Làm th? nào đ? c?u h?nh các công c? URLScan

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326444 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web cơ s? h? t?ng b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài này-by-step gi?i thích làm th? nào đ? c?u h?nh các URLScan công c? đ? b?o v? máy ch? Web c?a b?n kh?i các cu?c t?n công và khai thác.

Cài đ?t URLScan

Đ? cài đ?t URLScan, truy c?p vào các nhà phát tri?n Microsoft sau đây Trang Web m?ng (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa302368.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307608B?ng cách s? d?ng URLScan vào IIS

Ch?nh s?a URLScan.ini file

T?t c? các c?u h?nh c?a URLScan đư?c th?c hi?n thông qua URLScan.ini t?p tin, mà n?m trong thư m?c %WINDIR%\System32\Inetsrv\URLscan. Đ? c?u h?nh URLScan, m? t?p này trong tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad, làm cho các nh?ng thay đ?i thích h?p, và sau đó lưu t?p tin.

Chú ý B?n ph?i kh?i đ?ng l?i Internet Information Services (IIS) cho c?a b?n nh?ng thay đ?i có hi?u l?c. M?t trong nh?ng cách b?n có th? làm đi?u này m?t cách nhanh chóng là đ? ch?y các IISRESET b? ch? huy t?i m?t d?u nh?c l?nh.

Các t?p tin URLScan.ini có nh?ng ph?n sau:
 • [Tùy ch?n]: Ph?n này mô t? tùy ch?n URLScan chung.
 • [AllowVerbs] và [DenyVerbs]: Ph?n này đ?nh ngh?a đ?ng t? (c?ng đư?c bi?t đ?n như là phương th?c HTTP) mà URLScan cho phép.
 • [DenyHeaders]: Ph?n này li?t kê ph?n đ?u HTTP không đư?c phép trong m?t Yêu c?u HTTP. N?u m?t yêu c?u HTTP có ch?a m?t trong các tiêu đ? HTTP đư?c đư?c li?t kê trong ph?n này, URLScan t? ch?i yêu c?u.
 • [AllowExtensions] và [DenyExtensions]: Ph?n này xác đ?nh các ph?n m? r?ng tên t?p tin đó URLScan gi?y phép.
 • [DenyURLSequences]: Ph?n này li?t kê dây mà không đư?c phép trong m?t HTTP yêu c?u. URLScan bác b? các yêu c?u HTTP có ch?a m?t chu?i đó s? xu?t hi?n trong ph?n này.
M?i ph?n s? đư?c mô t? chi ti?t hơn trong này tài li?u.

Ph?n [tùy ch?n]

Trong các [Tùy ch?n] ph?n, b?n có th? c?u h?nh m?t s? l?a ch?n URLScan. M?i d?ng trong ph?n này có đ?nh d?ng sau:
OptionName=OptionValue
Các tùy ch?n kh? d?ng và giá tr? m?c đ?nh c?a h? là như sau:
 • UseAllowVerbs = 1

  Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c thi?t l?p đ? 1. N?u tùy ch?n này là thi?t l?p đ? 1, URLScan ch? cho phép yêu c?u HTTP mà s? d?ng đ?ng t? đư?c li?t kê trong các [AllowVerbs] keá tieáp. URLScan ch?n b?t c? yêu c?u không s? d?ng các đ?ng t?. N?u tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0, URLScan b? qua các [AllowVerbs] o dan adran, và thay vào đó ch?n ch? yêu c?u s? d?ng đ?ng t? đư?c li?t kê trong các [DenyVerbs] keá tieáp.
 • UseAllowExtensions = 0

  Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0. N?u tùy ch?n này là đ?t thành 0, URLScan kh?i yêu c?u cho các ph?n m? r?ng tên t?p tin đư?c li?t kê trong các [DenyExtensions] ph?n, nhưng yêu c?u gi?y phép cho b?t k? t?p tin khác tên ph?n m? r?ng. N?u tùy ch?n này đư?c thi?t l?p đ? 1, URLScan ch? cho phép yêu c?u cho các t?p tin v?i Ti?n ích m? r?ng đư?c li?t kê trong các [AllowExtensions] ph?n, và nó ch?n yêu c?u đ?i v?i b?t k? t?p nào khác.
 • NormalizeUrlBeforeScan = 1

