B?n không th? xem ho?c thay đ?i các ch?-đ?c ho?c các thu?c tính h? th?ng thư m?c trong Windows Server 2003, Windows XP, trong Windows Vista ho?c trong Windows 7

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326549 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Cho m?t Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98, và phiên b?n Microsoft Windows 95 c?a bài vi?t này, xem 256614.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?a bư?c hư?ng d?n v? cách s? d?ng các ATTRIB l?nh ch?nh s?a m?t kh? năng đ? xem ho?c đ? lo?i b? các ch?-đ?c ho?c các thu?c tính h? th?ng thư m?c trong Windows Server 2003, trong WindowsXP, Windows Vista và Windows 7.

Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n.

Các tri?u ch?ng c?a v?n đ?

B?n có th? g?p b?t k? c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n không th? xem ho?c thay đ?i các ch?-đ?c ho?c h? th?ng thu?c tính c?a m?t thư m?c b?ng cách s? d?ng các Thu?c tính h?p tho?i cho thư m?c. Ví d?, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
  • Khi b?n xem các T?ng quát tab c?a m?t c?a c?p Thu?c tính h?p tho?i, các Ch? đ?cki?m tra h?p là không có s?n, và không có h?p ki?m đ? thay đ?i h? th?ng thu?c tính.
  • B?n b?m xóa ho?c b?m đ? ch?n các Ch? đ?c h?p ki?m tra trên các T?ng quát tab c?a m?t c?a c?p Thu?c tính h?p tho?i. Khi b?n b?m vào Ok ho?c Áp d?ng, b?n nh?n đư?c sau thông báo:
   Xác nh?n thay đ?i thu?c tính
   B?n đ? ch?n đ? th?c hi?n các thu?c tính sau đây thay đ?i:
   b? đ?t ch?-đ?c
   B?n có mu?n áp d?ng thay đ?i này cho c?p này ch?, ho?c b?n có mu?n áp d?ng nó cho t?t c? các c?p con và t?p n?a?
   N?u b?n b?m vào Áp d?ng thay đ?i đ? c?p này ch?, các thu?c tính ch? đ?c đư?c thay đ?i cho t?t c? các t?p tin trong thư m?c. Tuy nhiên, các thu?c tính ch? đ?c là không thay đ?i cho thư m?c, c?a nó thư m?c con, ho?c b?t k? t?p nào trong c?p con c?a nó. N?u b?n b?m vào Áp d?ng thay đ?i đ? này c?p, c?p con và t?p, thu?c tính ch? đ?c thay đ?i cho t?t c? các file trong thư m?c và t?t c? các t?p tin trong các c?p con. Tuy nhiên, các Thu?c tính ch? đ?c là không thay đ?i cho thư m?c ho?c c?p con c?a nó.
 • M?t s? chương tr?nh có th? hi?n th? thông báo l?i khi b?n c? g?ng lưu t?p tin vào m?t thư m?c có s? d?ng các ch?-đ?c ho?c thu?c tính h? th?ng. Do đó, các chương tr?nh này có th? không th? lưu t?p vào c?p.

