Cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? máy tính đang ch?y Windows NT Server 4.0, Windows 2000 ho?c Windows Server 2003 sang máy tính đang ch?y Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325473 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? Windows Server 2003 sang Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
962355Cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? máy tính đang ch?y Windows Server 2003 sang Windows Server 2008
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách di chuy?n cơ s? d? li?u Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) t? m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows Server 2003 sang máy tính đang ch?y Windows Server 2003.

Chú ý B?n có th? s? d?ng ti?n ích sao lưu Microsoft Windows (ntbackup.exe) đ? sao lưu và khôi ph?c l?i cơ s? d? li?u DHCP trên m?t máy ch? đơn. Không s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? di chuy?n ho?c di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? m?t máy ch? DHCP khác.

Xu?t kh?u cơ s? d? li?u DHCP t? máy ch? đang ch?y Windows NT Server 4.0 hay Windows 2000

 1. D?ng d?ch v? máy ch? DHCP trên h? ph?c v?:
  1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? DHCP ngu?n b?ng cách s? d?ng trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương.
  2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. T?i d?u nh?c l?nh, g? net stop dhcpserver, sau đó nh?n ENTER. B?n nh?n đư?c m?t "d?ch v? Microsoft DHCP Server là d?ng. D?ch v? Microsoft DHCP Server đ? b? ng?ng l?i thành công"tin nh?n.
  4. Lo?i exit, sau đó nh?n ENTER.
 2. Nén cơ s? d? li?u DHCP b?ng cách s? d?ng các ti?n ích JetPack:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? CD %systemroot%\system32\dhcp, sau đó nh?n ENTER.
  3. Lo?i Jetpack dhcp.mdb temp.mdb, sau đó nh?n ENTER.
  4. Sau khi cơ s? d? li?u compacted thành công, g? exit, sau đó nh?n ENTER.
 3. Xu?t kh?u cơ s? d? li?u DHCP b?ng cách s? d?ng các ti?n ích d?ch v? DHCP xu?t nh?p kh?u (Dhcpexim.exe). B?n có th? đư?c ti?n ích này t? Windows 2000 Resource Kit b? sung 1. B?n c?ng có th? truy c?p vào trang Web Microsoft sau đây đ? có đư?c Dhcpexim.exe:
  http://support.Microsoft.com/kB/927229
  Đ? xu?t kh?u cơ s? d? li?u:
  1. Cài đ?t các ti?n ích Dhcpexim.exe, và sau đó b?t đ?u các ti?n ích Dhcpexim.exe.
  2. T?i các Chào m?ng đ?n v?i công c? DHCP xu?t nh?p kh?u màn h?nh, b?m vào Xu?t chuy?n ra t?p c?u h?nh c?a các d?ch v? đ?a phương, sau đó b?m Ok.
  3. Trong các Tên tệp h?p, nh?p tên t?p cho t?p đ? xu?t chuy?n và sau đó nh?p vào Lưu. Ví d?, g? dhcpdatabase.txt.
  4. Nh?p vào ph?m vi ho?c ph?m vi mà b?n mu?n xu?t chuy?n, b?m vào đ? ch?n các Vô hi?u hoá các ph?m vi đ? ch?n trên máy đ?a phương trư?c khi xu?t kh?u ki?m tra h?p và b?m Xu?t kh?u.
  5. Nh?p vào Ok.
 4. Vô hi?u hoá các d?ch v? máy ch? DHCP trên h? ph?c v?. Vô hi?u hoá d?ch v? DHCP Server ngăn c?n các d?ch v? t? b?t đ?u sau khi cơ s? d? li?u đ? đư?c chuy?n giao. Đ? vô hi?u hoá d?ch v? DHCP Server:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t D?ch v?.
  2. Trong các D?ch v? danh sách, b?m vào Microsoft ph?c v? DHCP, b?m Kh?i đ?ng, b?m B? vô hi?u hoá, sau đó b?m Ok.
  3. N?u d?ch v? đư?c kh?i đ?ng, h?y nh?p vào D?ng, sau đó b?m Có ñeå xaùc nhaän d?ng d?ch v?.
  4. Nh?p vào Đóng đ? đóng nh?ng D?ch v? h?p tho?i.
Quan tr?ng Dhcpexim.exe là c?n thi?t đ? di chuy?n cơ s? d? li?u thành công t? m?t máy ch? đang ch?y Windows 2000 ho?c Windows NT 4.0 vào m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003. Netsh l?nh đ? DHCP là không có s?n trong Windows NT 4.0.

