Identifikator ?lanka: 324762 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada pokrenete operativni sistem Windows XP, mo?ete da dobijete poruku o gre?ci koja je sli?na nekoj od slede?ih:
Lsass.exe: Mesto unosa nije prona?eno

Nije mogu?e prona?i mesto unosa procedure point _resetstkoflw u biblioteci dinami?kih veza Msvcrt.dll.
-ili-
Services.exe: Mesto unosa nije prona?eno

Nije mogu?e prona?i mesto unosa procedure point _resetstkoflw u biblioteci dinami?kih veza Msvcrt.dll.
Nakon ?to pritisnete U redu pojavi?e se prazna radna povr?ina na ekranu ra?unara. Pokaziva? mo?e da bude prisutan i funkcionalan. Me?utim, nemate na ?ta da kliknete, a tastatura ne radi.

UZROK

Do ovog problema mo?e da do?e ako ste zamenili datoteku Msvcrt.dll verzijom tre?e strane koja ne sadr?i funkciju _resetstkoflw (oporavak od prepunjenosti steka).

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, pomo?u alatke Windows XP Recovery Console zamenite datoteku Msvcrt.dll originalnom verzijom. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Ubacite Windows XP CD-ROM u CD-ROM jedinicu ra?unara ili DVD-ROM jedinicu ra?unara, a zatim ponovo pokrenite ra?unar sa CD-ROM-a.

  NAPOMENA: Neki ra?unari mogu da zahtevaju da izmenite postavke osnovnog sistema ulaza i izlaza (BIOS) da biste mogli da pokrenete ra?unar sa CD-ROM-a. Pogledajte dokumentaciju ra?unara za informacije o tome kako da izmenite BIOS.
 2. Na ekranu Dobro do?li u instalaciju pritisnite R da biste pokrenuli alatku Recovery Console.
 3. Pritisnite numeri?ki taster koji odgovara instalaciji koju ?elite da popravite, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Otkucajte lozinku administratora, a zatim pritisnite taster ENTER.
 5. Dok je Windows XP CD-ROM jo? uvek u CD-ROM jedinici ili DVD-ROM jedinici otkucajte slede?e komande, pritiskaju?i taster ENTER nakon svake komande:
  • cd system32
  • ren msvcrt.dll msvcrt.old
  • CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:
  • cd \i386
  • expand msvcrt.dl_ BootDriveLetter:\windows\system32
  • exit
  NAPOMENA: BootDriveLetter se odnosi na slovo disk jedinice sa koje se pokre?e ra?unar. Drugim re?ima, odnosi se na disk jedinicu na kojoj se nalazi Windows fascikla, a ?to je verovatno disk jedinica C. CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter odnosi se na slovo disk jedinice CD-ROM-a ili slovo disk jedinice DVD-ROM jedinice. CD-ROM jedinica ili DVD-ROM jedinica ?esto se nalazi na disk jedinici D.
NAPOMENA: Datum maloprodajne verzije datoteke Msvcrt.dll je 23. avgust 2001. godine. Obuhva?ena je u operativni sistem Windows XP i poseduje slede?a svojstva:

Izmenjeno 23.8.2001.
Veli?ina ? 315 KB (322.560 bajtova)
Verzija ? 7.0.2600.0

DODATNE INFORMACIJE

Ova verzija sadr?i funkciju _resetstkoflw.

Da biste prikazali funkcije u datoteci .dll, koristite uslu?ni program Dependency Walker (Depends.exe), koji je dostupna sa alatkama za podr?ku operativnog sistema Windows XP. Da biste instalirali alatke za podr?ku operativnog sistema Windows XP, umetnite Windows XP CD-ROM u CD-ROM ili DVD-ROM jedinicu, kliknite na dugme Start, zatim na Pokreni, u polje Otvori otkucajte CD-ROM_or_DVD-ROM_Drive_Letter:\Support\Tools\Setup.exe, a zatim pritisnite taster ENTER.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 324762 - Poslednji pregled: 21. maj 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbprb KB324762

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com