NGUYÊN NHÂN

Không gi?ng như các thu?c tính ch? đ?c cho m?t t?p tin, các thu?c tính ch? đ?c cho m?t thư m?c thư?ng đư?c b? qua b?i Windows, c?u ph?n c?a Windows và các ph? ki?n, và các chương tr?nh. Ví d?, b?n có th? xóa, đ?i tên và thay đ?i m?t thư m?c v?i các thu?c tính ch? đ?c b?ng cách s? d?ng Windows Explorer. Các thu?c tính ch? đ?c và h? th?ng ch? đư?c s? d?ng b?i Windows Explorer đ? xác đ?nh li?u thư m?c là m?t c?p đ?c bi?t, ch?ng h?n như m?t thư m?c h? th?ng có c?a nó xem tùy ch?nh b?i Windows (ch?ng h?n, tài li?u c?a tôi, yêu thích, phông ch?, t?i v? các t?p tin chương tr?nh), ho?c m?t thư m?c mà b?n cá nhân hoá b?ng cách s? d?ng các Tùy ch?nh tab c?a các thư m?c Thu?c tính h?p tho?i. Do đó, Windows Explorer không cho phép b?n đ? xem ho?c thay đ?i các ch?-đ?c ho?c h? th?ng thu?c tính c?a thư m?c. Khi m?t c?p có các thu?c tính ch? đ?c đ?t nó gây Explorer đ? yêu c?u Desktop.ini thư m?c đó đ? xem n?u b?t k? cài đ?t c?p đ?c bi?t c?n đư?c thi?t l?p. Nó đ? đư?c nh?n th?y nơi mà n?u m?t m?ng chia s? r?ng có m?t s? lư?ng l?n các thư m?c thi?t l?p đ? ch?-đ?c, nó có th? gây Explorer đ? kéo dài lâu hơn sau đó nh?ng g? đư?c mong đ?i đ? hi?n th? các n?i dung c?a ph?n đó trong khi nó đ?i ngày l?y các t?p tin Desktop.ini. Các ch?m hơn k?t n?i m?ng đ? ph?n c?n quá tr?nh này có th? m?t đ?n khi nơi Explorer có th? timeout ch? đ?i đ? các d? li?u và hi?n th? không có g? hay xu?t hi?n treo.

Lưu ? Trong m?t s? phiên b?n trư?c c?a Windows, b?n có th? thay đ?i các Thu?c tính ch? đ?c cho thư m?c b?ng cách s? d?ng các Thu?c tính h?p tho?i h?p cho thư m?c, nhưng không có các phiên b?n c?a Windows cho phép b?n thay đ?i h? th?ng thu?c tính b?ng cách s? d?ng Windows Explorer.

Các bư?c đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng các ATTRIB l?nh t?i m?t d?u nh?c l?nh (Cmd.exe) đ? xem ho?c đ? lo?i b? các ch?-đ?c ho?c các thu?c tính h? th?ng thư m?c.

Đ? xem ho?c đ? lo?i b? các ch?-đ?c ho?c các thu?c tính h? th?ng thư m?c trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows XP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó nh?n ENTER.
 2. Đ? xem cú pháp cho các ATTRIB l?nh, lo?i ATTRIB /? t?i d?u nh?c l?nh.
C?nh báo N?u b?n lo?i b? các thu?c tính ch?-đ?c ho?c h? th?ng t? m?t thư m?c, nó có th? xu?t hi?n như m?t thư m?c b?nh thư?ng và tu? ch?nh m?t s? có th? b? m?t. Cho Ví d?, Windows s? tu? ch?nh thư m?c Fonts và cung c?p m?t cái nh?n c?p đ?c bi?t mà cho phép b?n đ? ?n các bi?n th?, ch?ng h?n như đ?m và nghiêng. Nó c?ng cho phép b?n thay đ?i thi?t đ?t xem c?a c?p trong nh?ng cách mà c? th? đ?i v?i phông ch?. N?u b?n lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c và h? th?ng thư m?c Fonts, đây thi?t đ?t tùy ch?nh xem là không có s?n. Đ?i v?i thư m?c mà b?n có tùy ch?nh b?ng cách s? d?ng các Tùy ch?nh tab c?a các thư m?c Thu?c tính h?p tho?i, bi?u tư?ng c?p và khác nhau Tu? ch?nh có th? b? m?t khi b?n lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c.

N?u m?t chương tr?nh không th? lưu t?p vào m?t c?p v?i các ch? đ?c thu?c tính, ch?ng h?n như tài li?u c?a tôi, thay đ?i các thu?c tính ch? đ?c đ? h? th?ng c?a b?ng cách s? d?ng l?nh Attrib m?t d?u nh?c l?nh.