Chú ý N?u ch? có các c?u h?nh (không cơ s? d? li?u) là b?t bu?c, s? d?ng l?nh sau đây (thay v? c?a Dhcpexim.exe) trên Windows 2000 d?a trên máy ch? b?n mu?n xu?t chuy?n t?. (Không s? d?ng Dhcpexim.exe.)
Netsh dhcp b?i ch?a >C:\dhcp.txt
nơi C:\dhcp.txt là tên và đư?ng d?n c?a xu?t kh?u t?p tin mà b?n mu?n s? d?ng.

Chú ý Các tùy ch?n xu?t kh?u không t?n t?i trong các Netsh l?nh trên Windows 2000 Server. Các Netsh b?i ch?a h? ph?c v? dhcpnh?p kh?u máy ch? dhcp Netsh l?nh này không tương thích. N?u b?n c? g?ng nh?p d? li?u đư?c t?o ra b?ng b?i ch?a máy ch? dhcp Netsh > C:\dhcp.txt b?ng cách s? d?ng nh?p kh?u máy ch? DHCP Netsh > C:\dhcp.txt, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trên máy tính d?a trên Windows Server 2003:
Yêu c?u không đư?c h? tr?.
B?n có th? di chuy?n t?p tin c?u h?nh đư?c xu?t chuy?n sang máy ch? Windows Server 2003 m?i b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
Netsh exec c:\dhcp.txt
Dhcpexim.exe không đư?c h? tr? trong Windows Server 2003. N?u cơ s? d? li?u đư?c xu?t kh?u trên m?t máy tính Windows 2000 d?a trên b?ng cách s? d?ng Dhcpexim.exe, và b?n th? chuy?n nh?p d? li?u lên Windows Server 2003, Dhcpexim.exe ra kh?i, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i x?y ra. M?t n? l?c đ? đư?c th?c hi?n đ? t?i m?t chương tr?nh v?i m?t đ?nh d?ng không đúng.
N?u hành vi này x?y ra, xu?t d? li?u t? Windows 2000 b?ng cách s? d?ng dhcpexim và sau đó nh?p d? li?u trên Windows Server 2003 môi trư?ng b?ng cách s? d?ng Netsh Chuy?n nh?p h? ph?c v? DHCP xyz.txt.

Xu?t kh?u cơ s? d? li?u DHCP t? máy ch? đang ch?y Microsoft Windows Server 2003

Đ? di chuy?n m?t cơ s? d? li?u DHCP và c?u h?nh t? m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003 đ?n m?t máy ch? đang ch?y Windows Server 2003:
 1. Đăng nh?p vào h? ph?c v? DHCP ngu?n b?ng cách s? d?ng trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 3. Lo?i máy ch? dhcp Netsh xu?t kh?u C:\dhcp.txt t?t c?, sau đó nh?n ENTER.

Chú ý B?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ?a phương đ? xu?t d? li?u.

Cài đ?t d?ch v? máy ch? DHCP trên máy ch? đang ch?y Windows Server 2003

Cài đ?t d?ch v? máy ch? DHCP trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003 hi?n có:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 3. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào D?ch v? m?ng trong các Thành phần h?p, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) h?p ki?m tra n?u nó đ? không đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào Ti?p theo đ? cài đ?t các c?u ph?n đư?c ch?n. Chèn Windows Server 2003 CD vào máy tính ? đ?a CD ho?c ? đ?a DVD n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm đi?u này. Thi?t l?p sao DHCP server và công c? t?p tin vào máy tính c?a b?n.
 6. Khi thi?t l?p xong, b?m K?t thúc.

Nh?p kh?u cơ s? d? li?u DHCP

Chú ý B?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo "truy c?p b? t? ch?i" trong th? t?c này n?u b?n không ph?i là thành viên c?a nhóm sao lưu các nhà khai thác. N?u b?n nh?n đư?c m?t "không th? đ? xác đ?nh phiên b?n máy ch? DHCP cho máy ch?" l?i tin nh?n, h?y đ?m b?o r?ng các d?ch v? DHCP Server đang ch?y trên máy ch? và ngư?i s? d?ng đăng nh?p là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương.

