Mô t? c?a Office 2000 Service Pack 3 (SP3)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326585 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP3) cung c?p các C?p nh?t m?i nh?t c?a Microsoft Office 2000. Văn ph?ng 2000 SP3 có đáng k? c?i ti?n b?o m?t và c?i ti?n trong s? ?n đ?nh và hi?u su?t. M?t s? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Office 2000 SP3 đư?c phát hành trư?c đó riêng b?n C?p Nh?t. Gói d?ch v? này k?t h?p các b?n C?p Nh?t vào m?t tích h?p gói và bao g?m m?t s? thay đ?i khác đư?c thi?t k? đ? c?i thi?n các đ? tin c?y và hi?u su?t c?a các chương tr?nh Office 2000.

Đi?u này bài vi?t mô t? làm th? nào đ? download và cài đ?t Office 2000 SP3.

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? Download và cài đ?t Office 2000 SP3

Quan tr?ng Trư?c khi cài đ?t Microsoft Office 2000 SP3 khách hàng C?p Nh?t ho?c các Microsoft Office 2000 SP3 hành chính Update, cài đ?t Microsoft Văn ph?ng 2000 Service Release 1a (SR-1a). Đ? thêm thông tin v? cách cài đ?t Văn ph?ng 2000 SR-1a, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
245025Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t Office 2000 SR-1/SR-1a

Khách hàng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t Office 2000 t? đ?a CD-ROM, b?n có các Sau hai l?a ch?n:
 • S? d?ng văn ph?ng s?n ph?m b?n C?p Nh?t Web site đ? t? đ?ng cài đ?t t?t c? các b?n c?p nh?t m?i nh?t, bao g?m c? Office 2000 SP3.
 • Ch? cài đ?t ch? nh?ng Office 2000 SP3 Client Update b?i theo các bư?c đư?c mô t? trong ph?n "Office 2000 SP3 Client Update" bài vi?t này.
Đ?i v?i c? hai l?a ch?n, b?n ph?i có CD-ROM 2000 c?a văn ph?ng có s?n trong tr?nh cài đ?t.

Văn ph?ng s?n ph?m thông tin c?p nh?t trang Web

Đ? có s?n ph?m văn ph?ng C?p nh?t trang Web trang web phát hi?n các yêu c?u b?n c?p nh?t b?n ph?i cài đ?t trên máy tính c?a b?n, truy c?p vào Microsoft sau đây Web site:
http://Office.Microsoft.com/ProductUpdates/Default.aspx
Sau khi phát hi?n hoàn ch?nh, b?n nh?n đư?c m?t danh sách các khuyên b?n C?p Nh?t c?a b?n phê duy?t. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Văn ph?ng 2000 SP3 khách hàng C?p Nh?t

Đ? t?i v? và cài đ?t Office 2000 SP3 khách hàng C?p Nh?t ch?, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng tr?nh duy?t Web c?a b?n, xác đ?nh v? trí trang Web Microsoft sau đây Trang web:
  http://Download.Microsoft.com/Download/office2000/SP/3/WIN98MeXP/en-us/o2ksp3.exe
 2. Nh?p vào Lưu đ? lưu các t?p tin O2ksp3.exe c?p đ? ch?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vàoo2ksp3.exe.
 4. N?u b?n b? nh?c đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t, b?mCó.
 5. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 6. Chèn đ?a CD-ROM 2000 văn ph?ng c?a b?n khi b?n đư?c nh?c đ? làm như v?y, sau đó b?m Ok.
 7. Khi b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n mà ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? thành công, nh?p vào Ok.
Chú ý Sau khi b?n cài đ?t Office 2000 SP3, b?n không th? g? b? nó. Đ? Quay l?i ti?n tr?nh cài đ?t trư?c khi Office 2000 SP3, b?n ph?i lo?i b? t?t c? các văn ph?ng năm 2000, và sau đó cài đ?t nó m?t l?n n?a t? đ?a CD-ROM g?c.