  IIS s? nh?n đư?c yêu c?u đư?c URL m? hóa. Đi?u này có ngh?a m?t s? k? t? có th? đư?c thay th? b?ng m?t d?u hi?u ph?n trăm (%) ti?p theo là m?t s? lư?ng c? th?. Tương ?ng ví d?, % 20 v?i m?t không gian, v? v?y yêu c?u http://myserver/My%20Dir/My%20File.htm là gi?ng như m?t yêu c?u cho http://myserver/My Dir/My File.htm. B?nh thư?ng hoá là quá tr?nh gi?i m? Yêu c?u m? hóa URL. Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c thi?t l?p đ? 1. Nếu NormalizeUrlBeforeScan tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? 1, URLScan phân tích yêu c?u decoded. N?u nó đư?c đ?t thành 0, URLScan phân tích yêu c?u undecoded đ? thay th?. Thi?t l?p này tùy ch?n-0 gây c?n tr? kh? năng c?a URLScan đ? ch?n m?t s? lo?i c?a các cu?c t?n công.
 • VerifyNormalization = 1

  B?i v? các ph?n trăm đăng (%) chính nó có th? đư?c m? URL hóa, k? t?n công có th? g?i m?t yêu c?u m?t cách c?n th?n crafted vào m?t máy ch? đó là v? cơ b?n đôi-m? hóa. N?u đi?u này x?y ra, IIS có th? ch?p nh?n m?t yêu c?u là nó N?u không s? t? ch?i như không h?p l?. Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c thi?t l?p đ? 1. N?u các VerifyNormalization tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? 1, URLScan normalizes URL hai l?n. Nếu URL sau khi b?nh thư?ng đ?u tiên là khác nhau t? URL sau khi l?n th? hai b?nh thư?ng, URLScan bác b? các yêu c?u. Đi?u này ngăn c?n các cu?c t?n công mà d?a vào yêu c?u m? hóa kép.
 • AllowHighBitCharacters = 0

  Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0. N?u tùy ch?n này là đ?t là 0, URLScan t? ch?i b?t c? yêu c?u có ch?a k? t? khác ASCII. Đi?u này có th? ngăn ng?a m?t s? lo?i t?n công, nhưng nó c?ng có th? ch?n ra yêu c?u m?t s? tác ph?m h?p pháp, ch?ng h?n như các t?p tin v?i nh?ng cái tên không ph?i ti?ng Anh.
 • AllowDotInPath = 0

  Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0. N?u tùy ch?n này là đ?t là 0, URLScan t? ch?i b?t c? yêu c?u có ch?a nhi?u th?i k? (.). Đi?u này ngăn c?n nh?ng n? l?c đ? che gi?u yêu c?u cho các ph?n m? r?ng tên t?p tin nguy hi?m b?i đ?t m?t ph?n m? r?ng tên t?p tin an toàn trong đư?ng d?n thông tin ho?c truy v?n chu?i ph?n c?a URL. Ví d?, n?u tùy ch?n này đư?c thi?t l?p đ? 1, URLScan có cho phép yêu c?u đ? đư?c http://servername/BadFile.exe/SafeFile.htm b?i v? nó ngh? r?ng đó là m?t yêu c?u cho m?t trang HTML, khi nó th?c s? là m?t yêu c?u cho m?t t?p tin th?c thi (exe) v?i tên c?a m?t trang HTML trong khu v?c PATH_INFO. Ph? khi tùy ch?n này đư?c thi?t l?p 0, URLScan có th? c?ng nh?n yêu c?u cho thư m?c đó ch?a các th?i k?.
 • RemoveServerHeader = 0

