Làm th? nào đ? s? d?ng nhân r?ng v?i SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn (MSDE 2000)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324992 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft SQL Server 2000 Desktop công c? (MSDE 2000) là m?t Redistributable Phiên b?n c?a đ?ng cơ quan h? cơ s? d? li?u SQL Server 2000. B?i s? d?ng MSDE 2000, các nhà phát tri?n ?ng d?ng có m?t phương ti?n mà phân ph?i ?ng d?ng c?a h? và cơ s? d? li?u trong đó đ? lưu tr? d? li?u. Ngoài ra, MSDE 2000 h? tr? nhân b?n. Đi?u này là r?t h?u ích tính năng ?ng d?ng đó các nhà phát tri?n có th? s? d?ng đ?c bi?t là n?u ngư?i dùng b? ng?t k?t n?i và mu?n k?t h?p b?n sao c?c b? d? li?u v?i m?t máy ch? Trung tâm. Tuy nhiên, MSDE 2000 nhân r?ng bao g?m nh?ng h?n ch? nh?t đ?nh và h?y c?n th?n. Bài vi?t này mô t? H?y c?n th?n cho MSDE 2000 nhân r?ng, và c?ng cung c?p thông tin v? cách qu?n l? nhân r?ng v?i MSDE 2000.

Khi b?n đang s? d?ng nhân r?ng v?i các phiên b?n thư?ng xuyên SQL Server, t?t c? các máy ch? SQL và nhân r?ng các tính năng có s?n. MSDE 2000 có th? nhân r?ng gi?a t?t c? các phiên b?n c?a máy ch? SQL; Tuy nhiên, khi b?n đang s? d?ng MSDE 2000 là m?t ph?n c?a tô pô sao nhân b?n, có nh?ng h?n ch? nh?t đ?nh. M?t s? nh?ng h?n ch? này x?y ra v? h?n ch? v?n có c?a MSDE 2000 và m?t s? ngư?i khác là thi?t k? gi?i h?n v?i MSDE 2000 và nhân r?ng.

Đ?c trưng cho nhân r?ng h?n ch? và h?y c?n th?n

 • MSDE 2000 có th? hành đ?ng như là c? m?t nhà xu?t b?n ho?c phân ph?i, và m?t Thuê bao, và nó có th? nhân r?ng gi?a phiên b?n thư?ng xuyên c?a và các phiên b?n MSDE SQL Server. Ngoài ra, b?n không th? s? d?ng nó cho các ?n ph?m giao d?ch, nhưng b?n có th? s? d?ng nó như là m?t nhà xu?t b?n c?a ?nh ch?p sao nhân b?n, và nhân r?ng h?p nh?t, và như là m?t thuê bao đ? t?t c? ba lo?i ?n ph?m.
 • B?n không th? s? d?ng các nhà phân ph?i t? xa v?i MSDE 2000. M?t MSDE Nhà xu?t b?n năm 2000 ph?i s? d?ng cùng m?t h? ph?c v? như là nhà phân ph?i.
 • Repldata c?p không đư?c t?o ra trong khi thi?t l?p 2000 MSDE mà t?o ra m?t l?i khi b?n đang c? g?ng thi?t l?p m?t ?n ph?m b?ng cách s? d?ng thư m?c ?nh ch?p m?c đ?nh. S? d?ng đ?a đi?m ?nh ch?p m?c đ?nh, t?o ra m?t Repldata thư m?c theo MSSQL ho?c MSSQL$ InstanceName thư m?c, và sau đó t?o ra các ?n ph?m.

Đ?c trưng cho MSDE 2000 h?n ch? và h?y c?n th?n

 • MSDE 2000 gi?i h?n kích c? c?a cơ s? d? li?u đ?n 2 GB. N?u MSDE năm 2000 là m?t ph?n c?a tô pô nhân r?ng, kích thư?c c?a cơ s? d? li?u replicated đư?c gi?i h?n đ?n 2 GB. N?u MSDE 2000 ngư?i đăng k?, nhân r?ng các đ?i l? không sau khi cơ s? d? li?u vư?t quá 2 GB. Vào th?i đi?m đó, xem xét nâng c?p các Thuê bao đ?n m?t ?n b?n SQL Server thư?ng xuyên.Đ? thêm thông tin v? cách nâng c?p t? năm 2000 MSDE đ?n m?t ?n b?n thư?ng xuyên SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325023Upsize SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn cho SQL Server
 • S? lư?ng các k?t n?i đ?n MSDE 2000 là t?i ưu cho năm k?t n?i. Đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t c?a nhân r?ng n?u MSDE 2000 là nhà xu?t b?n và có m?t thuê bao công b? đ? ho?c n?u nó là m?t thuê bao đ? nhi?u ?n ph?m.

