Cach s dung Diskpart.exe tng dung lng ia d liu trong Windows Server 2003, trong Windows XP, va trong Windows 2000

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 325590 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TM T?T

Bai vit nay m ta cach s dung tin ich dong lnh Diskpart.exe tng dung lng ia d liu trong khng gian ia cha c phn b.

THNG TIN THM

Ban co th s dung tin ich Diskpart.exe quan ly ia, phn hoach, va ia t giao din dong lnh. Ban co th s dung Diskpart.exe trn ca ia c s va ia ng. Nu ia NTFS hin co trn b cha RAID 5 phn cng co kha nng thm khng gian vao b cha o, ban co th tng dung lng ia NTFS bng Diskpart.exe trong khi ia vn la ia C s.

S dung lnh m rng hp nht khng gian ia cha c phn b vao ia hin co trong khi vn gi nguyn d liu.

Sau y la nhng yu cu cua lnh m rng:
 • ia phai c inh dang vi h thng tp NTFS.
 • i vi ia C s, khng gian ia cha c phn b m rng phai la khoang tip giap trn cung mt ia.
 • i vi ia ng, khng gian ia cha c phn b co th la bt ky khng gian trng nao trn bt ky ia ng nao trong h thng.
 • Chi h tr m rng ia d liu. H thng hay ia khi ng co th bi ngn m rng, va ban co th nhn c li sau:
  Diskpart khng th m rng ia. Hay am bao rng ia hp l co th m rng
 • Ban khng th m rng phn hoach nu tp trang h thng nm trn phn hoach o. Di chuyn tp trang sang phn hoach ban khng mun m rng.
m rng phn hoach hay ia, trc tin, ban phai chon ia o lam tiu im, sau o ban co th chi inh co th m rng bao nhiu. m rng ia, lam theo nhng bc sau:
 1. Tai du nhc lnh, go diskpart.exe.
 2. Go list volume hin thi cac ia hin co trn may tinh.
 3. Go Chon ia Select volume trong o Select volume la s ia ban mun m rng.
 4. Go extend [size=n] [disk=n] [noerr] . Phn sau y m ta tham s:
  size=n
  Khng gian, tinh bng megabyte (MB), thm vao phn hoach hin tai. Nu ban khng chi inh kich c, ia se c m rng ti toan b khng gian cha c phn b tip giap.

  ia=n
  ia ng m rng ia. Khng gian tng ng size=n nm trn ia. Nu khng co ia nao c chi inh, ia se c m rng trn ia hin tai.

  noerr
  Chi vit tp lnh. Khi xut hin li, tham s nay chi inh rng Diskpart tip tuc x ly cac lnh nh th la li khng xay ra. Khng co tham s noerr, li se khin cho Diskpart thoat vi mt ma li.
 5. Go thoat thoat khoi Diskpart.exe.
Khi lnh m rng hoan thanh, ban se nhn c thng bao cho bit Diskpart a m rng ia thanh cng. Khng gian mi nn c thm vao ia hin tai trong khi duy tri d liu trn ia.

Chu y Trong Microsoft Windows XP va Microsoft Windows 2000, ban khng th s dung Diskpart.exe m rng mt ia n gian trn ia ng c tao ln u trn ia C s. Ban chi co th m rng cac ia n gian c tao sau khi ia c nng cp ln ia ng. Nu ban c m rng ia n gian trn ia ng c tao ln u trn ia C s, ban nhn c thng bao li sau. Han ch nay c loai bo trong Microsoft Windows Server 2003.
Diskpart khng th m rng ia.
Hay am bao rng ia hp l co th m rng
Chu y Windows Server 2003 va Windows XP cha tp Diskpart.exe nh la mt phn cua h iu hanh c s.

tai xung tin ich dong lnh Diskpart.exe cho Windows 2000, ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0fd9788a-5d64-4f57-949f-ef62de7ab1ae&displaylang=vi
Chu y Chung ti khuyn nghi ban lin h vi nha cung cp h thng cp nht BIOS, chng trinh c s, b iu khin, va tac nhn trc khi ban chuyn sang ia ng.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 325590 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 11.3
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? kha:
kbinfo KB325590

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com