Văn ph?ng 2000 SP3 hành chính C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t b?t k? s?n ph?m đư?c li?t kê vào đ?u bài vi?t này t? v? trí máy ch?, các qu?n tr? viên máy ch? ph?i c?p nh?t các v? trí máy ch? v?i công chúng hành chính C?p Nh?t và tri?n khai đó C?p Nh?t cho máy tính c?a b?n.

N?u b?n là ngư?i qu?n tr? h? ph?c v?, làm theo các các bư?c đ? t?i v? b?n C?p Nh?t hành chính:
 1. Xác đ?nh v? trí Web site sau c?a Microsoft:
  http://Download.Microsoft.com/Download/office2000/SP/3/WIN98MeXP/en-us/o2ksp3a.exe
 2. T?i t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 3. Trong Windows Explorer, b?m đúp vào cáco2ksp3a.exe t?p tin.
 4. Nh?p vào Có ch?p nh?n gi?y phép Th?a thu?n.
 5. Trong các H?y g? v? trí nơi b?n mu?n đ?t các file trích xu?t h?p, lo?i C:\O2ksp3a, sau đó b?m Ok.
 6. Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c t?o thư m?c.
 7. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y. G? l?nh sau đây trong các M?h?p
  msiexec /a Admin Path\MSI File p C:\O2ksp3a\MSP File SHORTFILENAMES = 1
  nơi Admin Path là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000 (ví d?, C:\Office2000),

  nơi MSI File là .msi cơ s? d? li?u gói cho các s?n ph?m Office 2000 (ví d?, Data1.msi), và

  nơi MSP File là tên c?a các C?p Nh?t cài đ?t hành chính công c?ng.

  Chú ý N?u b?n không mu?n các Office 2000 hành chính Cài đ?t h?p tho?i và các Gi?y phép ngư?i dùng cu?i Th?a thu?n h?p tho?i xu?t hi?n, b?n có th? thêm/QB+ d?ng l?nh.
 8. Đ? tri?n khai các b?n c?p nh?t cho máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y nh?p vàoB?t đ?u, sau đó b?m Ch?y. Lo?i sau đây l?nh trong các M? h?p
  msiexec/i Admin Path\MSI File CÀI Đ?T L?I =T?t c? các REINSTALLMODE = vomus
  nơi Admin Path là đư?ng d?n đ?n c?a b?n cài đ?t hành chính đi?m cho Office 2000 (ví d?, C:\Office2000), và

  nơi MSI File cơ s? d? li?u MSI tr?n gói cho các s?n ph?m Office 2000 (ví d?, Data1.msi).
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?p nh?t c?a b?n hành chính cài đ?t và tri?n khai các máy tr?m làm vi?c khách hàng, h?y b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304165Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n c?p nh?t đ? cài đ?t hành chính c?a Office 2000
Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n tiêu chu?n cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính công c?ng.

Ho?c, b?n có th? xem các bài vi?t sau đây theo Microsoft Office 2000 tài nguyên b?:

http://www.Microsoft.com/Office/Ork/XP/Journ/o2ksp3a.htm

Ghi chú v? Office 2000 SP3

C? hai khách hàng và các Phiên b?n hành chính c?a Office 2000 SP3 ch?a m?t b?n nâng c?p đ? ch?y truy c?p Tr?nh th?c hi?n th?i gian.

