Làm th? nào đ? thi?t l?p tín thác v?i m?t tên mi?n d?a trên Windows NT trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325874 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 308195.

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách thi?t l?p m?t tin tư?ng m?i quan h? gi?a m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows NT 4.0 và m?t Windows Server 2003 d?a trên tên mi?n.

Vi?c t?o ra m?t s? tin tư?ng v?i m?t Windows NT d?a trên tên mi?n s? d?ng mô h?nh s? tin tư?ng Windows NT trong m?t Windows Server 2003 d?a trên môi trư?ng. Windows NT tín thác là tín thác m?t cách gi?a m?t "tin tư?ng" tên mi?n và m?t tên mi?n "tin c?y". Ví d?, n?u b?n có m?t c?a s? Server 2003 d?a trên tên mi?n mà ngư?i dùng mu?n truy c?p vào tài nguyên đư?c lưu tr? trong m?t tên mi?n Windows NT d?a trên, b?n c?n ph?i t?o m?t m?i quan h? tin tư?ng trong đó tên mi?n Windows NT d?a trên tín thác ngư?i dùng t? Windows Server 2003 d?a trên tên mi?n. Trong trư?ng h?p này, Windows NT d?a trên tên mi?n là s? tin tư?ng tên mi?n, và tên mi?n d?a trên Windows Server 2003 là s? tin c?y tên mi?n.

Chú ý B?n ph?i s? d?ng đ? phân gi?i tên NetBIOS b?t l?ng tin gi?a các hai tên mi?n.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t m?i quan h? tin c?y

B?n có th? t?o m?t trong s? tin tư?ng m?t cách sau đây các m?i quan h? gi?a m?t tên mi?n d?a trên Windows NT và Windows Server 2003 m?t d?a trên tên mi?n:
 • Windows NT tín thác Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 tín thác Windows NT
Ho?c b?n có th? t?o m?t ni?m tin hai chi?u nơi mà c? hai l?nh v?c tin tư?ng l?n khác.

B?n ph?i đăng nh?p đ? b? ki?m soát mi?n c?a c? hai tên mi?n v?i trương m?c ngư?i qu?n tr? đ? t?o ra m?t s? tin tư?ng. Khi b?n t?o m?t m?t cách tin c?y, l?n đ?u tiên t?o s? tin tư?ng vào các tên mi?n tin tư?ng, và sau đó vào các tên mi?n đáng tin c?y.

Windows NT tín thác Windows Server 2003

Đ? t?o ra m?t m?i quan h? tin tư?ng trong đó m?t tên mi?n d?a trên Windows NT tín thác m?t d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n:
 1. Trên b? đi?u khi?n Windows NT d?a trên vùng chính (PDC):
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? ngư?i dùng cho Tên mi?n.
  2. Trên các Chính sách tr?nh đơn, nh?p vào Tin tư?ng m?i quan h?.
  3. B?m vào các Thêm nút tương ?ng v?i các Tên mi?n đáng tin c?y h?p. Các Thêm tên mi?n đáng tin c?y h?p tho?i s? xu?t hi?n.
  4. Trong các Miền h?p, g? tên d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n mà không c?n các .com ph?n c?a tên mi?n. Ví d?, n?u trên Windows Server 2003 tên mi?n là Example.com, lo?i Ví d?.
  5. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u cho s? tin tư?ng.

