"MSIEXEC.EXE t?p tin đư?c liên k?t v?i m?t xu?t kh?u thi?u MSI.DLL:222 "thông báo l?i khi b?n cài đ?t, C?p Nh?t, ho?c lo?i b? m?t Windows Installer d?a trên chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 324638 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t, C?p Nh?t, ho?c lo?i b? b?t k? c?a s? D?a trên cài đ?t chương tr?nh, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các sau:
MSIEXEC.EXE t?p tin đư?c liên k?t v?i m?t thi?u xu?t kh?u MSI.DLL:222.
Sau khi b?n nh?p Ok, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:
Không th? kh?i đ?ng C:\Windows\System\MSIEXEC.EXE, m?t thi?t b? g?n vào h? th?ng không ho?t đ?ng.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u các t?p tin cài đ?t Windows không h?nh phúc v? c?a b?n C?p Nh?t đ? c? g?ng c?a tr?nh cài đ?t Windows.

GI?I PHÁP

QUAN TR?NG: Trư?c khi b?n làm theo các bư?c sau này trong ph?n này đ? gi?i quy?t các v?n đ?, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n và sau đó c? g?ng đ? cài đ?t, C?p Nh?t, ho?c lo?i b? c?a b?n Văn ph?ng chương tr?nh m?t l?n n?a. N?u Windows Installer g?n đây đ? nh?n đư?c nâng c?p t?p tin, các t?p tin đư?c sao chép vào m?t v? trí t?m th?i và các t?p này không sao chép vào thư m?c thích h?p cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c trong th? t?c b?n ph?n này theo th? t? trong đó h? đư?c tr?nh bày.

Ph?n 1: T?i v? cài đ?t Windows Update

 1. Truy c?p vào Microsoft Web site sau, n?u thích h?p cho h? th?ng đi?u hành c?a b?n:
 2. Nh?p vào liên k?t dư?i T?i ngay bây gi?, sau đó b?m Lưu.
 3. Lưu t?p vào máy tính đ? bàn.

Ph?n 2: Đ?i tên t?p tin cài đ?t Windows

Windows 95 và Windows 98

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m D?ng l?i.
 2. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i trong ch? đ? MS-DOS, và sau đó Nh?p vào Ok.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau (cách nh?n ENTER sau khi m?i d?ng):
  CD h? th?ng
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  exit
  Kh?i đ?ng l?i Windows.

Windows NT 4.0

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i ch? huy, sau đó b?m Ok.
 3. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau (cách nh?n ENTER sau khi m?i d?ng):
  CD \winnt\system32
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  exit
 4. Khởi động lại máy tính.

Windows Me

 1. N?u b?n có m?t c?a s? tôi kh?i đ?ng đ?a, h?y bư?c 7.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. B?m vào các Đ?a kh?i đ?ng tab.
 5. Nh?p vào T?o đ?a t?o đ?a kh?i đ?ng.

  LƯU ?: Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? đư?c nh?c đ? chèn các c?a s? Tôi CD khi b?n nh?p vào T?o đ?a. Đi?u này x?y ra n?u các t?p tin cài đ?t mà là c?n thi?t đ? t?o kh?i đ?ng đ?a không đ?a c?ng.
 6. Khi b?n đư?c nh?c đưa đ?a m?m đư?c đ?nh d?ng trong ? đ?a m?m, và sau đó nh?p vào Ok đ? xác nh?n r?ng n?i dung c?a đ?a m?m có th? ghi đè.
 7. Đưa đ?a kh?i đ?ng (ho?c đ? l?i đ?a kh?i đ?ng) trong các ? đ?a m?m.
 8. Khởi động lại máy tính. Khi b?n đư?c nh?c ch?n như th? nào đ? b?t đ?u, b?m Kh?i đ?ng t?i thi?u.
 9. T?i d?u nh?c l?nh, g? như sau (cách nh?n ENTER sau khi m?i d?ng):
  c:
  CD \windows\system
  ren msi.dll msi.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
 10. H?y b? đ?a kh?i đ?ng, và sau đó kh?i đ?ng l?i các máy tính.

Ph?n 3: B?t đ?u máy tính c?a b?n trong ch? đ? an toàn

Windows 95 và Windows 98

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m D?ng l?i.
 2. Nh?p vào Kh?i đ?ng l?i, sau đó b?m Ok.
 3. Trên m?t máy tính d?a trên Windows 95, nh?n F5 ngay sau khi b?n xem các bài vi?t "b?t đ?u t? Windows 95".

  - hay -

  Trên m?t c?a s? 98 d?a trên máy tính, b?m và gi? phím SHIFT ngay sau khi s?c m?nh T? ki?m tra (POST) đ? hoàn thành.
 4. Khi Windows k?t thúc t?i, b?m Ok đ? đóng thông báo v? ch? đ? an toàn.

Windows NT 4.0

LƯU ?: Đi?u ki?n g?n nh?t đ? ch? đ? safe mode trong Windows NT 4.0 là n?u b?n thoát kh?i t?t c? các chương tr?nh không c?n thi?t ho?c nhi?m v?.

Làm theo các bư?c sau đ? b? thu?c lá t?t c? các chương tr?nh không c?n thi?t mà ch?y phía sau:
 1. Nh?n CTRL + ALT + DEL.
 2. Nh?p vào m?t chương tr?nh mà là không c?n thi?t đ? ch?y.
 3. Nh?p vào K?t thúc tác v?.
 4. L?p l?i bư?c 2 và 3 cho đ?n khi t?t c? các chương tr?nh không c?n thi?t có đóng c?a.

Windows Me

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i msconfig trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Kh?i đ?ng ch?n l?c.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa t?t c? h?p ki?m dư?iKh?i đ?ng ch?n l?c.
 4. Trên các Kh?i đ?ng tab, nh?n vào đây đ? ch?n các * StateMgr h?p ki?m.
 5. Nh?p vào Ok. Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào Có.

Ph?n 4: Cài đ?t C?p Nh?t cài đ?t Windows

 1. Trên máy tính, b?m đúp vào Instmsiw.exe ho?c Instmsia.exe.
 2. Th?c hi?n theo các trên màn h?nh hư?ng d?n đ? hoàn thành các cài đ?t.
 3. Trong Windows Me, s? d?ng ti?n ích MSCONFIG đ? ch?n m?t b?nh thư?ng kh?i đ?ng.
 4. Khởi động lại máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 324638 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
T? khóa: 
kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB324638 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:324638

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com