  Tr? theo m?c đ?nh, m?t máy ch? Web v? m?t tiêu đ? đó xác đ?nh nh?ng g? ph?n m?m máy ch? Web nó đang ch?y trong t?t c? các ph?n ?ng. Đi?u này có th? tăng các l? h?ng h? ph?c v? v? k? t?n công có th? xác đ?nh r?ng m?t máy ch? đang ch?y IIS và sau đó là các cu?c t?n công đư?c bi?t đ?n v?n đ? IIS, thay v? c? g?ng đ? t?n công m?t máy ch? IIS b?ng cách s? d?ng khai thác đư?c thi?t k? cho các máy ch? Web khác. Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0. N?u b?n đ?t các RemoveServerHeader tùy ch?n 1, b?n ngăn ch?n máy ch? c?a b?n g?i các tiêu đ? xác đ?nh nó như m?t máy ch? IIS. N?u b?n thi?t l?p RemoveServerHeader 0, tiêu đ? này v?n c?n đư?c g?i đi.
 • AlternateServerName = (không ch? đ?nh theo m?c đ?nh)

  N?u RemoveServerHeader đư?c đ?t thành 0, b?n có th? ch? đ?nh m?t chu?i trong các AlternateServerName tùy ch?n đ? xác đ?nh nh?ng g? s? đư?c chuy?n tr? l?i trong các tiêu đ? máy ch?. N?u RemoveServerHeader đư?c thi?t l?p đ? 1, tùy ch?n này đư?c b? qua.
 • EnableLogging = 1

  Theo m?c đ?nh, URLScan gi? m?t Nh?t k? đ?y đ? c?a t?t c? các b? ch?n yêu c?u trong % WINDIR%\System32\Inetsrv\URLScan. B?n có th? thi?t l?p EnableLogging 0 n?u b?n không mu?n gi? đăng nh?p này.
 • PerProcessLogging = 0

  Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0. N?u tùy ch?n này là thi?t l?p đ? 1, URLScan t?o ra m?t đăng nh?p riêng bi?t cho m?i quá tr?nh mà máy ch? URLScan.dll. n?u nó đư?c đ?t thành 0, t?t c? các quá tr?nh đăng nh?p cùng m?t t?p tin.
 • PerDayLogging = 1

  Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c thi?t l?p đ? 1. N?u giá tr? này là thi?t l?p đ? 1, URLScan t?o m?t t?p s? ghi m?i m?i ngày. M?i t?p tin đăng nh?p đư?c đ?t tên theo Urlscan.MMDDYYlog, nơiMMDDYY là ngày c?a các t?p tin log. N?u giá tr? này là đ?t là 0, t?t c? các đăng nh?p đư?c lưu vào cùng m?t t?p tin, b?t k? các ngày.
 • AllowLateScanning = 0

  Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0. N?u tùy ch?n này là đ?t là 0, URLScan ch?y như m?t b? l?c ưu tiên cao, có ngh?a là nó th?c hi?n trư?c khi b?t k? khác Internet Server ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (ISAPI) các b? l?c đư?c cài đ?t trên máy ch?. N?u tùy ch?n này đư?c thi?t l?p đ? 1, URLScan ch?y như m?t b? l?c ưu tiên th?p, v? v?y mà các b? l?c khác có th? s?a đ?i URL trư?c khi URLScan th?c hi?n b?t k? phân tích. FrontPage máy ch? ph?n m? r?ng (FPSE) đ?i h?i ph?i đi?u này tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ? 1.
 • RejectResponseUrl = (không ch? đ?nh theo m?c đ?nh)