S? d?ng MSDE 2000 như là m?t nhà xu?t b?n ho?c phân ph?i

Khi MSDE 2000 là m?t ph?n c?a tô pô sao nhân b?n, nó có th? ho?t đ?ng như nhà xu?t b?n ho?c phân ph?i, ho?c là ngư?i đăng k?. Khi b?n đang s? d?ng MSDE 2000 là nhà xu?t b?n ho?c phân ph?i, h?y xem xét nh?ng h?n ch? sau đây:
 • Các nhà phân ph?i và nhà xu?t b?n luôn luôn có là như v?y máy tính. N?u các ?n ph?m là m?t ?n ph?m ph?i nhi?u ch? đ? sinh ra ? phía bên nhà xu?t b?n ho?c phân ph?i h?p nh?t ch? bi?n. Và n?u có r?t nhi?u ngư?i đăng k? đ? công b? s? ch? đ? sinh ra trên các nhà xu?t b?n tăng nhi?u g?p. Đi?u này có th? d?n đ?n các v?n đ? hi?u su?t v? c?a gi?i h?n c? h?u trong năm 2000 MSDE.
 • Trong nhân r?ng ho?t đ?ng môi trư?ng nơi có m?t lư?ng l?n s? lư?ng ngư?i đăng k?, Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng thư?ng xuyên SQL Server b?n là nhà xu?t b?n ho?c phân ph?i thay v? MSDE 2000.

S? d?ng MSDE 2000 là m?t thuê bao

MSDE 2000 ch? y?u đư?c s? d?ng trong các t?nh hu?ng b? ng?t k?t n?i. V? Đi?u này, MSDE 2000 thư?ng đóng vai tr? m?t thuê bao đ? xu?t b?n m?t h?p nh?t trong m?t tô pô nhân r?ng. V?n đ? tiêu bi?u có th? x?y ra khi b?n s? d?ng MSDE 2000 như m?t thuê bao g?m:
 • Cơ s? d? li?u subscribing vư?t quá gi?i h?n 2 GB.
 • B?ng cách s? d?ng nhi?u thuê bao có th? d?n đ?n quá t?i c?a MSDE 2000 và throttling MSDE năm 2000.

C?p gi?y phép các v?n đ?

MSDE 2000 không yêu c?u b?t k? c?p gi?y phép khi b?n s? d?ng nó trong m?t ch? đ? đ?c l?p, nhưng khi b?n s? d?ng nó như m?t ph?n c?a m?t topo nhân r?ng mà liên quan đ?n vi?c thư?ng xuyên các phiên b?n SQL Server, n?u máy ch? đang ? ch? đ? cho m?i ch? ng?i như trái ngư?c v?i m?t ch? đ? cho m?i b? vi x? l?, m?i thuê bao 2000 MSDE ph?i có m?t truy c?p khách hàng gi?y phép (CAL).

Đ? bi?t thêm thông tin v? SQL Server c?p gi?y phép, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/SQL/howtobuy/SQL2KLic.doc

Qu?n l? nhân r?ng v?i MSDE 2000

Trong các phiên b?n SQL Server thư?ng xuyên, b?n qu?n l? nhân r?ng b?ng cách s? d?ng SQL Server Enterprise Manager. Nhi?m v? c?a vi?c t?o ra các ?n ph?m và m?c đăng k? thư?ng đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng giao di?n ngư?i dùng sao nhân b?n trong SQL Server Enterprise Manager. B?i v? MSDE 2000 không bao g?m SQL Server Qu?n l? doanh nghi?p, b?n ph?i qu?n l? và qu?n l? sao nhân b?n b?ng cách s? d?ng tùy ch?nh các chương tr?nh. N?u qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p có s?n trên b?t k? máy tính nào, và b?n có th? đăng k? MSDE 2000 trong SQL Server qu?n l? doanh nghi?p, b?n có th? qu?n l? sao chép b?ng cách s? d?ng SQL Server Enterprise Manager.

