Raksta ID: 325487 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? ir aprakst?tas t?kla adapteru papildu probl?mu nov?r?anas iesp?jas. Inform?ciju par t?kla probl?mu nov?r?anu sist?m? Windows Vista skatiet ?aj? Microsoft vietn?:
http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Troubleshoot-network-connection-problems

Papildindorm?cija

T?kla savienojuma izveides probl?m?m ir da??di c?lo?i, tom?r parasti t?s izraisa neder?gi t?kla adapteri, nepareizi komutatora iestat?jumi, aparat?ras boj?jumi vai draiveru darb?bas probl?mas. Da?as savienojuma izveides trauc?jumu paz?mes ir neregul?ras, un t?s nevar nep?rprotami saist?t ar jebkuru no ?iem c?lo?iem.


T?l?k ir nor?d?ti savienojuma izveides probl?mu bie??kie c?lo?i.
 • Savstarp?ji neatbilst t?kla adapteru un komutatoru portu dupleksie l?me?i vai datu p?rraides ?truma iestat?jumi.
 • T?kla adapteri vai komutatori, kuru datu p?rraides ?trums ir 10/100 megabiti sekund? (MB/s), nep?rsl?dzas pareizi. Da?i autom?tisk?s jut?bas regul??anas iestat?jumi, iesp?jams, nenosaka pareizi atsevi??u t?kla adapteru darb?bas ?trumu.
 • T?kla adapteris nav sader?gs ar m?tesplati vai citu aparat?ru, k? ar? ar programmat?ras komponentiem un draiveriem.
Tipiskajos k??du zi?ojumos ir ietverta ??da inform?cija:
Error 55: "The specified network resource is no longer available" (ERROR_DEV_NOT_EXIST). (Nor?d?tais t?kla resurss vairs nav pieejams.)
Error 64: "The specified network name is no longer available" (ERROR_NETNAME_DELETED). (Nor?d?tais t?kla nosaukums vairs nav pieejams.)
Error 121: "The semaphore timeout period has expired" (ERROR_SEM_TIMEOUT). (Semafora taimauta periods ir beidzies.)
Error 1231: "The remote network is not reachable by the transport" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE). (Att?lo t?klu nevar sasniegt, izmantojot transportu.)
Sist?mas notikumu ?urn?los var tikt par?d?ta k?da no ??m ievadn?m:
Type (Tips): Warning (Br?din?jums)
Source (Avots): MrxSmb
Event ID (Notikuma ID): 50
Description (Apraksts):
{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. Rakst??anas darb?ba neizdev?s. Iesp?jams, tikai da?a datu tika ierakst?ti fail?.
Type (Tips): Warning (Br?din?jums)
Source (Avots): MrxSmb
Event ID (Notikuma ID): 3013
Description (Apraksts):
Novirz?t?ja piepras?jumam ServerName ir iest?jies taimauts.
Type (Tips): Warning (Br?din?jums)
Source (Avots): MrxSmb
Event ID (Notikuma ID): 3036
Description (Apraksts):
The redirector detected a security signature mismatch. The connection has been disconnected. (Novirz?t?js noteica dro??bas paraksta neatbilst?bu. Savienojums p?rtraukts.)
Notikumu ?urn?los ievadne TCPIP 4201 var tikt par?d?ta da??di:
Type (Tips): Information (Inform?cija)
Source (Avots): TCPIP
Event ID (Notikuma ID): 4201
Description (Apraksts):
The system detected that network adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter. (Sist?ma noteica, ka t?kla adapteris Compaq NC6134 Gigabit NIC ir savienots ar t?klu, un s?ka parasto darba re??mu, izmantojot t?kla adapteri.)
Atsevi??s TCPIP 4201 notikums parasti tiek re?istr?ts p?c datora restart??anas vai t?kla adaptera atsp?jo?anas vai iesp?jo?anas.

Probl?mu nov?r?ana

Lai nov?rstu t?kla adaptera probl?mas, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Lai p?rbaud?tu pamatsavienojumu, izmantojiet komandrindas r?kus Ping vai PathPing. Izmantojiet r?ku Ping, lai no??irtu t?kla aparat?ras probl?mas un nesader?gu konfigur?ciju. Izmantojiet r?ku PathPing, lai noteiktu pake?u zudumus vair?kos l?kumu posmos.

  Lai sekotu r?ka Ping statistikai, lietojiet komandu ping -t. Lai apskat?tu statistiku un turpin?tu, nospiediet CTRL+BREAK. Lai p?rtrauktu procesu, nospiediet CTRL+C. Ja pake?u zudumu konstat?jat statistikas izvad?, t?klo?anas probl?mas ir radu??s l?dz atv?rto sist?mu sadarb?bas (OSI) 3. sl?nim (IP l?me?a savienojums).