   Chú ý B?n ph?i s? d?ng cùng m?t m?t kh?u s? tin tư?ng vào đi?u khi?n vùng t? tên mi?n đáng tin c?y và đi?u khi?n vùng t? tên mi?n tin tư?ng.
  6. Nh?p vào Ok. Thông báo sau xu?t hi?n, nơi Windows Tên máy ch? 2003 d?a trên mi?n là tên c?a h? ph?c v? Windows 2003 d?a trên tên mi?n và ? đâu Windows NT d?a trên tên mi?n Tên là tên mi?n Windows NT:
   M?i quan h? tin tư?ng không th? đư?c ki?m ch?ng t?i th?i đi?m này. N?u b?n t?m th?y nó đ? không đư?c thành l?p, liên h? v?i ngư?i qu?n tr? c?a các Windows Tên máy ch? 2003 d?a trên mi?n tên mi?n và xác minh r?ng nó bao g?m Tên mi?n d?a trên Windows NT danh sách tin tư?ng tên mi?n.
  7. Nh?p vào Ok. Lưu ? r?ng tên mi?n d?a trên Windows Server 2003 đư?c li?t kê trong các Tên mi?n đáng tin c?y danh sách.
  8. Trong các Tin tư?ng m?i quan h? h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.
 2. Trên b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và Tín thác.
  2. Trong ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác-theo, Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó trong các Tin tư?ng m?t kh?u h?p, g? các cùng m?t s? tin tư?ng m?t kh?u mà b?n s? d?ng trên b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows NT. G? m?t kh?u m?t l?n n?a trong các Xác nh?n m?t kh?u s? tin tư?ngh?p.
  4. B?m vào các Tín thác tab, và sau đó nh?p vào Tin tư?ng m?i.
  5. Thu?t s? tin tư?ng m?i xu?t hi?n. Nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c.
  6. G? tên NetBIOS mi?n Windows NT cho đi?u này s? tin tư?ng. Ví d?, g? supplier01-int, sau đó b?m Ti?p theo.
  7. Trong các Hư?ng c?a s? tin tư?ng c?a s?, Nh?p vào M?t chi?u: cuoäc
   Ngư?i dùng trong vùng này có th? đư?c xác th?c trong tên mi?n ch? đ?nh, l?nh v?c, ho?c r?ng.
  8. Nh?p vào Ti?p theo, xem l?i thi?t đ?t c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  9. M?t tin nh?n tương t? như các bài vi?t sau đây s? xu?t hi?n
   Tin tư?ng m?i quan h? t?o thành công.
   Ch? đ?nh tên mi?n: supplier01-int
   Giám đ?c:
   Incoming: Ngư?i dùng ? tên mi?n đ?a phương có th? xác nh?n trong các quy đ?nh tên mi?n.
   Tin tư?ng lo?i: bên ngoài
   Windows s? xác nh?n ngư?i dùng t? các ch? đ?nh tên mi?n cho t?t c? các ngu?n l?c trong mi?n đ?a phương.
   Ngo?i: Không
   M?t c?a s? tin tư?ng: t?o s? tin tư?ng cho tên mi?n này ch?.
   nơi supplier01-int Tên NetBIOS c?a các Tên mi?n Windows NT c?a s? tin tư?ng này. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Có, xác nh?n cuoäc goïi ñeán s? tin tư?ng.
  10. G? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a trương m?c có quy?n qu?n tr? đ?i v?i tên mi?n đư?c ch? đ?nh, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. M?t tin nh?n tương t? như thông báo sau xu?t hi?n:
   Hoàn t?t thu?t s? tin tư?ng m?i
   B?n có hoàn t?t thu?t s? tin tư?ng m?i.
   T?nh tr?ng thay đ?i:
   Các tin tư?ng m?i quan h? thành công đư?c t?o ra và đư?c xác nh?n.
  11. Nh?p vào K?t thúc đ? đóng thu?t s?, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng h?p tho?i thu?c tính tên mi?n.
  12. B? ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác.
S? tin tư?ng đư?c t?o ra. Tín thác Windows NT d?a trên tên mi?n tài kho?n t? tên mi?n d?a trên Windows Server 2003. Tuy nhiên, s? tin tư?ng này là m?t s? tin tư?ng m?t cách. Tên mi?n d?a trên Windows Server 2003 không tin tư?ng các c?a s? NT d?a trên tên mi?n tài kho?n.