Như đ? đ? c?p trư?c đó, MSDE 2000 có th? ho?t đ?ng như m?t nhà xu?t b?n ho?c m?t thuê bao, và trong h?u h?t k?ch b?n, đư?c dùng như là m?t thuê bao. Ph?n sau đây mô t? làm th? nào đ? t?o và qu?n l? các m?c đăng k? MSDE 2000.

Làm th? nào đ? t?o ra m?t thuê bao đ? MSDE 2000

Có m?t s? cách đ? t?o ra m?t thuê bao đ? m?t 2000 MSDE Thuê bao. Các phương pháp sau đây đư?c d?a trên gi? đ?nh r?ng MSDE 2000 là không đư?c bao g?m trong b?t k? SQL Server Enterprise Manager:
 • Windows đ?ng b? hóa qu?n l?
 • Đi?u khi?n ActiveX nhân r?ng
 • Qu?n l? nhân r?ng b?ng cách s? d?ng nhân r?ng SQL-DMO các đ?i tư?ng
 • B?ng cách s? d?ng các OSQL d?ng l?nh ti?n ích đ? thêm các công vi?c nhân r?ng

Windows đ?ng b? hóa qu?n l?

Windows đ?ng b? hóa qu?n l? là m?t ti?n ích mà có s?n v?i Microsoft Windows 2000 và trên b?t k? máy tính đó ch?y Microsoft Internet Explorer 5.0. B?n có th? s? d?ng nó đ? đ?ng b? hóa ho?c phân ph?i d? li?u gi?a các trư?ng h?p c?a Microsoft SQL Server 2000 khi b?n đang s? d?ng ?nh ch?p sao chép, nhân r?ng giao d?ch ho?c sao nhân b?n h?p nh?t. Đ? bi?t thêm thông tin v? qu?n l? đ?ng b? hóa Windows, h?y tham kh?o "Windows Đ?ng b? hóa qu?n l? "ch? đ? trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n.

LƯU ?: Khi b?n s? d?ng Windows đ?ng b? hóa Manager, b?n có th? ch? t?o m?t thuê bao chưa xác đ?nh ngư?i kéo.

Đ? t?o m?t thuê bao:
 1. M? Windows đ?ng b? hóa b?: Click vào B?t đ?u, b?m Chương tr?nh, b?m Ph? ki?n, sau đó b?m Đ?ng b? hóa.
 2. Trong c?a s? t?o m?i đăng k?, b?n có các sau ba tùy ch?n n?a: (đ? t? thêm m?t thuê bao, s? d?ng th? ba ch?n thêm.)
  • T?m trong active directory.
  • Đính kèm m?t cơ s? d? li?u SQL Server đăng k?.
  • B?ng tay ch? r? vi?c xu?t b?n và đăng k? thông tin.
 3. Trong c?a s? t?o chưa xác đ?nh ngư?i đăng k?, nh?p các đăng k? và thông tin xu?t b?n.
 4. Nh?p vào Ok, và đăng k? s? xu?t hi?n dư?i Microsoft SQL Server 2000 các sau khi b?n m? Windows đ?ng b? hóa qu?n l?.
 5. Đ? đ?ng b? hóa vi?c đăng k?, b?m vào các thuê bao b?n mu?n đ?ng b? hóa, và sau đó nh?p vào Đ?ng b? hóa.
LƯU ?: N?u b?n có các ?n ph?m đư?c li?t kê trong thư m?c ho?t đ?ng, ho?c b?n có th? t?o m?c đăng k? attachable cho các ?n ph?m, s? d?ng m?t trong nh?ng ngư?i đ?u tiên hai l?a ch?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? Active Directory b? và attachable đăng k?, xem "D?ch v? Active Directory" và "đính kèm Đăng k?"các ch? đ? trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n.

Sau khi b?n t?o vi?c đăng k?, b?n có th? qu?n l? nó t? ngư?i qu?n l? đ?ng b? hóa Windows b?ng cách nh?n vào Thu?c tính. B?ng cách đó, b?n có th? re-initialize các thuê bao, th? các đăng k?, và th?c hi?n các thay đ?i khác.