  Ja att?l? sist?ma, kurai veicat ehotest??anu, ir pievienota, izmantojot augstas aizkaves saiti, piem?ram, saiti caur satel?tu, atbildes sa?em?anai, iesp?jams, b?s nepiecie?ams ilg?ks laiks. Lai noteiktu ilg?ku taimautu, lietojiet sl?dzi -w (wait) (Gaid??ana).

 2. P?rbaudiet notikumu ?urn?los ierakstus, kas ir saist?ti ar t?kla kart?m vai savienojumu.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  308427 K?, izmantojot sist?mas Windows XP r?ku Notikumu skat?t?js, skat?t un p?rvald?t notikumu ?urn?lus
 3. P?rbaudiet, vai t?kla adapteris ir nor?d?ts Microsoft Sader?g?s aparat?ras sarakst? (HCL).
 4. P?rbaudiet citus datorus, kuri lieto to pa?u noklus?juma v?rteju un kuri ir pievienoti tam pa?am centrmezglam vai komutatoram. Ja ?ajos datoros nav nov?rojamas t?kla savienojam?bas probl?mas, iesp?jams, probl?mu izraisa boj?ts t?kla adapteris k?d? dator?.

  Ja tas t? ir, atjauniniet t?kla adapteri uz visjaun?ko versiju.
 5. Sazinieties ar katras m?tesplates ra?ot?ju un atjauniniet pla?u BIOS. Atsevi??i t?kla adapteri nav sader?gi ar da??m m?tesplat?m vai BIOS versij?m. Ieg?stiet ra?ot?ja Web viet? visjaun?ko versiju vai sazinieties ar programmat?ras ra?ot?ju.
 6. P?rbaudiet t?kla adaptera un aug?upl?nijas aparat?ras (centrmezgla vai komutatora) visp?r?jos iestat?jumus. P?rliecinieties, vai visos t?kla papildresursos (t?kla adapter?, centrmezgl? un komutator?) ir iestat?ts vien?ds datu p?rraides ?trums un dupleksais l?menis. Ja datu nes?ja tips ir iestat?ts autom?tisk?s jut?bas regul??anas, piel?go?anas vai noteik?anas re??m?, k? ar? autom?tisk?s izv?les re??m?, p?rbaudiet, vai visu komponentu autom?tisk? darb?ba norisin?s pareizi.

  Da?os komutatoros dupleksa iestat?jums autom?tiskaj? re??m? var izrais?t to izmanto?anu pusdupleksa re??m?. Iesp?jams, b?s j?liek t?m darboties pilndupleksa re??m?.

  Atiestatiet komutatoru, restart?jiet klienta datoru un p?rbaudiet savienojam?bu.

  Izveidojiet klienta datora un servera savienojumu ar pas?vu centrmezglu. Ja sazin??an?s ats?kas, probl?mu, iesp?jams, ir izrais?jusi nepareiza t?kla komutatora konfigur?cija.

  Lai sa?emtu pla??ku inform?ciju par ier??u konfigur??anu, sazinieties ar aparat?ras ra?ot?ju.
 7. Iestatiet manu?li t? datora t?kla adapteri, kuram ir savienojam?bas probl?mas, pusdupleksa re??m? un iestatiet tam zem?ku datu p?rraides ?trumu.

  Lai p?rbaud?tu, vai savienojumu var izveidot ar zem?ku datu p?rraides ?trumu, izveidojiet sist?mas savienojumu ar komutatoru, kas ir konfigur?ts pusdupleksa re??m? ar datu p?rraides ?trumu 10 MB/s vai kas izmanto centrmezglu, kura datu p?rraides ?trums ir 10 MB/s.

  Lai paaugstin?tu veiktsp?ju, manu?li paaugstiniet datu p?rraides ?truma iestat?jumu l?dz 100 MB/s un p?c tam restart?jiet datoru. P?rbaudiet, vai t?kla savienojums nav p?rtraukts, paaugstiniet dupleksa iestat?jumu l?dz pilndupleksa re??mam un p?c tam restart?jiet datoru. Ja t?kla savienojums tiek p?rtraukts, pazeminiet dupleksa iestat?jumu un samaziniet datu p?rraides ?trumu l?dz iepriek??jiem iestat?jumiem.
 8. Apmainiet t?kla kabeli, kas savieno sist?mu, kur? ir nov?rojamas darb?bas probl?mas, un centrmezglu vai komutatoru.
 9. Nomainiet t?kla adapteri ar t?du t?kla adapteri, kas ir p?rbaud?ts un atz?ts par dro?u. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
  1. No?emiet t?kla adaptera diagnostikas programmu.
  2. No?emiet t?kla rekviz?tos t?kla adapteri.
  3. Instal?jiet jaunu t?kla adapteri.
 10. Palaidiet programmu Network Monitor vienlaikus ab?s t?kla savienojuma pus?s. P?c tra?u filtr??anas abu sist?mu adres?s sal?dziniet abas trases, lai p?rbaud?tu, vai trafiks ab?s savienojuma pus?s ir vien?ds.