  Tùy ch?n này xác đ?nh đư?ng d?n ?o đ?n m?t t?p tin mà ch?y khi URLScan ch?n m?t yêu c?u. Đi?u này cho phép b?n tùy ch?nh các ph?n ?ng đó g?i cho khách hàng đ? yêu c?u b? ch?n. B?n ph?i ch? đ?nh RejectResponseUrl như m?t con đư?ng ?o đ?n t?p tin thích h?p, ch?ng h?n như / Path/To/RejectResponseHandler.asp. B?n có th? ch? đ?nh m?t t?p tin đó URLScan đi?n h?nh kh?i, như m?t trang Active Server Pages (ASP). B?n c?ng có th? dùng các máy ch? sau bi?n t? trang:
  • HTTP_URLSCAN_STATUS_HEADER: Đi?u này xác đ?nh l? do t?i sao yêu c?u đ? b? ch?n.
  • HTTP_URLSCAN_ORIGINAL_VERB: Đi?u này xác đ?nh tính t? g?c t? yêu c?u b? ch?n (cho Ví d?, GET, đăng bài, đ?u hay g? l?i).
  • HTTP_URLSCAN_ORIGINAL_URL: Đi?u này xác đ?nh URL ban đ?u t? các b? ch?n yêu c?u.
  N?u b?n thi?t l?p RejectResponseUrl giá tr? đ?c bi?t /~*URLScan s? d?ng ch? đ? ch? khai thác g?. Th?i gian này giúp IIS đ? ph?c v? cho t?t c? yêu c?u, nhưng nó thêm m?t m?c nh?p vào Nh?t k? URLScan cho b?t k? yêu c?u là thư?ng b? ch?n. Đi?u này r?t h?u ích n?u b?n mu?n th? nghi?m c?a b?n URLScan.ini t?p tin.

  N?u b?n không ch? đ?nh m?t giá tr? cho RejectResponseUrlURLScan s? d?ng giá tr? m?c đ?nh c?a /<rejected-by-urlscan></rejected-by-urlscan>.

 • UseFastPathReject = 0

  Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0. N?u tùy ch?n này là thi?t l?p đ? 1, URLScan b? qua các RejectResponseUrl thi?t l?p và ngay l?p t?c tr? v? m?t thông báo l?i 404 đ? các tr?nh duy?t. Đây là nhanh hơn so v?i ch? bi?n RejectResponseUrl, nhưng nó không cho phép nhi?u đăng nh?p tùy ch?n. N?u tùy ch?n này là đ?t thành 0, URLScan s? d?ng các RejectResponseUrl thi?t l?p đ? x? l? yêu c?u.

[AllowVerbs] và [DenyVerbs] ph?n

Các [AllowVerbs][DenyVerbs] ph?n đ?nh ngh?a đ?ng t? HTTP (c?n đư?c g?i là phương pháp) mà URLScan cho phép. Đ?ng t? HTTP ph? bi?n bao g?m các GET, đăng bài, ngư?i đ?ng đ?u và đ?t. Khác các ?ng d?ng, ch?ng h?n như FPSE và Web phân ph?i Authoring và Versioning (WebDAV), s? d?ng đ?ng t? b? sung.

C? nh?ng [AllowVerbs] và các [DenyVerbs] ph?n có cú pháp tương t?. Chúng đư?c làm b?ng danh sách các HTTP đ?ng t? và đ?ng t? m?i s? xu?t hi?n trên d?ng riêng c?a nó.

URLScan quy?t đ?nh mà ph?n đ? s? d?ng d?a trên giá tr? c?a các UseAllowVerbs tùy ch?n trong các [Tùy ch?n] keá tieáp. Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c thi?t l?p đ? 1. N?u UseAllowVerbs đư?c thi?t l?p đ? 1, URLScan duy nh?t cho phép yêu c?u s? d?ng các đ?ng t? mà đư?c li?t kê trong các [AllowVerbs] keá tieáp. M?t yêu c?u không s? d?ng m?t trong nh?ng đ?ng t? là b? t? ch?i. Trong trư?ng h?p này, các [DenyVerbs] ph?n đư?c b? qua.

N?u UseAllowVerbs đư?c đ?t thành 0, URLScan t? ch?i yêu c?u s? d?ng đ?ng t? đư?c m?t cách r? ràng đư?c li?t kê trong các [DenyVerbs] keá tieáp. B?t c? yêu c?u s? d?ng đ?ng t? không xu?t hi?n trong này ph?n đư?c phép. Trong trư?ng h?p này, URLScan b? qua các [AllowVerbs] keá tieáp.

