Tái phân ph?i c?a các thành ph?n C runtime chia s? trong Visual C ++

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326922 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Khi b?n xây d?ng m?t ?ng d?ng trong Microsoft Visual Studio, và các ?ng d?ng s? d?ng thư vi?n C th?i gian ch?y (CRT), phân ph?i DLL CRT thích h?p t? danh sách sau đây v?i các ?ng d?ng c?a b?n:
  • Msvcr100.dll cho Microsoft Visual C++ 2010
  • MSVCR90 cho Microsoft Visual C++ 2008
  • Msvcr80.dll cho Microsoft Visual C++ 2005
  • Msvcr71.dll cho Microsoft Visual C++ net 2003 v?i Microsoft Khuôn kh? .NET 1.1
  • Msvcr70.dll cho Microsoft Visual C++ .NET 2002 v?i Microsoft Khuôn kh? .NET 1.0
Cho Msvcr70.dll ho?c Msvcr71.dll, b?n nên cài đ?t chuyên bi?t t?p DLL CRT vào m?c tin thư thoại t?p tin chương tr?nh ?ng d?ng c?a b?n. B?n không nên cài đ?t chuyên bi?t nh?ng t?p tin này vào m?c tin thư thoại h? th?ng Windows. Cho Msvcr80.dll và MSVCR90, b?n nên cài đ?t chuyên bi?t CRT như Windows side-by-side h?i đ?ng. Đ?i v?i Msvcr100.dll, b?n có th? s? d?ng m?t xu VCREDIST_*.exe ho?c cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh CRT DLL vào m?c tin thư thoại t?p tin chương tr?nh ?ng d?ng c?a b?n.

Thông tin thêm

DLL CRT chia s? đ? đư?c phân ph?i b?i Microsoft trong quá kh? như là m?t thành ph?n h? th?ng chia s? (msvcp60.dll, vv). Đi?u này có th? gây ra v?n đ? khi b?n ch?y các ?ng d?ng đư?c liên k?t v?i m?t phiên b?n khác nhau c?a CRT trên máy tính không có phiên b?n đúng c?a t?p DLL CRT cài đ?t chuyên bi?t. Đi?u này thư?ng đư?c g?i là v?n đ? "DLL xung đ?t".

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, màn h?nh CRT DLL không c?n đư?c coi là m?t h? th?ng t?p, do đó, phân ph?i DLL CRT v?i b?t k? ?ng d?ng d?a vào nó. B?i v? nó không c?n là m?t thành ph?n h? th?ng, cài đ?t chuyên bi?t nó trong m?c tin thư thoại t?p tin chương tr?nh ?ng d?ng c?a b?n v?i m? dành riêng cho ?ng d?ng khác. Đi?u này ngăn không cho ?ng d?ng c?a b?n t? vi?c s? d?ng các phiên b?n khác c?a thư vi?n CRT có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên đư?ng d?n h? th?ng.

Visual C++ Studio.net 2003 ho?c Visual C++ .NET 2002 cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh CRT DLL trong m?c tin thư thoại System32 trên m?t h? th?ng phát tri?n. Đi?u này đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t thu?n l?i cho các nhà phát tri?n. N?u không, t?t c? d? án đư?c xây d?ng v?i Visual c + + liên k?t v?i màn h?nh CRT chia s? yêu c?u m?t đ?ng g?i c?a t?p DLL trong m?c tin thư thoại xây d?ng cho g? l?i và th?c hi?n. Visual C++ 2005 và Visual C++ 2008 cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh CRT DLL là m?t Windows side-by-side l?p ráp trên Windows XP và hệ điều hành sau đó. Windows 2000 không h? tr? h?i đ?ng c?nh nhau. Trên Windows 2000, CRT DLL đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại System32.

Khi b?n phát hành ?ng d?ng yêu c?u các thư vi?n chia s? CRT màn h?nh CRT DLL, chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng các mô-đun k?t h?p CRT.msm đó là đi kèm v?i Visual C ++ thay v? tr?c ti?p phân ph?i các t?p tin DLL.

Windows side-by-side h?i đ?ng

Msvcr80.dll v?i Visual C++ 2005 và MSVCR90 v?i Visual C++ 2008 đư?c phân ph?i l?i như là Windows side-by-side H?i ngo?i tr? trên Windows 2000. B?n nên cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n c?a CRT trên máy tính m?c tiêu b?ng cách ch?y ?ng d?ng Vcredist_x86.exe đi kèm v?i Visual Studio. C?ng có nh?ng chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t cho x 64 và ia64 n?n t?ng. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng các màn h?nh CRT msm k?t h?p module đư?c cung c?p v?i Visual Studio đ? gói cài đ?t chuyên bi?t màn h?nh CRT vào ?ng d?ng thi?t l?p riêng c?a b?n. Đi?u này s? làm cho CRT có s?n như là m?t h?i đ?ng đư?c chia s? v?i t?t c? các ?ng d?ng v? nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?c tin thư thoại \windows\winsxs trên hệ điều hành đư?c h? tr?.

Msvcr100.dll v?i Visual C++ 2010 không làm cho s? d?ng Windows-by-side h?i đ?ng.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p Microsoft sau đây Phát tri?n web site m?ng (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa984514.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows h?i đ?ng c?nh nhau, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa376307.aspx

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms235624.aspx

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms235342.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 326922 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Ba 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition
  • Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB326922 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 326922

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com