Làm th? nào đ? s? d?ng Csvde đ? nh?p đ?a ch? liên l?c và các đ?i tư?ng ngư?i dùng vào Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327620 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng các Csvde.exe ti?n ích đ? t?o ra các đ?a ch? liên l?c và tài kho?n ngư?i dùng Active Directory. B?n có th? ph?i s? d?ng phương pháp này trong các t?nh hu?ng m?t s?, ví d?, khi qu?n tr? viên mu?n xu?t tùy ch?nh ngư?i nh?n t? Microsoft Exchange Server 5.5 và nh?p kh?u chúng vào thư m?c ho?t đ?ng như liên h? Microsoft Windows.

Csvde.exe là m?t ti?n ích d?ng l?nh Microsoft Windows 2000 đư?c đ?t t?i các SystemRoot\System32 thư m?c sau khi b?n cài đ?t Windows 2000. Csvde.exe là tương t? như đ? Ldifde.exe, nhưng nó ch?t chi?t xu?t t? thông tin trong m?t giá tr? ph?y (CSV) đ?nh d?ng. B?n có th? s? d?ng Csvde nh?p kh?u và xu?t kh?u d? li?u Active Directory có s? d?ng đ?nh d?ng giá tr? d?u ph?y ngăn cách. S? d?ng m?t chương tr?nh b?ng tính như Microsoft Excel đ? m? t?p này .csv và xem các thông tin tiêu đ? và giá tr?. Xem Microsoft Excel giúp đ? có thông tin v? ch?c năng như Ti?p nhau đó có th? đơn gi?n hóa quá tr?nh xây d?ng m?t t?p tin .csv.

Chú ý M?c dù Csvde tương t? như Ldifde, Csvde có m?t đáng k? gi?i h?n: nó ch? có th? nh?p kh?u và xu?t kh?u d? li?u Active Directory b?ng cách s? d?ng m?t ph?y đ?nh d?ng (.csv). Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng Ldifde Ti?n ích cho s?a đ?i ho?c xóa các ho?t đ?ng. Ngoài ra, tên phân bi?t (c?n g?i là DN) c?a m?t hàng đó r?ng b?n đang c? chuy?n nh?p ph?i trong các c?t đ?u tiên c?a t?p .csv ho?c chuy?n nh?p s? không làm vi?c.

Các t?p ngu?n .csv có th? đ?n t? m?t máy ch? trao đ?i thư m?c xu?t kh?u. Tuy nhiên, v? c?a s? khác bi?t trong thu?c tính ánh x? gi?a máy ch? trao đ?i thư m?c và thư m?c ho?t đ?ng, b?n ph?i th?c hi?n m?t s? s?a đ?i đ? .csv t?p tin. Ví d?, m?t thư m?c đư?c xu?t kh?u t? Exchange Server có m?t c?t đó là đư?c đ?t tên theo "obj l?p" mà b?n ph?i đ?i tên đ? "objectClass." B?n c?ng ph?i đ?i tên "Hi?n th? tên" đ? "displayName."

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?c tính ánh x?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
281563Exchange Server 5,5 đ? trao đ?i 2000 thu?c tính ánh x? cho Migration Wizard
S? d?ng cú pháp sau đây đ? ch?y các công c? t? m?t d?u nh?c l?nh:
csvde -i -f c:\filename.csv
T?i thi?u yêu c?u thu?c tính đư?c li?t kê ? đây bài vi?t cho t?ng lo?i đ?i tư?ng mà b?n có th? mu?n t?o ra, và l?y m?u .csv tiêu đ? t?p tin đư?c cung c?p. Lưu ? r?ng t?i thi?u yêu c?u thu?c tính cho m?t t? ch?c có th? đáp ?ng yêu c?u s? d?ng cho m?t t? ch?c. S? d?ng ADSI Ch?nh s?a ho?c Ldp.exe đ? xem các thu?c tính cho ngư?i dùng hi?n t?i và ki?m ch?ng các thu?c tính mà b?n có th? c?n ho?c mu?n cho k?ch b?n c?a b?n.

C?nh báo N?u b?n s? d?ng ADSI Edit-theo, các ti?n ích LDP ho?c b?t k? khác LDAP Phiên b?n 3 khách hàng, và b?n không chính xác thay đ?i thu?c tính c?a các ho?t đ?ng Thư m?c các đ?i tư?ng, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Nh?ng v?n đ? này có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ho?c c? hai c?a s? và trao đ?i. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng nh?ng v?n đ? x?y ra n?u b?n không chính xác s?a đ?i Active Directory thu?c tính đ?i tư?ng có th? đư?c gi?i quy?t. S?a đ?i các thu?c tính r?i ro c?a riêng b?n.

Liên h? Windows 2000 v?i không có đ?a ch? thư đi?n t?


Danh sách trong ph?n này mô t? t?i thi?u b?t bu?c thu?c tính cho m?t liên h? Windows 2000 v?i không có đ?a ch? thư đi?n t?. B?n có th? yêu c?u thêm thu?c tính đ? phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n. Ví d?, b?n có th? d? dàng thêm các telephoneNumber thu?c tính cho t?p .csv.
  • objectClass. Thu?c tính này xác đ?nh nh?ng g? lo?i c?a đ?i tư?ng đ? t?o.
  • DN (phân bi?t tên). Thu?c tính này xác đ?nh các phân bi?t tên c?a các đ?i tư?ng ngư?i dùng m?i.
  • displayName. Các displayName thu?c tính ch?a tên hi?n th? c?a đ?i tư?ng như nó xu?t hi?n trong danh sách đ?a ch? toàn c?u và b?t k? danh sách đ?a ch? khác mà các đ?i tư?ng là m?t thành viên.
Nh?ng yêu c?u thu?c tính ph?i là tiêu đ? c?t trong .csv c?a b?n t?p tin như trong ví d? sau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
objectClassDNdisplayName
liên h?phân bi?t tên c?a ngư?i dùng đ?i tư?ngTên hi?n th?


