B?n nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u thông báo l?i khi qu?n tr? viên h? th?ng vô hi?u hoá Windows Update ho?c Microsoft Update

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326686 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Đ?i v?i máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP

B?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u hi?n tư?ng sau:
 • Khi b?n truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Microsoft Update Web site, b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:
  Truy c?p b? t? ch?i
  Thi?t đ?t chính sách m?ng ngăn b?n s? d?ng Windows Update đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy tính c?a b?n. N?u b?n tin r?ng b?n đ? nh?n đư?c thông báo này nh?m l?n, h?y ki?m tra v?i người quản trị hệ thống c?a b?n.
 • Khi b?n b?m Windows Update ho?c Microsoft Update vào menu B?t đ?u , b?n nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:
  Windows Update đ? b? vô hi?u hoá b?i người quản trị hệ thống c?a b?n.
 • L?i t?t Windows Update ho?c Microsoft Update l?i t?t b? thi?u trong menu B?t đ?u .
 • L?i t?t Windows Update ho?c Microsoft Update l?i t?t b? thi?u trên menu công c? trong Microsoft Internet Explorer.
 • Tab C?p nh?t t? đ?ng b? thi?u trong hộp thoại Thu?c tính h? th?ng .
 • Sau khi b?n c?u h?nh c?p nh?t t? đ?ng, b?n không đư?c thông báo v? b?n c?p nh?t quan tr?ng. Ngoài ra, b?n không nh?n đư?c b?n c?p nh?t quan tr?ng t? Windows Update ho?c Microsoft Update.
 • Qu?n l? thi?t b? không t? đ?ng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n t? Windows Update ho?c Microsoft Update.
 • Khi b?n b?m vào công c? Panel điều khiển C?p nh?t t? đ?ng , cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t t? đ?ng có s?n. B?n nh?n đư?c thông báo tương t? như sau:
  Không có b?n ghi d?ch v? C?p nh?t Windows.

Nguyên nhân

S? c? này x?y ra n?u Windows Update t?t b?ng m?t trong các thi?t đ?t sau:
 • chính sách nhóm
 • Chính sách h? th?ng
 • ki?m nh?p

Gi?i pháp

Đ?i v?i ngư?i dùng doanh nghi?p đư?c k?t n?i v?i m?ng doanh nghi?p

Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y liên h? v?i qu?n tr? viên h? th?ng c?c b? đ? xác đ?nh xem b?n c?p nh?t Windows truy c?p b? vô hi?u hoá thi?t đ?t chính sách nhóm.

Đ?i v?i gia đ?nh ngư?i dùng không đư?c k?t n?i v?i m?ng doanh nghi?p

Đ? khôi ph?c các l?i t?t Windows Update ho?c Microsoft Update l?i t?t trên máy tính đang ch?y Windows XP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính như m?t qu?n tr? viên c?c b?.
 2. B?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m OK.
 3. Trong ngăn bên trái, bung r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, bung r?ng Khuôn m?u qu?n tr?, và sau đó b?m vào menu Bắt Đầu và thanh tác v?.
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào lo?i b? liên k?t và s? d?ng Windows Update, và sau đó b?m thu?c tính.
 5. B?m t?t, b?m áp d?ng, và sau đó b?m OK.
Đ? kích ho?t truy c?p vào website Windows Update, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào máy tính như m?t qu?n tr? viên c?c b?.
 2. B?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m OK.
 3. Trong ngăn bên trái, bung r?ng C?u h?nh ngư?i dùng, và sau đó m? r?ng Khuôn m?u qu?n tr?.
 4. Bung r?ng C?u ph?n Windows, và sau đó b?m Windows Update.
 5. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào xoá quy?n truy c?p đ? s? d?ng t?t c? các tính năng C?p Nh?t c?a Windows, và sau đó b?m thu?c tính.
 6. B?m t?t, b?m áp d?ng, và sau đó b?m OK.

Thông tin thêm

Windows XP Professional h? tr? cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhómlo?i b? liên k?t và s? d?ng Windows Update . Trên các hệ điều hành Windows, b?n có th? s? d?ng chính sách h? th?ng, ho?c b?n có th? s?a đ?i s? ki?m nh?p.

Qu?n tr? viên có th? s? d?ng các chính sách b? truy c?p vào Windows Update và Microsoft Update cho t?ng ngư?i dùng, ngư?i dùng trong mi?n, ho?c đ?i tư?ng Thư mục Họat động.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách kh?c ph?c s? c? Windows Update và Microsoft Update, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316524 B?n nh?n đư?c thông báo l?i "Qu?n tr?" khi b?n c? g?ng truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Microsoft Update Web site

Thu?c tính

ID c?a bài: 326686 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kberrmsg kbenv kbprb kbmt KB326686 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 326686

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com