Làm th? nào đ? c?u h?nh chính sách nhóm đ?t b?o m?t cho các d?ch v? h? th?ng trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324802 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng chính sách nhóm đ? thi?t an ninh cho các d?ch v? h? th?ng cho đơn v? t? ch?c trong Windows Server 2003.

Khi b?n th?c hi?n b?o m?t trên h? th?ng d?ch v?, b?n có th? ki?m soát nh?ng ngư?i có th? qu?n l? d?ch v? trên máy tr?m, tài kho?n c?a h? ph?c v? ho?c b? đi?u khi?n vùng. Hi?n nay, cách duy nh?t đ? thay đ?i m?t d?ch v? h? th?ng là thông qua m?t chính sách nhóm thi?t l?p máy tính.

N?u b?n th?c hi?n chính sách nhóm như m?c đ?nh Chính sách tên mi?n, các chính sách đư?c áp d?ng cho t?t c? các máy tính trong tên mi?n. N?u b?n th?c hi?n các chính sách nhóm như chính sách m?c đ?nh b? ki?m soát mi?n, chính sách ch? áp d?ng cho các máy ch? trong đơn v? t? ch?c đi?u khi?n vùng. B?n có th? t?o các đơn v? t? ch?c có ch?a máy tính tr?m làm vi?c mà các chính sách có th? đư?c áp d?ng. Bài vi?t này mô t? các bư?c đ? th?c hi?n m?t Chính sách nhóm trên m?t đơn v? t? ch?c thay đ?i c?p phép trên h? th?ng d?ch v?.

Làm th? nào đ? gán quy?n truy c?p d?ch v? h? th?ng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và Máy vi tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tên mi?n mà b?n mu?n thêm các đơn v? t? ch?c, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Đơn v? t? ch?c.
 3. G? tên cho các đơn v? t? ch?c trong các Tên h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

  Các đơn v? t? ch?c m?i đư?c li?t kê trong bàn đi?u khi?n cây.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các đơn v? t? ch?c m?i mà b?n t?o ra, sau đó b?m Thu?c tính.
 5. B?m vào các Chính sách Nhóm tab, và sau đó nh?p vào M?i. G? tên cho các đ?i tư?ng chính sách nhóm m?i (ví d?, s? d?ng tên c?a các đơn v? t? ch?c mà nó đư?c th?c hi?n), và sau đó b?m phím ENTER.
 6. Nh?p vào các đ?i tư?ng chính sách nhóm m?i trong các Nhóm Liên k?t các đ?i tư?ng chính sách li?t kê (n?u nó không đ? đư?c ch?n), và sau đó Nh?p vào Ch?nh s?a.
 7. M? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t, sau đó b?m D?ch v? h? th?ng.
 8. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào d?ch v? mà b?n b?n mu?n áp d?ng cho phép.

  Thi?t l?p chính sách b?o m?t cho r?ng d?ch v? c? th? đư?c hi?n th?.
 9. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p h?p ki?m.
 10. Nh?p vào Ch?nh s?a b?o m?t.
 11. C?p quy?n truy c?p thích h?p cho tài kho?n ngư?i dùng và các nhóm mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 12. Dư?i Ch?n ch? đ? kh?i đ?ng d?ch v?, b?m tùy ch?n ch? đ? kh?i đ?ng mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 13. Đóng các Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, Nh?p vào Ok, và sau đó đóng ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính công c?.
LƯU ?: B?n ph?i di chuy?n trương m?c máy tính mà b?n mu?n qu?n l? thành các đơn v? t? ch?c. Sau khi máy tính tài kho?n đư?c ch?a trong các đơn v? t? ch?c, ngư?i dùng đư?c ?y quy?n ho?c các nhóm có th? qu?n l? các d?ch v?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324802 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbacl kbenv kbgpo kbhowto kbhowtomaster kbsecconfiged kbmt KB324802 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324802

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com