Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng ti?t kh?i đ?ng, t?t máy tính, đăng nh?p và đăng xu?t t?nh tr?ng tin nh?n trong gia đ?nh Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 325376 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 316243.


Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? Windows c?u h?nh như v?y mà b?n nh?n đư?c ti?t kh?i đ?ng, t?t máy tính, đăng nh?p và đăng xu?t c?a thông đi?p tr?ng thái. Ti?t thông đi?p tr?ng thái có th? h?u ích khi b?n đang x? l? s? c? kh?i đ?ng ch?m, t?t máy tính, đăng nh?p ho?c đăng xu?t hành vi.

Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng ti?t kh?i đ?ng, t?t máy tính, đăng nh?p và đăng xu?t thông báo tr?ng thái

B?n có th? b?t thông báo tr?ng thái ti?t b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng ho?c b?ng cách ch?nh s?a Windows registry.

Đ? kích ho?t thông báo tr?ng thái ti?t b?ng cách s? d?ng tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm

Đ? kích ho?t thông báo tr?ng thái ti?t b?ng cách s? d?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm Biên t?p viên, s? d?ng phương pháp đó là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n:
Trong m?t môi trư?ng tên mi?n
N?u b?n đang ? trong m?t môi trư?ng tên mi?n và b?n mu?n kích ho?t tính năng ti?t t?nh tr?ng tin nh?n trên m?t nhóm máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào container cho tên mi?n ho?c các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n áp d?ng các thi?t đ?t chính sách, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách Nhóm tab.
 4. Nh?p vào M?i, r?i g? tên mô t? cho đ?i tư?ng chính sách nhóm m?i GROUP POLICY (GPO).
 5. B?m GPO m?i mà b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a.
 6. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Hành chính Templates, sau đó b?m Các vấn đề.
 7. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Verbose vs b?nh thư?ng thông đi?p tr?ng thái.
 8. Nh?p vào Được kích hoạt, sau đó b?m Ok.
 9. Đóng nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng, b?m Ok, và sau đó b? ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính.
Chú ý Windows b? qua các thi?t đ?t này n?u các Lo?i b? kh?i đ?ng / T?t máy / đăng nh?p / đăng xu?t thông báo tr?ng thái thi?t l?p đ? đư?c b?t.
Trên m?t máy tính đơn l? ho?c m?t máy vi tính
N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính đ?c l?p ho?c n?u b?n mu?n kích ho?t tính năng thông đi?p tr?ng thái ti?t trên ch? có m?t máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
 3. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Hành chính Templates, sau đó b?m Các vấn đề.
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Verbose vs b?nh thư?ng thông đi?p tr?ng thái.
 5. Nh?p vào Được kích hoạt, sau đó b?m Ok.
 6. Đóng tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm và sau đó nh?p vào Ok.
Chú ý Windows b? qua các thi?t đ?t này n?u các Lo?i b? kh?i đ?ng / T?t máy / đăng nh?p / đăng xu?t thông báo tr?ng thái thi?t l?p đ? đư?c b?t.

Đ? kích ho?t thông báo tr?ng thái ti?t b?ng cách s? d?ng k? biên so?n

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


S? d?ng thông báo tr?ng thái ti?t kích ho?t b?ng cách ch?nh s?a đăng k?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Định vị rồi bấm vào khoá đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 5. Lo?i VerboseStatus, vaø sau ñoù baám NH?P.
 6. B?m đúp chu?t vào ch?a khóa m?i mà b?n t?o ra, g?1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.
Chú ý Windows không hi?n th? thông đi?p tr?ng thái n?u phím sau đây là hi?n t?i và giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableStatusMessages

THÔNG TIN THÊM

N?u ghi s? ti?t chưa đư?c b?t, b?n v?n s? nh?n đư?c thông báo tr?ng thái b?nh thư?ng như "xin thi?t đ?t cá nhân c?a b?n..." ho?c "Áp d?ng thi?t đ?t máy tính..." khi b?n b?t đ?u lên, đóng c?a, đăng nh?p ho?c đăng xu?t kh?i máy tính. Tuy nhiên, n?u ti?t đăng nh?p đư?c kích ho?t, b?n s? nh?n đư?c thông tin b? sung, ch?ng h?n như "RPCSS là b?t đ?u" ho?c "Ch? đ?i cho chính sách nhóm máy đ?n cu?i...."

Thu?c tính

ID c?a bài: 325376 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster kbmt KB325376 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:325376

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com