ID c?a bi: 324762 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban khi ng Windows XP, ban co th nhn c thng bao li tng t vi mt trong cac thng bao sau:
Lsass.exe: Khng tim thy im nhp

Khng th inh vi im nhp thu tuc _resetstkoflw trong th vin lin kt ng Msvcrt.dll.
-ho?c-
Services.exe: Khng tim thy im nhp

Khng th inh vi im nhp thu tuc _resetstkoflw trong th vin lin kt ng Msvcrt.dll.
Sau khi ban nhn OK, ban lam vic trng se xut hin trn man hinh may tinh. Con tro co th hin din va hoat ng. Tuy nhin, khng co gi bm va ban phim khng hoat ng.

NGUYN NHN

S c nay co th xay ra nu ban thay th tp Msvcrt.dll bng phin ban cua bn th ba khng co chc nng _resetstkoflw (khi phuc tran ngn xp).

GI?I PHP

giai quyt s c nay, s dung Ban iu khin Phuc hi Windows XP thay th tp Msvcrt.dll bng phin ban gc. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y lm theo cac b?c sau:
 1. Cho CD-ROM Windows XP vao ia CD-ROM hoc ia DVD-ROM cua may tinh, sau o khi ng lai may tinh cua ban t CD-ROM.

  CHU Y: Mt s may tinh co th yu cu ban sa i thit t h thng vao/ra c ban(BIOS) trc khi ban co th khi ng may tinh t CD-ROM. bit thng tin v cach sa i BIOS, hay xem tai liu v may tinh cua ban.
 2. man hinh Chao mng ban n vi Thit lp, nhn R khi ng Ban iu khin Phuc hi.
 3. Nhn phim s tng ng vi cai t ma ban mun sa, sau o nhn ENTER.
 4. Go mt khu Quan tri vin, sau o nhn ENTER.
 5. Khi CD-ROM Windows XP vn trong ia CD-ROM hoc DVD-ROM, go lnh sau, nhn ENTER sau mi lnh:
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ BootDriveLetter:\windows\system32
  • exit
  CHU Y: BootDriveLetter tham chiu ti tn ia cua khi ng. Noi cach khac, no tham chiu ti ia co th muc Windows, co th la C. CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter tham chiu ti tn ia cua CD-ROM hoc tn ia cua ia DVD-ROM. ia CD-ROM hoc DVD-ROM thng c t trong D.
CHU Y: Ban chinh thc cua tp Msvcrt.dll c ngay 23 thang 8 nm 2001. Ban nay c a vao Windows XP va co cac thuc tinh sau:

a sa i 23.8.01
Kich thc - 315 KB (322.560 byte)
Phin ban - 7.0.2600.0

THNG TIN THM

Phin ban nay co chc nng _resetstkoflw.

xem cac chc nng trong tp .dll, s dung tin ich Dependency Walker (Depends.exe), i kem cac Cng cu H tr Windows XP. cai t cac Cng cu H tr Windows XP, cho CD-ROM Windows XP vao ia CD-ROM hoc DVD-ROM, bm Bt u, bm Chay, go CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:\Support\Tools\Setup.exe vao hp M, sau o nhn ENTER.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 324762 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Nm 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kberrmsg kbprb KB324762

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com