Windows Server 2003 tín thác Windows NT

Đ? t?o ra m?t m?i quan h? tin tư?ng trong đó m?t máy ch? Windows 2003 d?a trên tên mi?n tín thác m?t tên mi?n Windows NT d?a trên:
 1. Trên b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và Tín thác.
  2. Trong ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác-theo, Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Tín thác tab, và sau đó nh?p vào Tin tư?ng m?i.
  4. Thu?t s? tin tư?ng m?i xu?t hi?n. Nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c.
  5. G? tên NetBIOS mi?n Windows NT cho đi?u này s? tin tư?ng. Ví d?, g? supplier01-int, sau đó b?m Ti?p theo.
  6. Trong các Hư?ng c?a s? tin tư?ng c?a s?, b?m M?t chi?u: g?i đi
   Ngư?i s? d?ng trong các ch? đ?nh tên mi?n, l?nh v?c ho?c r?ng có th? đư?c xác th?c trong này tên mi?n.
  7. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó b?m vào m?t trong các bư?c sau đ? ch?n ph?m vi xác th?c cho ngư?i s? d?ng t? các mi?n Windows NT:
   • Cho phép xác th?c cho t?t c? tài nguyên trong tên mi?n đ?a phương
    Windows authenticates ngư?i s? d?ng t? các quy đ?nh tên mi?n cho t?t c? các ngu?n l?c trong mi?n đ?a phương. Tùy ch?n này đư?c ưa thích khi c? hai tên mi?n thu?c t? ch?c tương t?.
   • Cho phép xác th?c ch? cho ch?n tài nguyên ? mi?n đ?a phương
    Windows hi?n không t? đ?ng xác th?c ngư?i dùng t? mi?n đư?c ch? đ?nh cho b?t k? tài nguyên nào ? các đ?a phương tên mi?n. Sau khi b?n hoàn t?t thu?t s? này, c?p quy?n truy c?p riêng l? cho m?i máy ch? b?n mu?n làm cho có s?n cho ngư?i dùng ? tên mi?n đư?c ch? đ?nh. Tuøy choïn naøy đư?c ưa thích n?u các l?nh v?c thu?c v? các t? ch?c khác nhau.
  8. Nh?p vào Ti?p theo, r?i g? m?t kh?u cho s? tin tư?ng này trong các Tin tư?ng m?t kh?u h?p. B?n ph?i s? d?ng cùng m?t m?t kh?u khi b?n t?o này tin tư?ng m?i quan h? trong tên mi?n ch? đ?nh. Sau khi b?n t?o s? tin tư?ng, đang ho?t đ?ng Thư m?c theo đ?nh k? C?p Nh?t m?t kh?u s? tin tư?ng cho m?c đích b?o m?t. Lo?i m?t kh?u m?t l?n n?a trong các Xác nh?n m?t kh?u s? tin tư?ng h?p, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
  9. Xem l?i thi?t đ?t c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  10. M?t tin nh?n tương t? như các bài vi?t sau đây s? xu?t hi?n
   Tin tư?ng m?i quan h? t?o thành công.
   Ch? đ?nh tên mi?n: supplier01-int
   Giám đ?c:
   Đi: Ngư?i s? d?ng trong tên mi?n ch? đ?nh có th? xác nh?n t?i các đ?a phương tên mi?n.
   Tin tư?ng lo?i: bên ngoài
   Windows s? xác nh?n ngư?i dùng t? các ch? đ?nh tên mi?n cho t?t c? các ngu?n l?c trong mi?n đ?a phương.
   Ngo?i: Không
   M?t c?a s? tin tư?ng: t?o s? tin tư?ng cho tên mi?n này ch?.
   nơi supplier01-int Tên NetBIOS c?a các Tên mi?n Windows NT c?a s? tin tư?ng này. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Có, xác nh?n cuoäc goïi ñeán s? tin tư?ng.
  11. Nh?p vào K?t thúc đ? đóng thu?t s?, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng h?p tho?i thu?c tính tên mi?n.
  12. B? ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác.
 2. Trên PDC Windows NT d?a trên:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? ngư?i dùng cho Tên mi?n.
  2. Trên các Chính sách tr?nh đơn, nh?p vào Tin tư?ng m?i quan h?.
  3. B?m vào các Thêm nút tương ?ng v?i các Tin tư?ng tên mi?n h?p. Các Thêm tin tư?ng tên mi?n h?p tho?i s? xu?t hi?n.
  4. Trong các Tin tư?ng tên mi?n h?p, g? tên d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n mà không c?n các .com ph?n c?a tên mi?n. Ví d?, n?u trên Windows Server 2003 tên mi?n là Example.com, lo?i Ví d?.
  5. Trong các Ban đ?u kh?u h?p, g? cùng m?t m?t kh?u mà b?n s? d?ng cho s? tin tư?ng vào các Windows Server 2003 d?a trên domain controller.

   Chú ý B?n ph?i s? d?ng cùng m?t s? tin tư?ng m?t kh?u trên c? hai tên mi?n b? đi?u khi?n t? s? tin tư?ng và đi?u khi?n vùng t? s? tin c?y tên mi?n.
  6. G? m?t kh?u m?t l?n n?a trong các Xác nh?n m?t kh?u h?p, đ?m b?o r?ng b?n đang đăng nh?p cho c? các B? đi?u khi?n Windows NT d?a trên tên mi?n và tên mi?n d?a trên Windows Server 2003 b? đi?u khi?n như là m?t qu?n tr? viên, và sau đó nh?p vào Ok. Tên mi?n d?a trên Windows Server 2003 đư?c li?t kê trong các Tin tư?ng tên mi?n danh sách.
  7. Trong các Tin tư?ng m?i quan h? h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.
S? tin tư?ng đư?c t?o ra. D?a trên Windows Server 2003 tên mi?n tín thác t? mi?n Windows NT d?a trên các tài kho?n.

