Identifikator ?lanka: 325487 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje na?ine za re?avanje problema sa mogu?no??u povezivanja sa mre?om.

DODATNE INFORMACIJE

Problemi sa mogu?no??u povezivanja sa mre?om imaju razli?ite uzroke, ali se naj?e??e de?avaju zbog neispravnih mre?nih adaptera, neispravnih postavki komutatora, neispravnog hardvera ili problema sa upravlja?kim programima. Neki simptomi vezani za mogu?nost povezivanja su povremeni i ne ukazuju jasno na bilo koji od ovih uzroka.

Ponekad nadogradnja operativnog sistema dovodi do problema sa mogu?no??u povezivanja sa mre?om. Isti mre?ni adapter koji je ispravno radio na ranijem ili druga?ijem operativnom sistemu kao ?to su Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows 95 mo?e da dovede do problema nakon nadogradnje. Ponekad preme?tanje servera dovodi do problema sa mogu?no??u povezivanja.

Naj?e??i uzroci problema sa mogu?no??u povezivanja jesu slede?i:

 • Mre?ni adapteri i portovi komutatora imaju neodgovaraju?e duplex nivoe ili postavke brzine prenosa.
 • Mre?ni adapteri ili komutatori sa brzinom prenosa od 10/100 megabita po sekundi (Mb/s) ne prebacuju se ispravno. Neke postavke koje se same prilago?avaju mo?da ne?e ispravno prepoznati brzinu nekih mre?nih adaptera.
 • Mre?ni adapter nije kompatibilan sa mati?nom plo?om ili drugim hardverskim ili softverskim komponentama ili upravlja?kim programima.
Tipi?ne poruke o gre?ci uklju?uju slede?e:
Gre?ka 55: ?Navedeni mre?ni resurs vi?e nije dostupan? (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Gre?ka 64: ?Navedeno ime mre?e vi?e nije dostupno? (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Gre?ka 121: ?Vremensko ograni?enje semafora je isteklo? (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Gre?ka 1231: ?Prenos ne mo?e da dosegne udaljenu mre?u? (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
Evidencije o doga?ajima na sistemu klijentskog ra?unara mogu da prika?u neke od slede?ih stavki:
Tip: Upozorenje
Izvor: MrxSmb
ID doga?aja: 50
Opis:
{Lost Delayed-Write-Data} Sistem je poku?ao da prebaci podatke iz datoteke sa bafera na \Device\LanmanRedirector. Operacija pisanja nije uspela i samo neki od podataka su mo?da upisani u datoteku.
Tip: Upozorenje
Izvor: MrxSmb
ID doga?aja: 3013
Opis:
Preusmeriva? je uputio na Ime servera
Tip: Upozorenje
Izvor: MrxSmb
ID doga?aja: 3036
Opis:
Preusmeriva? je otkrio nepodudaranje bezbednosnog potpisa. Veza je prekinuta.
Mo?e postojati vi?e ponavljanja slede?e TCPIP 4201 stavke u evidenciji doga?aja:
Tip: Informacija
Izvor: TCPIP
ID doga?aja: 4201
Opis:
Sistem je otkrio da je mre?ni adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC povezan sa mre?om i da je zapo?et normalan rad preko mre?nog adaptera.
Jedan TCPIP 4201 doga?aj je uobi?ajen kada ponovo pokrenete ra?unar ili kada omogu?ite ili onemogu?ite mre?ni adapter.

Re?avanje problema

Da biste re?ili probleme sa mogu?no??u povezivanja na mre?u, pratite slede?e korake:
 1. Koristite alatke komandne linije Ping ili PathPing da biste testirali osnovne mogu?nosti povezivanja. Koristite Ping da biste otkrili probleme sa mre?nim hardverom i konfiguracijama koje nisu kompatibilne. Koristite PathPing da biste prepoznali gubitak paketa na putovanjima sa vi?e me?ukoraka.

  Da biste videli Ping statistiku, koristite komandu ping -t. Da biste videli statistiku i nastavili, pritisnite tastere CTRL+BREAK. Da biste prestali, pritisnite tastere CTRL+C. Ako u izlaznoj statistici prepoznate izgubljene pakete, to ukazuje na to da postoje problemi sa mogu?no??u povezivanja protokola Open Systems Interconnection (OSI) sloja 3 (mogu?nost povezivanja IP nivoa).

  Ako je udaljeni sistem ?iji odziv proveravate na vezi sa velikim odlaganjem, na primer na satelitskoj vezi, odgovori mogu potrajati du?e. Koristite komutator -w (?ekaj) da biste naveli du?e vremensko ograni?enje.

  Za vi?e informacija o kori??enju ovih alatki pogledajte odeljak ?Testiranje mre?ne veze pomo?u alatki Ping i PathPing? u paketu alatki Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ili pogledajte odeljak ?Testiranje mre?ne veze pomo?u alatki Ping i PathPing? u 19. poglavlju dokumentacije paketa alatki Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.
 2. Proverite da li u evidenciji doga?aja postoje stavke vezane za mre?nu karticu ili za mogu?nost povezivanja.

  Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  308427 Prikazivanje i upravljanje evidencijama doga?aja u alatki ?Prikaziva? doga?aja? u operativnom sistemu Windows XP
 3. Proverite da li se mre?ni adapter nalazi na Microsoft spisku kompatibilnih hardverskih proizvoda (HCL). Da biste videli HCL spisak, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  Kvalitet upravlja?kih programa za hardver
 4. Proverite druge ra?unare koji koriste isti podrazumevani mre?ni prolaz koji su priklju?eni na isto ?vori?te ili komutator. Ako na ovim ra?unarima ne dolazi do problema sa mogu?no??u povezivanja sa mre?om, problem je mo?da u neispravnom mre?nom adapteru na jednom ra?unaru.

  Ukoliko je ovo slu?aj, a?urirajte upravlja?ki program mre?nog adaptera najnovijom verzijom.
 5. Obratite se prodavcu svake mati?ne plo?e i a?urirajte BIOS plo?a. Neki mre?ni adapteri ili mati?ne plo?e i verzije BIOS-a nisu kompatibilni. Nabavite najnoviju verziju sa Web lokacije prodavca ili se obratite prodavcu hardvera.
 6. Proverite uobi?ajene postavke mre?nog adaptera i uplink hardvera (?vori?te ili komutator). Uverite se da su svi dodatni mre?ni resursi (mre?ni adapter, ?vori?te i komutator) postavljeni na istu brzinu i duplex nivo. Ukoliko je tip medija postavljen tako da samostalno prilago?ava, da se prilago?ava ili da automatski otkriva ili ?automatski bira?, uverite se da se sve komponente ispravno automatski prilago?avaju.

  Na nekim komutatorima, duplex postavka ili automatska postavka mogu dovesti do toga da se koristi half-duplex. Mo?da ?ete morati da ih primorate da koriste full-duplex.

  Uspostavite po?etnu vrednost komutatora, ponovo pokrenite klijent i testirajte mogu?nost povezivanja.

  Stavite klijent i server na pasivno ?vori?te. Ako se uspostavi komunikacija, problem je mo?da bio izazvan neispravnom konfiguracijom mre?nog komutatora.

  Za vi?e informacija o konfigurisanju ure?aja obratite se prodavcu hardvera.
 7. Ru?no podesite mre?ni adapter ra?unara koji ima problema sa mogu?no??u povezivanja na half-duplex i manju brzinu.

  Pove?ite sistem sa komutatorom koji je konfigurisan na half-duplex i 10 Mb/s ili koristite ?vori?te od 10 Mb/s da biste videli da li veza mo?e da se uspostavi pri manjoj brzini prenosa.

  Da biste pobolj?ali performanse, ru?no pove?ajte postavke brzine na 100 Mb/s i zatim ponovo pokrenite ra?unare. Testirajte da biste utvrdili da li postoji gubitak mogu?nosti mre?nog povezivanja, pove?ajte postavku na full-duplex, a zatim ponovo pokrenite ra?unare. Ukoliko do?e do gubitka mre?e, smanjite duplex postavku i brzinu na prethodne postavke.
 8. Zamenite mre?ni kabl izme?u sistema koji ne funkcioni?e i ?vori?ta ili komutatora.
 9. Zamenite mre?ni adapter mre?nim adapterom koji je testiran i dokazano pouzdan. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Uklonite program za dijagnostiku mre?nog adaptera.
  2. Uklonite mre?ni adapter u oknu ?Svojstva mre?e?.
  3. Instalirajte novi mre?ni adapter.
 10. Pokrenite program ?Nadgledanje mre?e? u isto vreme na oba kraja mre?ne veze. Kada filtrirate tragove na adresama dva sistema, uporedite oba traga da biste videli da li mo?ete da vidite isti saobra?aj.

  Koristite TCP ponovni prenos, alatku ?Stru?njaci? programa ?Nadgledanja mre?e?, da biste otkrili TCP ponovne prenose. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Pokrenite program ?Nadgledanje mre?e?.
  2. U meniju Alatke izaberite stavku Stru?njaci i zatim u levom oknu izaberite stavku TCP ponovni prenos.
  3. Kliknite na dugme Dodaj listi pokretanja.
  4. Kliknite na dugmePokreni alatku ?Stru?njaci?.
  Ukoliko u nekom pra?enju nedostaju okviri, proverite sve posredni?ke kablove, komutatore i mre?ne skretnice da biste utvrdili da li postoje gre?ke vezane za hardver ili konfiguraciju.

