"Windows diegimo paslauga neprieinama" klaidos prane?imas bandant ?diegti Office

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 324516 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote ?diegti Microsoft Office, galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ??:
Neprieinama Windows diegimo paslauga.

Prie?astis

?i problema gali kilti, jei Windows Installer failus yra pa?eista arba.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

1 Metodas: Naudoti ?rank? Msconfig ?sitikinti, kad diegimo paslauga veikia

 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 2. Lauke Atidaryti ?veskite msconfig, tada spustel?kite gerai. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 3. Skirtuke tarnybos spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel?, kad yra ?alia Windows Installer . (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 4. Spustel?kite geraiir tada spustel?kite i? naujo paleistikompiuterio i? naujo. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 5. ?diegti Office i? naujo. Kai b?site paraginti ?vesti produkto kod?, ?veskite produkto kod?, ir spustel?kite Pirmyn.
Bus ?diegta Office, ir j?s ne papra?ys ?vesti produkto kod? ? program? prad?ios.

2 Metodas: I? naujo u?registruoti Windows Installer

Svarbu. ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"


Pastaba. Nes yra kelios versijos Microsoft Windows, ?ie veiksmai gali b?ti skirtingi j?s? kompiuteryje. Jei jie, matyti j?s? produkto dokumentacijoje, nor?dami atlikti ?iuos veiksmus.

Jei norite i? naujo u?registruoti Windows Installer, atlikite ?iuos veiksmus.

Pastaba. Jei j?s negalite atlikti ?iuos veiksmus, eikite ? 3 metod?.
 1. Spustel?kite prad?tiir tada spustel?kiteIe?koti. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 2. Spustel?kite visus failus ir aplankus. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 3. Lauke failo vardas ?veskiteMsiexec.exe, tada spustel?kiteIe?koti. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 4. Atlikus paie?k?, U?sira?ykite ? locationof rinkmenos Msiexec.exe. Failo viet? tur?t? b?ti pana?us ? para?ytas pavyzdys:
  C:\Windows\System32 (ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).


  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 5. Meniu Failas spustel?kiteu?daryti Nor?dami u?daryti dialogo lang? ie?ka. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 6. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 7. Lauke Atidaryti ?veskite regedit, ir thenclick gerai. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 8. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 9. De?iniojoje registro rengykl?s lange, dukart spustel?kite ImagePath. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 10. Redaguoti eilut? dialogo lange thatappears, ?sitikinkite, kad reik?m?s duomenis boxcontains eilut? teising? keli? ? Msiexec.exe failas, kur? nustatyta step4.

  Pastaba. Toliau pateikiamas pavyzdys, teising? keli?, kurautomobiliu yra diskas, kuriame ?diegta Windows:
  automobiliu : \Windows\System32\msiexec.exe /V


  Jei lauk? reik?m?s duomenys ne containthe teising? keli?, keisti koreguoti mar?rut? ir tada spustel?kitegerai , kad u?darytum?te Redaguoti eilut? atsivers.
  (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 11. Meniu Failas spustel?kitei?eitiir i?eikite i? registro rengykl?s. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 12. Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu ir u?registruokite theMsiexec.exe fail?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. I?jungti kompiuter?, o tada paleiskite kompiuter? i? naujo.
  2. Paleiskite kompiuter? i? naujo ir klaviat?roje paspauskite klavi?? F8. Kompiuteryje, kuris sukonfig?ruotas paleisti ? kelias operacines sistemas, paspauskite klavi?? F8 pamat? ?krovos meniu.
  3. RODYKLI? klavi?ais pasirinkite Saugusis re?imasir paspauskite ENTER.
  4. Jei ? ?krovos v?l pasirodys meniu, ir ?od?iai "Saugusis re?imas" ymimi m?lynai apa?ioje, pasirinkite sistem?, kuri? norite paleisti, ir tada paspauskite ENTER.
  5. ?eikite ? kompiuter?.
  6. Spustel?kite prad?ti, spustel?kite vykdyti, tipo Msiexec/RegServer lauke Atidaryti ir spustel?kite gerai.
   (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 13. I?jungti kompiuter?, ir tada i? naujo paleiskite savo computernormally.
Jei vis tiek negalite ?diegti Microsoft Office s?kmingai ir gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? prane?im? i?vardyt? skyriuje "Po?ymiai", eikite ? 3 metod?.

3 Metodas: Pabandykite metodus, i?vardytus Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje 319624

I?bandyti metodus, kurie yra i?vardyti ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje:
319624 "Windows diegimo paslauga neprieinama" klaidos prane?imas diegiant taikymas

4 Metodas: I? naujo ?diekite Windows Installer

Pastaba. ?is metodas tinka Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (me) ir Microsoft Windows NT 4.0. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ir Microsoft Windows Server 2003, arba i? naujo taikyti naujausi? pakeitim? paket? arba pataisyti operacin? sistem?.

Nor?dami i? naujo ?diegti Windows Installer, atlikite ?iuos veiksmus.

 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 2. Lauke Atidaryti ?veskite cmd, tada spustel?kite gerai. (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 3. ? komand? eilut? ?ra?ykite ?ias eilutes. Paspauskite ENTERafter ?vesti kiekvienos eilut?s.
  CD %windir%\system32
  (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


  ren msi.dll msi.old
  (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


  REN msiexec.exe msiexec.old
  (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?  REN msihnd.dll msihnd.old
  (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm? 4. ? komand? eilut? ?ra?ykite i?eiti i?, ir tada paspauskite ENTER.
  (Ekrano nuotrauka ?iam ?ingsniui yra i?vardytos ?emiau).
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Ekrano fotografij? u? ?? veiksm?


 5. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
 6. Atnaujinti Windows Installer failus ? naujausi? versij?.Nor?dami tai padaryti, apsilankykite vienoje i? ?i? Microsoft svetaini?, ir tada atsisi?sti andinstall Windows Installer 2.0.

  Pastaba. Windows Installer 2.0 yra ?traukta ? Microsoft Windows XP. Youdo turi atlikti ?? veiksm?, jei j?s naudojate Windows XP.
 7. ?diegus Windows Installer iscomplete, u?daryti ir i? naujo paleiskite kompiuter? paprastai prie? jums installMicrosoft Office.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip i? naujo paleisti Windows saugiuoju re?imu, spustel?kite toliau straipsnio numerius ir per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
315222 Windows XP saugiojo re?imo ?krovos parink?i? apra?as
281770 Kaip atlikti ?vari? ?krov? trik?i? ?alinimas Windows 2000
273738 Kaip Windows Millennium Edition paleisties problem? sprendimas
180902 Kaip paleisti kompiuteryje su Windows 98 saugiuoju re?imu
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip gauti Windows Installer, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
292539 Kaip gauti Windows Installer mechanizmo

Savyb?s

Straipsnio ID: 324516 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB324516 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 324516

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com