Poruka o gre?ci kada instalirate ili pokrenete program zasnovana na MS-DOS-u ili 16-bitnom operativnom sistemu Windows

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 324767 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Ukoliko poku?ate da pokrenete ili instalirate program zasnovan na MS-DOS-u ili 16-bitnom operativnom sistemu Windows na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, mo?ete dobiti poruku o gre?ci sli?nu slede?oj:
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju poku?avate da pokrenete ili instalirate
C:\Winnt\System32\config.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme ?Zatvori? da biste zatvorili aplikaciju.
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju poku?avate da pokrenete ili instalirate
config.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme ?Zatvori? da biste zatvorili aplikaciju.
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju poku?avate da pokrenete ili instalirate
C:\Windows\System32\Autoexec.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme ?Zatvori? da biste zatvorili aplikaciju.
Iako se od vas mo?e zatra?iti da napustite program ili zanemarite poruku o gre?ci, oba izbora zatvaraju program.

Uzrok

Do ovog problema mo?e do?i ako neka od slede?ih datoteka nedostaje ili ako je o?te?ena:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod

 1. Ubacite CD u CD ili DVD jedinicu.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte slede?e komande, a zatim pritisnite taster ENTER nakon svake komande:

  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Pokrenite ili instalirajte program. Ako je problem re?en, nemojte pratiti preostale korake. Ako problem nije re?en, pre?ite na slede?i korak.
 6. Napomena: Datoteka Command.com nije ure?ena niti kreirana u slede?em procesu. Zato ?ete mo?da morati da je pro?irite sa svog Windows XP CD-ROM-a.

  Pokrenite program ?Bele?nica?.
 7. U programu ?Bele?nica?otkucajte slede?e stavke:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. U meniju Datoteka, izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 9. U polju Ime datoteke otkucajte Config.nt i zatim kliknite na dugme Sa?uvaj. Zatvorite datoteku Config.nt.
 10. U meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 11. U novom praznom dokumentu, otkucajte slede?e stavke:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. U meniju Datoteka, izaberite stavku Sa?uvaj kao.
 13. U polju Ime datoteke otkucajte Autoexec.nt i zatim kliknite na dugme Sa?uvaj. Zatvorite datoteku Autoexec.nt.
 14. Pokrenite Windows Explorer. Prona?ite datoteku Config.nt, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Config.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 15. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu ?%SYSTEMROOT%\System32?, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 16. Prona?ite datoteku Autoexec.nt, kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Autoexec.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 17. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu ?%SYSTEMROOT%\System32?, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 18. Prona?ite datoteku Command.com, kliknite desnim tasterom mi?a na pro?irenu datoteku Command.com, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 19. Kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu ?%SYSTEMROOT%\System32?, a zatim izaberite stavku Nalepi. Ponovo pokrenite ra?unar.
Ukoliko se problem i dalje javlja, kopirajte datoteke Autoexec.nt i Config.nt iz fascikle ?Popravka? u operativnom sistemu Windows u fasciklu ?Sistem?. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte c:\windows\repair, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Autoexec.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte c:\windows\system32, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na tu fasciklu, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Autoexec.nt koju ste upravo kopirali, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 6. Potvrdite izbor u polju Samo za ?itanje, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Ponovite korake od 1 do 6 da biste kopirali datoteku Config.nt.
Napomena Morate omogu?iti dozvole samo za ?itanje, zato ?to ?e u suprotnom datoteke biti uklonjene kada ponovo pokrenete Windows.

2. metod

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte C:\windows\repair, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku Autoexec.nt i zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %windir%\system32 i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U fascikli ?System32? pritisnite tastere Ctrl + V da biste nalepili datoteku Autoexec.nt.

Dodatne informacije

Za vi?e informacije o MS-DOS programima u operativnom sistemu Windows kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
305521 Poruka o gre?ci ?16-bitni MS-DOS podsistem? kada pokrenete MS-DOS ili 16-bitni Windows program u operativnom sistemu Windows Server 2003 ili Windows 2000 Server
314106 Re?avanje problema sa programima zasnovanim na MS-DOS-u u operativnom sistemu Windows XP
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 324767 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbprb KB324767

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com