Raksta ID: 324801 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? nor?d?ts, k? p?rs?t?t elast?go atsevi??o galveno oper?ciju (Flexible Single Master Operations ? FSMO) lomas (sauktas ar? par oper?ciju meistara lom?m), Windows Server 2003 p?rvald?bas konsol? (Microsoft Management Console ? MMC) izmantojot Active Directory papildprogrammu r?kus.

FSMO lomas

Me?? past?v vismaz piecas FSMO lomas, kas tiek pie??irtas vienam vai vair?kiem dom?na kontrolleriem. ??s piecas FSMO lomas ir:
 • Schema Master: Sh?mu meistara dom?na kontrolleris kontrol? visus sh?mas atjaunin?jumus un modifik?cijas. Lai atjaunin?tu me?a sh?mu, nepiecie?ama piek?uve sh?mu meistaram. Vis? me?? var b?t tikai viens sh?mu meistars.
 • Domain naming master: Dom?nu nosaukumdo?anas meistara dom?na kontrolleris p?rrauga dom?nu pievieno?anu me?am, k? ar? to no?em?anu. Vis? me?? var b?t tikai viens dom?nu nosaukumdo?anas meistars.
 • Infrastructure Master: Infrastrukt?ras meistars ir atbild?gs par atsau?u no sava dom?na objektiem uz citu dom?nu objektiem atjaunin??anu. Jebkur? br?d? dom?n? var b?t tikai viens dom?na kontrolleris, kas darbojas k? infrastrukt?ras meistars.
 • Relative ID (RID) Master: RID (relat?v? ID) meistars ir atbild?gs par visu dom?na kontrolleru RID p?la piepras?jumu apstr?di noteikt? dom?n?. Jebkur? br?d? dom?n? var b?t tikai viens dom?na kontrolleris, kas darbojas k? RID meistars.
 • PDC Emulator: PDC emulators ir dom?na kontrolleris, kas iepriek??jo Windows versiju darbstacij?m, dal?bnieku serveriem un dom?nu kontrolleriem sevi reklam? k? prim?ro dom?na kontrolleri (PDC). Piem?ram, ja dom?n? ir iek?auti datori, kuros nedarbojas Microsoft Windows XP Professional vai Microsoft Windows 2000 klientprogrammat?ra, vai ja taj? ir iek?auti Microsoft Windows NT dubl?juma dom?nu kontrolleri, PDC emulatora meistars darbojas k? Windows NT PDC. Tas ir ar? dom?na galvenais p?rl?ks (Domain Master Browser) un apstr?d? paro?u neatbilst?bas. Jebkur? br?d? dom?nu me?? var b?t tikai viens dom?na kontrolleris, kas darbojas k? PDC emulatora meistars.
FSMO lomas var p?rs?t?t, izmantojot komandrindas util?tu Ntdsutil.exe vai MMC papildprogrammas r?ku. Atkar?b? no p?rs?t?m?s FSMO lomas var izmantot vienu no trim MMC papildprogrammas r?kiem:
papildprogramma Active Directory Schema
papildprogramma Active Directory Domains and Trusts
papildprogramma Active Directory Users and Computers
Ja k?ds dators vairs nepast?v, ir j?veic lomas p?r?em?ana. Lai p?r?emtu lomu, izmantojiet util?tu Ntdsutil.exe.

Lomas Schema Master p?rs?t??ana

Lai p?rs?t?tu sh?mu meistara lomu, izmantojiet Active Directory Schema Master papildprogrammu. Lai var?tu izmantot ?o papildprogrammu, ir j?re?istr? fails Schmmgmt.dll.

Schmmgmt.dll re?istr??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t).
 2. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet regsvr32 schmmgmt.dll un noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Sa?emot zi?ojumu par oper?cijas sekm?gu izpildi, noklik??iniet uz OK (Labi).