Lưu ? r?ng phân bi?t tên c?a ngư?i dùng đ?i tư?ng trong b?ng này bao g?m tên hi?n th? c?a đ?i tư?ng đư?c t?o ra c?ng v?i tên phân bi?t c?a các đơn v? t? ch?c (OU) nơi đ?i tư?ng này là đ? đư?c t?o ra.

Ví d?, đ? t?o ra m?t liên h? đ?t tên MailDisabledContact trong m?t đơn v? t? ch?c, các giá tr? s? trông gi?ng như giá tr? sau đây:

CN = MailDisabledContact, OU =OU TênDC =DomainnameDC = com

Đi?u này c?ng đúng cho t?t c? các hàng nh?p kh?u đư?c mô t? trong ph?n c?n l?i c?a đi?u này bài vi?t.


Windows 2000 ngư?i s? d?ng, không có h?p thư ho?c e-mail đ?a ch?

Danh sách trong ph?n này mô t? t?i thi?u b?t bu?c thu?c tính cho m?t ngư?i dùng Windows 2000 v?i không có đ?a ch? e-mail ho?c h?p thư.
  • objectClass. Các objectClass thu?c tính xác đ?nh lo?i c?a đ?i tư?ng đư?c t?o ra.
  • DN (phân bi?t tên). Thu?c tính này xác đ?nh các phân bi?t tên c?a các đ?i tư?ng ngư?i dùng m?i.
  • displayName. Các displayName thu?c tính ch?a tên hi?n th? c?a đ?i tư?ng như nó xu?t hi?n trong danh sách đ?a ch? toàn c?u và trong b?t k? khác đ?a ch? li?t kê các đ?i tư?ng là m?t thành viên.
  • sAMAccountName. Thu?c tính này ánh x? t?i Trư?c Windows 2000 tên đăng nh?p trong giao di?n ngư?i dùng, và nó thư?ng là tương t? như các Tên đăng nh?p ngư?i dùng.
  • userAccountControl. Thi?t l?p giá tr? c?a thu?c tính này đ? 512.
Nh?ng yêu c?u thu?c tính ph?i là tiêu đ? c?t trong .csv c?a b?n g?i như chúng xu?t hi?n trong ví d? sau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
objectClassDNdisplayNamesAMAccountNameuserAccountControl
ngư?i s? d?ngphân bi?t tên c?a ngư?i dùng đ?i tư?ngNoMail ngư?i dùngNoMail ngư?i dùng66048


Khắc phục sự cố

Nói chung, các ti?n ích Csvde cho ch? d?n r? ràng v? nh?ng g? không ch?p nh?n đư?c trong t?p .csv. Ví d?, b?n không th? s? d?ng Csvde đ? l?p l?i các thu?c tính nh?t đ?nh n?u nh?ng thu?c tính đ? t?n t?i trong ho?t đ?ng Thư m?c. N?u b?n c? g?ng làm như v?y, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
C:\WINNT\system32>csvde -i -f mailenabledcontactimport.csv
K?t n?i v?i "(null)"
Đăng nh?p như ngư?i dùng hi?n th?i b?ng cách s? d?ng SSPI
Đang chuy?n nh?p thư m?c t? t?p tin "mailenabledcontactimport.csv"
Đang t?i m?c.
Thêm l?i trên d?ng 2: đ? t?n t?i
L?i máy ch? bên là "m?t n? l?c đ? đư?c th?c hi?n đ? thêm m?t đ?i tư?ng vào thư m?c v?i tên đó đang đư?c dùng."
0 m?c l?n thành công.
L?i đ? x?y ra trong chương tr?nh.
N?u m?t thu?c tính yêu c?u là m?t tích t? các t?p tin .csv c?a b?n, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
C:\csvde>csvde -i -f mailenableduserimport1.csv
K?t n?i v?i "(null)"
Đăng nh?p như ngư?i dùng hi?n th?i b?ng cách s? d?ng SSPI
Đang chuy?n nh?p thư m?c t? t?p tin "mailenableduserimport1.csv"
Đang t?i m?c.
Thêm l?i trên d?ng 2: h?n ch? vi ph?m l?i phía máy ch? là "m?t thu?c tính yêu c?u là m?t tích."
0 m?c l?n thành công.
L?i đ? x?y ra trong chương tr?nh.
Csvde không ghi s? ki?n s? ghi s? ki?n ?ng d?ng. Đ? g? r?i các Csvde b?n ph?i xem s?n lư?ng d?ng l?nh và s? d?ng LDP ho?c ADSI Ch?nh s?a đ? so sánh các t?p tin c?a b?n v?i các thu?c tính c?a các đ?i tư?ng ngư?i dùng hi?n có. Không S?a đ?i các đ?i tư?ng Active Directory mà không c?n đ?u tiên th? nghi?m quá tr?nh r?ng r?i trong m?t môi trư?ng ph?ng thí nghi?m.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
233209Liên h? Windows 2000 và ngư?i s? d?ng
304935 Làm th? nào đ? thi?t l?p Exchange Server 2000 và 2003 h?p thư quy?n lúc sáng t?o h?p thư
281563 Exchange Server 5,5 đ? trao đ?i 2000 thu?c tính ánh x? cho Migration Wizard
324353 Ngư?i dùng không th? truy nh?p thư m?c công c?ng ho?c đ?i bi?u h?p thư trên m?t máy ch? riêng bi?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 327620 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB327620 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327620

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com