T?o ra m?t m?i quan h? tin tư?ng hai chi?u

Đ? t?o ra m?t ni?m tin hai chi?u, do đó, c? hai tên mi?n tin tư?ng l?n nhau:
 1. Trên b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m đúp chu?t Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và Tín thác.
  2. Trong ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác-theo, Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Tín thác tab, và sau đó nh?p vào Tin tư?ng m?i.
  4. Thu?t s? tin tư?ng m?i xu?t hi?n. Nh?p vào Ti?p theo đ? ti?p t?c.
  5. G? tên NetBIOS mi?n Windows NT cho đi?u này s? tin tư?ng. Ví d?, g? supplier01-int, sau đó b?m Ti?p theo.
  6. Trong các Hư?ng c?a s? tin tư?ng c?a s?, Nh?p vào Hai chi?u
   Ngư?i dùng trong vùng này có th? đư?c xác th?c trong các ch? đ?nh tên mi?n, l?nh v?c, ho?c r?ng và ngư?i dùng ? tên mi?n đư?c ch? đ?nh, l?nh v?c, hay r?ng có th? đư?c xác th?c trong vùng này.
  7. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó b?m vào m?t trong các bư?c sau đ? ch?n ph?m vi xác th?c cho ngư?i s? d?ng t? các mi?n Windows NT:
   • Cho phép xác th?c cho t?t c? tài nguyên trong tên mi?n đ?a phương
    Windows authenticates ngư?i s? d?ng t? các quy đ?nh tên mi?n cho t?t c? các ngu?n l?c trong mi?n đ?a phương. Tùy ch?n này đư?c ưa thích khi c? hai tên mi?n thu?c t? ch?c tương t?.
   • Cho phép xác th?c ch? cho ch?n tài nguyên ? mi?n đ?a phương
    Windows hi?n không t? đ?ng xác th?c ngư?i dùng t? mi?n đư?c ch? đ?nh cho b?t k? tài nguyên nào ? các đ?a phương tên mi?n. Sau khi b?n hoàn t?t thu?t s? này, c?p quy?n truy c?p riêng l? cho m?i máy ch? b?n mu?n làm cho có s?n cho ngư?i dùng ? tên mi?n đư?c ch? đ?nh. Tuøy choïn naøy đư?c ưa thích n?u các l?nh v?c thu?c v? các t? ch?c khác nhau.
  8. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó trong các Tin tư?ng m?t kh?u h?p, g? m?t m?t kh?u cho s? tin tư?ng này. B?n ph?i s? d?ng cùng m?t m?t kh?u khi b?n t?o này tin tư?ng m?i quan h? trong tên mi?n ch? đ?nh. Sau khi s? tin tư?ng là t?o ra, ho?t đ?ng Thư m?c theo đ?nh k? C?p Nh?t m?t kh?u s? tin tư?ng cho m?c đích b?o m?t. Lo?i m?t kh?u m?t l?n n?a trong các Xác nh?n m?t kh?u s? tin tư?ng h?p, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
  9. Xem l?i thi?t đ?t c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  10. M?t tin nh?n tương t? như các bài vi?t sau đây s? xu?t hi?n
   Tin tư?ng m?i quan h? t?o thành công.
   Ch? đ?nh tên mi?n: supplier01-int
   Giám đ?c:
   Hai cách: Ngư?i dùng ? tên mi?n đ?a phương có th? xác th?c trong tên mi?n ch? đ?nh và ngư?i s? d?ng trong tên mi?n đư?c ch? đ?nh có th? xác th?c trong mi?n đ?a phương.
   Tin tư?ng lo?i: Bên ngoài
   Windows s? xác nh?n ngư?i dùng t? các tên mi?n đư?c ch? đ?nh cho t?t c? tài nguyên ? mi?n đ?a phương.
   Transitive: không có
   M?t c?a s? tin tư?ng: t?o s? tin tư?ng cho tên mi?n này ch?.
   nơi supplier01-int Tên NetBIOS c?a Windows NT tên mi?n c?a s? tin tư?ng này.
  11. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m Có, xác nh?n các đi s? tin tư?ng.
  12. Nh?p vào Có, xác nh?n cuoäc goïi ñeán s? tin tư?ng, g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a trương m?c có quy?n qu?n tr? đ?i v?i tên mi?n đư?c ch? đ?nh, và sau đó nh?p vào Ti?p theo. M?t tin nh?n tương t? như các bài vi?t sau đây s? xu?t hi?n
   Hoàn t?t thu?t s? tin tư?ng m?i
   B?n có hoàn t?t thu?t s? ni?m tin m?i, nhưng s? tin tư?ng m?i đư?c thành l?p m?i quan h? không đư?c xác nh?n cho nh?ng l? do sau:

   Các xác minh c?a s? tin tư?ng đ?n th?t b?i v?i l?i đ? sau đây:
   Các h? th?ng đích supplier01-int không h? tr? Xác nh?n m?t kh?u c?a NetLogon s? tin tư?ng.
   Đ?t l?i kênh b?o m?t s? đ? c? g?ng.
   Đ?t l?i kênh b?o m?t b? th?t b?i v?i l?i 1355: các quy đ?nh tên mi?n ho?c không t?n t?i ho?c không th? liên l?c.
   Ki?m tra đ? tin c?y đi th?t b?i v?i l?i đ? sau đây:
   S? tin tư?ng m?t kh?u xác minh đ? th?t b?i v?i l?i 1787: cơ s? d? li?u b?o m?t trên các h? ph?c v? không có m?t tài kho?n máy tính cho này tin c?y máy tr?m m?i quan h?.
   Đ?t l?i kênh b?o m?t s? đư?c c? g?ng.
   S? an toàn kênh đ?t l?i b? th?t b?i v?i l?i 1787: cơ s? d? li?u b?o m?t trên máy ch? nào không có m?t tài kho?n máy tính cho m?i quan h? tin c?y máy tr?m này.

   Trư?c khi s? tin tư?ng này có th? ch?c năng, nó c?ng ph?i đư?c t?o ra trong các tên mi?n khác. Đ?m b?o r?ng cùng m?t m?t kh?u đư?c s? d?ng trong c? hai tên mi?n.
   nơi supplier01-int Tên NetBIOS c?a Windows NT tên mi?n c?a s? tin tư?ng này.
  13. Nh?p vào K?t thúc đ? đóng thu?t s?, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng h?p tho?i thu?c tính tên mi?n.
  14. B? ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác.
 2. Trên PDC Windows NT d?a trên:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Qu?n l? ngư?i dùng cho Tên mi?n.
  2. Trên các Chính sách tr?nh đơn, nh?p vào Tin tư?ng m?i quan h?.
  3. B?m vào các Thêm nút tương ?ng v?i các Tên mi?n đáng tin c?y h?p. Các Thêm tên mi?n đáng tin c?y h?p tho?i s? xu?t hi?n.
  4. Trong các Miền h?p, g? tên d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n mà không c?n các .com ph?n c?a tên mi?n. Ví d?, n?u trên Windows Server 2003 tên mi?n là Example.com, lo?i Ví d?.
  5. Trong các M?t kh?u h?p, g? m?t kh?u cho s? tin tư?ng.

   Chú ý B?n ph?i s? d?ng cùng m?t s? tin tư?ng m?t kh?u trên c? hai tên mi?n b? đi?u khi?n t? tên mi?n đáng tin c?y và đi?u khi?n vùng t? s? tin c?y tên mi?n.
  6. Nh?p vào Ok. Lưu ? r?ng tên mi?n d?a trên Windows Server 2003 đư?c li?t kê trong các Tên mi?n đáng tin c?y danh sách.
  7. B?m vào các Thêm nút tương ?ng v?i các Tin tư?ng tên mi?n h?p. Các Thêm Trusing mi?n h?p tho?i s? xu?t hi?n.
  8. Trong các Tin tư?ng tên mi?n h?p, g? tên d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n mà không c?n các .com ph?n c?a tên mi?n.
  9. Trong các M?t kh?u h?p, g? cùng m?t m?t kh?u mà b?n s? d?ng cho s? tin tư?ng vào các Windows Server 2003 d?a trên domain controller, và sau đó nh?p vào Ok. Tên mi?n d?a trên Windows Server 2003 đư?c li?t kê trong các Tin tư?ng tên mi?n danh sách.
  10. Trong các Tin tư?ng m?i quan h? h?p tho?i h?p, b?m vào Đóng.
  Hai cách ni?m tin đư?c t?o ra. Tên mi?n d?a trên Windows NT tài kho?n tín thác t? tên mi?n d?a trên Windows Server 2003, và Windows Tên mi?n máy ch? 2003 d?a trên tín thác tên mi?n d?a trên Windows NT tài kho?n Google.