Lomas Schema Master p?rs?t??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet mmc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Izv?ln? File (Fails) noklik??iniet uz Add/Remove Snap-in (Pievienot/no?emt papildprogrammu).
 3. Noklik??iniet uz Add (Pievienot).
 4. Noklik??iniet uz Active Directory Schema (Active Directory sh?ma), Add (Pievienot), Close (Aizv?rt) un p?c tam uz OK (Labi).
 5. Konsoles koka log? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Active Directory Schema (Active Directory sh?ma) un noklik??iniet uz Change Domain Controller (Main?t dom?na kontrolleri).
 6. Noklik??iniet uz Specify Name (Nor?d?t nosaukumu), ierakstiet t? dom?na kontrollera nosaukumu, kas b?s jaun?s lomas izpild?t?js, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 7. Konsoles koka log? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Active Directory Schema (Active Directory sh?ma) un noklik??iniet uz Operations Master (Oper?ciju meistars).
 8. Noklik??iniet uz Change (Main?t).
 9. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai apstiprin?tu v?lmi p?rs?t?t lomu, un p?c tam noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).

Lomas Domain Naming Master p?rs?t??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un noklik??iniet uz Active Directory Domains and Trusts (Active Directory dom?ni un uztic??an?s).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Active Directory Domains and Trusts (Active Directory dom?ni un uztic??an?s) un noklik??iniet uz Connect to Domain Controller (Izveidot savienojumu ar dom?na kontrolleri).

  PIEZ?ME. ?? darb?ba ir j?veic, ja nedarbojaties dom?na kontroller?, uz kuru v?laties p?rs?t?t lomu. Darb?ba nav j?veic, ja esat jau izveidojis savienojumu ar to dom?na kontrolleri, kura lomu v?laties p?rs?t?t.
 3. Izmantojiet vienu no ??m metod?m:
  • Lodzi?? Enter the name of another domain controller (Ievadiet cita dom?na kontrollera nosaukumu) ierakstiet t? dom?na kontrollera nosaukumu, kas b?s jaun?s lomas izpild?t?js, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   vai
  • Sarakst? Or, select an available domain controller (Vai izv?lieties pieejamu dom?na kontrolleri) noklik??iniet uz t? dom?na kontrollera, kas b?s jaun?s lomas izpild?t?js, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Konsoles koka log? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Active Directory Domains and Trusts (Active Directory dom?ni un uztic??an?s) un noklik??iniet uz Operations Master (Oper?ciju meistars).
 5. Noklik??iniet uz Change (Main?t).
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai apstiprin?tu v?lmi p?rs?t?t lomu, un p?c tam noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).

Lomu RID Master, PDC Emulator un Infrastructure Master p?rs?t??ana

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Administrative Tools (Administrat?vie r?ki) un noklik??iniet uz Active Directory Users and Computers (Active Directory lietot?ji un datori).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Active Directory Users and Computers (Active Directory lietot?ji un datori) un noklik??iniet uz Connect to Domain Controller (Izveidot savienojumu ar dom?na kontrolleri).

  PIEZ?ME. ?? darb?ba ir j?veic, ja nedarbojaties dom?na kontroller?, uz kuru v?laties p?rs?t?t lomu. Darb?ba nav j?veic, ja esat jau izveidojis savienojumu ar to dom?na kontrolleri, kura lomu v?laties p?rs?t?t.
 3. Izmantojiet vienu no ??m metod?m:
  • Lodzi?? Enter the name of another domain controller (Ievadiet cita dom?na kontrollera nosaukumu) ierakstiet t? dom?na kontrollera nosaukumu, kas b?s jaun?s lomas izpild?t?js, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

   vai
  • Sarakst? Or, select an available domain controller (Vai izv?lieties pieejamu dom?na kontrolleri) noklik??iniet uz t? dom?na kontrollera, kas b?s jaun?s lomas izpild?t?js, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Konsoles koka log? ar peles labo pogu noklik??iniet uz ikonas Active Directory Users and Computers (Active Directory lietot?ji un datori), nor?diet uz All Tasks (Visi uzdevumi) un noklik??iniet uz Operations Master (Oper?ciju meistars).
 5. Noklik??iniet uz p?rs?t?majai lomai atbilsto??s z?mnes (RID, PDC vai Infrastructure (Infrastrukt?ra)) un p?c tam uz Change (Main?t).
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi), lai apstiprin?tu v?lmi p?rs?t?t lomu, un p?c tam noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par saist?tu t?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
255690 K? skat?t un p?rs?t?t FSMO lomas grafiskaj? lietot?ja interfeis?

Rekviz?ti

Raksta ID: 324801 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 9.4
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbhowtomaster kbactivedirectory kbenv KB324801

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com