Chú ý Truy c?p ch?y th?i gian Executable không đư?c cài đ?t v?i Office 2000. Nó ch? có s?n v?i công c? phát tri?n văn ph?ng. N?u b?n chưa cài đ?t tính năng th?i gian ch?y truy c?p t? công c? phát tri?n văn ph?ng, các t?p tin ARTSP3.msp (khách hàng) và ARTSP3ff.msp (hành chính) t?p tin là không áp d?ng. N?u b?n có đ?y đ? Microsoft Access 2000 chương tr?nh đư?c cài đ?t, Access 2000 s? đư?c C?p Nh?t v?i t?p tin MainSP3.msp (khách hàng) ho?c MainSP3ff.msp (hành chính) t?p tin. Đ? thêm thông tin v? cách nâng c?p th?i gian ch?y truy c?p vi?c cài đ?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287484Làm th? nào đ? download và cài đ?t b?n C?p Nh?t hành chính có s?n cho truy c?p vào năm 2000 và SQL Server 2000 s?n sàng C?p Nh?t
M?i ngôn ng? phiên b?n t?i v? hành chính bao g?m các b?n c?p nh?t sau đây:
 • Mainsp3ff.MSP: M?t t?p tin toàn C?p hành chính Nh?t c?a các thành ph?n c?t l?i cho Office 2000.
 • Cd2sp3ff.MSP: M?t t?p tin toàn C?p hành chính Nh?t c?a các Đ?a CD-ROM 2 thành ph?n cho Microsoft Office 2000 Professional, Microsoft Office 2000 Premium, và Microsoft Office 2000 kinh doanh nh?.
 • Outlctlx.exe: M?t khách hàng C?p Nh?t đ? cài đ?t Microsoft Outlook xem ki?m soát ch?c năng.
Các phiên b?n ngôn ng? ti?ng Anh, ti?ng Pháp, ti?ng Đ?c và ti?ng Nh?t c?a t?i v? hành chính bao g?m các b?n c?p nh?t sau đây:
 • Artsp3ff.MSP: M?t khách hàng đ?y đ? t?p tin C?p Nh?t cho Microsoft Access 2000 th?i gian ch?y t?p tin.

V?n đ? đ? bi?t khi b?n cài đ?t Office 2000 SP3

Kh?i đ?ng l?i máy tính trong khi cài đ?t

Theo các đi?u ki?n sau đây, cài đ?t Office 2000 SP3 có th? yêu c?u ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n:
 • B?n đang ch?y Microsoft Windows 2000 và b?n không có Phiên b?n m?i nh?t c?a tr?nh cài đ?t Windows. Đ? ngăn ch?n máy tính t? kh?i đ?ng l?i, nâng c?p lên Windows Installer 2.0. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F
 • Văn ph?ng Shortcut Bar đang ch?y. Đ? ngăn ch?n máy tính t? kh?i đ?ng l?i, đóng c?a văn ph?ng Shortcut Bar trư?c khi b?n áp d?ng Office 2000 SP3.
 • SharePoint Services đ?i t? Microsoft đ? đư?c cài đ?t. Đ? ngăn máy tính kh?i đ?ng l?i, t?t d?ch v? Team SharePoint d?ch v? trư?c khi b?n áp d?ng Office 2000 SP3.

Văn ph?ng 2000 SP3 May yêu c?u văn ph?ng đ?a CD-ROM hay v? trí cài đ?t m?ng

Đ? đ?m b?o tính toàn v?n c?a cài đ?t văn ph?ng c?a b?n, các Thu?t s? cài đ?t có th? yêu c?u quy?n truy c?p vào đ?a CD s?n ph?m văn ph?ng ho?c m?ng c?a b?n cài đ?t v? trí trong ti?n tr?nh cài đ?t.

Microsoft Access 2000 ch? s? thay đ?i khi b?n Upsize v?i SQL sau khi b?n cài đ?t Office 2000 SP3

Sau khi b?n cài đ?t Office 2000 SP3, n?u t?p tin truy c?p Wizard làm không đúng cách, nâng c?p gi?m d?n ch? s? trong Access 2000 đ? đư?c Heisley cho SQL Server v?n c?n Heisley như tăng d?n l?p ch? m?c. V?n đ? này x?y ra b?i v? thu?t s? truy nh?p t?p này phát t?p và h? không đư?c C?p Nh?t đúng sau khi b?n cài đ?t Office 2000 SP3. Đ? thêm thông tin v? v?n đ? này và các bư?c b?n có th? làm đ? tránh đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
331976Phát t?p không đư?c c?p nh?t sau khi b?n cài đ?t m?t gói d?ch v? Office 2000, hotfix ho?c vá

Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR1) MultiLanguage gói

Đ? hoàn thành Office 2000 SP3 ch?c năng, cài đ?t c? hai c?a các sau khi b?n đang s? d?ng gói MultiLanguage Office 2000 SR1:

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u C?p Nh?t công c?ng đư?c cài đ?t

Văn ph?ng 2000 SP3 ch?a các phiên b?n c?p nh?t sau đây t?p tin:
Acwzlib.mde	Acwzmain.mde  Acwztool.mde
Artgalry.exe	Bjablr32.dll  Bjlog32.dll
Bjsrch32.dll	Cag.exe     Ccmarch.dll
Cdo.dll     Cdo.dll     Chapi3t1.dll
Contab32.dll	Emablt32.dll	Emsabp32.dll
Emsmdb32.dll	Emsui32.dll	Envelope.dll
Eurotool.xla	Excel.exe	Exsec32.dll
Fm20.dll	Fp4awec.dll	Graph9.exe
Mcps.dll	Mdt2db.dll	Mdt2dbns.dll
Mdt2dd.dll	Mdt2df.dll	Mdt2dfx.dll
Mdt2fref.dll	Mdt2fw.dll	Mdt2fwui.dll
Mdt2g.dll	Mdt2gddo.dll	Mdt2gddr.dll
Mdt2qd.dll	Medcat.dll	Mimedir.dll
Minet32.dll	Msaccess.exe	Msdaipp.dll
Msgr2en.lex	Msmapi32.dll	Msmapi32.dll
Mso9.dll	Msoeuro.dll	Msonsext.dll
Msppt9.olb	Mspst32.dll	Mspst32.dll
Msqry32.exe	Mssp3en.lex	Mssp3ena.lex
Msspell3.dll	Ocp.dll     Oladd.fae
Olappt.fae	Olexchng.aw	Olkfstub.dll
Olsec9.chm	Olxchng9.chm	Omi9.dll
Omint.dll	Ouactrl.ocx	Outex.dll
Outlhlp.aw	Outllib.dll	Outllibr.dll
Outlmime.dll	Outlook.exe	Ows.dll
Photoed.exe	Powerpnt.exe	Pp7x32.dll
Ppttools.ppa	Pstprx32.dll	Rm.dll
Rtfhtml.dll	Sendto9.dll	Soa900.dll
Utility.mda	Vbe6.dll	Winword.exe
Wrd6ex32.cnv	Ww9intl.dll	Xleuro9.chm
Đ? xác đ?nh li?u Office 2000 SP3 đư?c cài đ?t, b?t đ?u b?t k? Chương tr?nh Office 2000, và sau đó nh?p vào V? Microsoft chương tr?nh trên các Trợ giúp tr?nh đơn. Phiên b?n s?n ph?m là (SP3) n?u Office 2000 SP3 đư?c cài đ?t.

Các b?ng dư?i đây ch? ra các con s? phiên b?n cho các s?n ph?m Microsoft Office như các phiên b?n s? xu?t hi?n trong các V? Microsoft chương tr?nh h?p tho?i.
  Office program     File Name   SP3 version
  ----------------------------------------------------
  Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.6926
  Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.6926
  Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6627
  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.6620
  Microsoft Word     Winword.exe  9.0.6926 
B?i v? các Tr? giúp v? h?p tho?i đôi khi nh?n d?ng Office 2000 SP3 không chính xác, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n xác minh các thu?c tính c?a chương tr?nh ch?y đư?c. B?ng dư?i đây là danh sách các phiên b?n t?p tin đư?c t?m th?y trong các thu?c tính c?a các t?p tin th?c thi c?a chương tr?nh Đ?i v?i Office 2000 SP3:
  Office program     File Name   SP3 version
  ----------------------------------------------------
  Microsoft Access    Msaccess.exe  9.0.0.6620
  Microsoft Excel    Excel.exe   9.0.0.6627
  Microsoft Outlook   Outlook.exe  9.0.0.6604
  Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  9.0.0.6620
  Microsoft Word     Winword.exe  9.0.0.6926