Đ? lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c và thi?t l?p các thu?c tính h? th?ng, s? d?ng l?nh sau đây:
ATTRIB - r + s ?: \<path>\<foldername> </foldername> </path>
Ví d?, đ? lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c và thi?t l?p các thu?c tính h? th?ng cho thư m?c C:\Test, s? d?ng sau đây l?nh:
ATTRIB - r + s c:\test
Lưu ? r?ng m?t s? chương tr?nh không th? ho?t đ?ng đúng v?i các thư m?c mà các thu?c tính h? th?ng và các thu?c tính ch? đ?c đư?c thi?t l?p. V? v?y, s? d?ng l?nh sau đ? lo?i b? các thu?c tính này:
ATTRIB - r -s c:\test

Đ? xem ho?c đ? lo?i b? các ch?-đ?c ho?c các thu?c tính h? th?ng thư m?c trong Windows Vista ho?c Windows 7

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD, sau đó nh?n ENTER.
 2. Đ? xem cú pháp cho các ATTRIB l?nh, lo?i ATTRIB /? t?i d?u nh?c l?nh.
Đ? lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c và thi?t l?p các thu?c tính h? th?ng, s? d?ng l?nh sau đây:
ATTRIB - r + s ?: \<path>\<foldername> </foldername> </path>
Ví d?, đ? lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c và thi?t l?p các thu?c tính h? th?ng cho thư m?c C:\Test, s? d?ng l?nh sau đây:
ATTRIB - r + s c:\test
Lưu ? r?ng m?t s? chương tr?nh không th? ho?t đ?ng đúng v?i các thư m?c mà các thu?c tính h? th?ng và các thu?c tính ch? đ?c đư?c thi?t l?p. V? v?y, s? d?ng l?nh sau đ? lo?i b? các thu?c tính này:
ATTRIB - r -s ?: \<path>\<foldername> </foldername> </path>
Ví d?, đ? lo?i b? c? các ch? đ?c và các thu?c tính h? th?ng thư m?c C:\Test, s? d?ng l?nh sau đây:
ATTRIB - r -s c:\test
N?u các Ch?y l?nh không đư?c li?t kê trên các B?t đ?u tr?nh đơn, làm như sau:
Nh?p vào B?t đ?u, b?m T?t c? chương tr?nh, b?m Ph? ki?n, sau đó b?m Ch?y.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Windows lưu tr? thu?c tính t?p và thư m?c trong h? th?ng t?p tin v?i các tên t?p tin và thư m?c, m? r?ng, ngày và th?i gian tem, và khác thông tin. Các Ch? đ?c h?p ki?m cho thư m?c không ph?i là s?n có b?i v? nó không áp d?ng cho thư m?c. B?n có th? s? d?ng h?p ki?m này đ? thi?t l?p các thu?c tính ch? đ?c cho các t?p tin trong thư m?c. Tuy nhiên, b?n không th? s? d?ng Windows Explorer đ? xác đ?nh li?u m?t c?p có các ch? đ?c và h? th?ng thu?c tính thi?t l?p. Đ? xác đ?nh các thu?c tính đư?c đ?t vào thư m?c, ho?c đ? thay đ?i các thu?c tính này, b?n ph?i s? d?ng các ATTRIB l?nh m?t l?nh d?u nh?c.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? h? th?ng thu?c tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308419Làm th? nào đ? set, xem, thay đ?i ho?c lo?i b? các c?p phép đ?c bi?t cho các t?p tin và thư m?c trong Windows XP
277867 C?p phép Windows NTFS đư?c yêu c?u khi b?n ch?y t? trên b?t k? phân vùng NTFS có Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 ho?c Windows Vista cài đ?t
N?u các bài vi?t trư?c đó không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác v?i nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com
Sau đó, nh?p văn b?n c?a các thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c ho?c nh?p m?t mô t? v? các v?n đ? trong các T?m ki?m h? tr? (KB) l?nh v?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 326549 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
T? khóa: 
kbresolve kbenv kbprb kbmt KB326549 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326549

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com