Chkdsk th?y không chính xác b?o m?t IDs sau khi b?n khôi ph?c ho?c sao chép nhi?u d? li?u

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327009
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n khôi ph?c ho?c sao chép r?t nhi?u d? li?u và t?p tin NTFS h? th?ng b?o m?t thông tin đư?c liên k?t v?i d? li?u đó, Chkdsk.exe có th? báo cáo l?i trên phân vùng. V?n đ? này có th? x?y ra ngay c? khi b?n khôi ph?c l?i ho?c sao chép d? li?u vào m?t phân vùng mà b?n bi?t là l?i. Chkdsk có th? báo cáo l?i tương t? như đây:
CHKDSK xác minh tr?nh mô t? b?o m?t (Cyfnod 3/3)...
S?a ch?a b?o m?t t?p tin ghi phân đo?n.
Xóa m?t ch? m?c v?i Id 8447 t? ch? s? $SII c?a t?p tin 9.
Xóa m?t ch? m?c v?i Id 31126 t? ch? s? $SII c?a t?p tin 9.
Xóa m?t ch? m?c v?i Id 50636 t? ch? s? $SII c?a t?p tin 9.
Đang xóa b? m?t ch? m?c v?i Id 31126 t? ch? m?c $SDH c?a t?p tin 9.
Xóa m?t ch? s? m?c v?i Id 50636 t? ch? m?c $SDH c?a t?p tin 9.
Xóa m?t ch? m?c v?i Id 8447 t? ch? m?c $SDH c?a t?p tin 9.
Thay th? không h?p l? id b?o m?t v?i m?c đ?nh id b?o m?t cho t?p 1461234.
Xác minh mô t? b?o m?t hoàn thành.
Windows t?m th?y v?n đ? v?i h? th?ng t?p tin.
Chú ý r?ng s? lư?ng các báo cáo l?i và các ID b?o m?t có th? khác nhau. Các ch? s? m?c nh?p ID và s? lư?ng t?p tin c?ng có th? khác nhau.

N?u b?n sau đó ch?y các chkdsk/f l?nh trên phân vùng và b?n th?c hi?n m?t ki?m toán c?a các ?ng d?ng quy?n, m?t s? t?p và c?p có th? đ? m?t quy?n truy c?p ngư?i dùng xác đ?nh. Các c?p phép này có th? đ? đư?c thay th? b?i c?p phép m?c đ?nh cung c?p cho truy nh?p ch? đ? h? th?ng c?c b? và qu?n tr? viên.

V?n đ? này có th? x?y ra không có v?n đ? mà chương tr?nh b?n s? d?ng đ? khôi ph?c ho?c sao chép d? li?u. V?n đ? đ? đư?c báo cáo sau khi khôi ph?c d? li?u (v?i thông tin b?o m?t) b?ng cách s? d?ng công c? Ntbackup.exe, và sau khi sao chép d? li?u (v?i thông tin b?o m?t c?a nó) b?ng cách s? d?ng Xcopy.exe v?i các /o/x thi?t b? chuy?n m?ch.

NGUYÊN NHÂN

Thi?t k? c?a h? th?ng t?p tin NTFS đ?i h?i r?ng an ninh tr?nh mô t? đư?c vi?t trong kh?i, và r?ng ít nh?t 20 byte đư?c trái mi?n phí t?i vào cu?i m?i kh?i mô t? b?o m?t. Đi?u này lá không gian cho m?t b?o m?t mô t? tiêu đ?. Tuy nhiên, trong m?t s? trư?ng h?p, m?t miscalculation b?ng m? NTFS có th? gây ra tr?nh mô t? b?o m?t đư?c vi?t g?n cu?i m?t kh?i đ? ít hơn 20 byte mi?n phí không gian trái.

Chkdsk.exe sau đó lo?i b? nh?ng tr?nh mô t? b?o m?t và thay th? chúng v?i m?c đ?nh tr?nh mô t? b?o m?t đ? đ?m b?o r?ng t?i thi?u là 20 byte dung lư?ng mi?n phí v?n c?n ? ph?n cu?i c?a các kh?i. Đi?u này gây ra m?t m?t mát c?a ngư?i s? d?ng xác đ?nh an ninh cho m?t s? t?p và c?p.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -----------------------------------------------------
  Oct-03-2002 14:45 5.0.2195.6078 513,616 Ntfs.sys
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c và cài đ?t hotfix r?ng bài vi?t này mô t?, và sau đó kh?i đ?ng l?i các máy tính. Các Phiên b?n c?a Ntfs.sys đư?c bao g?m trong hotfix này đ? đư?c hi?u ch?nh đ? làm cho ch?c ch?n r?ng tr?nh mô t? b?o m?t đư?c vi?t m?t cách chính xác, và r?ng các yêu c?u mi?n phí không gian c?n l?i ? ph?n cu?i c?a m?i kh?i mô t? b?o m?t.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho" c?a bài vi?t này. V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong Windows 2000 Service Pack 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Trung tâm d? li?u chương tr?nh và Windows 2000 Datacenter Server s?n ph?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 327009 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB327009 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327009

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com