Đ? thêm thông tin v? Windows Đ?ng b? hóa qu?n l?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292442Làm th? nào đ? s? d?ng tr?nh qu?n l? Windows đ?ng b? hóa v?i kéo ngư?i đăng kí

Đi?u khi?n ActiveX nhân r?ng

Trong h?u h?t trư?ng h?p, MSDE 2000 đư?c s? d?ng như m?t máy ch? cho các ?ng d?ng mà đ? đư?c tri?n khai trên các máy tính ngư?i dùng. Trong trư?ng h?p mà nhân r?ng là yêu c?u, b?n có th? dùng đi?u khi?n ActiveX nhân r?ng trong ?ng d?ng qu?n l? nhân r?ng đ? mà thuê bao 2000 MSDE.

Các ?ng d?ng mà b?n đang phân ph?i có th? s? d?ng các đ?i tư?ng ActiveX nhân r?ng đ? t?o ra đăng k? m?t h?p nh?t, giao d?ch, ho?c xu?t b?n ?nh ch?p. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng phương pháp và các thu?c tính c?a các đ?i tư?ng đ? qu?n l? các m?c đăng k?. Ví d?, n?u b?n đang tri?n khai m?t Microsoft Visual Basic ?ng d?ng, và b?n ph?i sao chép d? li?u t?i h? ph?c v? chính đang ch?y SQL Máy ch?, b?n có th? bao g?m m?t đo?n m? trong ?ng d?ng t?o ra các đăng k?, và sau đó th?c hi?n vi?c đ?ng b? hóa.

Xem m?u các ?ng d?ng ch?ng minh làm th? nào đ? s? d?ng các đi?u khi?n ActiveX nhân r?ng đ? t?o và qu?n l? các m?c đăng k? đ? h?p nh?t giao d?ch và snapshot sao chép, nh?n th?y nh?ng "phát tri?n nhân r?ng các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng ActiveX Đi?u khi?n"đ? trong SQL Server 2000 sách tr?c tuy?n.

Qu?n l? nhân r?ng b?ng cách s? d?ng các đ?i tư?ng nhân r?ng SQL-DMO

SQL phân ph?i qu?n l? đ?i tư?ng (SQL-DMO) là m?t b? sưu t?p các đ?i tư?ng mà gói g?n Microsoft SQL Server cơ s? d? li?u và nhân r?ng qu?n l?. B?n có th? t?o ra m?t ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual C++ ho?c Microsoft Visual Basic, và sau đó các đ?i tư?ng s? d?ng SQL-DMO đ? thi?t l?p và qu?n l? sao chép.

Đ? bi?t thêm thông tin v? SQL-DMO và phát tri?n các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng SQL-DMO, xem các ch? đ? "Phát tri?n ?ng d?ng SQL-DMO" trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n.

B?ng cách s? d?ng OSQL d?ng l?nh ti?n ích đ? thêm các công vi?c nhân r?ng

OSQL là m?t ti?n ích d?ng l?nh mà cài đ?t MSDE 2000 bao g?m. B?n có th? s? d?ng công c? này đ? k?t n?i v?i SQL Server và ch?y truy v?n và k?ch b?n. Đ? thêm thông tin v? OSQL, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325003Làm th? nào đ? qu?n l? các công c? máy tính đ? bàn máy ch? SQL (MSDE 2000) b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Osql
Ngoài ra, b?n có th? t?o kéo các m?c đăng k? đ? SQL Server các ?n ph?m tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng Transact-SQL phát bi?u. Khi b?n đang t?o đăng k? b?ng cách s? d?ng th? t?c đư?c lưu tr?, m?t công vi?c đư?c t?o ra trên các Thuê bao. B?i v? MSDE 2000 không bao g?m các khách hàng công c?, b?n ph?i s? d?ng th? t?c đư?c lưu tr? đ? d?ng l?i và b?t đ?u công vi?c.