  U programu ?Nadgledanje mre?e? prika?ite okvir sa rezimeom ?Statistika hvatanja?. Ovaj okvir je poslednji okvir pra?enja. Ako on sadr?i vrednost koja nije 0 u slede?im broja?ima statistike, problem sa mogu?no??u povezivanja mo?da je izazvan problemom vezanim za hardver ili konfiguraciju:
  STATISTIKA: MAC CRC gre?ke = 0
  STATISTIKA: MAC broj okvira opao zbog gre?aka u hardveru = 0
Mre?ni komutatori i serverski mre?ni adapteri moraju da imaju duplex postavku koja se podudara sa komunikacijom da bi ispravno radili. I jedni i drugi moraju da se postave na full-duplex ili half-duplex. Ne sme biti nepodudarnosti.

Ra?unari na lokalnoj mre?i (LAN) uglavnom dele zajedni?ki full-duplex mre?ni medijum. Ova konfiguracija omogu?ava da dva ra?unara prenose podatke u isto vreme.

Do problema sa mogu?no??u povezivanja mo?e do?i ako je jedan od slede?ih uslova ispunjen:
 • Ra?unar je preme?ten na novi port Ethernet komutatora koji automatski otkriva brzinu mre?e. Me?utim, mre?ni adapter ra?unara konfigurisan je da nametne full-duplex komunikaciju sa postavkom brzine stati?kog mre?nog prenosa (10 Mb/s, 100 Mb/s ili 1 gigabit po sekundi [Gb/s]).
 • Port Ethernet komutatora i mre?ni adapter ra?unara konfigurisani su da nametnu full-duplex komunikaciju brzine 100 Mb/s ili 1 Gb/s. Me?utim, Ethernet komutator ili mre?ni adapter mo?da ne?e mo?i da komuniciraju tom brzinom ili ne?e mo?i da koriste full-duplex prenose.
Performanse mre?e u Ethernet LAN okru?enju mo?ete da pobolj?ate kori??enjem full-duplex hardvera. Ova konfiguracija dozvoljava dvosmernu komunikaciju izme?u ure?aja povezanih preko mre?e. Bez full-duplex hardvera informacije se ?alju u jednom smeru, a zatim ?alju u drugom smeru. Paketi se ?esto sudaraju na mre?i u half-duplex konfiguraciji hardvera i svaki put kada do?e do sudara, paketi koji su se sudarili moraju ponovo da se po?alju. Ovo stvara jo? vi?e saobra?aja i mo?e da umanji performanse mre?e.

Ako se koristi full-duplex, putanje slanja i primanja su razdvojene. Zato mo?ete da ?aljete i primate u isto vreme, i spre?avaju se sudari. Zbog pove?ane propusne mo?i i nedostatka sudara, full-duplex je prihvatljiviji za lo?e linije kablova ili slabljenje kablova koje prekora?uje preporu?ena ograni?enja. Ovo mo?e da dovede do ponovnog slanja podataka ?to je dovoljno da umanji performanse.

REFERENCE

Za dodatne informacija o re?avanju problema sa mogu?no??u povezivanja na mre?i kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
102908 Re?avanje problema sa TCP/IP mogu?no??u povezivanja u operativnom sistemu Windows 2000 ili Windows NT (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
141299 Onemogu?avanje glavne magistrale na 3Com 3C590 PCI mre?nim karticama (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
148426 Re?avanje problema sa ID-jem doga?aja 3013 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
154989 Konfiguracija adaptera 3Com Fast EtherLink i EtherLink III (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
156326 Nema pristupa mre?i sa DEC mre?nim adapterom (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
170950 Povremeni gubitak mogu?nosti povezivanja kada se koristi Compaq NetFlex-3 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
174812 Efekti kori??enja postavke za automatsko otkrivanje na mre?noj kartici klastera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
191606 U datoteci Dell 3c905b Oemsetup.inf postoje gre?ke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
192250 3Com 3c905b spre?ava pisanje Memory.dmp (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
217305 Full duplex podr?ka u operativnom sistemu Windows NT (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
224131 Mre?ni komutator sa full-duplexom nekompatibilan sa half-duplex mre?nim karticama (NIC) (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
247609 Lo?e performanse sa komutatorom Catalyst 2948G LAN (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
243294 Kontrolni zbir TCP zaglavlja prikazan kao neva?e?i u programu ?Nadgledanje mre?e? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
259080 Windows 2000 Professional klijent pokre?e se sporije od Windows NT 4.0 klijenta radne stanice na SBS 4.5 mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
259336 Problem deljenja Internet veze sa vi?e 3C905B mre?nih adaptera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
298733 Problemi pri prijavljivanju sa 10/100 Ethernet ?vori?tima i komutatorima (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
306983 Tokom instalacije mre?nog adaptera na ra?unaru koji koristi Windows 2000 dolazi do Inf gre?ke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
315978 Mre?ni problemi sa mre?nom skretnicom u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
320729 Network+ Certification Training Kit - komentari i ispravke (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
325122 Internet Control Message Protocol Destination Unreachable (Code = 0x0D) paketi (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
324717 Veza ?eka na AS/400 sisteme sa gigabitnim adapterom (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 325487 - Poslednji pregled: 18. septembar 2006. - Revizija: 5.3
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbnetwork kbtshoot KB325487

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com