Ph?n [DenyHeaders]

Khi m?t khách hàng yêu c?u m?t trang t? m?t máy ch? Web, nó thư?ng G?i trong m?t s? tiêu đ? HTTP có ch?a thông tin b? sung v? các yêu c?u. Ph?n đ?u HTTP ph? bi?n bao g?m:
 • Máy ch?:

  Tiêu đ? này ch?a tên c?a máy ch? Web.
 • Ch?p nh?n:

  Tiêu đ? này xác đ?nh các lo?i t?p mà khách hàng có th? x? l?.
 • Tác nhân ngư?i dùng:

  Tiêu đ? này ch?a tên c?a các tr?nh duy?t mà yêu c?u các trang.
 • ?y quy?n:

  Tiêu đ? này xác đ?nh phương pháp xác th?c mà các h? tr? khách hàng.
Khách hàng có th? g?i thông tin thư khác đ?n máy ch? đ? xác đ?nh thông tin b? sung.

Trong các [DenyHeaders] ph?n, b?n xác đ?nh ph?n đ?u HTTP URLScan s? t? ch?i. N?u URLScan nh?n đư?c m?t yêu c?u có ch?a b?t k? tiêu đ? đư?c li?t kê ? đây ph?n, nó t? ch?i yêu c?u. Ph?n này t?o ra m?t danh sách các HTTP tiêu đ?, v?i m?i tiêu đ? xu?t hi?n trên d?ng riêng c?a nó. Tiêu đ? tên ph?i theo sau là m?t tràng (:)) (ví d?, Tiêu đ?-tên:).

[AllowExtensions] và [DenyExtensions] ph?n

H?u h?t các t?p tin có m?t ph?n m? r?ng tên t?p xác đ?nh nh?ng lo?i t?p tin h? đang có. Ví d?, tên t?p tin cho tài li?u Word thư?ng k?t thúc b?ng doc, tên t?p tin HTML thư?ng k?t thúc trong .htm ho?c .html, và tên t?p tin văn b?n thu?n thư?ng k?t thúc trong .txt. Các [AllowExtensions][DenyExtensions] ph?n cho phép b?n xác đ?nh ph?n m? r?ng URLScan s? ch?n. Ví d?, b?n có th? c?u h?nh URLScan đ? t? ch?i yêu c?u t?p tin exe đ? ngăn ch?n ngư?i dùng Web đang th?c hi?n các ?ng d?ng trên h? th?ng c?a b?n.

C? hai các [AllowExtensions] và các [DenyExtensions] ph?n có cú pháp tương t?. Chúng đư?c làm b?ng danh sách các t?p tin ph?n m? r?ng tên, và m? r?ng m?i s? xu?t hi?n trên d?ng riêng c?a nó. Ph?n m? r?ng b?t đ?u b?ng d?u ch?m (.) (ví d?, .ext).

URLScan quy?t đ?nh mà ph?n đ? s? d?ng d?a trên giá tr? c?a UseAllowExtensions trong các [Tùy ch?n] keá tieáp. Theo m?c đ?nh, tùy ch?n này đư?c đ?t thành 0. N?u UseAllowExtensions đư?c đ?t thành 0, URLScan ch? t? ch?i yêu c?u tên t?p Ti?n ích m? r?ng đư?c li?t kê trong các [DenyExtensions] keá tieáp. B?t k? ph?n m? r?ng tên t?p tin mà không đư?c li?t kê ? đây ph?n đư?c phép. Các [AllowExtensions] ph?n đư?c b? qua.