LƯU ?: Ví d? này đư?c d?a trên gi? đ?nh r?ng các thuê bao là Chưa xác đ?nh ngư?i, và r?ng nó là dành cho m?t ?n ph?m h?p nh?t.
 1. T? ngư?i đăng k? MSDE 2000, s? d?ng OSQL đ? k?t n?i v?i các subscribing cơ s? d? li?u.
 2. Thêm đăng k? vô danh b?ng cách s? d?ng các sp_addmergepullsubscription th? t?c đư?c lưu tr?.
 3. Thêm vi?c làm đ?i l? h?p nh?t b?ng cách s? d?ng các sp_addmergepullsubscription_agent th? t?c đư?c lưu tr?.
 4. B?t đ?u công vi?c b?ng cách s? d?ng các sp_start_job th? t?c đư?c lưu tr?.
sp_addmergepullsubscription @publication = 'pubs',@publisher = 'fastnfurious' ,@publisher_db = 'pubs' 
,@subscriber_type = 'anonymous' 
 
sp_addmergepullsubscription_agent @name = 'MSDE Sub' ,@publisher = 'fastnfurious' ,@publisher_db = 'pubs'
,@publication = 'pubs' ,@publisher_security_mode = 0,@publisher_login = login,@publisher_password = 'strongpassword' 
,@subscriber = 'gash2ksrv' ,@subscriber_db = 'sub' ,@subscriber_security_mode = 0 ,@subscriber_login = 'login' 
,@subscriber_password = 'strongpassword' ,@distributor = 'fastnfurious' 
,@distributor_security_mode = 0,@distributor_login = 'login'

sp_start_job @job_name ='MSDE Sub'
				

LƯU ?: M? này không bao g?m b?t k? thông s? cho vi?c ki?m soát các l?ch tr?nh công vi?c. Ngoài ra, không có không có thi?t l?p th? t?c đ? xác đ?nh t?nh tr?ng c?a công vi?c. N?u b?n mu?n có t?nh tr?ng công vi?c ghi nh?t k? s? ki?n, s?a đ?i công vi?c b?ng cách s? d?ng các sp_update_job lưu tr? th? t?c, và sau đó thi?t l?p các @ notify_level_eventlog tham s?.

Đ? bi?t thêm v? nh?ng lưu tr? th? t?c, xem các ch? đ? sau trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n:
 • "sp_addmergepullsubscription"
 • "sp_addmergepullsubscription_agent"
 • "sp_start_job"
 • "sp_update_job"
Các phương pháp đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này mô t? cách khác nhau đ? qu?n l? m?t thuê bao MSDE 2000. Ngoài nh?ng phương pháp này, n?u MSDE 2000 ngư?i đăng k? đư?c đăng k? trong SQL Enterprise Manager, b?n có th? qu?n tr? MSDE 2000 ngư?i đăng k? (nhà xu?t b?n) gi?ng như b?t k? trư?ng h?p khác c?a SQL H? ph?c v?.

Qu?n l? nhà phân ph?i và nhà xu?t b?n

MSDE 2000 có th? hành đ?ng như là m?t nhà xu?t b?n và là m?t nhà phân ph?i.

Các bư?c đ? t?o ra m?t nhà phân ph?i và m?t nhà xu?t b?n vào năm 2000 MSDE là tương t? như các bư?c trong phiên b?n thư?ng xuyên c?a SQL Server:
 1. N?u máy ch? đư?c đăng k? trong SQL Enterprise Manager, b?n có th? c?u h?nh các nhà phân ph?i và nhà xu?t b?n b?ng cách s? d?ng thu?t s? sao nhân b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ch? đ? "Làm b?n sao Wizards" trong SQL Server 2000 Sách tr?c tuy?n.
 2. N?u khách hàng công c? không có s?n, b?n có th? s? d?ng các OSQL d?ng l?nh ti?n ích và th? t?c đư?c lưu ho?c SQL-DMO đ? c?u h?nh các nhà phân ph?i và nhà xu?t b?n.

THAM KH?O

Đ? t?i v? m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a SQL Server 2000 sách Tr?c tuy?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/sqlserver/bb331756.aspx
Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng đi?u khi?n ActiveX nhân r?ng v?i Microsoft Visual Cơ b?n.NET, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319648Làm th? nào đ? chương tr?nh SQL ?nh ch?p và phân ph?i SQL ki?m soát b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
319647 Làm th? nào đ? chương tr?nh đi?u khi?n SQL h?p nh?t b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MSDE 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319930Làm th? nào đ? k?t n?i v?i Microsoft công c? máy tính đ? bàn
241397 Làm th? nào đ? sao lưu cơ s? d? li?u Microsoft d? li?u công c? v?i Transact-SQL

Thu?c tính

ID c?a bài: 324992 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB324992 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324992

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com