Các v?n đ? c? đ?nh b?ng các C?p Nh?t

Văn ph?ng 2000 SP3 đ?a ch? các v?n đ? mô t? trong sau đây Microsoft Security Bulletins: Văn ph?ng 2000 SP3 bao g?m các thông tin c?p nh?t t?t c? các văn ph?ng trư?c đây bao g?m trong Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP2).
Đ? thêm thông tin v? c? th? các b?n C?p Nh?t kèm v?i Office 2000 SP-2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
276257Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong Office 2000 Service Pack 2
Văn ph?ng 2000 SP3 bao g?m sau đây trư?c đây phát hành b?n C?p Nh?t đ? đư?c phát hành sau khi Office 2000 SP2: Văn ph?ng 2000 SP3 s?a ch?a các v?n đ? mô t? trong sau đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326605 Các v?n đ? c? đ?nh trong Access 2000 b?i Office 2000 Service Pack 3

326667 Các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Excel 2000 b?i Office 2000 Service Pack 3

326669 Các v?n đ? c? đ?nh trong FrontPage 2000 b?i Office 2000 Service Pack 3

326668 Danh sách các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong Outlook 2000 b?i Office 2000 Service Pack 3

326609 Các v?n đ? c? đ?nh trong PowerPoint 2000 b?i Office 2000 Service Pack 3

326665 Danh sách các v?n đ? c? đ?nh trong Word 2000 b?i Office 2000 Service Pack 3

237381 K? t? đang b? m?t ho?c thay đ?i đ? t?t c? các m? khi b?n g? chúng

280116 Thông báo l?i "chương tr?nh này đ? th?c hi?n m?t ho?t đ?ng b?t h?p pháp và s? đư?c t?t" khi b?n c?t h?nh ?nh trong tr?nh biên t?p ?nh

294687 B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n m? t? ho?c lưu sang m?t tên mi?n Dfs trong Office 2000

298417 Văn ph?ng chương tr?nh d?ng đáp ?ng trong h?p tho?i đ? m?
314698 Hi?u su?t kém n?u các tùy ch?n "M?c đ?nh v? trí t?p" đư?c thi?t l?p đ? m?t chia s? t? xa

265105 M?c c?a s? pop-up menu bi?n m?t khi m? nhi?u tài li?u d?a trên m?u

311056 Hi?n th? kích thư?c c?a m?t EMF h?nh ?nh thay đ?i khi b?n thay đ?i đ? phân gi?i màn h?nh trên Windows 2000
Văn ph?ng 2000 SP3 s?a v?n đ? sau đây, không trư?c đây tài li?u trong m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:

T?T: T?p tin v?i các bi?u tư?ng m?c đ?nh hi?n th? bi?u tư?ng t?p chung khi b?n s? d?ng các c?p Web

Khi b?n xem các n?i dung c?a thư m?c Web, t?p tin v?i bi?u tư?ng m?c đ?nh có th? xu?t hi?n v?i bi?u tư?ng chung lo?i t?p.

Word có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n m? m?t tài li?u HTML có ch?a các <!—[if gte mso T? khóa

Khi b?n m? m?t tài li?u HTML trong Microsoft T? đó s? d?ng các <!--[if gte mso t? khóa, t? có th? ng?ng đáp ?ng.

T?T: H?nh ?nh có th? bi?n m?t khi b?n xoay h?nh ?nh trong tr?nh biên t?p ?nh

N?u b?n xoay h?nh ?nh trong khi s? d?ng các phiên b?n c?a ?nh Biên t?p đư?c kèm v?i Office 2000, h?nh ?nh có th? bi?n m?t.

XL: Danh sách th? xu?ng t? h?p t? h?p luôn luôn xu?t hi?n trên màn h?nh chính

Trên m?t màn h?nh màn h?nh kép, th? xu?ng danh sách c?a combo h?p luôn luôn xu?t hi?n trên màn h?nh chính, ngay c? khi h?p combo chính nó là đ?t trên m?t màn h?nh trung h?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 326585 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbfile kbsetup kbupdate atdownload kbdownload kbinfo kbmt KB326585 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326585

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com