N?u UseAllowExtensions đư?c thi?t l?p đ? 1, URLScan t? ch?i yêu c?u b?t k? t?p tin ph?n m? r?ng tên đó không r? ràng li?t kê trong các [AllowExtensions] keá tieáp. Yêu c?u duy nh?t cho m?t t?p tin tên ph?n m? r?ng đư?c li?t kê trong ph?n đó đư?c phép. Các [DenyExtensions] ph?n đư?c b? qua.

Đ? thêm thông tin v? cách c?u h?nh URLScan đ? cho phép yêu c?u cho các t?p tin mà không có m?t ph?n m? r?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
312376Làm th? nào đ? c?u h?nh URLScan đ? cho phép yêu c?u v?i m?t ph?n m? r?ng không trong IIS

Ph?n [DenyUrlSequences]

B?n có th? c?u h?nh URLScan đ? ch?n yêu c?u có ch?a m?t s? tr?nh t? c?a các k? t? trong URL. Ví d?, b?n có th? ch?n yêu c?u đó có ch?a hai liên ti?p k? (.), mà thư?ng đư?c s? d?ng v?i khai thác mà t?n d?ng l?i th? c?a thư m?c theo cây l? h?ng. Đ? ch? đ?nh m?t k? t? th? t? đ? ch?n, đ?t tr?nh t? trên m?t d?ng c?a chính nó trong các [DenyUrlSequences] keá tieáp.

Lưu ? r?ng vi?c thêm nhân v?t cu?i tháng năm ?nh hư?ng đ?n Outlook Web Access (OWA) cho Microsoft Exchange. Khi b?n m? m?t tin nh?n t? OWA, d?ng tiêu đ? c?a thư đư?c ch?a trong URL đó yêu c?u t? h? ph?c v?. B?i v? các t?p tin URLScan.ini ch?n b?t k? yêu c?u có ch?a d?u hi?u ph?n trăm (%) và d?u hi?u d?u "và" (&), ngư?i dùng nh?n đư?c m?t thông báo l?i 404 khi h? c? g?ng đ? m? m?t tin nh?n v?i m?t ch? đ? d?ng như là "Bán hàng tăng 100 %" ho?c "Bob & Sue t?i th? tr?n". Đ? gi?i quy?t này, b?n có th? lo?i b? các tr?nh t? t? các [DenyUrlSequences] keá tieáp. Lưu ? r?ng đi?u này làm gi?m an ninh, b?i v? nó có ti?m năng gi?y phép làm hư h?i yêu c?u đ?n máy ch?.

Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
325965Công c? URLScan có th? gây ra v?n đ? trong Outlook Web Access

C?u h?nh URLScan đ? s? d?ng v?i các ?ng d?ng ph? thu?c vào IIS

Các ?ng d?ng như trao đ?i, FPSE và Microsoft Visual Studio .NET ph? thu?c vào IIS cho đúng ch?c năng. N?u b?n không c?u h?nh URLScan m?t cách chính xác, các ?ng d?ng này có th? ng?ng làm vi?c đúng.

Cho thêm thông tin v? cách c?u h?nh URLScan đ? làm vi?c v?i các ?ng d?ng này, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
309508C?u h?nh IIS Lockdown và URLscan trong môi trư?ng Exchange
309394 Làm th? nào đ? s? d?ng URLScan v?i FrontPage 2000
318290 Làm th? nào đ? s? d?ng URLScan v?i FrontPage 2002
310588 B? công c? b?o m?t phá v? ASP.NET g? l?i trong Visual Studio.NET

THÔNG TIN THÊM

N?u Urlscan.ini không t?n t?i trong các %WINDIR%\System32\Inetsrv\URLscan thư m?c, khách hàng s? nh?n đư?c m?t l?i 404 ph?n ?ng. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, khôi ph?c l?i các t?p tin Urlscan.ini t? b?n sao lưu ho?c sao chép các t?p tin Urlscan.ini t? máy ch? gi?ng h?t nhau.

THAM KH?O

Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325864Làm th? nào đ? cài đ?t và s? d?ng thu?t s? Lockdown IIS

Thu?c tính

ID c?a bài: 326444 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB326444 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326444

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com