  Lai noteiktu atk?rtot?s TCP p?rraides, izmantojiet r?ka Network Monitor Experts komponentu TCP Retransmit. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
  1. Start?jiet programmu Network Monitor.
  2. Izv?ln? Tools (R?ki) noklik??iniet uz Experts (Eksperti) un p?c tam navig?cijas r?t? noklik??iniet uz TCP Retransmit (Atk?rtot?s TCP p?rraides).
  3. Noklik??iniet uz Add to Runlist (Pievienot palai?anas sarakstam).
  4. Noklik??iniet uz Run Experts (Palaist ekspertus).
  Ja k?dai no tras?m nav kadra, nekav?joties p?rbaudiet kabe?u savienojumus, centrmezglus, komutatorus un mar?rut?t?jus, vai tajos nav aparat?ras darb?bas vai konfigur?cijas k??du.

  Programm? Network Monitor skatiet tver?anas statistikas kopsavilkuma kadru. ?is kadrs ir p?d?jais trases kadrs. Ja ?aj? kadr? k?da no ?o statistikas skait?t?ju v?rt?b?m nav 0, savienojam?bas probl?mu, iesp?jams, izraisa aparat?ras vai konfigur?cijas probl?ma:
  STATS: MAC CRC Errors = 0 (MAC ciklisk?s redundances p?rbaudes k??das)
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0 (Aparat?ras k??du d?? nomestie MAC kadri )
Lai t?kla komutatori un serveru t?kla adapteri darbotos pareizi, to dupleksa iestat?jumiem j?atbilst sazi?as pras?b?m. Ab?s savienojuma pus?s j?b?t vien?dam iestat?jumam: pilndupleksa vai pusdupleksa. Tie nedr?kst b?t da??di.

Lok?lam t?klam (LAN) pievienoti datori parasti koplieto parasto pilndupleksa t?kla vidi. ??da konfigur?cija ?auj diviem datoriem p?rraid?t datus vienlaikus.

Savienojuma izveides probl?mas var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Dators ir p?rsl?gts uz jaunu t?kla Ethernet komutatora portu, kas datu p?rraides ?trumu t?kl? nosaka autom?tiski. Tom?r datora t?kla adapteris ir konfigur?ts, lai veiktu pilndupleksa sazi?u ar nemain?gu datu p?rraides ?trumu t?kl? (10 MB/s, 100 MB/s vai 1 gigabits sekund? [Gb/s]).
 • Gan t?kla Ethernet komutatora ports, gan datora t?kla adapteris ir konfigur?ti, lai veiktu pilndupleksa sazi?u ar datu p?rraides ?trumu 100 MB/s vai 1 GB/s. Tom?r t?kla Ethernet komutators vai t?kla adapteris, iesp?jams, nevar sazin?ties ?aj? datu p?rraides ?trum? vai nevar izmantot pilndupleksa datu p?rraid??anu.
T?kla Ethernet veiktsp?ju LAN vid? var uzlabot, izmantojot pilndupleksa aparat?ru. ??da konfigur?cija starp t?kl? savienot?m ier?c?m nodro?ina divvirzienu sazi?u. Ja netiek izmantota pilndupleksa aparat?ra, inform?cija tiek s?t?ta vien? virzien? un p?c tam ? pret?j?. Pusdupleksa aparat?ras konfigur?cijas gad?jum? datu paketes t?kl? bie?i saduras, un ikreiz, kad tas t? notiek, ??s paketes j?nos?ta v?lreiz. ??ds apst?klis izraisa papildu trafiku, kas var samazin?t t?kla veiktsp?ju.

Izmantojot pilndupleksa re??mu, datu p?rs?t??anas un sa?em?anas ce?i ir nodal?ti. T?d?? datus var p?rs?t?t un sa?emt vienlaikus un to sadursmes ir nov?rstas. Paaugstin?t?s caurlaidsp?jas un datu sadursmju neesam?bas d?? pilndupleksa sakarus vair?k ietekm? nepietiekama kabe?u savienojumu stabilit?te vai kabe?u jaudas samazin??an?s, kas p?rsniedz ieteicamos ierobe?ojumus. ?is apst?klis var izrais?t datu atk?rtotu p?rs?t??anu, kam ir b?tiska noz?me veiktsp?jas pazemin??an?.

Uzzi?as

243294 TCP virsraksta kontrolsummas programm? Network Monitor tiek nor?d?tas k? neder?gas
315978 T?kla probl?mas sist?m? Windows XP, kas rodas, izmantojot mar?rut?t?ju
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 325487 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbinfo kbnetwork kbtshoot KB325487

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com