Làm th? nào đ? ngăn ch?n tên cu?i cùng đăng nh?p vào User đư?c hi?n th? trong đăng nh?p vào Windows h?p tho?i trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324740 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? ngăn ch?n tên cu?i cùng đăng nh?p vào ngư?i s? d?ng t? đư?c hi?n th? trong các Đăng nh?p vào Windowsh?p tho?i.

Theo m?c đ?nh, Windows s? hi?n th? tên c?a ngư?i s? d?ng cu?i nh?ng ngư?i thành công đ? đăng nh?p vào máy tính. Tên này đư?c trưng bày t?i các Đăng nh?p vào Windows h?p tho?i. Qu?n tr? an ninh có th? thích r?ng tên đăng nh?p trên ngư?i s? d?ng cu?i cùng không đư?c hi?n th? trong các Đăng nh?p đ? Windows h?p tho?i. M?c dù c?u h?nh này đ?i h?i mà ngư?i dùng ph?i nh?p tên ngư?i dùng c?a h? (và m?t kh?u) m?i l?n h? đăng nh?p, nó có th? tr? giúp đ? ngăn ch?n nh?ng n? l?c c?a ngư?i dùng không đư?c phép truy nh?p vào máy tính.

B?n có th? dùng chính sách nhóm đ? ngăn ch?n tên kéo dài đ? đăng nh?p vào ngư?i s? d?ng t? đư?c hi?n th? trong các Đăng nh?p vào Windows h?p tho?i. Chính sách nhóm có th? áp d?ng cho máy tính c?c b?, các trang web, tên mi?n, và t? ch?c đơn v? (OU).

Làm th? nào đ? ngăn ch?n tên đăng nh?p trên ngư?i s? d?ng cu?i cùng đang đư?c hi?n th? trong đăng nh?p vào Windows h?p

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i MMC trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thêm/lo?i b?-theo.
 3. Nh?p vào Thêm.
 4. Nh?p vào Tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, và sau đó Nh?p vào Thêm.
 5. Click vào đ?i tư?ng m?c tiêu Group Policy (GPO). GPO m?c đ?nh là Máy tính c?c b?. Nh?p vào Tr?nh duy?t đ? ch?n GPO mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
 6. Nh?p vào Đóng, sau đó b?m Ok.
 7. M? r?ng đ?i tư?ng chính sách nhóm, m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Thi?t đ?t Windows, và sau đó m? r?ng Thi?t đ?t b?o m?t.
 8. M? r?ng Chính sách đ?a phương, sau đó b?m Tùy ch?n b?o m?t.
 9. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Đăng nh?p tương tác: Không hi?n th? tên ngư?i s? d?ng cu?i.
 10. Nh?n vào đây đ? ch?n các Đ?nh ngh?a chính sách này thi?t l?p h?p ki?m tra (n?u nó là hi?n nay), và sau đó nh?p vào Được kích hoạt.
 11. Nh?p vào Ok.

Khắc phục sự cố

Microsoft Windows NT 4.0 d?a trên các máy tính không h? tr? Windows Chính sách nhóm c?a máy ch? 2003. Cho thông tin thêm v? làm th? nào đ? lo?i b? tên đăng nh?p trên ngư?i dùng cu?i t? h?p tho?i đăng nh?p trong Windows NT 4.0, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
114463 ?n cu?i cùng đăng nh?p vào tên ngư?i dùng trong h?p tho?i đăng nh?p

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? làm vi?c v?i chính sách nhóm trong Windows Server 2003, h?y xem nhóm chính sách giúp. Đ? làm đi?u này, b?m Trợ giúp trên các Hành đ?ng Menu trong nhóm chính sách biên so?n đ?i tư?ng-theo, b?m vào các N?i dung tab, và sau đó nh?p vào Chính sách Nhóm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324740 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbmgmtservices kbhowto kbhowtomaster kbmt KB324740 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324740

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com