se koristi za primenu u preduze?ima. Ako ste administrator mre?e i koristite Microsoft Usluge za a?uriranje softvera, morate da koristite novu funkciju Automatsko a?uriranje. Za kori??enje Automatskog a?uriranja sa serverom koji pokre?e Usluge za a?uriranje softvera, pogledajte specifikaciju na slede?oj Microsoft Web lokaciji:
  Specifikacija za primenu Usluga za a?uriranje softvera
 • Windows XP servisni paket 1 (SP1). Za vi?e informacija o dobijanju servisnog paketa 1, kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  322389 Kako da pribavite najnoviji servisni paket za Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Windows 2000 servisni paket 3 (SP3). Za vi?e informacija o dobijanju servisnog paketa 3, kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  260910 Kako da dobijete najnoviji servisni paket za Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Napomena Nakon instalacije ove dopune morate ponovo da pokrenete sistem ra?unara. Automatsko a?uriranje ne preuzima dopune sve dok ne izvr?ite pode?avanja vezana za tu funkciju. Ako se Automatsko a?uriranje ne konfiguri?e u roku od 24 ?asa nakon instalacije, od administratora mre?e ili korisnika koji je prijavljen kao administrator ?e biti zatra?eno da to u?ini.

Planiranje automatskog a?uriranja

Napomena Za izmenu postavki Automatskog a?uriranja, morate biti prijavljeni kao administrator ili ?lan administratorske grupe. Ako je ra?unar povezan na mre?u, postavke mre?ne smernice mogu da vas spre?e u dovr?avanju ove procedure.

Za Windows Server 2003 i Windows XP

Za konfigurisanje plana za Automatsko a?uriranje:
 1. Kliknite na Start, zatim na stavku Kontrolna tabla i dvaput kliknite na stavku Sistem.
 2. Na kartici Automatsko a?uriranje potvrdite izbor Automatski preuzimaj dopune i instaliraj ih po planu koji ja odredim.
 3. Izaberite ?eljeni dan i vreme za preuzimanje i instalaciju dopuna.
Kada se otkriju kriti?ne dopune, Automatsko a?uriranje u pozadini automatski preuzima dopune kada ste povezani na Internet. Kada se preuzimanje dovr?i, Automatsko a?uriranje ?eka planirani dan i ?as i tada instalira dopune. Planiranog dana i ?asa svi lokalni korisnici dobijaju slede?u poruku koja sadr?i tajmer sa odbrojavanjem od pet minuta:
Windows je spreman da zapo?ne instalaciju dopuna dostupnih na ra?unaru.

Da li ?elite da Windows odmah instalira dopune?

(Windows ?e ponovo pokrenuti sistem ra?unara ukoliko se za 5 minuta ne pokrene nijedna radnja)
Ako ste prijavljeni kao administrator, kada primite ovu poruku mo?ete da kliknete na dugme Da za instalaciju dopuna ili na dugme Ne, da bi Automatsko a?uriranje instaliralo dopune u vreme koje je predvi?eno planom. Ako u roku od 5 minuta ne preduzmete nijednu radnju, Windows ?e automatski instalirati dopune.

Va?no Da biste dovr?ili instalaciju dopuna, morate ponovo da pokrenete sistem ra?unara.

Za Windows 2000

 1. Kliknite na Start, zatim na stavku Kontrolna tabla i dvaput kliknite na stavku Automatsko a?uriranje.
 2. Potvrdite izbor Automatski preuzimaj dopune i instaliraj ih po planu koji ja odredim.
 3. Izaberite ?eljeni dan i vreme za preuzimanje i instalaciju dopuna.
Kada se otkriju kriti?ne dopune, Automatsko a?uriranje u pozadini automatski preuzima dopune kada ste povezani na Internet. Kada se preuzimanje dovr?i, Automatsko a?uriranje ?eka planirani dan i ?as i tada instalira dopune. Planiranog dana i ?asa svi lokalni korisnici dobijaju slede?u poruku koja sadr?i tajmer sa odbrojavanjem od pet minuta:
Windows je spreman da zapo?ne instalaciju dopuna dostupnih na ra?unaru.

Da li ?elite da Windows odmah instalira dopune?

(Windows ?e ponovo pokrenuti sistem ra?unara ukoliko se za 5 minuta ne pokrene nijedna radnja)
Ako ste prijavljeni kao administrator, kada primite ovu poruku mo?ete da kliknete na dugme Da za instalaciju dopuna ili na dugme Ne, da bi Automatsko a?uriranje instaliralo dopune u vreme koje je predvi?eno planom. Ako u roku od 5 minuta ne preduzmete nijednu radnju, Windows ?e automatski instalirati dopune.

Va?no Da biste dovr?ili instalaciju dopuna, morate ponovo da pokrenete sistem ra?unara.

REFERENCE

Za vi?e informacija o kori??enju Automatskog a?uriranja, kliknite na slede?i broj ?lanka i pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja:
283629 Kako da konfiguri?ete Automatsko a?uriranje tako da vas pita pre preuzimanja dopuna u sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
283151 Onemogu?avanje usluge Automatsko a?uriranje u prozoru ?Kontrolna tabla? je ne ukida (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
294871 Opis funkcije Automatsko a?uriranje u sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
306525 Kako konfigurisati i koristiti automatske ispravke u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
323184 Klijent Automatskog a?uriranja 2.2 ne otkriva dopune odobrene od strane Usluga za a?uriranje softvera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
326693 Kako mo?ete da primorate Automatsko a?uriranje 2.2 da izvr?i otkrivanje dopuna (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
328010 Kako mo?ete da konfiguri?ete Automatsko a?uriranje pomo?u grupne specifikacije ili postavki registratora (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
327850 Kako da konfiguri?ete i koristite Automatsko a?uriranje za Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o Usluzi za a?uriranje softvera, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windowsserversystem/updateservices/evaluation/previous/susoverview.mspx


Svojstva

Identifikator ?lanka: 327838 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 13.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv kbpubtypekc kbmsccsearch KB327838

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com