Làm th? nào đ? s? d?ng Netdom.exe đ? đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n máy c?a b? ki?m soát mi?n Windows Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325850 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng Netdom.exe đ? đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n máy c?a m?t tên mi?n b? đi?u khi?n trong Windows Server 2008 R2, trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2003.

M?i Windows trên máy tính v?n duy tr? m?t tài kho?n máy l?ch s? m?t kh?u có ch?a m?t kh?u hi?n t?i và trư?c đây đư?c s? d?ng cho tài kho?n. Khi hai máy tính c? g?ng xác th?c v?i nhau và m?t thay đ?i m?t kh?u hi?n th?i là chưa nh?n đư?c, Windows d?a trên các m?t kh?u trư?c. N?u chu?i các thay đ?i m?t kh?u vư?t quá hai thay đ?i, các tham gia vào các máy tính có th? không th? giao ti?p, và b?n có th? nh?n đư?c l?i tin nh?n. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c "Truy c?p t? ch?i" l?i thông đi?p khi Sao chép thư m?c ho?t đ?ng x?y ra.

Hành vi này c?ng áp d?ng cho nhân r?ng gi?a b? ki?m soát mi?n c?a cùng m?t tên mi?n. N?u tên mi?n b? đi?u khi?n không sao chép n?m trong hai l?nh v?c khác nhau, nh?n vào lúc m?i quan h? tin tư?ng ch?t ch? hơn.

B?n không th? thay đ?i máy tính m?t kh?u tài kho?n b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo, nhưng b?n có th? đ?t l?i m?t kh?u b?ng cách s? d?ng các công c? Netdom.exe. Các công c? Netdom.exe bao g?m trong các Windows h? tr? các công c? cho Windows Server 2003. Công c? Netdom.exe c?ng đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008.

Công c? Netdom.exe đ?t l?i các m?t kh?u trương m?c trên máy tính c?c b? (c?n đư?c g?i là m?t bí m?t"đ?a phương") và vi?t s? thay đ?i này vào máy tính c?a máy tính tài kho?n đ?i tư?ng trên m?t tên mi?n Windows b? đi?u khi?n n?m trong cùng m?t tên mi?n. Đ?ng th?i vi?t m?i m?t kh?u đ? c? hai nơi b?o đ?m r?ng ít nh?t hai máy tính tham gia vào các chi?n d?ch đư?c đ?ng b? hóa, và b?t đ?u sao chép thư m?c ho?t đ?ng đ? các b? đi?u khi?n vùng nh?n đư?c s? thay đ?i.

Th? t?c sau đây mô t? cách s? d?ng các netdom l?nh đ? đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n máy. Th? t?c này là h?u h?t thư?ng xuyên đư?c s? d?ng trên b? đi?u khi?n vùng, nhưng c?ng áp d?ng cho b?t k? c?a s? tài kho?n máy.

B?n ph?i ch?y công c? ? đ?a phương, t? các Windows trên máy tính m?t kh?u mà b?n mu?n thay đ?i. Ngoài ra, b?n ph?i có hành chính quy?n đ?a phương và trên tài kho?n máy tính đ?i tư?ng Active Directory đ? ch?y Netdom.exe.

Dùng Netdom.exe đ? đ?t l?i m?t kh?u tài kho?n máy

 1. Cài đ?t công c? h? tr? Windows Server 2003 trên tên mi?n b? đi?u khi?n có m?t kh?u b?n mu?n đ?t l?i. Nh?ng công c? này đư?c đ?t t?i các Support\Tools thư m?c trên Windows Server 2003 CD-ROM. Đ? cài đ?t các công c? này, Nh?p chu?t ph?i vào Suptools.msi t?p tin trong thư m?c Support\Tools, và sau đó nh?p vào Cài đ?t.
  Chú ý Bư?c này là không c?n thi?t trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008 b?i v? các công c? Netdom.exe đư?c bao g?m trong các phiên b?n Windows.
 2. N?u b?n mu?n đ?t l?i m?t kh?u cho m?t tên mi?n Windows b? đi?u khi?n, b?n ph?i d?ng l?i trung tâm phân ph?i khóa Kerberos d?ch v? và thi?t l?p c?a nó lo?i kh?i đ?ng đ? Hư?ng d?n s? d?ng.

  Chú ý
  • Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i và xác minh r?ng m?t kh?u đ? đ?t l?i thành công, b?n có th? kh?i đ?ng l?i trung tâm phân ph?i khóa Kerberos D?ch v? (KDC) và đ?t lo?i kh?i đ?ng c?a nó tr? l?i đ? T? đ?ng. L?c lư?ng này đi?u khi?n vùng có máy tính không chính xác m?t kh?u trương m?c đ? liên l?c v?i m?t b? đi?u khi?n vùng cho m?t Kerberos vé.
  • B?n có th? vô hi?u hoá d?ch v? trung tâm phân ph?i khóa Kerberos trên t?t c? các b? đi?u khi?n vùng ngo?i tr? m?t. N?u b?n, có th? không t?t b? đi?u khi?n tên mi?n có danh m?c toàn c?u, tr? khi nó g?p v?n đ?.
 3. Lo?i b? Kerberos vé cache trên b? đi?u khi?n tên mi?n mà b?n nh?n đư?c các l?i. B?n có th? làm đi?u này b?ng cách kh?i đ?ng l?i máy tính ho?c b?ng cách s? d?ng các công c? KLIST, Kerbtest ho?c KerbTray. KLIST đư?c bao g?m trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008. Đ?i v?i Windows Server 2003, KLIST có s?n như là m?t download mi?n phí trong Windows Server 2003 Resource Kit công c?. Đ? l?y nh?ng công c?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&displaylang=en
 4. T?i d?u nh?c l?nh, g? l?nh sau đây:
  netdom resetpwd/s:h? ph?c v? /ud:tên mi?n\Ngư?i s? d?ng /PD: *
  M?t mô t? c?a l?nh này là:
  • / s:h? ph?c v? là tên c?a b? đi?u khi?n tên mi?n s? d?ng đ? thi?t l?p các m?t kh?u tài kho?n máy. Đây là máy ch?, nơi mà KDC đang ch?y.
  • /ud:tên mi?n\Ngư?i s? d?ng là trương m?c ngư?i dùng mà làm cho các k?t n?i v?i các tên mi?n b?n quy đ?nh t?i các / s tham s?. Đi?u này ph?i trong tên mi?n\Ngư?i s? d?ng đ?nh d?ng. N?u tham s? này b? qua, trương m?c ngư?i dùng hi?n t?i là đư?c s? d?ng.
  • /PD: * ch? r? m?t kh?u c?a trương m?c ngư?i dùng đư?c xác đ?nh trong các /ud tham s?. S? d?ng d?u hoa th? (*) đ? đư?c nh?c nh?p m?t kh?u.
  Ví d?, máy tính đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương là Server1 và ki?m soát mi?n Windows ngang là Server2. N?u b?n ch?y Netdom.exe trên Server1 v?i các thông s? sau đây, m?t kh?u đư?c thay đ?i t?i đ?a phương và đ?ng th?i là ngư?i vi?t trên Server2, và nhân r?ng Lan truy?n s? thay đ?i v?i các b? đi?u khi?n vùng:
  netdom resetpwd /s:server2 /ud:mydomain\administrator /pd: *
 5. Kh?i đ?ng l?i máy ch? có m?t kh?u đ? đ?i. Trong này Ví d?, đây là Server1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 325850 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbactivedirectory kbacl kbgpo kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB325850 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325850

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com