  Xác minh m?t s? tin tư?ng

  Đ? xác minh r?ng m?i quan h? tin tư?ng là làm vi?c, làm theo các các bư?c trên b? đi?u khi?n d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n và tín thác.
  2. Trong cây giao di?n đi?u khi?n, b?m chu?t ph?i vào tên mi?n mà có s? tin tư?ng b?n mu?n xác minh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  3. B?m vào các Tín thác tab, và sau đó dư?i m?t trong hai Tên mi?n tin tư?ng đư?c tên mi?n này (g?i đi tín thác) ho?c Tên mi?n tin tư?ng này tên mi?n (cuoäc goïi ñeán tín thác), b?m vào s? tin tư?ng đ? đư?c xác minh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. Nh?p vào Xác nh?n.

Khắc phục sự cố

Khi b?n c? g?ng t?o ra m?t s? tin tư?ng gi?a tên mi?n, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau:
Không th? t?m th?y tên mi?n b? đi?u khi?n cho tên mi?n này
Thông báo l?i này có th? x?y ra cho các l? do sau đây:
 • Các v?n đ? m?ng

  H?y ch?c ch?n r?ng c? hai máy tính đang s? d?ng TCP/IP và b?n có th? k?t n?i t?i máy tính khác b?ng cách s? d?ng m?t m?ng ti?n ích như Ping.exe.
 • Tên gi?i quy?t các v?n đ?

  H?y ch?c ch?n r?ng các c?a s? Đi?u khi?n NT d?a trên vùng có th? gi?i quy?t tên máy ch? Windows Server đi?u khi?n 2003 d?a trên vùng, và đó là d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n b? đi?u khi?n có th? gi?i quy?t tên NetBIOS tên mi?n d?a trên Windows NT b? đi?u khi?n. N?u b?n không th? x? l? các tên NetBIOS và máy ch? lưu tr?, t?o m?t m?c trong t?p Lmhosts vào m?i b? ki?m soát mi?n xác đ?nh v? trí c?a b? đi?u khi?n khác.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  102725LMHOSTS t?p tin thông tin và đư?c xác đ?nh trư?c t? khóa
 • Tin tư?ng các v?n đ?

  Trên máy tính đang ch?y m?t phiên b?n phát hành ban đ?u c?a Windows Server 2003, b?n có th? thi?t l?p giá tr? c?a các
  RestrictAnonymous
  registry subkey 0 đ? thi?t l?p s? tin tư?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  246261Làm th? nào đ? s? d?ng giá tr? đăng k? RestrictAnonymous trong Windows 2000
  Trên máy tính đang ch?y Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), b?n có th? thi?t l?p giá tr? c?a các
  RestrictAnonymous
  registry subkey 0 và thi?t l?p giá tr? c?a các
  RestrictNullSessAccess
  registry subkey đ? sai đ? thi?t l?p s? tin tư?ng.

  Đ? thi?t l?p giá tr? c?a các
  RestrictNullSessAccess
  registry subkey đ? sai, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok đ? m? Registry Editor.
  2. Định vị khoá con đăng ký sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
  3. Nh?p chu?t ph?i s?a registry subkey, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
  4. Lo?i RestrictNullSessAccess, sau đó nh?n ENTER.
  5. B?m đúp
   RestrictNullSessAccess
   , lo?i 0 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  6. Thoát khỏi Registry Editor.
  7. Khởi động lại máy tính.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
139410Thông báo l?i "Không có hi?n nay không có máy ch? đăng nh?p"
175025 Làm th? nào đ? xây d?ng và thi?t l?p l?i m?i quan h? tin c?y t? m?t d?ng l?nh
255551 Không th? thi?t l?p s? tin tư?ng trong c?a s? 2000 tên mi?n t? Windows NT 4.0

Thu?c tính

ID c?a bài: 325874 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbactivedirectory kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB325874 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325874

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com