Quan tr?ng Không s? d?ng Dhcpexim.exe đ? chuy?n nh?p m?t cơ s? d? li?u DHCP trong Windows Server 2003. Ngoài ra, n?u m?c tiêu Windows 2003 server là m?t máy ch? thành viên, và n?u b?n có k? ho?ch đ? thúc đ?y nó lên b? ki?m soát mi?n, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n th?c hi?n vi?c di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP trư?c khi thúc đ?y nó vào b? ki?m soát mi?n. M?c dù b?n có th? di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP lên b? ki?m soát mi?n Windows 2003, di chuy?n đ?n m?t máy ch? thành viên s? d? dàng hơn b?i v? s? t?n t?i c?a trương m?c qu?n tr? đ?a phương.
 1. Đăng nh?p như m?t ngư?i s? d?ng m?t thành viên r? ràng c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương. M?t trương m?c ngư?i dùng trong m?t nhóm là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương s? không ho?t đ?ng. N?u m?t tài kho?n qu?n tr? viên đ?a phương không t?n t?i cho b? đi?u khi?n tên mi?n, kh?i đ?ng l?i máy tính trong ch? đ? Khôi ph?c d?ch v? thư m?c và dùng trương m?c ngư?i qu?n tr? đ? nh?p kh?u cơ s? d? li?u như đư?c di?n t? sau này trong ph?n này.
 2. Sao chép t?p tin xu?t kh?u cơ s? d? li?u DHCP đ?a c?ng c?c b? c?a máy tính d?a trên Windows Server 2003.
 3. Ki?m ch?ng r?ng d?ch v? DHCP kh?i đ?ng trên máy tính d?a trên Windows Server 2003.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. T?i d?u nh?c l?nh, g? nh?p kh?u máy ch? dhcp Netsh c:\dhcpdatabase.txt t?t c? các, sau đó nh?n ENTER, nơi c:\dhcpdatabase.txt là đ?y đ? đư?ng d?n và tên t?p c?a t?p tin cơ s? d? li?u b?n đ? sao chép vào h? ph?c v?.

  Chú ý Khi b?n c? g?ng đ? xu?t kh?u cơ s? d? li?u DHCP t? b? ki?m soát mi?n Windows 2000 đ?n m?t máy ch? tài kho?n c?a Windows Server 2003 tên mi?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  L?i kh?i t?o và đ?c c?u h?nh d?ch v? - truy c?p t? ch?i
  Chú ý B?n ph?i có quy?n qu?n tr? đ?a phương đ? chuy?n nh?p d? li?u.
 6. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thêm Windows Server 2003 DHCP máy tính vào nhóm qu?n tr? viên d?ch v? DHCP ? c?p đ? doanh nghi?p.
 7. N?u "truy c?p b? t? ch?i" l?i tin nh?n x?y ra sau khi b?n thêm Windows Server 2003 DCHP máy tính vào nhóm qu?n tr? viên d?ch v? DHCP ? c?p đ? doanh nghi?p đư?c đ? c?p trong bư?c 4, xác minh tài kho?n ngư?i dùng hi?n đang đư?c s? d?ng đ? nh?p kh?u thu?c v? nhóm qu?n tr? viên đ?a phương. N?u tài kho?n không thu?c v? nhóm này, thêm các tài kho?n đ? cho nhóm ho?c đăng nh?p như m?t qu?n tr? đ?a phương đ? hoàn thành vi?c nh?p kh?u.

  Chú ý N?u l?nh DHCP nh?p kh?u ho?c xu?t kh?u không thành công cho ngư?i s? d?ng không ph?i là r? ràng các thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương, b?n ph?i áp d?ng hotfix sau trên máy tính d?a trên Windows Server 2003:

  833167 M?t gói Volume Shadow Copy Service (VSS) có s?n cho Windows Server 2003
 8. Sau khi b?n nh?n đư?c thông báo r?ng l?nh hoàn t?t thành công, b? d?u nh?c l?nh.

Cho phép các máy ch? DHCP

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DHCP.

  Chú ý B?n ph?i đăng nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?. Trong m?t ph?m vi ho?t đ?ng thư m?c, b?n ph?i đăng nh?p vào h? ph?c v? b?ng cách s? d?ng trương m?c là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? doanh nghi?p.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây c?a d?ch v? DHCP-theo, m? r?ng h? ph?c v? DHCP m?i. N?u có m?t m?i tên màu đ? ? góc bên ph?i th?p hơn c?a đ?i tư?ng máy ch?, các máy ch? đ? không đư?c nêu ra có đư?c quy?n.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng máy ch?, và sau đó nh?p vào Cho phép.
 4. Sau khi m?t vài kho?nh kh?c, b?m chu?t ph?i vào máy ch? m?t l?n n?a, và sau đó nh?p vào Làm tươi. M?t m?i tên màu xanh lá cây ch? ra r?ng các máy ch? DHCP đư?c ?y quy?n.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
323416Làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh m?t máy ch? DHCP trong m?t nhóm làm vi?c trong Windows Server 2003
130642 Cách di chuy?n cơ s? d? li?u DHCP t? m?t máy ch? khác trong Windows NT 4.0 và Windows 2000
890480 Thông báo l?i "Truy c?p b? t? ch?i" khi b?n s? d?ng l?nh "netsh dhcp server nh?p" nh?p kh?u cơ s? d? li?u DHCP t? Windows NT Server 4.0 d?a trên m?t máy tính v?i m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 325473 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB325473 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325473

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com